Vooruit: socialistisch dagblad

954 0
08 December 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 08 December. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 15 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/dz02z13w25/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Drukster-lHtgeefster iam; Maatschappij H ET L1CHT bestuurder s P. DE VISCH, Ledeberg-Oent . . REDACTIE . . ADMINISTRATIE HOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT Drgaasi der Befaische Werkliedenpartii, — Yerschijnende aile daqen. ABONNEMENTSPR1JS » BELGIE Or!e maanden. , . , , fr. 3.2$ Zes maanden « . , , . fr. 6 5(7 Een jaar....... fr. 12.5C M ta abonneert ziet! op aile postburcelei DEN VREEMDE A Drie maanden (dagelijks verzonden). ..... fr: 0.79 Bekendmaking Etappen-Inspektie Gent, 6 December 1914. Aan de sporlijn Gent-Schellebelle-Aalst »ijn eisde november op twee plaatsen tele-graaf- en telefoongeleidi'jgen ^ernield ge-/vorden. De daders zi'jà niet kunnen opge-;peurci worden. Daar de plaats der daad zich binnen de grens van Schellebelle bevindt, is aan deze gemeente door het opperste leger-comman-do eene kontributie (boete) van 50.000 fran-ken opgelegd. Dit wordt hiermede ter openbare kennis gebracht. De Chef van het burgerlljke bestuur, Regeeringsraad von Keudell. !■ I—■ ' '■! titti Mil 'WWiiiiWHM t'Ill'HI'l'll I ■ III I H'I I h,' lll "-T) HANDELSBEDIENDEN EN REIZIGERS Onder dien titel ontvangen wij het volgende schrijven, dat wij onveranderd opnemen : De oorlog was reeds uitgebroken, of wij konden dikwijls in onze dagbladen iezen, en altijd, en alleenlijk hooren redeneeren over den toestand onzer Staats- en andere administratiebedien-den, hoe de betalingen hunner jaar-wedde en pensioenen zouden geschie-den. Hetgeen het tegenwoordig bestaan aangaat, waarin de handelsbedienden en reizigers getroffen zijn, werd er niet aan gedacht, of over gesproken; men zou zeggen dat wij aan een anderen wereld behooren; nochtans hebben wij ook last, moeten huishouden en leven. Menigen dèzer bedienden zijn van het begin van den oorlog afgedankt, en ontbloot van aile inkomen, velen die1* eenige spaarcenten vergaard hadden, hebben dien voorraad gauw verbruikt, en zoo zijn er nog anderen, beschaam-der, die van 't begin van deze beroerde tijden zonder middelen waren, en die zelfs den treurigen toestand op hun gelaat nie1" willen laten blijken. Wij gelooven dat het nu den oogenblik is dat de Maatschappijen van onderlin-gen bijstand en anderen, van die soorte-lijke inrichtingen, waarvan bijna allen deel maken» een hulpkomiteit tôt stand brengen die besluiten zou hetzij tôt het vormen van eene algemeene voorschot-kas voor die leden die door de tijdsom-standigheden steun mochten noodig hebben, hetzij door een ander r-iddel, die deze getroffenen bedienden van eene toekomende rampzalige houding zouden >ielpen. Een groep bedienden. 6-12-14. Tweemaal ontvingen wij klachten van bedienden en telkenmale was hun schrijven ongeteekend. Waarom? Zouden zij hunne eer en re-outatie geschonden achten indien zij hun schrijven onderteekenden ? Zijn zij beschaamd in hunnen toestand of hebben zij geen vertrouwen in ons ? Waarom altijd dat naamloos gejam-mer, vooral onadat zij schrijven in naam van een groep en spreken over een al-gemeenen toestand waarin zij geen de minste schuld hebben? Ah, wij weten het wel, 't is de bedien-dengeest die u kwelt, gij blijft nog altijd de aristocratie der werkende klas, gij acht u verheven boven de gewone hands-werklieden, en dat maakt u terughou-dend en beschaamd om openlijk uwen toestand te bespreken. Vrienden, gij hebt duizend keeren on-gelijk. Gij zegt dat het juist is alsof de bedienden tôt een anderen wereld behoor-den.Die andere wereld hebt gij zelven ge-schapen, door u af te zonderen van de massa, die de natuurlijke wereld was, waartoe gij behooren moest. Loochent het niet, want die wij 't minst van al in onze lokalen ontmoetten waren juist de handelsbedienden en -reizigers, 't warên zij die wij nooit in onze meetings of stoeten zagen. Gij zult de schouders ophalen en zeggen : Wij zijn niet verplicht socialist te zijn. Dat, is waar, maar waarom wendt gij u tôt Voomit in" tijde van nood, om hem niet te kennen in gewone toestanden? Gelooft niet dat wij bitter willen zijn, , oh neen, wij kennen u toch niet, maar 't lag erop en eerlijker gewoonte, moest het eraf. Overigens wij wanhopen niet, van velen van u tôt andere gedachten over te halen en ze te overtuigen dat ook voor u in het socialisme de redding besloten ligt. Gij meent dat de maatschappijen van onderlingen bijstand en soortgelijke inrichtingen, nu eene voorschotskas zouden moeten stichten voor de leden die in nood zijn. Hebt gij wel nagedacht of bijvoorbeeld eene ziekenbeurs het wel zou mogen doen? Is zij wettelijk erkend dan mag zij geheel zeker niet. En als zij het niet is, zou die manier van handelen wel verstandig en eerlijk zijn? Wij denken van neen. Vooreerst hebben de ziekenbeurzen de gewoonte niet van in het geld te zwemmen, het tegendeel is eerder waar. En zij mogen zich niet uitputten op ge-vaar af, te koit te blijven aan hunne verbintenissen om de zieke leden te steunen, wat in den grond de reden van haar bestaan is. Daaraan te kort ko-men ware oneerlijk. Willen de bedienden het beproeven, wij kunnen het hen niet beletten, maar wij zeggen ronduit ons gedacht. En om te eindigen zeggen wij aan onze briefwisselaars dat er in Vooruit nog geen enkele werklooze aan gedacht heeft, om den grooten Ziekenbcnd Moyson aan te spreken voor hulp. Het is waar dat zij hunne vakvereeni-gingen hebben, die allen bij het stede-lijk werkloozenfonds zijn aangesloten en die van duivels droomen om hunne leden, in deze hachelijke oogenblikken te kunnen helpen. Mocht dat voorbeeld u allen tôt navol-ging voeren, 't is onzen innigsten wensch. F. H. Rampzalige toestanden in Vlaanderen Sittere ellendie — Zedelijke vsrlaipmag van het voîk O® toestand te ZeBa Ons vorig artikel is te Zele zeer bespro-ken geworden en dit vooral onder de werkende klasse. Dat het ook gelezen werd onder de burgerij hoeven wij niet te zeggen. Zelfs zijn er die zeggen dat het werk-volk tegenwoordig een heerenleven heeft. O ûittere spotternij ! Deze week is een nieuwe plakbrief uit-gehangen waarin de groote samenscholin-gen, waarvan wij in ons vorig schrijven •«vaagden, verboden zijn. De overheid, samen met deze der Duitschers, zullen om dit te beletten, handelend optreden. Nog enkele inlichtingen willen wij geven ils staving van ons vorig artikel, omtrent den armoedigen toestand waarin onze ar-faeiderbevolking zich bevindt. Ziehier nu de kolossale loonen welke te Zele aan de werkers'en werksters der ver-schillige stielen — en dit als ailes « goed » gaat — betaald worden : Er zijn drie liin-'yaadweverijen. De beet» wevers op breede getouwen winnen 18 à 20 fr. per week. Andere wevers — en vol-gens de breedte der getouwen — 9, 10, 11, 13, 15 fr. per week. De werkuren zijn van 's morgens 6 tôt 's avonds 7 ure. Eene fa-briek brandde af; de andere ligt stil, de derde — « La Zeloise » — werkt halve da-gen.Er zijn twee katoenfabrieken. Loonen in goede tijden : 20 à 22 fr. voor 4-getouwen-wevers per week; — 16 à 18 fr. per week voor 3 getouwen-wevers ; — 10 à 11 fr. voor 2-getouwen-wevers. Werkuren gelijk in de andere fabrieken. Sinds geruimen tijd zijn deze loonen niet gewonnen geworden, door de langdurige krisis. Er is ook eene vlasspinnerij, deze van M. Gallet. Loonen 10 à 13 fr. per week. Ook zijn er eenige kloddekotten, waarvan de loonen, welke ons niet ten voile bekend, doch ook zeer klein zijn. Ook is er in deze voor het oogenblik weinig of geen *;werk. " Er zijn 9 brouwerijen; loon : 15 fr. per week. In het vellenfabriek van M. G. De Metz, zijn de loonen tusschen de 18 à 20 fr. per week, dit natuui'lijk in goede tijden. Eene werkstaking welke in den loop der maand Mei in dit fabnek plaats greep, is geèin-digd met eene overwianing der werklieden welke ook meest allen in het syndikaat ge-treden zijn, bij onze partij aangesloten. Nu ligt het werkhuis volledig stil, bij ge-brek aan bestellingen, gezien meestal de vellen naar Engeland mtgevoerd worden. In het fabriek Gent-Zele-Tubize werkte men voor den oorlog reeds een heelen tijd 27 uren per week. Nu ligt het fabriek ruim 10 weken stil. ^ Bovenstaande is meer dan voldoende om te bewijzen dat de werkers in ellende moeten leven. Tôt nu toe is geen tarief der etelijke waren en brandstoffen uitgehangen, alhoe-wel steden gelijk Loker&n en Wetteren het reeds deden. Ziehier de prijzen die in de verloopene week gevraagd werden : Kolen 5,50 fr. ; petrool 90 centiemen den liter; Zout 30 centiemen den kilo op de markt; Fijn Brood 0,44 centiemen en meer den kilo ; Tarwe Brood 0,42 centiemen den kilo. De andere wg^ja zijr ook zeer gestegen. Het is dan ook niet j et minst te verwon-deren dat, ondanks den onderstand der gemeente die nog meer zou kunnen uitge-breid worden, de elleude en den honger schrikkelijk toenemen. Dagelijks ziet men heele benden mannen en vrouwen aan de deuren der rijken staan, eene aalmoes af-smekende. Sommigen geven edelmoedig, — dit hebben wij kunnen bestatigen — maar anderen houden hunne beurs en ook hun hart gesloten. Om hulp smekende vrouwen hebben hunne kinderen bij haar, — dutsjes van enkele maanden oud —, die met moeite wat plunies om het lichaampje hebben. 't Is om er bij te weenen. In gewone tijden zag men niet zelden, — en dit stelden wij nog onlangs vast —, werklieden hunne zuur gewonnen centen verbrassen aan den d ank, oorzaak van vele lijden en verdierlijking. Wij zegden het reedu : Zele is altijd een nest geweest van zedelijk verval. De burgerpartijen v ike elkaar gedurig in het haar zitten, elîStar soms de liefste verwijten naar den kop slingeren tijdens de kiezingen, bebben voor de werkende klasse niets of bijna niets gedaan om haar uit den poel van zedelijk en geestelijk ver-val op te beuren. Geestesverstomping in de kloostersscho-len, drank voor en tijdens de kiezingen hebben hun werk van verstomping en slaafseh-heid voltooid. Werklieden ! Uit dit ailes hebt gij de grootste les te trekken ! Gij die tôt hiertoe van den vroegen morgend tôt den laten avond zwoegdet voor eene kroete brood; gij die steeds met ailes tevreden waart en nooit uwe stem verhefte voor het onrecht dat u werd aangedaan ; gij die op net slachtveld uwe zonen liet ! Ziet toe wat de strijd van het socialisme was in het verle-den, wat hij is in het tegenwoordige, en wat hij in de toekomst zijn moet. Alleen het socialisme voert den triomf der wereldvrede en algemeene welvaart in zich. Hebt moed dus, hoopt in de toekomst, hoe somber en droevig de dagen ook zijn die wij nu doorworstelen, maar eens toch zal de wereld van aile dwang en kapitalis-tische overheersching verlost worden. Werkman. le maeg van een fepr | In een fransch blad vonden wij de volgende wetenswaardige bijzonderheden omtrent dat wat men in Frankrijk het aehter het leger werkend « magazijn » genoemd heeft : Dit magazijn is gelast met de bezorging van ailes ' wat de intendentie noodig heeft voor het onderhoud der soldaten — die thans in groepen van 300.000 moeten ver-deeld worden. Beeds sedert vier maanden worden er aile dagen, naar de verschillende richtin-gen en van verschillende centrums, zes lange treinen1 verzonden, geladen met vleesch, brood, groensels, wijn, suiker, koffie, tabak, rijst, brandewijn, haver, en... brandhout. Eene afdeeling van 300.000 fransche soldaten verslindt aile dagen het vleesch van 1200 beesten en verbrandt aile dagen 40.000 kilos kaphout. Wij hebben eens een trein zien aanko-men met 270.000 brooden, 3/.000 kilos sar-dienen, 35.000 kilos gruyèrekaas en 35.000 kilos sigaretten. De fransche soldaat ontvangt van het gouvernement aile dagen zijn voile rant-soen vleesch, rijst of boonen, thee of koffie, suiker of ehocolade, wijn of brandewijn, met tabak om te rooken, te snuiven of te kauwen. Om afwisseling te geven, wordt het vleesch vervangen door sardienen, spek of allerhande worst en gedroogden visch. Om afwisseling te brengen in de dranken en de snuisterijen, kan de soldaat thee, cho-colaad^ fruitmqes en suikergoed bekomen. Het spreekt van zelfs dat voor ailes eene zekere hoeveelheid bepaald is, zoodat de soldaat van wijn niet meer dan het vierde van een liter en van brandewijn niet meer dan het zestiende van een liter bekomt — als de geneesheeren het rantsoen niet hoo-ger stellen. Langs de groote fransche spoorweglijnen kan men dan ook steeds eene onbeschrijf-lijke drukte zien in en rond de overgrooto houten loodsen of entrepots, waar de zak-ken meel, de vaten wijn, de balen koffie, de kisten en pakken met allerhande le-vensmiddels aangebracht, verdeeld en weer opgeladen worden. In de omstreken van deze magazijnen ziet men even veel drukte in de weiden waar het vee opgehouden, uitgehaald, ge-slacht en gescheiden wordt om dan naar de verschillende richtingen verzonden te worden. Bond deze entrepots, soms te midden van uitgestrekte pleinen, staan de vliegen-de bakkerijen, waar steeds ook veel bewe-ging is onder de dag en nacht werkende bakkers en de honderden die het brood op-laden en vervoeren. kolonien AUSTRALIE Zooals we dus hebben gezien is Afrika die streek welke het meest dojr ontdekkings-reizigers is doortrokken. Maar ande-e werelddeelen zijn ook niet onverlet gela-ten. Australië met de ontelbare eilanden van Oceanië, zijn ook duchtig doorloopen. Zooals bekend is waren de Hollanders in de 15e en 16e eeuw de koenste zeevaar-ders der wereld en hun komt ook het grootste deel der ontdekkingen toe. Edoch. door de gedurige strijd met Engeland werd hun het grootste gebied ontnomen en moesten ze zich bij den Oost-Indischen Archpel be-palen.Ten jare 1606 ontdekten Willem Janz vooreerst Australie of Nieuw-Holland, waarvan hij de noordelijke streken door-trok.In 1642 ontdekte Abel Tasmaii Tasmania (Van Diemenland) en Nieuw-Zeeland, langs de Oostkust van Australië; maar de Hollanders hadden er weldra tegen de Engel-schen te kampen. Middelerwijl veroverden dezen Meuw-Nederland (Nicholls 1664). Ten jare 1770 bereikte Cook de Oostelijke grenzen van Australië terwijl in 1781 Port-Jackson de eerste engelsche nederzettingen stichtte. Yan 1813 tôt 1836 deden Uxlcye Stnrt en Mitehel verscheidene tochten waarbij zij den Darling, de Marray en inné toevloei-sels ontdekten (Nieuw Zuid-Wales). Enkele jaren later (1844-45) wilde Sturt een binnen. zee zoeken, maar stierf bijna van dorst in de woestijn in 't Westen der Darling. (Waarschijnlijk beoogde hij het Zoutmeer in Zuid-Australië.) Middelerwijl (1840-41) deed Eyre eene be-langrijke reis langs de groote Australische baai. Leichhardt deed in 1844 eene eerste expe-ditie in 't Noord-Westen van 't vasteland, doch verdween in 1847 in eene nieuwe reis, zonder eenig spoor na te laten. In 1860-62 trok Mao Donald Stuart van Adelaïde naar 't land van Arnhem terwijl Burke en Wils (1860-61) eene expeditie naar 't Oosten deden, welke met een onge-! luk eindigde. Enkele jaren later (1870) ging Forrcst van Perth naar Adelaïde langs de Groote Baai, aldus een belangrijk deel der Zuid-, kust doortrekkend, en begaf zich in 1874, van 't westen naar ten telegraaf yan Adelaïde. 1 Middelerwijl had Warlwiton in 1873 de1; Groote Australische Woestyn doortrokken. In 1875-76 evenwel deed Giles eene belang-j rijke onderneming. Hij volbracht een dub-bele doortocht en Oost naar West (29e en| 33s Zuiderbreedte) en van het West naar Oost (25e en 24e Zuiderbreedte) alduë gansch de streek onder den steenbokskeer-, kring doorkruisend. In 1892 doortrok B. Limlsay de grootfl Victoriawoestijn, en enkele jaren late| (1896-99) ging W. Carnegie van Coolgar.Lt in Z. W. van West-Australië, naar het dis trikt van Kimberley in 't Noorden. Eindelijk, in 1902, doortrok II. T. Mauric hets vasteland van de Fowlerbaai in 't N. O. der Groote baai naar W.yndham, aan he diepste der Cambridge-golf. Wel is waar is Australië meermaals door reisd, toch kunnen we met zekerheid zeggeû dat nog duizenden en duizenden mijleni grond dier streek niet zijn betreden en dat dus de zeldzame bevolking, welke daar huist, nog in de oudste toestanden verkee-ren.Australië is weliswaar een vruchtbaar land, maar nog zullen vele jaren verloopen voor-aleer groote ondernemingen aldaar zull"A" kunnen worden uitgevoerd. Ten Noorden van Australië bevindt zich' Nieuw-Guinea, hetwelk vooreerst door de Hollanders was veroverd, doch waar ze met de Engelschen sedert 1664 (itohnes) ferm hadden te kampen. Ten jare 1896-98-99 ontdekten Lan ter-b.teli, Kersting en Tapperibeek hooge ber-gen aldaar, zooals de Owen Stanley en Bismarck-bergen en groote machtige stroo-men zooals de Kamu. Heden is Nieuw-Guinea verdeeld onder Nederland (Westen), Duitschland (Noord-Oosten met den Bismarck-Archipel en Engeland (Z.-O.) In den huidigen wereldoorlog hebben zich verscheidene phasen hiervan in Oceanië afgespeeld, bijzonderlijk op zee. daar zieiï hier, evenals in Afrika, de koloniale poli-tiek der de in den oorlog betrokkene sta-ten, terdege heeft ontwikkeld. Het is te voorzien dat, zoo bij geval, Duitschland het onderspit zou delven, Japan het leeuwen-aandeel der veroverde streken zal eischen. Europeesche oorlog h WKMMm 631 BEI 't Noorden van Frankrijk Officielle tolepammon : Uit Usiitsclse Ss^on Van het groot algemeen kwartier: « In Vlaanderen en in het Zuiden van Metz werden de fransche aanvallen afgesla-gen. Dichtbij La Bassée, in het Argonnen-bosch alsook in het Zuid-Westen van Alt-kirch gaan de duitsche troepen vooruit. « Tijdens de gevechten in het Oosten van de mazursche meren hebben wij 1200 krijgs-gevangenen gemaakt. De toestand is gun-stig. In Polen gaan de vérrichtingen hun gewonen loop.» BERLIJN, 5 December (Wolff): Van het groot algemeen kwartier: «Op het Oostelijk oorlogstooneel gaan de fransche aanvallen voort, maar werden bij elke herneming door onze troepen afgesla-gen; hetzelfde in de streek van het noord-westen van Altkirch waar de Franschen aanzienlijke verliezen ondergingen». Uit F^asiscfie Ssresi PARUS, 4 December, om 3 ure (Officiee-le mededeeling) : «In Belgie was het kanongeschut nogal le-vendig tusschen de spoorbaan van leperen naar Roeselare, en de baan van Becelare naar Passchendale, waar de Duitsche infan- 1 1 terie trachtte veld te winnen, zonder wel-I slagen. j «Van de Somme tôt aan de Argonnestreek, kalmte op geheel het front. <(In de Argonnestreek werden verscheidene aanvallen der vijandelijke infanterie af-geslagen, namelijk te Raccorne, ten Noord-Westen van het Laguine-Woud. « Eenige kanonschoten werden gewisselcf ia de Woevrestreek en in Lorreinen.» PARIJS, 5 December, om 11 ure (Offi' cieel): «Op het gansche front is er nists be> lacgrijks te melden. «Aan den rechtervleugel zijn wij in d« richting van Altkirch vooruitgegaan. » ❖ * * km de Rossiscb-Peslscba-Galicisohs irens UUtEUiUUitU glUHO ilit BSiiitscho Ssress Berlin 6 Dec. (Wolff.) Lodz is gisteren namiddag door onze troepen gsnomen. De Russju zijn met zware verliezen op den terugtocht. Uit f$sis§isdb@ PETROGRAD, 6 December (P. T. A.) Van het groot algemeen kwartier : Op 3 December zijn hevige gevechten langs den linkeroever van de Weichsel en op het front van Howo-Lotz voortgegaan. Hetzelfde is te melden op de banen van het W esten van Lodz en Petrohof. «Elders is geene belangrijke wijziging aan te stippen. Op het front van den Kaukasus werd geen gevecht geleverd dat dient aan-gestipt te worden. » 1 » aar « 319 t'Ois per nommer : voor Belgie 3 centiemen. vooi dea t reemde S centiemen ti^eiefooi^^jl!o*iiaoti^ijl47j|^4djnînîs^tl*aH

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods