Vooruit: socialistisch dagblad

407 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 21 July. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 12 August 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/f18sb3z15f/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

vbRGRDËNING batreffando ciwangverkoop en bapaMng vsïn heogito orljxen voor populieren en wiigeboa-n1sn om or klompsn (kiooîenj ult te maksn. Voor het gebied va» hct 4de leger wordt er veror-dend als volgt : . Ariikel i. — Zonder toeiatmg der Etappen-Inspek-tion (« Wirtschaftsauïsehuss»), in 't gebied van het Marinekorpa zonder toelating der Marine-Intendantur, is elke beschikking — inzonderheid door verkoop — over stamraen van populieren en wilgeboomen verbo-den, om 't even of zij nog staan of geveld of in stukken aedèeld zijn. . ... De aanvragen voor toelatmg moeten door bemiade-ling der Orls- of Etappen-ICommandantur der stand . bewaarplaats ingediend worden. ^rt. 2. — Op bevel der bevoegde Orts- of Etappen-Kommandaiitur moet bet in Artikel genocmde hout «ar. populieren en wilgeboomen door de cigenaars, bezitters, beheerders of, voor zoover er zulke aldaar niet gehuisvest zijn, door het bevoegde gemeentebe-ftuur aan klompenmakers, die de Kommandsntur bs-ftemt, verkocht worden. Art. 3. — Als hoogste prijzen voor den verkoop van populier- en wilgenhoat (stammenden worden bepaald: a) op stam sS fr. voor één kub. meter; b) geveld 30 ir. voor één kubieke meter. Art. 4. — Mat ten hcogste 3ooo mark geldboete en met gevangenis tôt 6 maanùen of met ééne dezer straf-ien wordt gestraft, wie de bestemmingen van artikel 1 lid, artikel s en artikel 3 overtreedt. Het hout tôt dat de overtreding betrekking heeft Bioet verbeurdverklaard worden. Art. 5. — Zijn bevoejjd de Duitsche militaire recht-banken en militaire bevc.'hebbs. A. H. Q.„ den 2 Juli 1917. Der Oberbefehlshaber, Sixt von Armin. VEAORDENINC bstraf'enda hot vorbod v 1 bataling togenovar itaiis Bij vviize van vergelding wordt voor het Belgiscli gedeelte van t gebied van het 4de leger het navoigende bepaald s Eeniq artikel. — De voorschriiten van de -erorde cing van 22 Juli 191=;, betreffende hc1 verbod van Seta-linq tegenover Engeîand en Frankriik, in de bewoor-ding van de verordening van ti September 1015 (Ver ordeningsblad voor 'r Etap ^engebied van het 4e leger, fclz. 4 Nr 4 en blr. 65 Nr 47), worden, zoover zulks' niet reeds is gesebiad bij de verordeqing < an î ! Januari 1917 (Verordenin«sblad voor het Etappen^.-Med'van hct 4e leger. blz. >15 Nr 285^, 00k toepasselijk verr klaard op Italie, op de Italiaansche koloniôn en buiien-landsche bezittitigen, eve aïs op 'e p-bieden, die door de Italiaansche strijdkraehten bezet zijn. De'':eepassing is aan volgende beperkingen onder-vorpen : 1. Voor de vraag, of het verbod van betaling en de schorsing tegenover den ovememer geldt of niet (art. s, se lid, van de verordening van Juli 1915), komt niet de woonpiaats of de zetel van den ondeniimer in aanmerking, maar enkei en alleen het feit of de over-neming na of \ôôc 3o April 1917 heeft plaats rehad, zoover overeenkomstlg art. 2 van de veroriening van 11 Januari 19.17 evenwel ge?n vroegero tijdsbspEiing is voorzien. 2. !ie aar.duidingen omirent de t" isbepa! 11g van liet in kracht treden der verordening van 23 Juli 1915, worden vervangen door de tijdsbepaling van het in vrerking treden van dezï verorJening, zoover over en» komstig art, 2 van de verordening van 11 Januari 1917 evenwel geen vroegere tijdsbepaling is voor:i::n. A. H. Q„ den ç Juli 1917. SÏXT VON.ARMÎN General der infanterie. : mu,. 1 •asaew 1 la MbMmkm m is Uit Duitsche broî». West^!ijli Gevecfaia:t;rrein BSlîLIJN, 19 Juîi. — Oflicréel : Front gon. velam. SLroonprins Jluppr. van Beie-ren : In Vlaanderen wordt ds artillerie-slag voortgezet. Spijfcs regen was de ge-vechtswerkzaanih id der samengetrokken artiileriemassas bij dag en tijdens den nacht zeer sterk. Geweldige verk(?nningen van de Engelschen in het vak van de ku;.t en beoosten leperen werden v^ôr onze li-nies tôt misluki-en gebracht. Op het front in Artois was de vuurbe drijvigh&id op meerder punten van het Kanaai van La Bassee tôt op den Zuider-oever van de Scarpe levendig. Ten Sutd-westen van Sint Ivwintijn hsstorreden Hes fiische troepen na krach tige vuurw&rking de Fransche hoogtesteiiingan op 1 km. breedte. De 'ijana iiet een gioot getal ge-vangenen en meerdrre ma<;hiengewertT in onze handen en vei-hoogde zijn veriiaieo door tegenaanvalien, die 's avonds en s morgens véér de veroverde loopgraren zonder résultait ineenzakten. Front van den Duitschsn Kroonprins: De gevechtswei'kzaamheid bleef meesiai binnen geringe perken. Tusschenbeide flakkerde zij in enkelo sektoien aan ds Aisne en in Champagne en op den linker-oever van de Maas op. Aan den Hoogberg dwong ons vornia&i-gingsvuur de F^anschen gedeelten vaa het korfcelings aldaar veroverd terrein te ont-lu'menIn het boseh van Avocourt leidde een eigen aanvai tôt de herovering van eenige den dag te voren ve-rloren gegane steUings-deelen.Front ge<n. veld. hertog Albrecht vao Wurtemberg: Niets nieuws. Rnssiscii en Socmeensch Gevech'sierroin Front gen. velidm. Prins Leopold van Beieren : De reeds sedert eanige dagen le-vendiger vuurwerkzaamheid bezuiden Du-nabuïg en Smorgon duurde 00k gisteren voort. Benoordwesten Luck en op het front m Oost-Galicië braehten ondernemingen van aanvalsdetachernenten, die 00k een toe-netning van het vuur ton gevolge hadden, tulrijke gevangenen binnen. Ten Zuidsn van den Dnjester vielen de Ru s son de be-zuid&n Kalusz heroverdo hoogtestellingen met groote krachten aan. Zij zijn overal onder de zwaarste verliezen teruggeslagen geworden. Tusschen de Bosch-Kaipathen en de Zwarte zee, geen groote gevechtsaktie. Balkanfront : Tusschen de meren Ochrida en Preapa, aan den Dobrojolje en op den linkeroever van de Wardar, leveacUge vuurbedrijvig-heid.(iroot Hoofdvvartier 19 Julî. '— In Vlaan-deren duurt de artillerieslag voort. Uitgedaagd door het offeosief dat het Russisch leger op bevwl zijner regeecing en trots zijne vredesgezindheid aan ons VOORUIT Orsraaa d@p Bôlsr^ohe mrtlî. — 'V'^oy}»' mé'1, ails tteea. Drwkster-Ui'î/eefséer Sam. Maatseh Sfs'J ÎJCHT Bési P- Ds Visâh, Utêeberg-&mt — Rës, Aêm. Êoaffp&ârt, 'Î9, Geni Xr.:, —,——r—^ ■ ■ «H'M'WIHMM iibubbimi f-r:. . t.-, .lxm . . . r : . ::r rt-27: • Galicie tôt den tegenaànval overgegaan. Duitsche korpsen hebb'-n de stellingen der Russen oostçlijk van Zloczow in breed front doorgebroken. Uit Fransciie bren. PARIJS, 18 Juli — Officieel: De ge-sohutstrijd is tamelijk heftig geworden rond het einde van den nacht in de streek ten westen en ten oosten van Cerny. De Fransôhen hebben een orerval teruggesla-gen op cen hunner klsine posten benoorden Vienne-le-Château (westelijke zoom van de Argonnen) en hebbin een aantal gevangenen gen omon. Op den linkeroever van de Maas hebben de Duifcsehers, na vërwoede beschieftingen, herhaald'clijk tegenaanval-len gedaan op de stellingsn die de Fran-schea gisteren veroverden, van het boseh van Avocourt tôt aan de Westelijke hellin gsn van heuvel 304. Al hun pogingen zijn gobroken door den krachtdadigen tegon-stant: der Fransche troepen, die hun bîoe-dige verliezen hebben toegebracht, zonder het minste stukje van het veroverde ter-rein af te staan. Een Duitsche overval naar de ioopgraaf van Galonné op ga-f geen resulfcaat Kalffie n-cht overal elders. PARIJS, 18 Juli. — Ofîioi»el : Tan westen van Cerny hebben wij een vijandclijfee aanvaî aigetlrigen. Uit liîgelscîle bron. LONDE>., 18 Juli. — Officies! : Ten oosten van ïïonchy-io-Preux hebben onze trospen opnieuw terrein gewonnen en nog enkela gevangenen geciaakt. Bij geslaagds ovarrompelingen ten noord-oosten yan Oost-Tavesrne en bij Bofisinghe hebben wij vele Duitschsrs geacod en ge-vangoncn gemaakt. Bij Wieltjo habbea onzs pafcroeljes een Duitsche overrompelingsafdeeling tervtgge-dreven.is mî mm Uîi Oosleim|^scàe brea. WEÉNEN, 19 Juli. — Geene bîjz®Rdere g«beurtenis sen. Uit ItalSaansek® feron. JSOME, 18 Juli. — Ofaûk -l: Gisteren hebb ,a wij vijandelijke' troepen die onze stelli-a-gon op den Buchonetein, den Monte Piano, dan Col Monte Croce die Momclico in Cadorc en bij Cigini (bij Toîmein) terug-gedreyen. Enkele gevangenen zijn in onze handen gebleven. De vijandeliike artillerie heeft vooral onze liaies in de streek van Zumna, op de Pasitfcio, de Yodice en ten oosten van Gôrz besohoten. Wij hobbra kraoh-tig geweervuur en bovendi' n het stefekm iSTabresina gebom-be.rdee-rd en er brand gesticht. De bodrljvigheid in de lucht was op !t gehesîe front groot. Twee vijandelijlce vliegtuigen zijn door de onzen geveld ; het eane is ten oosten van den Mont Sandaviel-le, het andere bij Lom (zuidelijk van Tol-ntrin) gevalîen. Een onzer toestellen moest binnen onze linies dalen. iœi- M%ûz* gfessls ivm Uit. Bussfeche brou. PETERSBURG, 13 Juli. — Offieieel: Bussisch gevec tsierrein Het vijandelijk geschutvuur was in de streek van Potutory, ten zuiden van Brze-zany en bij Etaliez uiterst hevig. Ten zuiden van Novici had de vijand na hevige vuurvoorbereiding in een verwoeden aanvai een hoogte bezet. Onze troepen trok-ken langzaam terug op de liais aan de Be-reenica. Een uur later viel do viiand opnieuw van den kant van Novica onze troepen aan, doch onze ruiterij wierp in een schitterenden tegenaanvaï den vijand terug en heroverde do verloren hoogte1. Rus&tsch-Turfcsch gevschtsterrein Niets van belang. 08 ooriei gp m Mai 'Uit Gestenriïksche bron. WEENEN, 19 Juli. — Goene bijzondsre gebeurtenissen. Uit Bulgaarsche bron. SOFIA, 19 Juli. — Macedonisch front : Zwak artillerievuur langs' het gansche front. Alleen op den Dobrokolje levendig artillerievuur. In de Moglona streek r, t rd eene vijandelijke verkenningsafdeeling bij Monte verjaagd. Aan de Neder-Stroema schermutselingen tusschen patroeljevoor-posten.Roemeensch front : Bij ^ahmudia .paar-zaam artillerie- en geweervuur, bij Tuldea geweervuur, bij Parkesch op de Bryale-hoogte enkele kanonschoten. Oe Qsring ttsseùsi Oûsiiiîriis m Ro«ml8 ÏTIt Oosteftiflkiscfea Qroo WEENEN, 19 Juli. — Zuidelijk van Kalusz poogden de Russen met iazet van sterke krachten de ontnomeai hoogten t«rug te wrnmm. Hunne i*spannmg«n misiulcten onder erge verMezen. Noortlelijk van den Dnjester gelijk iegen Brody losten guns+îge aacvalstixepaaondernemingan levendig lta-nonvutw af, dat zich namelijk heden mor-gen in verschdilendo sectors tôt aanzienlij-ke heftigheid vemte*rd<Mxie. Oo-k in Wolby- , M-, Duitsche aanvalfîtroepen met gunstig ge-volg in werkin-j. M îO@in-A2ië Uit TGxtemhe bron. KONSTANTÏNOr.J-, 17_ Juli. — Officiel : Ten oosten van Sosleimani heeft een onzer grensdét'ichementen de Russen, die ster'ker waren in aantal, in den Garrampas op 60 kilomoter in oostelijke richting over de grens range vallon er. op Senne terugge-trorjjen. De viiand heeft 70 dooden, twee maehine-gôweren en een groot aaaital go-weren achtergeiaton. Aan het KauLstsischa front ii een aanvai, dien een vijan.ieiijke kompagnie op ■r.ze vcrk^nningspatrosljes ieed in den sektor van d^n reehtervlcugel, met groote verliezen voor den togtrr'ander niislukt. Een aanvai van een vijant1 -lijk bataljon op een onzer secties is evensans mislukt tengevobçe van vzrsU-rkinji disr soktio met twee koinpa-gn'**ën,Op heb front m Palestina n de buurt van Gaza artillerie-vuur en op de andere fron-tsn bedrijvigheid van verkenningspatroel-j«s.Fransche vcatervîi-egtuigen hebben bom-men gâworp-an. op een sehoolgebouw te Adana. Twee owlormjsers, elf kindoren en zevon andere bai sers zijn gekwetet. Van ds gekwctnten zijn er vier gestorven. si Cua Èw i3e vfrseïî rple fiaMsëeotesriog "Oit Buit&she bron. BERLIJN, 19 Juli (Offieieel) : Door een onzer U-boosen wà'den in t Engelsch Kanaai drio stoomers ea twee zeilschopen ver-nield. Daaronder bavonden zioh twoe gèwa-pende geladcn vrachtstoomers van Engelscho nationalité;;', en de Engeïsche dricmast-schooner «Océan Swsll». De chef van den admiraalstaf der marine- ROTTERDAM, 19 Juli. — Da verzeke-ringsfirina Blom Yandet aa publicecrt eeno îi^st volgens weliro van 15 Juni tôt '5 Joti ISO sfcoomers en zeilschepen, evcnaia 29 tis-schers'vaartuig^ii van vij&ndelijke en :;eu-trale la-nden door oorlogsactiea gezonksn eijTi. • Hat lnfefier.5 aan KoSIaistîsaiie ku®t BERLIJN, 19 Juli. — De Nederlandsehe minister van buitenlandscho zaken sprak den koizerlijke gezant in Den Haag het diepste spijt' uit der nederlandsche regeo-ring over den Engelschen aanvai op duitsche schepen aan de Holland'îche kust en gaf daarbij den vaste® wil zijner regeerirg te kennen om yen Engeland voldoening te voriasigan, zoodra iets juisters over den om-vang van den overvai in d© Ncderlandscke territoriale grenzen vaststaat. Os Sngelsch© r.gutmliteitsbî'eak ROTTERDAM, _ 19 Juli — Uit Amsterdam <vordt gemeld : Gisteren wa3 de Hol-landséhe Staatsraad don ganschen dag ver-gaderd. Ook heden is hij weer bijeien ge-komen. De to©stand wordt als ernstig aan-zien.DEN HAAG, 19 Juli. — Offieieel: Het marinedeparfcen>Mit deolt 't volgende raee: In den yroegen morgen van 16 Juli zagen ds posten der ku-vracit 7 viachtschôpen van (Mîbîkcnde hïi^àonaliteit, die door de territoriale wa ~-rs in noo.'delijks richting voeren. Cm 7,15 ure werden door eenea kùstwachter ong-veer £0 Britschc oorlogs-schepen gezion, die oni 6,50 ure ter hoogto van Potea-n kwaœsn en binnen de terriio-riale watei«n de handelnschepen begonnen te beschicten. Tier vrachtstoomers werden ofschoon zij binnen de territoriale wateren voeren door de oorlogsschepen weggono-men, twee voeren direkt op 't stranfl en werdon, nadat zij reeds vaotgeloopen v, a-ren, nog immer besehaten. Meerdere scho-ten vielen op 't land. Een ander handel3-scliip ankerdè bij het onderzoekingssehip aan de injyang van hst Scholpsngat. Als hst onderzoekingssehip 18 Engelsche torpe-dojagers zag, licîrbfca htt de ankers en leg-de zich tusschen het handelsschip en de torrjedoj&gers, waarop deze in zuidelijke richting wtgvo&ren. Als om 6,52 ure in Den Helder het bericàt toekwam dat Bris-sche torpédojagors binnen de territorial© waters op vrachtschepen jacht maakton, werd hst oorlogschip « Kortehaar » en 4 torpedoboofcen uitgezonden, die orn 8.25 ure ter plaatse aankwa-men. Twee andere tor-pMlojatgors kregen bevel bij Toxel en Sdiol-pwgat te krrtisen, twee moesten tusschen Vlieland en Texel kruiseh, twee bij d© Zondag gesiran-:e schepen. Het staat vasfc dat de aaoval jinnec de territoriale wateren plaats géhad heeft. la «si Siittcftei Rijlsfei DE INL&IDINCdREDE BERLIJN. 19 Juli. — In de rede van heden g«dacht de Rijkskafflselier zijnen hoo£verc&4i(ien veargatiger, schilderde dan den ooriogetoesiand als doorgaans gunstig en las onder ley&ndigeu bij val een zooaven ingekomen telegram van Hind&irburg, dai de Russisch© atellingen heden ten zuide<n van Zloczow doorgebroken geworden zijn. De kaiiselier gaat voort: Duitschland zal jsm eervoll»n vrede bekomen kan. Maar wij kunnen d«n vrede niet nog ee-ns aanbieden. (Toeetemming.) Wat wij n>oste« be. oiken, is, dat df* grenzen van het Duisehe rijk voor ail© tijd&n gewaarborgd zijn. (Bijval.j Wij mo.vten langs den weg dar verstand-houJing'de levensvoorwaarden van het Duitsche rijk op het vasteland als over ze« gewaarborgd zi'.n. (Bijva-1.) De vrede nioet eenen grondslag voor de duurzanaè v*erzoe-ning der j-olken worden. (Lév. bijval links.] Het laost verhinderd worden, dat de \va-p&nbond onzer vijanden zich in eeoen eoo-ntHniedken aanva-lsbond omkeert. BE ZîTTIfîG BERLIJN, 19 Juli. — Aan do Boods-çaadsisiîel : Dr Micha&lis, Dr Helffench, graaf Ro^.dsrn, Zimmermaiin, v. .. r e i .on -bach, v. Loebell, Dr Beselor, Dr Lydow, Kro-îthe, v. Capells. Dr Solî, Dr Lentze, v. Sfcsin, Dr Lisco, Dr Havenstejn, v. Ba-tocki, v. Groener, von dem Bussche en an-deren.Do îtamer is zeer goed bezet. Aile tribu-nen zijn overvuld. In de hofloge de groot-hortog v. Mecklenburg-Sohwerin, Hertog Ernst August v. Braun-Schweig, hertog Johann Albrecht. Présidant Dr Kaempf opent de zittiag om 3,18 uren. De président wijdt aan den uit zijn ambt getreden E.ijk"kanselier Dr- v. Bethmann Ilolhvsg harîelijke woorden van sank voo.i zijn arfceid, bsg'root den nieuwen Rijksfcan-selier, Dr Michaelis en wenachfc hem geluk en uitslag in do verantwoordeîijke leiding der Rijkszakan. De président leost verder een téiegram der Hellenisch© v&reeniging in Zwi4èorla>nd waarin cegen do miidad^ge aanelag op de vrijheid vaia het Griekscfce volk gc-^rotesteerd wordt. Op de dagorde staat da vooi-tzc&ting der eersbe lezing van kredietsvoorstel. 03 ta m Kfl ipîSiîMîSiiSf 0f Ï'M&IMELÎS m RMK&&AQ Berlijn, 19 Juli 1917. Nadat Z. M. da Keizer mij tôt het amfot van rijkskanselier bsroepsa haeft, hob^ ik hedea cen eersten maie de cer met hct hooge Huis in verbinding te treden. In ds ernstigo tijd is de centeîiaarszware lasfc op mijn sdîouders- gol«®d» i-a opzxaai tôt God en in vertrouwon op de duitsche Ificht hob ik hct gawaagd en sal nu Ziiak dia-nçn tôt mija laatste tcmwijdirig. Tan >j, M. H. verwacht ik verirouw-saisvi. t ; medewer-king in den geest, die zich in c it huis ge-durende den oorlog zoo dïfe'ijte beproefd hseffc. A n den hoogverdienden man, clie op do-ze post voor mij gestaairfheeSfc, is scherpe krilisk uit^ooefend geworden. Kriraek, dik-wijls met vijandscha-p ea haat, Ik heb hct gevoel, het zou v.Vardiger ge-weest zijn, hadden vijancfechap en haat hait gemaakt achter de geslot-en deur. (Zser juist!) Eerst wanneer hst boek van dezea oorlog voor ons zal liggan dan zullen wij in voile waarde kunnen zien wat Bethmann-Hollweg's kazEseliersschap voor Duitcchland beditidde. (Zeer juist!) Wanneer ik niet yasfc geloofde aan de reièfctvasn.-Qigh^id onzer zaak, dan had ik h-et afftsbt rriet overge-nomon. Wij moeten ons dagelijksch da ge-beurtenissi a vaa vdér 3 jaren voor oogen houdsn. die geschiedkuudig vaststaan en die bewijjzen dat wij i*i dra oofleg g«d\roa-geu zij». Rusland's waponiag, zijn heime-lijke mobieknaking waa'fin een groot gevaar voor Duîtschland. Aan eens confer<?ntie deel te n-omen, terwijl de roojMeknakmg verder gegaan wara, zou eene politieke zelf-moord geweest zijn. (Zeer juist. rechtS.) Ofschoon de engclsehe sftaatslieden wis-ten, zooals uit hun blaïtw&oek blijkt, dat ds russisch a mobi-'lmaking tôt oorlog met Duit^chland voeren moest, hebben zij geen woord van waarschuwihg tegen de milîtai-re maatrogelen van Rusland gericht terwijl mijn ambtsvoorganger in do instruktie van 29 Juli 1914 aan de Keizerl. gezant in Wee-nen de direktive gaf, t8 zeggen : «wij v»r-vullen gaarne onze ve-rbondsplioiit, maar wij moeten het weigere-n ons door Oosten-rijk-Hongarije wegens niet volgcn van on-zsn raad in cen wereldoorlog ta laten modes! n-pan». Zoo schrijft goen maa, dia &en wer^ldoorlog ontketeaaen wil, zoo scfarijft een s.r'.n dlo too:1 den T rede kanspt en oa den Vrede gestreden heeft tôt het uiterste. De opmarsch der russische legers dwong Ekiit>sohîand têt zwaard te ti«ekken. Ons blcef geon ivOT.'s. En wat van d&n oorlog zelf gsldgeldl ook van onze wapens, in 't bijzoad'or van hst tT-bootw&pea. Wij wij-zen het verwijt terug dat de U-boo krijg tegen hat voUc-nrecht zou zijsi, dat hij te-gen de nae- .vshenrechteii versfroofc. (Bijval.) Engeland heeft ons dat wape-a in de hand gedrukt. Door zijne teg<?n hct vo'kenrecht verstootende afsîuiting der zee^ heeft hct den neutralen haadel m t Duiîschland af-Erborden en de uithongfringsoorlog gepro-klameerd. Onze zwakke hoop dat Amerika aan de spits der neutraîon aan het engel-sche onrecht hait zou gobiedan is ijdol geweest. en de laatsie pogingd;. Duiïschlaad gedaan haeft, door een eerlijk geîîséend vre.'le.?aan')od het uiterste te vermijden is mislukt. Toen niocht en moest Duitschland het laatete middsl kiezc«, als in noodv^eer beproefds teeeianaatregel, en nu dat ook tôt in hot uiterste doorvoeran tôt verkor-ting van don oorlog. (Alzijdige bijval.) De U-bocteariog byengt dat iot s tend en nog inaor ais wij er van gekoopt faadâ<«. (Bijval.)Valsohe msdedaelingen, dia uit gcheitne ben een tijd lang een zeker gevoel van te-lauratelling verwekt. Dat hangt wel daar-mede gamen, dat voorbarige profeten de ver-wacliting uitgasproken hadden, dat ingevol-ge do U-bootoorlog. de oorlog op een bepaal-den tijd ten einde zou zijn. (Zeer juist.) Zij hebben aan het vaderland geen dienst daar-medo bowezen. (Zeer juist, onrust, bel van den président.) Ik stelde vast, dat de U-boctoorlog met de vernietiging van vijandelijke vrachtruimte dat bewerkstelligt wat hij ■ most. Hij benadeeligt Engeland's handel en oorlogsvoering van maand tôt maand hoa langs hoe meer, zoodat de vredesnoodzake-lijkheid iet lang meer tegengewerkt zal kunnen worden. Wij kunnen dan verdere daden onzer wakkere U-booten met vol ver-trouwen te gemoet zien. (Levendige bijval.) M. H., ik wil op deza plaats, waar men op ver in het land hoorbare wijza spreken kan, de gelagenheid te baat nemen om ONZE TSOEPEN AAN ALLE FRONTEN, te land en te water, in de lucht en onder de zee, van. het Huis uit te bagroeten. (Levendige bijvâl.) Wat onze légers onder do leiding hunner groote aanvoerders in nu dris jaren1 reèds gedaan hebben, dat is in de wereld-geschiedenis ongehoord. (Levendige bijval.) Onze dank i3 onurfsprckciijk. Maar wij danken ook. dankbaar aan onzé trouwe en dappere bondgenooten. Da wa-penbroederschap die in heeten strijd gowon' iiMi werd en beproefd is, ban niet los g& maakt worden. Door Duitschland wordt de bondstrouwj worde>n do verdragen en besluiten gehoudem DE BERICHTEN OVER DEN MILITAI^ EEN TOESTAND van den kant der opperste legeraanvoering zijn zeer goed. In het westen hebben de of-, fensieven, zoewel der Engelschen als der Franschen, schipbreuk geleden en de tegen-aanvallsn van onze legers be wij zen hunnfl ongebroken kracht en hun beter kunnen. (LLevendige bijval.) In het Oosten is, inge-volge de binnenlandsche verwarringen, do aanvai der millioenenlegers niet tôt uitvoe-ring gekomen. Er kwam naar verhoudingi tamelijk rust. Eerst na de valsche mededee-lingea en ophitsingen, die de soldaten in ■ Rueland opnieuw opgezweept hebben,kwam het tôt de tegenwoordige offensîeve; hun - doei was Leinb&rg en de olievelden van G a-* licië, om onzen Û bootoorlog se had e aan té dosa. Brussilow h©aft "mtet zijn nietsontj ziend en kok>fîsaie oSers sle<àits gering# voordeeieB veskregen en voor een half uui heb ik cen telegram van den vetdmaar' schalk gekregen hetwelk luidt : Âan den rîjksl-anseïier van het Duitsché Ëijk, Rijksdag. Door do russische offensieve uitgelokt, is aldaar een sterke aanvai op touw gezet. Onder de pes>soonlij'ke leiding van generaal-veldmaa>K5ch»ik prias Leopold van Beieren hebben duitsche troepen, "ondersteund door oosteiH'ijk-hongaaa'Sche strijdkraehten, de ruasische stelling voor Zioozow door gestoo-ten. Aile door Brussilow behaalds voordee-len zdjn daardoor weer effen gerekend. » Griekenia»d, door het geweld gedwongen, i« gaan deel nemen aan den oorlog tegen ons. Onxe met de BulgaTen verdedigde fronton bon dan stand .Italie zal met zijn laafc-stea slag aaai de Isomo het doel niet bereikt heî^aen dat het zich met zijne bondgenooten aldaar gesteld had, het doel dat het zich van eerst afaan gesteld had: het beœit van Trentine. la den Kaukasus en in Palestina is de strijd wegens het jaargetijde gaan lig-gea en wanneer hij weer ontferandt zullen de vijanden het turksche leger weder uitgerust ontooeten. (Bijval). De hoopvolle stemming der Entente over de deerlname van Amerika zi-en wij zonder zwaar feedenken toe (Bij-vaJ). Wij hebben uitgerekend hoeveel scheepsruimte er noodiig is om een nieuw leg&r van Amerika naar het Europeesch Vasteland over ta brengen en hoeveel ton-nenmaat er noodig is om zoo een loger ta onderhouden. Fran'krdjk en Engeland kunnen het niet onderhouden zonder hunne eigen krijgshuishouding in gevaar te brengea. Na onze tôt hiertoe bereikte uittflagen 2ful-len wij het ook wel klaar spinnen met den nieuwcn vijand. Dat is onze vaste hoop en overtuiging (Bijval). Wij en onze bondgenooten kunnen dus elke verdere ontwikke-ling der krijgskundige gebeurtenissea met kaim vcrtrouwen en hoop tegemoet zien (Bijval). Ik kom aldus tôt de brandende kwestie, ! namelijk tôt de vraag hoe lang de oorlog nog dur en zal op tôt het middeipunt vaa ailes wat ons allen aanbelangt. Duitschland hoeft den oorlog niet gowild, het was op geene ver-overingen uit, het was er niet op nit om , zijne macht op gewelddadige wijze uit t» j breidan en daarom wil het den oorlog niet I langer doen duren als het een eervollen vrede bekomea kan. (Lu-istert, luif^tert, bij ; de sociaBstea). Wat wïj wil'l«n, dat is in de eerste plaats, dat wrij zelf een vrede sluiten dien wij met goede gevolgen doorgevoerd hebbsn. ^ Da huidige bondgenooten en de komende goslachten zullen onze ooi'ïogsvoering alj een bewijs van ongehoorde kracht en ,voorJ beeldige offerwilligheid van het duitsche volk, van de duitsche legers voor eeuwen lang in eervol aandenken houden (Levendi-i ge bijval). In dezen geest dan ook zullen wij onderhaadelingen aangaan aïs de tijd daar-. toe zal gekomen zijn. M. H., gij kunt niet nog eons den vrede aanbieden, wijl de hand,i die eons eerlijk daartoe uitgestrekt werd, in het ledige gegrepen heeft (Toestemming) Als wij vrede maken, moeten wij het in do' eerste plaats bereikea dat de grenzen van Iiet Duitsche rijk voor aile tijden in veilig-heid gesteld worden. (Levende bijval.) Langs den weg der verstandhouding (Bijval links en in het Cenferum) en der ovorj eenkomst willen wij de levcaevoorwaartîen van het Duitsche rrjk op tst va3#efaad en over zee gewaarborgd zien. Da vrede moet de groad-slagea 102gon voor eene duurzame verzoe-ning der volkeren (Levendige bijval). Hij moet hieuwe vijandelijkheden tusschen de volkeren voorkomen door het afsohaffen van de afsluitingen voor den handel. (Bijval). Hij moet ons flaarentegen verzekeren dat de oorlog met de wapens zich niet ontwikkelt tôt een handelsoorlog, tôt eea trustbond on^ zer vijanden. I>ezo onze doeleinden 'latefl ■ ^ "If T* W . J S3'-|sar »ri71ST" "" " 3 cenli(nnen yiér nummer Zatar.'Zan 28 éui: 1817

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods