Vooruit: socialistisch dagblad

240 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 26 June. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 17 September 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/x639z91r44/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Ii M-ltailm « le FiiÉrijk Uit Duitsche bron. ' Wesieiijk oorlogstcrrein : BEREIJN, 24 Juni. Officieel: Legergroep kroonprns Rupprecht van Beieren: Aan het Kngeisch-Belgische front tusschen het Ka-, naal en St-Quentin, steeg ook gister de gevechtsbedrijvigheid niet buïtengewoon-! liik. Sterke vuurwisselingen volgaen ten Noorden van Warnetoa en hevig ten Zui-1 !den van de Scarpe Engelsehe verkenners-aanvaJlen, die afgeweàen werden. Legergroep Duitsche Kroonprins : In den Vausaillon-sektor en Zuid-oostelijk va,n [ Filain. alsook op den Westoever vaai de (Aisne in Westelijk Champagne en op cle ' linker Maaszijde wa>s de artillenebedrij-\ vkneid tusschen poozend sterk. Ineengeloo-nen gevolgrijk vuu.r dwong de Franschen, ;het op 18 en 21 Juni Oostelijk van den Cornilletberg gewonnen land te ruimen. Onze verkenners stelden hoûge veriiezen yan den vijaacl vast. i Legergroep hori/og Albrecliti -NiGTis bij- | J"°In6den Wuytschaete-boog werden door ■ 'onze vliegers drie kabelballons neergescho-ijten. Buitendien verloren do vijanden drie Plvliegtuigen. I j As» het Oostelijk oorlogsterrein en aan ï 'het Macedoaisoli front, is de toe stand on- • 'veranderd. De eerste generaal-kwartiermeester, Ludendorff. jUit Fransehe Bron. i' PARUS, 23 Juni. — Officieeh De nacht lis gekenmerkt geweest door een hevige ba-' scmetiag, govolgd door een nieuwe reeks [ van Duitsche aanvalspogingen op de pun-litën die de vorige dagern aangevallen wer-[ iden, van den eenen kant in de streek va&i I Vausaillon, van den anderen kant ton zui- ■ iden en ten zuidoosten van Filain. Al deze fcjianvallen werde» teracgeslagen en hebben ■ den Duitschors niets op^ebracht dan aaa-I pienlijke veriiezen, zonder eenig voordeel. Do nacht is buitengewoon bewogen ga-rweest tusschen de hoeve van La Royère en de Froidmont-hoeve. De Duitschers die hun 'aanvalsfront Lardon verbreed ten oosten 'van den top van Chevrigny tôt fcen noorden 'van de Froidmont-hoeve,hebben hun kracht-iinspanningen vermenigvuldigd om de stel-■|lingsn te nemen, waartegen zij zich reeds vroeger te pletter liepeo. De aanvalsgolven iverstrooid door het Fransehe vuur, hebben Ida Fraûsche linies niet kunnen uiteenruk-jken, noch konden ze vooruitdringen uit den I uitsprong waar zij gisteren waren binnen-I gedrongen. Andere Duitsche aanvalspogin-| gen ten Oosten van Chevreux, ten Oosten f Van Vavalliers (?) de Courcy en in de sek-' tors der Chambrettes zijn insg-elijks mislukt. t Van Jiunnen kant hebben de Franschen i.n I fie Duitsche linie3 verschillende in vallen t' jgedaan, weîke hun toelieten gevangenen ta ■ inoion. ■jUit Engelsehe brou. K j LONDEN, 24 Juni. — Officieel : Bij pa-I ffcroeljegevechten in dea laatsten nacht ten l 'îuiden van Armen'cières hebben Portugee-Ifsche troepen eene gansche Duitsche i jstrijdwacht gedood of gevangen. Verder is jjniets te me 1 den, buiten artilleriebedrijvig- ; heid aan verscheidene punten. ^ % & lit ssrttg Jssssfâi ilali ïïit Costenrijkscia® broa I WEENËN, 24 Juni. — Officieel : In den I Plôcken-sektor lang aanhoudend vijande-l.lijk mijnenvuur. Onze aânvalsbataljons I hebben op den Monte Sief eene veldvi^oht I vernietigd. * IUit Italiaanschs bron f I ROME, 23 Juni. — Officieel ; Op hefr g&n-ijeche front de gewone ardileriebedrijvig-I heid, alsook werkzaamheid yan patro-eljsn ea verkennersafdeelingen. |j ROME, 24 Juni. — Officieel: Yijandelijke 'verkennersafdeelingen zijn aan het Tona-Jiepas afgewezen geworden. Sterk- tegen ■ onze nieuwe stellingen aan den Monte ^Bstigara op de hoogvlakte van Schlegen ■ (Asiago) bijeengetrokken vuur van den vij- • werd door oïize artillerie werkzaam Bbeantwoord. De in deze stelling op 19 Juài ^Bornai gemaakte buit is beduidend : tôt |jnu toe zijn 4 kanonnen,14 machiengeweren, ongeveer 1000 gevveren, zeer veel schietma-■tenaal en veel oorlogsmateriaal medege-'voerd geworden. Aan het Julische front [3 .hebben onze batterijen herhaalde malon |fWmrTe®^reme? °P ^'e statie Santa Lncia jlbjj iolmein onder vuur genomen: deze van |deu vijand zijn er nog steeds op uit, de ■ Èuizep van Gorz door nuttelooze beschie-ipng te verwoesten. Op den Karst hebben onze waakzame bat- I hfJ!aalde teekenen van werkzaam- Ifcn 1 T VI^"deh3ke léger onderdrukt I iCl° ûuttlS,e werkzaamheid onzer l^feC^en ?nntlast: ,Een vijandelijk l utegtui0 is op 19 Jum door onze vliegers lande/;0t lan,ding ^^wongen ,een Idpn Mnnf a a^ond aan de rugzijde van iworden »-an-Marcé neergescho.ten ge- jjc jk iBiSSiSÉ? FOOlSgÉ- 8lHÈ^É8-;|^fiS [ITit Rnssische bron. |LpETERSBURG, 22 Juni. - Officieel: ■ iVVesttront en Roeraeensch front: Ge-freer- ■ niur en vliegerbedrijvigheid. f 1^-aukasusfront : Ten Zuiden van Ersind-|jsciiau hernamen de Koerden het offensief ( en arevea onze afdeelingca terug, die onze | ,e mSen bezet hielden. Onze reserven |K?ac" eenen tegenaanval met de bajonet, | -ne ac Koerden verdreven en tôt de vlucht 33« -aar »« ITS 3 centiemen per nummer Sisssdag; 2© «gasisi 1917 VOORUIT Orgaan der Befeische WepkEetopâ^tîj. — Verschijnsnde aile dagen.. Drurktter-Uitgeefster Sam. Maatsch. HS1 LICHT, Best. ■ P, De Visch, Ledebsrg-Gsnt — Red, A dm floogpoort. 29. Oent j. dwongen. De toestand is weder hersteld. De vlieger, ritmeester Kozakow, schoot een Duitsch vliegtuig neer, dat in de omgeving van Podgnitzy neerstortte de vliegers, een officier en een onderofficier, werden gevangen. genomen. * 3*î 3$C li eorloi op ûm Bilkas Uit Oostenrijkselae bron. WEENEN, 24 Juni. — Officieel. — IV troeljen-schermutselingen. Ba Ssrieg iessisii Oesianrijlc m TTï€ OostssiriiÈscbe bron WEENEN, 24 Juni. — Officieel: In Gali-cië heeft het- artillerievuur ietwat opge-houden. Op 22 Juni werden ten Oosten vaa Brzezany en Zborow 6 vijandelijke ballons door vliegers beschoten. 6s hsrzigmng (1er SerfëpMsiiiÉa ûm iealiissrÉn PE'ÏERSBURG, 24 Juni: Minister Tsere-telli verklaarde in zijne redevoering die hij in den Ar'oeiders- en Soldatenraad hield, waarover resds beknopt bericht werd, dat de voorloopige regeermg aan da regeerin-gen van Frankrijk en Engeland eene nota1 als antwoord op de Engelsche nota aaji Rusland van den 9 Juni en op de Fransehe nota van den 10 Juni gericht heeft. De Rus-sische regeering spreekt in de ajatwoord-nota hare bevrediging uit over de bereid-willigheid der geallieerde regeeringen tôt naspreking der met Rusland geslotene ver-dragen, dat de in overweging staande nieuwe oorlogskonferentie der Entente zoo spoedig zou bijeengeroepen worden, Rusland wil op deze konferentie het standpunt innemen, dat al de door het oude regiem met de geafiieerdem geslotene verdragen, met uitzondering van het verdrag van Lon-den van den 24 September 1914, zouden op-geheven wordeo. De voorloopige regeering is daareaitegen bereid een nieuw verdrsg met de gealliieerden te sluiten, welks in-houd de wezenlijke belangen der gealïieer-den in aanmerking neemt, maar ook van het nieuwe stamdpiuit van het Russische voîk in de oorlogs- en vredeekwestia voile rekeming houdt. Dit nieuw verdrag zal aan het Russische volk ter kennis gebracht eii moet door haar.goedgekeurd worden. De Arboiders- en Soldatenraad nam de hieropbeixrekking hecbende verklaringen van Toereteïli als bevredigend aan en verklaarde de getroffene maatregelen als eene opmerkenswaardige schrede nader den vrede. Op eeine tussehenkwestis verklaarde Tseretelli nog, dat het na de gansche hou-din gvan het koaiitie-kabinet vanzelfspre-kend ij, dat de voorloopige regeering geen verdrag onderteokenera zal, in dewelke aanhechtingsplaninen, gelijk van welEen aard, opgenomen zijn. Hij heeft reden om aan te nemen, dat, ofschoon de onderhan-delingen met de verbondenen betrekkelijk van moeilijken aard, echter in geen geval hopeloos zijn. Van extremistische zijde werd d®n minister gevraagd, waarom de nota dter Ita-liaansche regoeriiisr die het antwoord on de nota der voorloopige regeering over de oorlogsdoeleinden goedkeurden, niet open-baar is gema-akt. Tseretelli verklaarde dat de voorloopige regeermg geheimhouding der Italiaansche anrbwoordnota op recht-sfcreekschen wensch der 'Italiaansche regeering voorgenomem heeft. De geheimhouding zal zoo lane duren tôt z^kere ge-beurtenissen opgehelderd zijn. PETERSBURG, 24 Juni : De minister van buitenlandsche za^en komt bekend te ma-ken, diat de konferentie der bondgenoo-ten op 15 Juli zal samenkomen om over te gaan tôt eene herâening der diplomatische verdragen en oorlogsdoeleinden^ Een Zweedech ontwerp voor een volkerenliga <r Dagen s Nyheter » van 17 Juni schrijft: Do roep naar cen duurzamen vrede dio op, den wereldoorlog moet volgen, is algemeen, en aile volken roepen naar hem. Ook de leidende staatsmannen hebben verklaard dat zij met dit doel voor eene bijeensluiting aller besehaafde volken willen werken, oi-schoon eerst nadat de vijanden in dezen oorlog verslagen zijn. Zeker ia het problema eener nieuwe we-reldorde moeilijk op t'o lossen; maar er blijft geene keuze; opgelost moet het worden, want naar den wedijver in de militaire toerustingen van voor 1914 kunnen de Sta-ten niet meer terugkeeren, zij zijn daarvoor esnvoudig te afgemat. Na den oorlog moet men met de toerustingen een komaf maken. Nog gawichtiger is eene radikale wijzi-gmg van 't_ begrip c neutraliteit i, dat tôt hiertoe passief was en aktief moet worden, t is te zeggen, dat het de verplichting in zich moet hebben, positief iets voor 't be-jiOud van eon wereldvrede te doen, — voor aile staten. Eene magna charta der nationale vrijheid moet opgemaakt worden. Geschillen zijn aan een scheidsgerecht of minstens aan liot onderzoek eener onpartijdige verzoenings-kommissie te onderwerpen, en geen staat mag naar de wapens grijpen eer zulks niet geschied is. Men zou voor de ergste gevallen een termijn bepalen vooraleer mag gemobi-liseerd worden, dan zal zich volgens de on-dervinding van clez-en oorlog toonen dat de oorlogsroes spoedig ait is. Zelfs aile zooge-naarado levensbelangen zouden verplichtend slechts door een scheidsgerecht geregeld worden. De hier geschetste organisatie had het voordeel, dat iedere staat, die zich niet aan haar onderwerpt, als stoorder van den wereldvrede gebrandmerkt zou worden. Om tegen zulken op te treden, ware natuurlijk esn met verplichtend gezag bekleed uitvoe-frend komiteit, eene internationale rege-lingsmacht onontbeerlijk. De noodzakelijke ' dwahgmiddels zouden zijn: diplomatische druk, afzondering, blokkade en ten slotte de ultima ratio. He;. ware echter geen oorlog in den eigenlijken zin, maar machtsge-bruik in dienst van! het recht. Van wege de oorlogvoerenden îs dik'wijls gezegd, dat het vooral aan de neutralen ïigt de nieuwe regeiinrr voor te bereiden en de ervoor reeds gerieed zijnde rijke stof te bewerken. Wellicht ware de tijd rijp dat de drie Skandinaafsché regeeringen met deze van Holland, Spanje en Zwitserland in verbinding tVaden, met het doel bijeenroe-ping eener konferentie die over een duurzamen georganiseerden vrede der wereld voorbereidend zou kjunnen spreken. ln het Buitenland In MinHinS Da î^ij3(Sdag Volgens wij hooren, hernemen de kom-missièn van deo Rijksdag volgens afspraak op 3 Juli hunne weï'kzaamheden. De eerste zitfcing van den Rijksdag heeft plaats op 5 Juli. Men rekent met een duur der zit-tiagen yan acht tôt ti«n dagen. Isa Steiônsrilfs Een ovei'gsngssîîisîiGlers® Dr. v. Sekîler. WEENEN. ^23 Juni. — De « Neue Freia Presse » melcffc dat de leider van het land-bouwminisberie, de ,, rsctieov-ersto Dr. von Seidler, tôt voojzsfcter vaa het overganga-minist&rio benoemd werd, waarin de sec-tieq^ersten der verschillende ministeries als hun leiders zullejs. dienst doen. Seidler word bot minister benoemd. In pa.r!emen-taiî>e kringen neemt men aan, dat de nieuwe kabineèsohef zich met de parti] en betrekkelijk het werkprogramiïia voor de zomerzitiâng van den Rijksdag t' akkoord zal stellen, wolke het voorloopig budget, de mandaatsverlenging, de verkiezing der ge-d-ektgeerden en mogelijks de voorstellen van belastingen op de oorlogswinsten zou omvatten, of zich eene zitting der dele-gaties onmiddollijk' daaraa.n zou .sluiiefl, is nog niet zeker. ^ Mot nieuw Weemr°k&hïmt WBBNEN, 23 Juni. — In parlementaire kringen spreefct men ov&r de volgiende mi-nisfcerlijst : De vro&gere ieider van he>t land-bo-uwministerie dr. Seidler neemt het voor-zitterschap en het landbouwministerie ; de siadhouder van ïyrol, graaî Togenburg, bkknenlandsche zaken; als leiders der be-■fcreffende ministeries worden genoemd : aLs afdeelingsoverste Gwialinski ; justicie, Sckauer ; financie, ' V/immer ; handel, Ma-taj-aj openbare werken, ïïomann; spoorwe-gen, Bauhaus; 1 an dsver d edigin gsministc-rie, veldmaarschalk Czapp, de minister van votk£s|ûûwj«g Iloefer zou oj^jju blij-yen.D® pcSrîfêkG toestand WEENEN, 23 Juni. — Zonder gerucht is het afscheid van graaf Clain geweest,zonder gerucht is ook de begrafenis geweest, die het parlement de regeering Olam-Martinitz bereid heeft. Onverschillig in zijnen zetel geleund, aanhoorde de minister-president in het opgepropt Huis de aflezing van het schrijven, dat hij aan den président der Ka-mer, Dr Grosz gericht heeft. Daarop volgde de de verdéging der besprekingen tôt Dins-dag. Een laatste incident tusschen de afge-treden regeering en de partijen werd door verhandelingen in do couloirs vermeden. Op de dagorde stond het bericht over eena in-tcrpellatie van Langenhahn ovei de houding der Tsechen gedurende den oorlog. Deze in-terpellatie wilde de afgetredn landsver-liedigingsminister nog beantwoorden. Zulka cerwekte onrustigheid bij aile nietduitscha partijen, n zelfs de Duitschers vonden deze interpellatiebeantvvoording in 't huidig oo-genblik overtollig. De hoofdman van het jsechisch verbond, Stanieck, dreigde het gansche parlement het bevel tôt. het verlaten 3er zaal te geven, zoodra de landsverdedi-jingsminister zou beginnen.Ten slotte kwam lien daarover t'akkoord, dat de minister do interpellatia schriftelijk zou bea-ntwoorden. Eerst komt thaas een beambtenministerie in Investie. Wie dan den graaf Clam zal ipvolgen, is heden zoo onzeker als gisteren. Een zeer bemerkeaswaardig gevolg echter 'tilien de gebeurtenissen van gisteren voor Je orienteering van iedcren toekomenden >pvolger moeten hebben. Deze gebeurtenis-ien hebben getoond, dat er feitelijk eenen slavischen blok in 't parlement is, waaruit :ich de Poolsche steen niet zoo zonder meer .os yorming eoaer ctuurzama regeeringsbazis aat breken. Daaruit zullen ook de Duit- Ltherf; njenige g^plgteekking1 moeten ma- . <r-' ' ken. Wie de Polen wil hebben, moec ook de Tsechen willen, en wie de Tsechen wil hebben,moet zich ook met dè Zuidslaven in verbinding stellen. 3o tijden, dat eene .natio tegen eene andere kon uitgespe'eld worden, en de Polen ieclore regeering gewillig ten gebod s ton de n, zijn voorbij. Ook dat is, als men wil, in laatsten aanleg een gevolg der omkeering in Rusland. De afgevaardigde Daszynski heeft zulks in het parlement .zeer klaar uiteengezet. oMet de Duitschers», zeg-de hij, <(konden wij ons niet in eenen duurzamen bond verbinden, omdat zij de hege-monie over de an "1ère naties wilden behou-den. Bij de alsslavische beweging konden wij ons niet aansluiten, wijl het tsaristische Rusland de grootste verdrukker van het Po-Iendom was. Daatom ^konden wij nu eens met deze, dan met dio regeering gaan. He-d«sn zijn de verhoudingetn wezenlijk an-ders.»Heden kunnen zich de Polen veel meer dan tôt hiertoe als Siaven bekennen, want het tsaristisch Rusland is gevallen. Heden kunnen zij in veel engere verbinding met de Slavische partijen van het parlement staan, waarmede zij eigenlijk de doeleinden gemeen3 hebben. Oe dag van gisteren is de proef op 't voorbeeld geweest. Dit nieuw kabinet zal het voorloopig budget in verhouding snel goedgekeurd kunnen hebben, want reeds heden, daar graaf Clafti gevallen is, heerscht eene veela ver-zoeningsgezinder tiemming reehts dan in do laatste dagen. Ook over de zaak Klossacs zal de toekomende regeering niet vallen, als zij het parlement, dat in deze aangelegen-heid soeverein is, tijnen wil laat. Moeilijker zal het voor een neutraal kabinet zonder betrekkingen tôt de partijen zijn, oen goed verloop der delegaties te verzeke-ren. Het is mogelijk, dat do delegaties der-halve eerst in den Herfst bijeenkomen, ofschoon natuurlijk de Hongaren een woord mee te spreken hadden en graaf Czemin eigenlijk tôt hiertoe het standpunt innam dat de delegaties zoo snel mogelijk bij een zouden komen. Toch kan do tijd van het neutraal kabinet betrekkelijk kort zijn, en ook dat is mogelijk dat de keizer zich trots ailes reeds thans tôt de vorming van een politiek kabinet piet een groot program overgaat, wat reeds als noodzakclijk erkend werd, doeh dat graaf Olam niet kon doorvôsren. In dien zin worden ree^s auJienties van verschillende staatsmannen politiekers aan-geduid, welker ontvangst graaf Clam zelf voorstelde. Onder die staatsmannen zouden zich ook de gewezen ministerpresidenten Beck en Karber evenals graaf Sylva Taronca, < lid van de rechterzijde van den Senaat, 'be-vind&n.De Tsechen zullen tegen een beambten-kabinet geene overdreven oppositia voeren, bijzonderlijk als aaa de spits noch graaf Ooudenhouva noch v. Bleyleben die zij wegens hunne vroegere werking in Bohe-men en Màhren bestrijden, maar eene hun sympathiek© persoonlijkheid staat. Zij zullen ook nauwelijks radikale oppositie tegen het voorloopig budget voeren, en het is mogelijk dat ook onder een neutraal beamb-tenkabinet met hulp der Duitschers en der Polen de afhandeling van het voorloopig budget gelukt. Maar derhalve zouden do Polen nog st&eds niet tôt de regeerings-meerderkeid behooren. Men kan veel eer zeggen, dat over 't algemeen de Slavische partijen op het standpunt der Tsechen staan. Bas H©lfessd BesteHssîg van U^beoten in Amerika Volgens de marineminister in de Kamer mededoelde, heeft de regeering in de Ver-eenigde Staten drie U-l>ooten voor N-eder-landsch-Indië besteld. De U-booten ' worden ta San-Francisco gebouwd. Do eerste zou binnen de 18 maanden geleverd worden. De prijs per booten zal de 2 1/2 mil-joen gulden niât overtreffen, waarbij nog 300.000 gulden komen voor torpédos en artillerie. • En Riasleiid Protest der Russische regeering tegen de ontîroning van Koning Kansîantsjn. STOCKHOLM, 23 Juui. —, Eerst onlangs heeft men in Rusland tegen de Italiaansche imperialistische annesatie van Albania onder 't masker eener autonomie geprotes-toerd, heden protesteert de voorloopige regeering tegen de behandeling der* Griek-sche onafhankelijkheid,die in de geweldda-dige onttroning van koning Konstantijn haar toppunt vond. Volgens eene melding in « Stockholms Tidningen » uit Haparanda werd op het algemeen Arbeiders- en Solda-tenkongres te Petersburg de meening uit-gesproken, dat het onbegrijpelijk zou zijn, als de voorloopige regeering aan deze behandeling van Griekenland deel had genomen. Daarop verklaarde minister Tseretelli dat Rusland door den minister van buiten-landsche zaken Teretschtschenko tegen be-treffende behandeling protesteerde. Dien dag wordt het telegram gepubliceerd, dat de voorloopige regeering tegen de schen-dig der rechten van Griekenland en van zijne grondwet protesteert, daar volgens hare opva-tting de Grieksche bevolking het recht heeft over zich zelf te beschikken. Een vroiîweiijks onder-minisfèr STOCKHOLM, 24 Juni. — « Ruslcoja Wjedomosti » bericht, dat het lid der voorloopige regeering, Schakowkey.aaa de gra-vio Paninoy in 't nieuw gesticht minisieïio yan weldadjgheid de,n post van ondermivl nister aangenomen heeft. De gravin nanQ •het aaubod aan. . ^ Ean oniïwerp van bSnneniandsche organlsatls. PETERSBURG, 24 Juni: De vorgaderieg der a^gevaardigden van alla afdeelingen van den Arboiders- en Soldatenbond heeît met 543 tegen 126 stemmen de volgende be- ^ sluiten aangeaoman : 1. Overwogen hebbend dat het een dood®-lijken slag voor de zaak der Omwenteling j zou zijn, als in dea tegenwoordigen tœstand j do hoelo macht in de handen der burgerij ; zou vallen, en langs den anderen kant, dab j de revolutionaire macht van den Arbei-i 1 ders- en Soldate ibond aanzienlijk zou ver- i zwakb worden als hij heel het bewind meeet overnemen, stemt de vergadering toe in het vormen van eene coalitieregeering; 2. de vergadering erkent da-a ook de verklaringen van de socialistischa ministera over de algemeene politiek des lands als tevredenstellend en neemt ze in heri: algemeen aan; 3. Do vergadering vordert do voorloopige regeering op om haar politiek programma.. kracktdadig te verwezenlijken en het te ba-1 vestigen op e&n vrede zonder iandaanhech- i ting en zonder schadevergoeding op de grondslagen der rechten van de volkeren, die zelf voor hunne politiek© toekpmst te zorgen hebben, die zelf te werken hebben tegen de financieele en de econcmisehe moei-: lijkheden, die zalf maatregels te nemen heb< ben tegen revolutionaire bewegingeri, die zelf te trachten hebben dat de wenschea der arbeidende klassen voldaan worden, die zelf er voor te zorgen hebben dat er een beheer ingericht worde in de stedem en de dorpea1 waar het nog niet bestaat; 4. D© vergadering dringt daii ook aaa ôji, eene spoedigste mogelijke samenkomst der wetgevende vergadering des lands; i 6. In het geval dat men tôt- de gelukkige I toepassing van het voorgesteld programma moge komen, eischt de vergadering het scheppen van een algemeen orgaan voor de, heele russische démocratie waarin ook da algemeene boerenstand vertegenwoordigdj zij ©n waardoor de socialistischa ministers verantwoordelijk worden gemaakt voor de binnenlandsche en de buitenlandsche politiek des lands. * \ F i.nland KOPENHAGEN, 23 Juni. — Volgens een telegram uit Helsingfors nam het kongrea der Finsche sociaaldemokratie eene beslis-sing aan, welke de scheiding van Finiand van Rusland, evenals de uitroeping eaner onafhankelijke Finsche republiek, eischt. BaaJiafeastreek la EttarM Gister morgend gebeurde hier weerom in do Demotstraat eene ware banaietenstreek. In de Duprésteeg, 5, in deze straat gek-gen, wonen de echtelingen Van Ophalvens, twee ottderiingen die doorgaan van over een kîein fortuin te beschikken en alg reûte-1 niers leven. Tijdens de afwezigheid van den echtge-noot ontving de vrouw gister het bezoek van' een jongeling, die zegde dat hij een gesprek had opgovangen waarin besloten werd bij haar binnen te breken. Hij vroeg de vrouw een abonnement op een waakzaamheids-j dienst te nemen, van denwelka hij bsweerda een agent te zijn. Terwijl vrouw Van Op-' halvens zich bukte om een inktpot te nemen, sprong de kerei op haar toe, wierp haar ten gronde en poogde haar te verwur-gen. De vrouw kon geen kreet uitbrengen, maar stampte met de voeten op het panéel! der deur, wat door een gebuur gehoordj werd die kwam toegeloopen. Gelukkig bon' do vrouw aldus gered worden. De kerel kon door de opengebleven denr de vlucht nemen, maar werd in do straat door den . zoon van het slachtoffer s^oge- ' houden. • ; Do moordenaar is zekere Henri 8..., zoen eener begoede familie, 'wonendo rue^Le Titien. Hij bekende dat 'hij aan gewezen was om de ouderHnge ta vermoorden, in ujfidf-plichtigheid van zekerea ^A..., vari men steenweg van La .Hulpe, ;te Boitsfort.M.. -. werd ook des a vond s a^rigehouden. onderzoek heeft boweaen "dat A... en S... doel maken eener vereeniging van fjeugdi-ge misdadigers, onder 'dewelke zich zelfs j onge meisjes bevinden, allen gewone be-, * zoekers van kingmas. bende .vergaderde' in een g-ehuurd loks^J in de'wijk van. de: Keyenveldstraat, te Elsene. Tôt hiertoe werden nog vier andere aanhoudiogen ge-daan, terwijl andere ^np.kend-'zijn. Meu heeft de zefaerheid * dat deze bende vde diefstallen pleegde. Eén der aangehoudene boo.swichten is zelfs vervolgd voor het op* lichten van een minderjarig meisje. BRtEF UIT HENESOUWEH Hcs do ar>men gevoed woi*d«n. —.Jiet officieel Comiteit, dat zoo schrikkeliik veel geld kost, ' durft den volke bekend malien dat het in dea laatsten hetft dermaand gedurende.veer.tien dagen loo'gram-men rijs^M-n 9 cci)tlemen..çtjjjû gamma hoîlàndschcn kaas aan denaçlfden prijs zal verkcjopen, plus son gramme».Amerikaansch S|tiojit. ;AIs de werklieden daarmed^tnettcvredenzîjh, dan zalmen hun'antwoc.:-den dat zij buiten Itimncn eten en zwijgcn. Ds paoht»rs gaan Jets {So^b,^—. Op het.g«-meentehuis vaa -La Louvière vcrqadeïd,~onder het voorzitterschap-Vin bnrgemsester Guyaux, den groot-sten boer van liet Centrum, hebijendepacbters besSotea hun vee aan de beeiihouwers Je verkçiopen aan s,5o lr.' op levenden vœt, «opdaî Se armen er eindeliik ook eens zouden taogen aan denken om cen stuk gosd vlecsch te eten ». Aan den opgegeven verkoopprns zal het vleesch zoowatop 7,00 fr.-den kilo komen! * _—y ' ■ j Hat hoHandsch broad. —■ Meitiieeftdeze week! weer overal hollandsch brood verkocht dat bedorven was. Veel menschen konden nergens aan ander broôdl geraken en hétjben er ?;ç.h zie); aan gegeten. Openbare werken. — In~tie bareeien van'dj provinciale wegenis werkt men druk aan het opmaketv der plannen van eene heeie reek? openbare wegeni^-werkenvoor een-gezamenliik bgàBg van 2,500,000 fr; BancStetei*. —,Op zijiï^Sllrt is hetnu de poîicie-agent De!val, van 'Pr«slef,'\lie'aangerandf-ge,.vcest i». - .

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods