Vooruit: socialistisch dagblad

577846 0
01 September 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 01 September. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 08 February 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/kp7tm73m5s/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

îaas* »- N, 243 Prijs per nummer : voor Belgi'é 3 centiemen, voor den /rsemde 5 centiômen Telefooji s Redactie M7 - AdmbistrafÈo 2845 îîsnsdara 1 Septewifee r 1 ! Drakster-Uttgeeîtter Sam: tfteaîschappij HET L1CHT — „ bestuordefï p. DC V1SCH. Lcdeberg-Oent . . REDACTIE . . ADM3NISTRATIE HOOGFOORT. 29. GENT VOORUIT ABONNEMENTSPRIJS I BELGIE Orie maanden. » . , , fr. 3.2? Zes maanden fr. 653 Een jaar. ...... fr. 12.50 M«n abcnneert zich op allé postburf eles DEN VREEMDE Drie maanden (dagelijks vcrzonden). ..... fr. 6.72 Brgaan det* Belgische WeM'edenpâftjj. —- Verschjjnende aile dmen. le Censeur liersteld Te rekenen van gister werd de censuur joor île krijgsoverheid heringevoerd; daar-ùoor lsau ons blad slechts een half uur later op de pers gaan. Onze lczers zijn dus ver-itittigd.^ ^ Ici fieî in Brosse! staat Wat onze opstellers GEZIEN hebben (YerTolg en slot) Waar cie Duitsehers overal gelogeerd zijn V. : zsgden het reeds : het is niet alleen in de openbare en staatseigendommen dat de Duitsehers hun intrek hebben genomen, rniar ook in private inrichtingen. Yan groote magazijnen hebben zij zich meester g6Eiaakfc, om al le stapeleu wat ze van noode hebben, om hunne auto's te bergen, enz. Ook het koninklijk paleis van Laken i3 door hen betrokken. Waarom men zegde dat de Duitsehers Bmssel veriiefcen Waàrom men zegde dat de Duitsehers Bmssel verlieten, meenen wij te mogen vhden in het feit dat vele regimenten fertrokken. Naar wij vernamen was dit enkel eene jtro ienbeweging , Verleden week waren ■groote gevechten geleverd, zware verliezen 1 geleden en werden de soldaten heel na-JtuMlijS vermoeid. ! De Duitsche staf heeft dus versche troe-ijjj verzonden, terwijl anderen van het ùgveïcf terugkeerden. Het binnenrukken van het ! Duitsche leger te Brussel ian de Ninoofsche poort namen we om ,! 1/2 ure opnieuw den buurttram, om naar Gent terug te keeren. De trein, uit een 'ichttal rijtuigen bestaande, zat bomvol. in ons kompartiment zat een Gentsch partijgenoot met vrouw en kind. K&uwelijks reden we de Ninoofschepoort ®t, of een gansche trein der Duitsehers kwam van de richting van Anderlecht naar Brussel gereden. _Uit wat bestond die militaire trein 1 1 -A een 12tal auto-fourgons, groot en waar, met allerhande tuig beladen. Onze Gentsche gezellin, waarvan hier-Wea sprake, bevond zich voor het binnenrukken der Duitsche legers met haar Knd te Brussel, en was tôt heden zonder eenige verbinding met haar familie, te Gent wonend, gebleven. Heel natuur-«jkemjs liep ons' gesprek over den toe-stand en het verblijf der Duitsehers te Brussel. Onze gezellin bevond zich op de Leopold-«sn toen de Duitsehers, met muziek aan ' hoofd, op donderdag 21 Oogst, in den namiddag, Brussel binnenstapten. Het santal soldaten dat de hoofdstad bezette, Mde vele, vele duîzenden en het voorbij-• trekken duurde meer dan één dag. Vooraf kwam een auto met Duitsche oîficieren de stad binnen. Dan volgde een muzieikorps. Twee soldaten van het Belgische leger — krijgsgevangenen — stapten tusschen twee Duitsche soldaten. De Belgen hadden de handen gebonden. Dan volgden verschillige regimenten soldaten te paard, per velo of te voet, waar-bij ook kanonneu en voertuigen. Tusschenin stapten nog Belgische krijgsgevangenen, waarbij een officier, bloots-hoofds, de handen op de borst kruisge-wijze gebonden. Hierbij was ook een ka-inion krijgsgevangenen, waarvan een officier alleen de handen gebonden was. De eerste optocht duurde zoo vele uren. De Duitsehers waren doodmoe en sleepten zich met moeite voort. Onder dezen waren er ook die niet meer konden en zich op de straatsteenen lieten neerzijgen. Onze gezellin zegde ons dat haar hart van droefheid toeneep wanneer ze dit z?.%. Duizenden onder hen vervloeken immers ook den oorlog, en zijn verplieht te vech-ten.Wat de Brusselaars gezien hebben over de brutaliteit der Duitsche officieren tegen de minderen, grenst aan 't ongelooflijke. De jongens welke niet meer konden en gevallen waren, werden geschopt en gesla-gen. Zij die niet meer zongen en schimpten op koning Albert en koningin Elisabeth, ondergingen hetzelfde lot. Er werd den Duitsehers eten en drinken verstrekt. Velen moesten 's nachts op straat blijven liggen, terwijl de oversten en ook wel anderen in burgershuizen, enz. geîogeerd waren. Talrijk waren de Duitsche soldaten die weenden, den oorlog vervloekten en niets anders verlangden dan burgerskleeren om te kunnen vluchten. Van den anderen kant gebeurden feiten die walgen doen, en waaraan zich niet alleen de Brusselsche publîeke vrouwen, maar ook anderen zich plichtig maakten. Onze gezellin bevestigde ook de dood van den Duitschen prins, rond Charleroi gevallen, en die vrîjdag laatst met groot vertoon op het kerkhof van Evere werd ter a.ajdç beste!4- Het aanial Duitsche s;ekwetste soldaten dat donderdag naar Brussel in de ver-&chillige gasthuizen en ambulancies is over-gebracht, was ontzaggelijk. Het binnen-voeren van gansche wagens duurde den vollen dag. Brussel begint gebrek aan voedsel te krijgen, daar de Duitsehers zich van ailes hebben meester gemaakt. Ondanks de ge-mèeenteraad reeds zekere schikldngen heeft genomen is de toestand v^einig roos-kleurig.Haar verhaal sluitend zegde onze vrien-din meermalen tevreden te zijn naar Gent te kunnen terugkeeren. De Duitsche wachtpost aan Schepdael Inmiddels had de buurttram ons voorbij dee Duitsche wachten gevoerd die aan Schepdael stonden. Niets werd gevraagd noch gezegd. De tram reed door. Deze wachtpost is er langs de baan ge-kampeerd. Zij zijn ten getalle va-n twaalf en hebben allen een velo. Zij hebben er een soort van tent opgeslagen en gaan zeer gemeeenzaam om met de boeren. Deze schijnen dan ook reeds aan hun gezel-schap gewoon geraakt te zijn. Wij passeerden dus zonder eenige moei-lijkheden uit de door de Duitsehers bezette plaatsen. net zooals wij er binnen geko-men waren. Wij kunnen nochtans zeggen dat het langs de andere voorgeborchten zoo gemakkelijk niet gaat. Ka niet min dan 34 tramstilstanden lang3 heuvels en dalen, kwamen wij te Ninoye aan. Hier hadden we om 8 ure een trein die ons tôt Denderleeuw bracht. Met 15 reizigers op eene sloem- machien «A la guerre comme à la guerre» Te Denderleeuw, waar wij om 8 1/4 ur© aajikwamen, vroegen wij waar de trein voor Gent stond. Het antwoord was : « Er loopt geen trein meer ! » Pardaf, daar stonden wij nu ! Nog zoo vroeg in den avond eu geen trein meer voor Gent. Er moest geparlementeerd wor-den. ^ « Parlementeeren » was wel het juiste woord, daar er een katholiek volksverte-genwoordigcr, namelijk M. Hoyois — de kameraad( 1) van onzen partijgenoot C'a-vrot — er bij was. Dit heerschap had te Ninove een klein meisje eene zware valies laten voortslepen, en nu had hij een trein-overste om dit werkje te doen... De vluchteling Hoyois sprak evenwel voor zich zelf, doch bij lukte niet. Een viertal heeren en wij drongen nu bij den statie-overste aan. « Men had ons een koepon afgeleverd voor Gent en men voert ons slechts tôt Denderleeuw. Dat is weinig ernstig!» Zoo werd door ons aangevoerd. — Ja, anwoordde de chef heel flegmatiek, gij kunt morgen om G 1/2 ure met den eer-sten trein naar Gent rijden.Men heëft u niet gezegd dat bet voor heden was dat gij Gent kondet bereiken !... Enfin, praten baatte niet : aile reizigers verkeer was geschorst. — Is er geen middel om ons tôt Aalst te brengen, werd gevraagd. — Er staat daar eene lokomotief die naar Aalst rijdt. Als de machinist wil, mag hij u medenemen. De vijftien personen die nog in de statie gebleven waren liepen tôt aan het machien, de vraag werd gedaan, de machinist stemde oniniddélijk toé. Nu was het proper ! * Met 15 reizigers, waarondèr drie damen eû een kindje, stoker en machinist, dus în 't geheel 17 personen, stonden we voor het gloeiende fornuis van dit «vigilantje » opeengedrongen. 't Was om te braden of te zoden ! Maar «à la guerre comme à la guerre» zegden we, en voort rolden we naar Aalst. Aan den machinist en den stoker onzen innigen dank. Een speciaal wagon voert ons naar Gent Het weinige statiepersoneel dat hier nog aan den arbeid was, stond niet weinig te lachen, toen deze 15 spéciale stokers en ma-chinisten achtereenvolgens dampend en zweetend uit het «vigilantje» stapten. Opnieuw werd eene delegatie gevormd, die nu bij den statieoverste aandrong om tôt Gent te kunnen geraken. Deze heer was zeer inschikkelijk en spoe-dig kwam hij met een onder-overste overeen eene machien met een enkele wagon naar Gent te laten loopen. Om 9.04 ure stipt reden we weg, na het personeel der statie van Aalst bedankt te hebben. 't Was een direkt, er was nergens een trein in den weg en om 9 3/4 ure kwamen we te Gent-Zuid aan, vuil en zwart van 't stof, maar toch hadden we in één dag Gent-Brussel en Brtissel-Gent gedaan... De oloi&ele feist der OGrlggsvsrklaring van Oostenrijk-Hengarie aan leigii Langs een diploipatieken omweg mag men wel zeggen bereikte onze Regeering de oorlogsverklaring van de Donau-mo-narchie, welke luidt als volgt : Gezien, dat Belgiè na de voorstellen ge-zveigerd te hebben, aan dit rijk herhaalde mal en door Duztschland gedaan, zijn militaire medewerking verleent aan Frank-rijk en Groot Brittanje die allebei den 007I0g verklaard hebben aan Oostenrijk-Hongarije, en ten overstaan van het feit, dat gelijk er vastgesteld is, de Oostenrijk-sche en Iiongaarsche uitwijkelingen die zich in Belgiè bevonden onder de oogen der koninklijke overheden een behande-ling hebben moeten onder gaan, in strijd met de aller eerste eïschen van menschelijk-hc'td en zelf s onaanneemlijk tegenover de onderdanen van een vijaridelijken staat, ziet Oostenrijk-Hongarije zich verplieht de diplomatieke bstrekkingen af te bre-ken en beschonwt zich van dit oogenblik ai in staat van oorlog met Belgiè. Namens de Keizer-Koninklijke Regeering zal aan den graaf Errembaidt de Lhtdzeele, minister van Belgiè te Weenen zijn -pas poort w or den gègeven. (Geteekend) CLARY. Heî anfwcorîi van BsIgiB Het antwoord van België luidde als volgt: yerzoekc <mn de, Oostenrijkschfi legatie door bemiddeiing van den minister van buitenlandsche zaken ontvangst le melden der Oostenrijksche-Hongaarsche oorlogsverklaring aan Belgiè en er het volgende aan toe te voegen: Belgiè heeft steeds met aile naburige siaten zonder uitzondering vriendschap-pelijke betrekkingen onderhouden. Het heeft gewetensvol aile plichten vervuld, die de onzijdigheid het oplegt. Indien het heeft gemeend de voorstellen vati Duitschland niet te moeten aan-vaarden, dan is het omdat deze schending inhielden van de verbinienissen welke het had aanvaard ten opzichte van Europa, vcrb 'i7itenissen welke de voorwaarden ge-, iveest zijn van de stichting van het Ko-ninkrijk Belgiè. Het heeft niet geloofd dat een volk, hoe zwak het ook zij, zijn plichten mag miskenneti en zijn eer ten offer brengen door zich te buigen voor de mac ht. De regeering heeft niet alleen den tijd van het ultimatum afgewacht, maar zelf s de schending van zijn grondgebied door de Duitsche troe-pen alvorens beroep te doen op Frankrijk en Engeland, welke zich op denzclfden titel als Duivschland en Oostenrijk garantie hadden gesteld van zijn onzijdigheid, om namens en krachtens de verdragen mede te werken tôt vcrdedigmg van het Belgisck groncl^ gebied. ) Door met de wapenen den indringeL tenig le slaan heeft het zelf s niet ee% daad van vijandschap vervuld, vol gens dé ter men van artikel io der Konventie va» Den Haag over de rechten en plichten der onzijdige staten. , i Duitschland heeft zelf erkend, dat zij% overval een schending daarstelt aan lie{ vclkerenrecht, en daar het zich niet ka\ rechtvaardigen heeft het zich beroepen of> zijn krijgskundig belang. * j Belgiè stelt een besliste logenstraffing tegen de beivering dat de 0ostenrijkschÀ en Hongaarsche uitgedrevenen, een be* handeling zouden ondergaan hebben in strijd met de eerste eischen van mensche-> lijkheid. Het Koninklijk 'goevernement heeft: van het begin der vijandelijkheden af, di strikste bevelen gegeven, wat de bescher^ min g der Oostenrijksche en H on gaarschâ;^ personen en eigendommen betreft. (Geteekend) DAVIGNON. EGe HuEds vasi FraRMfk sasi de sfiapporfeesd van een voile Wij lezen in Le Matin van Pa.rjjs van den ?1 Aùgusti de volgende officieele fransche mededeeling, die naa-r Belgie werd gezon< den is : AAN ONZE BELGISCHE BRGEDERS «Indien men ons gezegd had, drie weken| geleden, den eersten zondag van den) oorlog, wanneer Frankrijk op de beslissingj van Londen waehtte en wa.rmeer het nog! mocht twiifelen het leger en de engelsche! vloot naast zich te zien, indien men onai gezegd had dat wij twee en twintig dageni later onze voorbereidingen kunnen eindi-S gen eu dat wij over geheel de lijn of bijna-j geheel het nationaal gebied, ongeschondea' zoùden hebbén, wie zou het zonder tegen-i werpingen aangenomeu hebben ' »Oh ! wij kennen den prijs waaraan onze, tegenwoordige zekerheid werd gekocht.'l Wij weten wie er de wezenlijke bewerkera/ van zâjn. Onae troepen hebben humienj plicfct gedaan, maar de keldhaftige belgi-| sche natie heeft meer gedaan dan de hare.| ïZij was verplieht tegenover haar zelve, en zij was verplieht tegenover ons, van hare onzijdigheid te verdedigen. Wij verwachten ailes van hare eerlijkkeidl en van hare dapperheid. »Maar zij heeft onze verwachting over*: troffen ; het is België dat door zijn koppi* gen weerstand onze mobiliseering, onze samentrekking mogeïiik gemaakt en ds-ontscheping onzer bondgenooten toegela* ten heeft in onze havens, hunne aankomst op de strijdlijn en de stelselmatige inrich-ting van dezen oorlog in gemeenschap; het/ is uit luiksche borsten dat onze eerste ves-ting gemaakt was ; het is de belgische natie; in haar geheel, die haar bloed gevende aan; ons grondgebied, die hare hoofdstad geven-de, gewild heeft dat Luik en Antwerpen in de geschiedenis synoniem werden van Ther-mopyles en van Marathon ! »Belgische broeders, wij hebben U over] drie en tachtig jaar de onafhankelijkheid) gebracht, gij betaalt ons uwe schuld hon-i derdvoudig, nooit zullen onze zonen en daf zonen onzer zonen, door de eeuwen heenl voor u genoeg liefde en dankbaarheid bei toonen.» Rond den Oorlog Tfsrpeclo's Omstreek 1570 werd de torpédo uitgevon-den door Whitehead, een Engelsch werk-jU'gkuiidige, die in 1858 te Fiume een cons-wuctie-ateiier voor werktuigen op scheep-'"aartgebied had gesticht, dat spoedig tôt Brooten bloei kwam en waarvan hij in 187S «recteur en eenige eigenaar werd. Van da( 6ogenblik af werd de inriohting gereorgani-66wd tôt een fabriek van torpedo's en tor- Psdomateriaal. l*e ontwikkelingsgeschiedenis van de ■ utehead-torpedo is in korte trekken de Volgende : 1860 kwam de Oostenrijkste kapitein *'1 iee Luppis op het denkbeeld, voor de ■/stverdediging een van uit de verte be-wirbare boot te maken, die geladen was ® t een groote hoeveelheid springstof, wke door contact met een vijandeliijk ^ *"P; ontploffen moest. In 1864 associeerden Whitehead en Lnp-Zl'-'h tôt het verwezenlijken van deze n»V?^n8i die echter vrij spoedig practisch ujtyoerbaar bleek te zijn. r o 1 hitehead kwam toen op het denkbeeld ç- ?e yan uit de verte bestuurbaro boot te '^igen • in- een- jtnderzeesch ^praiectiel. voorzien van eigen drijfkraeht en voort-stuwmiddelen.De eerste torpédo werd gebouwd in Octo-ber 1866 en onderging sindsdien tallooze verbeteringen. In weerwil daarvan was de torpédo bij het uitbreken van d&n oorlog tusschen Bus-land en Japan nog slechts een wapen van onzekere waarde. De Japaners maakten er echter duchtig gebruik van ; niet bij tien-tallen, maar bij honderdtallen wierpen zij hunne torpedo's op de overrompelde Rus-sische vloot voor Port-Arthur, en brachten den 8sten Februari 1905 al dadelijk belang-rijke schade toe aan de pantserschepen Tsarewitsj en Setwizane en aan den krui-ser Pallada. Ook het slagschip Kniaz Souwarof werd, na tallooze misschoten, : eindelijk door een torpédo tôt zinken gebracht.Hoewel de Japanners de Russische marine feitelijk door hun torpedo's ont-wricht hadden, werd de Russisch-Japan-sche oorlog ter zee nochtans beschouwd als een groot fiasco voor de torpédo, omdat marine-specialiteiterj de verhouding tusschen het aantal schoten en de uitsla-g zeer ongunstig vonden. Het schijnt echter dat de lessen uit dezen oorlog geput, rijke vruchten hebben gedra-tenminste wanneer men het bewonde- renswaardig vernuft, toegepast op de per-fectie van een dergelijke helsche machine, met rijkdommen wil vergelijken. De machinerie van de torpédo onderging groote veranderingen. Het werd een ge-kompliceerd werktuig, cen soort zelfstan-dige, snelvarende onderzeeboot, in staat om onder water op een voorafbepaaldc diepta en volgens een onverstoorbaar recht-lijnigen koers, een afstand van 6 tôt 10 ki-lometer in een snelheid van 50 à 80 kilome ters per uur af te leggen. Door toepassing van een ander vernuftig mekaniek is men er in geslaagd, de torpede een vrijw-el zuiver rechtlijnigen koers t-i laten volgen, en wel door haar te voor'zier van een gyroscoop die op het roer werkt er de as van de torpédo steeds terugbrengt ir de richting die haar bij het lanceeren werc gegeven. Dit toestel werd uitgevonden door eer werkman in do ateliers van Whitehead t< Fiume en clraagt diens naam : Obry. Aan-vankelijk werd de gyroscoop door een veei bewogen, dio echter spoedig afliep, zoodal bij het verminderen der gyroscoopsnelheic het vermogen van de torpédo om koers t( houden snel afnam. De gyroscoop wordt thans eveneens dooi eene turbine, die door den luchtketel gevoec wordt, in beweging gebracht. Bij eene latere type, door Obry gepaten tesrd, is de drijfkraeht van de gyrospooj een kleine dynamo, gevoed door een accu^ mulatorbatterij. Volgens marinedeskundigen hangt het pi tegenwoordig slechts van af goed' te mik ken om het doel met een torpédo te kunnen treffen. Goed mikken is echter alweer een even gekompliceerde zaak als het vuren op : vliegtuigen. Men heeft hierbij rekening te houden met de snelheid en den afstand van het vijandelijke schip, met de gemiddelde snelheid van de torpédo, met zeestroomin-: gen en bovendien met de eigen snelheid en de slingeringen van het schip dat de torpédo lanceert. Om een juist denkbeeld te geven van de groote verbeteringen die de toi*pedo in ; den loop der jaren heeft ondergaan, diene ' dat de Tading springstof, die aanvankelijk s slechts 15 kilo bedroeg, opgevoerd is tôt 136 kilo schietkatoen. Bij de groote mogendheden zijn verschil-lende torpedotypen in gebruik. De Fransche marine heeft torpedo's van 450 millimeters middcllijn, geladen met 108 kilo schietkatoen, dat een viermaal groo-s tere ontploffingskracht bezit dan zwart kruit. Het gewicht der torpédo bedraagt 1200 kilo, de dracht is 90C0 meter. De aan-; vankeiijke snelheid bedraagt de eerste 2000 meter, 42 knoopen, terwijl de gemid-i delde snelheid over de geheele lengte 28 knoopen bedraagt. Een torpédo van dezen bouw kost ongeveer 20.000 frank. De nieuwste Fransche pantserschepen zijn voorzien van 6 torpedolanceerbuizen, terwijl de nieuwste Fransche onderzee-i booten 8 lanceerbuizen bezitten. Engeland gebruikt torpedo's van 533 mi-limeters van het type Armstrong en Hard Castle. Beide modellen zijn met 130 kilo • schietkatoen geladen. De aanvangsnelheid bedraagt 43 knoopen, doch de Hard- Castle-f torpédo behoudt hare snelheid langer dan het Armstrong-type. Duitschland gebruikt aan boord van d«j slagschepen een torpédo van 5J0 milime-1 ters met 128 kilo springstof, terwijl zijne' kruisers en torpedobooten toegerust zija met een model van 500 milimeters, dat slechts 4000 meter draagt. V66r den oorlog was een type van 600 millimeters met groo-1 tere dracht en grootere snelheid in studie. i De Vereenigde Staten gebruiken de Blisiv ' Leavittentorpedo van 533 millimeters en dt) lading daarvan bestaat uit 136 kilo schietk&-( toen, terwijl de snelheid op 1000 meter 33 knoopen en op 4000 meter 30 knoopen bi^: draagt. Een torpédo met trefkans tôt 9509 meters is in Studie. Rusland heeft torpedo's van 450 milim»! ters, met een lading van 125 kilo. De dracht dezer Whitehead-torpedo's bedraagt ruit» 6000 meter. In den modernen zeeoorlog zal van di{ verschrikkelijke wapen een ruim gebruii worden gemaakt. De tactiek bij een treffea op voile zee zal hierin bestaan, dat, zoodra eenige schepen, na de eerste gesetiutsalvo'i teekenen van verzwakking geven, een aantal torpedobooten tegelijkertijd een zw6i-in toï-pedo's op 2000 à 3000 meter op hen afvuren, Waar men in marinekringen aanneemt da<, de moderne torpédo op 4000 meter 30 % kee- ( ren doel treft, is 't duidelijk,dat de uitweir-king van 4ô torpedo's, die tegelijk op ees half ontredderde groep van schepen worde* losgelaten, op dien korten afstand ontzs^ Js_tend moet ziin. - • -- - •

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods