Vooruit: socialistisch dagblad

390 0
30 October 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 30 October. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 06 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/n00zp3x45r/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

BESCHIKKING (Yervolg) (Zie ons numrner van gister) IV. In ds Faculteit ddr> Genaezkunde. 23. Dr. R, Spcleers, bij beschikking van 13 Septem-ber 1916 benoemd, tôt gavvoon hoogleeraar in de 00g- . heelkunde, is belast met de hicrnavolçende collèges en klinische lessen : in het doctoraat van de faculteit der geneeskunde, Oogheelkunde; Oogheelkundige kliniek, Ooghee'kundige polikliniek; alsook tijdelijk, met : Ge-rechtelijke geneeskunde. 24. Dr. II Schocnfcld, bij beschikking vau 7 Okto ber 1916 benoemd tôt gewoon hoogleeraar in de heelkunde. is belast met de hiernavolgende coileges en klinische lessen : jn het doctoraat van de faculteit der geneeskunde, Bijzondere heelkundige ziekteleer (partira); Heelkundige kliniek (partim); Heelkundige polikliniek (partim); Heelkundige polikliniek, verbandsleer (partial'; alsook tijdelijkj met; Theoretische verloskunde; Kliniek der vrouvvenziekten; Verloskundige kliniek. s5. Dr. J. De Keersmdechcr, bij beschikking van 12 Augustus 1916 benoemd tôt gewoon eerc-hooglee-raar in de inwêndige ziekteleer ea, in het bijzondcr, in d: urologie, is belast met de liiernavolgeude coileges an klinische lessen ; in het doctoraat van de faculteit der geneeskunde, Inwêndige ziekteleer (partim); HooWstuk : Urologie; Imvejriige ziekteleer (paitim); Hoofdstuk : Nierziek-e; Ûrologische kliniek en polikliniek.26. Dr. A. Claus, bij beschikking vau 13 Seplembcr 1916 benoemd tôt gewoon eere hoogleera&r in de psy« ïlliatrie en de neurologie, is belast met de hierr.avol-gsnde coileges en klinische lessen : in het doctoraat Vsd de iaculteit der geneeskunde: Inwendige zic;;teleer (partira), Hoofdstuk: Neurologie; Psychiatrische kliniek en polikiiiiiek. 27. Dr. L'. Van Doehstaele; bij beschikking van 23 Septcmber 1916 benoemd tôt gewoon eere-hoog-leeraar in de algemeene en prakusche heelkunde, is belast met de U or;:avolgciKic colle ;es : in het doctoraat van de faculteit der geneeskunde : Algemeene heelkunde en heelkundige ziekteleer; Theorie en techniek der heelkundige opCraîies. 1 2ri. Dr. "if. JBorms. bij beschikking van 29 Septem-ber igtô benoemd tôt buitengèwoon hoogleei aar in de inwendige geneeskunde, is belast met hethiernavolgend 'collcge: in* het doctoraat van de faculteit der geneeskunde: in .vendigr. ziekteleer en bijzondere geneesmid delleer (partim). 29. Dr. G. len Horn. bij beschikking van 11 Xovem-,ber 1916 benoeina tôt buitengewoon hoogleeraar in de heelkunde, is bclsst met de h.ernavolgende co'leges en 'klinische lessen : in het doctoraat van de îaculteit der geneeskunde: Bijzondere heelkundige ziekteleer (par-<tirn); Heelkundige kliniek {pariim);_ Heelkundtge polikliniek (partim^; Heelkundige polikliniek, verbandsleer ( (partim); alsook tijdelijk, met: Patiiologische ontloei-kunde; Roentgerioloqie. 30. Dr. A. Picard, bij beschikkin'» van 27 Septem-ber 1916 benoemd tôt do:ent in de plaatsbeschrij vende ontleedkunde, is belast met de hiernavolgende coileges en oefeningen : in de candiaaiuur en in het doctoraat van |e faculteit der geneeskunde : Plaatsbeschrij vende ■ ontleedkunde; Stehelmatige ontleedkunde van den menscii ; Mikroskopische oefeningen in de stelselmatige ontleedkunde van den mensch ; Oefeningen in de plaatsbeschrij vende ontleedkunde. 31. Dr. % Foi'sier Hbi) beschikking van 23 Novem-,ber 1916 belast ge« orden met de hiernavolgende collèges en oefeningen; in de candidatuur van de faculteit der geneeskunde : Algeraeene wesfselleer; Bijzondere wee'selleer; Alicroscopische oefeningen in de ont-^cedlcunde.Art. 2. — Bovenstaaiidç bspalingen zijn van kracht Van 24 Oktober 1916 a1. Art. 3. — Het lloofd van het burgerlijk bsstuur voor Vlaanderen (Verwaltungschef fuer Flandern) is belast met de uitvosring van deze beschikking. Brussel, der. 31 Augustus 1917. Der Gsneraîgouverr.eurin Belgien, Frhrr. Von FALK.ENIIAUSEN , Generaloberst. Voorstaandc beschikking wordt voor het Belgiuch gedeelte Vfin 't gebied van het 4e leger bekendgemaakt, A. H. Q., den October 1917. Der Oberbefehlsbaber, SIXÏ VONARMIN. General der Infanterie. Aan onze Lezers en VerKoopers I. — ONZE ALMANAK Onze jaarl'ijlcschc Almanalc, — het tel-kenjare zoo verzorgd en mooi boekdeel-tje, — is ter pers en rnoel, vocr wat in-houd betreft, niet voor datgene van 00-rige jaren onderdoen. Hij bevat, — in aanslviting van dezen van verlcden jaar, — den belangriiken 'oorlogsdagklapper. Vcrder kebben wij de por Ire tien van twee onzer Dooden : Laurent Vander Smissen, den algemee-tien schrijver der Belgische Werklieden-Partij, en Jack London, den te vroeg ge-storven Amerikaanschen socialistischen schrijver van zoo vienig hoogslaande werk. Ban nog hebben wij afwisselende lek-tnur : verzen, verhalen, actueele stukjes, — allen om te belangrijkst. Door de papierduzirte en den geweldi-gen opslag van drukbehoeften moet de prijs van den almanah met 5 centiemen verhoogen ; hij wordt dus gebracht op 30 CENTIEMEN, zeer goedkoop nog, in vergelijking met andere prullen. De lezers kunnen, van heden a/, hun verkooper verwittigen dat zij het boekje begeeren, en de verkoopers megen van -nu af hunne bestellingen inzenden. * * m II. — ON S ZONDAGNUMMER Ten gevoige van papierschaarschte en 'duurte, hadâen wij over geruimen tijd ,het afleveren van EXTRA-nummers van ons blad van den zondag (4 paginas) '.rnoeten schorsen. Wij moesten de belançfen onzer 35.000 vaste en gezuone lezers plaatsen vàor dal-gene van 8 à 10.000 menschen die maar cens per week, — den zondag, — Voor-uifi kochten, en zulks aan 3 centiemen, --prijs waaraan loij toedroegen. Door eene nicuwe aankomst van papier kunnen wij thans cpnieuio extra-nummërs van het blad dat den daturn van Zondag drao.gt ter beschikking stel-len-Die extra-bladen moeten eçhter ver-hocht voor den aan 5 CENTIEMEN, en zij zullen door de adminislratie bij de verkooper s in rekening tuorden gebracht aan 3 centiemen. 't ls verstaan dat de lezers die aile de 'J?ven daaen rejjelmatw * Vporuil „? ne- 83e fsiœs* (9 99 W. 392 3 centiemen ver nummer fâiiîsdau 30 SeîoilQr 191V Orgaan der Belgische Werkliedenpartij. — Verschifiiende ails dagen. th-^mkatsr-Uitçeg/ster Sain Maatsch HET LIGHT, Best. P De Visch, Ledeberg-Gant — Red. Adm Hocgpoort. 29. tient STSiLWiMÀMU'JiBZ! BsànKrwïr» men, voort 20 CENTIEMEN DETALES PER WEEK. Maar zij die slechts eenmaal «Vooruit» nemen, — den zondag, — betalcn voor dit blad van 4 groole pages 5 CENTIEMEN. De verkoopers van buiten Gent, dienen, voor hunne bsetellingen van Almanak en extra-bladen, gcbrvAk te maken van de postkaarten hun door de adminislratie daartee gezonden en ailes te adresseeren aan « Het Lieht », ïïoogpoort, 29, Cent. Europeesche Oorlog te &sMMhb a i» frtJÊrtp Uit Duitscîie bron. Wesfclijk oorlogsterreiu. GBOOT HOOFDKWARTIEli, 23 october — In Vlaanderen waà de artiileriewerk-zaamheid langs de laagtsn van den IJzer sterker dan vroeger. Bijzoiïd«rlijk rond Diksmnidc, tussehen Blankaartzee en langs de baan Meenen-Ieperen steeg de artilleriekamp tijdelijk tôt groote keftig-heid.Des morgens kwam de vijand opnieuw aanvalien langs de vlakke doorbreekplaat-sen ten zuidweslen van ket bosch van Houthulst, eckter zonder grooter voor-deelen te bekalan dan den dag te voren. Langs het ka<naal Aisne-Oise versterkte zîch de vuurkamp rond Biïancoin't en Anizy-le-Ohateau. Des namiddags stic-fceo sterke, diep ge-rangeerde JFransèlie troepen voor langs den Chemin-des-Laœes, ten oostea van Filain en ten noordwesten van Braye. Zij werden overal bloedig afgev/ezen. Itond Souain, Tahuro ©n Le Mèsnil, in Champagne, voerclen onze stoottroepen gosd gcslaagtfe ondernemingen uit. Langs den oostelijken oever der Maas onderhielden da Franschen sterk vuur op de graven die wij veroverd hefcfcen in ket bosch van CËaumâ. Op het Oostelijk oorlogstcrrein en langs het Maehctlffiîiseh front geene groote operaties. ItaliaaBsek oorlegisierrein. Het snel doorvoeren van den gemeen-scliappeîijken aanval langs den isonzo 1c-verde gi^ter voort de beste uitslagen op. Italiaansche troepen, dio voor onze af-deelingen het oprukken uit do gebergten trachtten te beletten, werden onder kraehtvolle stooten teruggeworpen. Des avonds drongen Duitsche troepen binnen in Ovidale, de eerste &tad der vlakte, Het Italiaansch front tôt aan de Adria-tiaehe Zeo, is daardoor aan het wankelen gebracht en langs de heele lijn rukken onze legerkorps&n voorwaarts. Gôrz, de in den loop der geveehten langs den Isonzo zoo vaak genoraen en opgegeven stad, is heden morgend vroeg ingenomen door de Oostonrijk-Hongaar-sehe afdcelingen. Het getal cler gevangenen heeft de 80,000 over^chreden en het getal der buit ge-maakte kanonnen is gestegen tôt over de 600. De Eerste Generaal-kwartiermeester, Ludeijdorff. Uit Fraaîiclie bron. PARUS, 26 October. — Officieel. i berieht: Het getal der heden voormiddag in België gemaakte gevangenen, over-schrijdt 200. Ten Noordan van d© Aisne hebben onze troepen op den rechtervleugel van het aanvalsfronfc den vijand uit het gebied ten Noorden van de kap&l Ste-Bej-the tôt op de Staubskken teruggedreven, Filain ge-nom&n en verder ten Oost-en den rand van de Hoogvlakte len Noorden van den voor-uitsprong van Chevrigny bereikt. In Champagne p atro e 1 j egevechten, op den redite r Maas-oeve.r tusschenpc-ozend heftige artdlle-riestrijd.PARUS, 27 October. Officieel: In België zetten de Fransche troepen da boweging tus-schn Drie Graehten en Draaibank aan gang, voort, en veroverde nieuwo duitsche stellin-gen ton noorden van de gisteren bevochten dooleinden. Het Fransche offensief loopt onder voldoende voorwaarden van stapel, niettegenstaande de moeilijkhcden die het ter rein biedt. Mon meldt gevangenen. Ten Noorden dsr Aisne kalme nacht, al-leen gekenmerkt door bij tusschenpoozen los-komende artilleriebedrijvigheid o.a. in da streek ten We3ten van Ailles. Op den rechter Maasoever werden Duit- " sche overvaïlen op een Franche stelling ten Noorden van het Chaumebosch en in het Apremont-bosch afgeslagen door ons vuur. .Kalrnb naeht overal elders. Uit lugeîsclie bron. LONDEN, 26 October. — Officieel : Na de reeds geineide artilleriebedrijvigheicî bn'd'er-narn de vijand gister avond eenen verderen sterk es ^enaanval jtea JS.uidso ïsa het. w Houthulsterbosch. Zijne troepen werden volledig teruggeslagon. Gevolgrijko aanval-len werden gister namiddag en in den iaten avond tegen de vijandelijke stellingen tussehen Rœux en Gravelle uitgevoerd. Vele Duitsehers werden gedood en vijandelijke schiiilpïâatseh vemie'd. Wij namsn een ma-chiengeweer.LONDEN, 27 Oktofcer. — Officieel: De door den vijand in den verloopene nacht ondernoroen aanvalsfoging ten Oost-en van Loos, ontmoette ons geweer- en machienge-weérvuur en bereiktè onze linie niet. In den vroeg en morgen vielen twee vijandelijke aanvalstroepen do linie ten Noorden van het La Basséé icanaal a-an. Een troep weid door ons vuur teruggeslagon, vooraleer bij-de loopgi-aven had b&reikt; de andere ge-lukte het in onze linies te dringen, maar werd eruifc verdrevea. LONDEN, 26 Oetober. — Officieel: He-dtx ochtend te 6.15 uur liebbeii de Britsche en Fransche legers Oostelijk, Noordoostelijk e;i Noordelijk van Icperen een aanval in-gezet. Naar wordt gemeld maken de ver-bonden troepen bevredigende vorderingen. Tijdens het laàt'ste gedeelte van den naciit viel er zware regen, vvelko thans nog aa.n-houdt.JU «A* Es ûûïisj lusssMii llalis r GostenrîjS-Hongarije Uit Italiaansehe bron. ROME, 26 Oetober. — Officieel: Het vij-andelijk ofîenstef tegen den linkervleugel der Italianen' hield, door maéhtige drom-men onderhouden, in den nacht van den 25sten en gisteren ovordag met buitongewo-ne hevigheid aan. Van den Monte Maggiora a-f tôt bewesten Auzza v/eken wij op onzf» aangrenzende linie. Tengevolge hiervan moesten wij overgaan tôt do ontruiming van de hoogvlakte van Bairisizza. Beoosten Gorz en op den Karst bleef do toesta-nd dezelfde. Gisteren werden tien vijandelijke vlieglui-gen geveld of door onze vliegers tôt dalen gedwongen., % 5}C Oe ûsrftg ©p ûm Btie Uit Bulgaarsche bron. SOFIA, 27 Ocober. — Macedoniseh front: Nabij Bratindal, ten westen van Vitola, werd geduronde cien nacht door onze artillerie een aanval ondernomen die levendig boantwoord werd door het vijandelijk vuur. In den boog van Cerna hadden wij eenige korte vuurorkanen. Langs de andere fronc-afdeelihgen afweervuurkampstrijd. Do-brud-sehofront: Op, eenige plaatsen afwisselend artillerie- en geweerviitir. Uit Franseha bron. PARIJS, 24 Oct-ober. — Officieel: Zwak-ke artilleriebedrijvigheid op het ga-nsche front t-ongevolge van het sleehte weder. Handgra-natenstrijd op onze nieuwe stel-lingon ten Zuiden en ten Zuid-Westen van het Oehrida-meer. wfnTTim rnittoitin mi 11 n n i nririimr i nu ni i 111 iwhimiii h 1» het BEiteHlud — —■ i Eo K^îsssJierskïSsîs Het Berlijnsch centrumsorgaan <; Ger-mania » schrijjït : Het mag heden als vast-staand aanzien worden, d;:t de binnen-landsche politieka krisis in deze week hare oplossing nog niet zal vinden. De be-slissing zal niet overhaast komen. Daar-meo kan en zal zeker iedereen t'akkoord zijn. Ook de Rijksdagpartijsn hebben, .als zij eene sp'oedige opklaring als dringend noodig noemen, niet-s rneer in 't oog dan do verscherping van een toestand te doen voortduren dieai zij van 't begin af als onhoudbaar aanzagen, en dien zij h&den nog juist zoo aanzien. Daarover moet men zich op geene plaats eene il lit si a g-even, dat de opvattingen der Voiksvertegen-woordigera zich tijdens de onderhandelin-gem der laatste da-gan geenszins vermin-derd, maar eer verst-erkfc hebben. In cen-t-rumkringen ten minst-e is dat gansch dui-dolijk.❖ & ❖ in ©©stsnriffe Aansiaanâa ve?kEarîng waa graaî Gz»r-tîiis over dsn buiteftlanetechen toe-sîand. WEENEN, 26 Oktober : De minister van buitenlandsche zaken, graaf Czernin, wordt op 't èindei dezer week te Budapest verwacht. Ten opzichte daarvan i3 de aan-gekondigde interpellatie van den afge-vaardigde Hollo over de vredeskwestie en het antwoord van den ministerprésident Dr. Wekerle weggevallen, daar te voor-zien is dat graaf Czernin zijn oponthoud to Budapest benuttigen zal om de par-tijen van hefc Hongaarsch parlement mede-deelingcn over den buitenlandschen (oe-Etand ts geven. 5»: 5£ ^ ls Fpaîa!s5agjiî Qeesî vredesaanfood aaiî Fi'ankrfjk ^ Ds halfaiûikliife A.NfladdtUtSiîlo, Allge- meine Zeitung » schrijft : « Daily Tele-graph » laat zich uit Mailand allerhande bijzonderhedcn over het in de vijandelijke pers zoo meenraals besprokene zoogenaam-de Duitsche vredesaanbod aan Frankrijk geven. Volgens deze zou Duitsehla-nd door bemiddelin'g van e-nn?n Belgischen diplo-maat de wederherstclling van België en het afataan van Elzas-Letharingen tegen schacfèvergoedingen op kosten van K-us-land aangeboden hebben. Deze aanbiedin-gen zijn door Engeland en Italië voor on-aanneembaar verklaard gev/orden. » Al deze meldingen zijn verzindsels. In de S-Camer PARUS, 26 Oktober: In de'Kamer vroeg Augagneur in eene interpellatie naar de rc-den, w&lke Ribot en Montet.tot het aftreden uit het kabinet bewogen hadden. en ver-klaarde daarop het volgende: « Frankrijk voert niet een veroverings- en rassen-oorlog, maar hét -v. il zijne overwinning door het réélit verzslcerèn. » Hij sprak dan over de oorlogsdoelen van Frankrijk en vroeg aan Barthou naar zijne inzichten over de bui-tenlandsche politiek. De redenaar «loot : « Wij gelooven, dat een verbond der Naties den zegen beteekenen zal. Maar een verbond vrij en gelijkberecjxtigde naties.» Hierop be-klom l'ainlevé ds tribuun en kondigdo aan, dat hij het débat over de buitenlandsche politiek niet weer heropenen zou, en ging voort: «Datgene, waarop het oogenblikke-lijk in onze politiek aankomt, is den terug-kecr van Elzas-Lotliaringen aan Frankrijk, en hiervoor moeten wij slagen en overwin-nen. De redenaar sloot, waarbij hij het ver-t-rouwen der gansche kamer eischte. Na eene algemeene idtspraak v^erd door do kamer eene dagorde va-n vertrouwen met 2S8 tegen 137 str' ■ -'n aangenomen. ^ ^ ^ lia itals® Kîï afîrecîsn van het kab:not EcssSïI UGANO, 27 October. — Do parlementaire toestand is verwa-rder dan ooit. Na-drukkelijk waarschuwt « Corriere délia Sera » voor den bedonkclijken indruk, dien het in nitstellen eener oplossing der mi-nisterieele in dit oogenblik op het volk zou moeten maken. Nog is er van eene nakende waarschijnlijke oplossing geene spraak. En-kel zooveel staat vast, dat de oorlogspa-r-tijen Sonnino en Bissolati tôt elken prijs in het kabinet willen brengen. Verder spreekt men heden ook van Ferdinando Martini, den bekenden vriend van Barrores, die aan de zwenking van Italie naar de Italie zoo een groot aandeel had. Daarnevens worden nog immer do vrœ>-gere a&nhangrrs van Giollitti, Orlando en Mtti geuoemd. « Secolo d verklaart do vorming van een koalitieministerie als noodzakelijk. «Corriere» schrijft: « Weerstand tôt het uiterste » moet de parool aller Italianen zijn, maar om dczen weerstand te kunnen bieden, is vcoral eene regeering noodig en wel '■ beste. i? $ 29 |S9 Kerersk! ZURICH, 28 October. — De «Neue Zur-cher Zeitung» meldt uit Petersburg dat Ke-renski op het einde dezer week zal aftreden als generalissimus.Zijn opvolger zal do over-st-e van den algemeenen st-af,Suchonin, zijn. Beiastisîg PETERSBURG, 27 October. — De vooe-loopige regeering heeft bij het Voorparle-ment een dringend w&tsontwerp ingediend omirent de belasting op da erfenissen. ^ # Isa Spai^fsa Aftrede-n van hst Kabinet MADRID, 27 October — Man meldt daï het kabinet afgetreden is. Rond den Oorlog EEN AKEL1G OVERZICHT Wij laten een vergolijkend overzicht van da totale bloedige verliezen volgen (gewon-den en gesnouvelden te zamen) in verschil-lendo oorlogen als gemiddelden: Zevenjarige oorlog 17 % Overwinnaar 14 % Overwonnene 19 % Napoleontischo oorldgen 15 % Overwinnaar 12 % Overwonnene 19 % Italiaansche oorlog (1848-49) 1G % Overwinnaar 3 % Overwonnene 3 % Krimoorlog 14 % Overwinnaar 10 % Italiaansche oorlog (1859) 8 % Overwinnaar 8 % Overwonnene 8,5 % Deensche oorlog (1864) 6 % Overwinnaar 3,5 % Overwonnene 8 % Fransch-Duitsche oorlog (1870-71) Eerste periode 9,5 % Overwinnaar 10 % Overwonnene 9 % Tweede perioda 3 % Overwinnaar 2,50 % Overwonnene 3,5 °/0 Hoe Zullen na dezen Europeeschen oorlog de prpeenten zich verhouden van «ovsrwih-^ naar?» en (ovcrwonnenennj j'^1' • ~ VRIJHEIDI III j Het w: 3 geen wond-er, moesten er onder onze lezers zijn, die uit onze twee voor-gaande artikeien d'eu indruk opgedaan hebben, dat wij in beginsel tegen aile vrij-heid gokant zijn. In dat getal vragen wij rardon en' wij zeggen, noen dat niet, want wie tegen de goed begrepene rijheid is, kan niet auders dan vrijwilig s'aaf zijn of kandidaat rijp om in slavernij over te gaan. Wij zijn als sociaal-deniokraten voor da hoogst mogeiijke vrijheid, in harmonie of inj overeenstemmmg met de ontwikkeling der samenlevicg. Wij zijn voor dio vrijheid, omdat wij za aanzien als een faetor van geestelijke eis zedelijke ontwikkeling van den mensch.go-lijk wij de gj'mna-stiek beschouwen als den vreldoenden tactor der lîchamelijke ontwikkeling. . "**1 lndcrdaad verstaan wij geen initiati-ef 0} geen gevoel van verantwoordelijkhsid zon' der eene ruime mate van vrijheid. Wij mogen zelfs zeggen .dat eigenwaarde,1 fidrhëid en plichtbescf nauw verbonder" zijn aan clen graad van vrijheid die iemanti geniet. Neen, partijgenooten, er mag geen mi» verstand in 't spel zij". Het gaat met de vrijheid, gelijk met veel dingen, dia alleen afkeurenswaardig zijn, omdat zij op eene sleehte bazis berusten, op zandgrond gebouwd zijn en daardoor tôt i verkoerdheden en misbruiken aanleiding geven. : Zoo geraakten de begrippen van den Staat,dat van de politiek ook erg in onmin, omdat zij op sleehte grondvesten rustten of voor sleehte doeleinden werden aangewend. De verstandige, georganiseerde werkera begrijpen nu vrondergoed, dat Staat en politiek hen geheel wel dienst-ig en nuttig kun-nen zijn, op voorwaarden dat het iiinerlijk doel en wczen ervan verandert, dat zij in een woord beam;woorden aan eene gansch, andere opv'atting. Zoo gaat het cvcncens met cîe vrijheid. Ah het kapitalisme van de werkieden intiatief verlan^;t, in plaats van routine of slentergeest; wanneer de fabriekanten en patroons van allen aa-rd bij hun parsoneel een gevoel van, vcrantwoordelijkheid zou-den willen, v/aar zij nu slechts onverschil-ligheid ati/ntreffen, dan zouden. zij allen moeten ove,rv/egen dat dit niet mogelijk is, wanneer de werkende klasse economiseh, stoffelijk slaaf is en daardoor de vrijheid mist op allo gebied. * * * Overweegt men bo-veestaande, zonder f vooroordeel, dan komt men alras tôt hçt i besluit dat do soéialisten, die men wel cens j voor tyrannen, onderdrukkers enz. doct doorgaan, de eenigsta wezenlijko voorstan-1 j ders en verdedigers zijn van do vrijheid. De uitlegging daarvan is eenvoudig. Wie hsfc doel wil, moet de middelcn wil-i , len en clat do-et het socialisme. Onze groote sociale eisch is toch het recht op bestaan of op leven en op welstand voor elken mensch, die m da mate zijner krachtën zijn plicht van med-owerker ver-' , vait in de samenleving. • Daar is de wezehlijke, de ware bazis oî dsn grondslag der mensehelijke vrijheid. Van don oogenblik dat de stofîelijke, da diorlijko mensch voldaan is en dat die vol-doening gewaarborgd is tjegen aile onhei- | len, ah dan e-orst komt de tijd en begint da lust tôt aile wezenlijke geestelijke en zedelijke verheffing, waar.van de vrijheid eene der schoone bloemen en der vruchten is. De soeialistisch ingerichto wereld, waar-in loon eu welstand verzekerd zijn aan1 allen die hunnen plicht vervullen, is toch niet te veronderstellen zonder bâter en' vollediger onderwijs, dia do zucht naar' 1 kenaein ontwikkelt en het me>er wete-n tôt een genot maakt. Maar in eene dergelijke samonleving zijni | het naast de sto'fîelijko noodwendighedieni niet alleen de geestelijke, de verstandelijka, i behoeften die to-t hun recht komen, ook dei | zedelijke n 0 0 dw e n d igh e d en van de® mensch, worden geboron of klimmen. Aldus ver-^ J hoogt het gevoel va,n solidariteit en naas- ' tenliefde, het initiatief ontwaakt meb dei | zucht naar vrijheid in de harten van al die menschen, die voortaan op de levens-t1 [ baan der goedheid, der liefde en van'' 't hooger ideaal zijn gestuwd. ïn een woord g-ezegd, in die wereld, wa vij j nijd, jaloezie, ikzucht enz. gebannen zijti, omdat zij geen reden van b?staan mesr hebben, komt het goeds en het edele in den' mensch bov&n. Da vrijheid is niet langer een gernar meer. Zij is wel is waar beperkt binaon heti raam der belangen van de gemesnsehap, die de groote meesteres blijft, miar elko mensch voelt zich op zijn gemak in dis sàmenleving. Inderdaad iedereen is geroepen om allo wetten en allo reglementen, aile koitrak-i ten en aile overeenkomsten, kortsm ailes v/aar men gchoorzaamheid aan re -schul-i { digd is, te helpen bespreken, ôpœaAen en; stemmen. Desnoods mogen personen of groepen ) voorstèlïen do-en en iedereen is zedelijk ver-' -, plicht de goede toepassing of uitvoen.ig ervan na te gaan, te kontroleeren en h'eîi | recht van kritiek blijfb volledig. V V *v* Ziedaar, partijgenooten eh lezers, hoe wij, socialisten, da vrijheid verstaan en hoe wij ze eens of morgen zullen verwa-zenlijkcn.Het is goed dat wij allen van die ge-dachten doordrongen zijn, dat die opvat-ting heldcr in onze hoofden gevestigd is. Dat zal de slagv/oord&n, de woordenkra-merii, de huichelaehtig'e manif&staties en heti vrijheidsgebrul bij onze tegoiîcft-revers mia-schion niet verminderen. liet zij zoo ! Wij kunnen die kinderen ea jankiassen aan hun spel laten, en als wij het noodig achten of 't lolleken ens ser-veelt, kunnen wij met vrueht hunno zîens-wijze wûorlcggen, door de onze te cloen kennen en te verdedigen. En wij meenen dat een helder begrip over de vrijheid er zal tee bijdragen om in ona eigen midden, bet-er en grondiger aan ons allen ta leeren begrijpen, wat in eene partij en tegenover een groot beginsel reehten naast plichten, maa,r ook plicjiten naastj reehten beteekeneu< ' 1 F. S* — — i „i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods