Vooruit: socialistisch dagblad

1748 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 02 April. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 14 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/pv6b27r13q/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

VOORUIT tflL. ~ """""'""SU" mm* toriig !b West-Viaaidsran m in Frankrl]k TTit Duitsche bron. Westelijk oorlogpterrein BERLIJN, 31 Maart. (Officieel.) — Een« drukking tijdens den nacht door Engelscht afdeelingen uibgeoefend iangs beide zijder van Loos, is door een lijf a-an lijf afgestuit. Eene levendige artilleriebedrijvigheid heeft den aanval van Engelsche bataljons van beide kanten der baan van Péronne naai Fins vergezeld. Bij Metz-en-Couture is de vijand terug-géworpen ; meefr naar het zuiden hee£t hij Hendicourt en Ste-Emili© bereikt. De Franschen hebben, tijdens bewegingen in fiet noorden van Soissons, door ons vuui eware verliezen geleden. , In Champagne is de strijd woedend ge-weerst rond de lioogte ten zuiden van Ri-pont. Op de vleugels van hun aanvalsge-bied zijn de Franschen teruggedrongen ge-svorden. In het center hebben hunne voor-stootafdeelingen voor eenige uren onze loopgraven overrompeld, die vervolgens door .voorstoottroepen van beproefde divines voor den aanval en voor hunne onver-iaagde aanhoudendheid gekçnd, van den ,-ijand gezuiverd zijn geworden. Oostclijk oorlogsterroin Legergroep van generaal-veldmaarsehaifc prins Leopold van Beieren : In eenige sek-fcors, vooral op de Schtschara. op de Sto-;hod en op de Zlota Lipa, is de Russische irtilleriebedrijvigheid gestegen ; jachtaf-leelingea die tegen onze posities vooruit-iwamen, zijn teruggeworpen. Onzç ondememingen ten zuiden van Widsy en ten noord-oosten van Nowgorod ïijn gunsitig verloopèn. Wij hebben ver->cheidene blokhuizen doen springen, 75 ge-,angenen medegebracht en 5 mîj'xiwerpera ,-eroverd. » Legerfront Tan den aarfehertog Jozef: In ic Eistritza-vallei hebben wij, tijdens druk-dngen in de Russische loopgraven, ten ïosten vaoi Kirlibaba ©n ten zuiden van Mesfcec&neszi, meer dan 200 soldaten ge-vasgen genomen en verscheiden© mitraii-/euze-n buitgemaakt. Legersrroep van den geueraal-veldmnar-sthalk von Mackensen en het Maecdenische front: De toestand heeft geene veranderin-jen ondergaaa. Groothoofdkwartier. — BERLIJN7, 31 M. (Avondbericht, officieel) : Een gevecht met Je Engelschen bij Henin-sur-Cojeul (zuid-wstelijk van Arras) verliep voor mis gun->tig; bij aanvallen op de hoogvlakte van Fregny (noord-oostelijk van Soissons) lie-Den de Franschen eene bloedige nederlaag >P- In het oosfcen, bij uristig wiedw, mets fan b clan g. CTit Fransche bron. PARUS, 30 Maart. (Officieel). — Van de iomme tôt de Aisne, kalme nacht behou-lens schermutselingen van voorposten. ieen gebeurtenissen op het overige front, «enige patroelje-ontmoetingen en een tame-ijk levendig gevecht met handgranaten in let rak van Maison® de Champagne daar-felaten.PARIJS, 30 Maart. (Officieel) : Ten noorden van de Somme en tusechen de Somme en de Oise heeft de vijandelijke artillerie op zekere punten onze eerste liuies neschoten. Onze batterijen hebben krachtig îeantwoord. Geene infanterie-werkzaam-leid. Ten noord-oosten van Soissons hebben fij in den sektor Vregny-Margival voor-Jitgang gedaan. Ten westen van Maisonv ie-Champagne heeft een levendige tegen-ïanval onzer troepen ons heden morgend toegelaten den vijand uit de loopgraven t© ferpen, waarin hij op 28 Maart vœt gezet lad. Tijdens deze beweg^pg hebben wij 63 çevangenen gemaakt. Tusschenpoozend ka-nonvuur op de rest van het front. 9e oeriog tes» Utile si eftstiuiik-llciprijt Uit Oostenriiksche bron WEENEN, 81 Maart. (Officieel.) — Door gelukte ondernemingen onzer aanvalstroe-pen en verkenningsafde©lingen uitgelokt, beerachte in de beide verloopen nachten op senige plaatsen aan de kust levendige^ ge-fechtsbedrijvigheid. Onze troepen brachten 85 gevangenen en een ms/chi&ngeweer in. Aanvalspogingen der Italianen ten westen van Janiano en zuidelijk van Biglia stikten in ons vuur. Arco werd opnieuw beschotem. De Evangelisch© kerk werd erg beschadigd. 08 Qorlog op ûm Mm Uit Oostenriiksche bron WEENEN, 31 Maart . (Officieel,) — Geene bijzondere gebeurtenissen. Se Oorlog tesota Oostenrijk en Reeawita Uit, Oostenriiksche bron WEEN EN, 31 Maart. (Officieel.) — In Mtûisn fna gjtimwjiM k&ald#u œ*# voorKtoottroepen, bij groncKg® vwrstorâng der vijandelijke verdedigingsplaatsen, 2 of-ficieren en 200 man met een niachiengieweer uit de Russische loopgravei.. In Ûost-Galicië en Wolhynië gevolgrijke gevechten.. Zeer levendige gevolgrjjke bedrijvigheid onzer rliegeniers. • & ★ * OP _ZEE De verscherpt® duikbootoorfcg Uit Buitsche bron BERLIJN, 20 Maart (Officieel). — Als nieuwe U-boot-ùitsiagen komen volgens ineldingen van teruggekeerde U-booten bij de tôt- hiertoe in Maart bekend gemaakte : 34 stoomers, 2 zeilschepen, 14 visschersvaar-tuigen, met totaal 90,000 brutoton en wal : 24 Engelsche schepen ; namelijk de bewa-pende stoomers: «Cerandu» (2733), «Roia» (3061) met. kolen, «Frevese» (3112), «Alm-witch Castle» (5099) met stukgoed naar Kaapstad, «Frintan» (4194) met ijzererts, «Antany» (16446) ; de stoomers : «Clan Mac-millan» (4525), «AchiUe«» (416), «Exchangeï (279), «Rio Saracata Ex Braaelï (4307), met 6400 ton suiker voor de Fransche regeering, een stoomer, waarschijnlijk «Glenan» (3227) met suiker van Java naar Nantes, de schoo-ner «William Martijn», met kolec on de visschersstoomers1*'« Guard », « Pencear », «Carlew», «R. 62», «R. 263», «L. T. 1152», «B. M. 349», «R. 125», «J. 0. 667», «J. T. 502», «L. T. 862», «R. 32». Fransche schepen : schoonerbriek «Leon-tino » en de visscherskofcter « Rôdero », «Edouard», «Toile», «Polaire». Do Portugeesdhe stoomer « Angola » (4297), met kolen — 13 Noorwcegsche schepen : de stoomers « Skreien », « Algol », « Attika », « Laly » met hout, « Garant » met sulfaat en papier, « C. Sundt », met ijzer, « Sollux » met stukgoed, « Egeniis '» met levensmiddelen naar Engeland, « Su-sanna » met haring, a Blomvag » met kolen, « Kong Inge » met kolen en stukgoed, « Hugin » meF kolea van Sunderland en Santander. De Hollandsch» tankBtoomer : « J. B. August Kes^er * (5104) ; de Deensche stoo-iior « Russia » (1517). Ver der zeven Bchepen, welke ntanets niet konden vastgesteid worden, een Engelschen hulpkrui&er van minstens S000 ton, een be-wapende stoomer van ongeveer 2500 ton in artilleriegevecht, een bewapende transports toomers van ongeveer 4000 ton, een ge-laden stoomer van ongeveer 4000 ton, twee stoomers van ongeveer 2000 ton, daaronder een onder Hollandsche vlag, een geladen stoomer van ongeveer 1500 ton. LYON, 31 Maart : De Progrée de Lyon meldt oit Bordeaux, dat de poststoomer « Montréal » (614 ton groot), op 23 Maart in den Atlantischen Oceaan getorpedeerd werd. KARLSRUCHE, 31 Maart : Daily TeU-graph meldt ait New-York, dat in de Stil-le Ooeaan totaal tôt hiertoe negen Amori-kaansche stoomers als over tijd gemeld zijn, wat eene groote ontroering teweeggebracht heeft. i il hRf Ëiiifenleiiii lai Italie LUGANO, 31 Maart : Het Parijsehe blad Le Journal geeft op dat generaal Ro-ni volgende uitspraak deed : Tegen het Italiaansch front bereidt zich een vreese-lijke aanval voor. Iedereen heeft het ge-voel dat groote inspanningen der Midden-machten tegen Italië onmiddellijk aan-staande zijn. Na het lot van Servië en Roe-menië is de Italiaansche opinie begrijpe-lijkerwijze zeer opgewonden. isi fîusienc! De toestand PETERSBURG, 31 Maart : Rodzinrçko deelde aan de Doemaleden mede, dat vol-gens berichten van hot front daar niets te wenschen laat; eene doorbraak van het front komt niet in kwestie; in den naasten tijd is eene beslissende operatie wegens het dooiweder niet te verwachten. • AMSTERDAM, 31 Maart: Men meïdt uit Petersburg dat de regeering besloten heeft aile regeeringsambten, ook de minis-terieele plaatsen, voor de vrouwen toegan-kelijk te maken. Vorst Galitzin en Gojo-mykin zijn weer in vrijheid gesteld. Het Algemeen Handclsblad meldt uit Petersburg, dat de voorloopige regeering zich reeds met de Poolsche en Litausche kwestie bezig hield. De justicieminister heeft tlaartoe eene wet uitgewerkt, waar-door bepaald wordt dat aile beperkende konoessioneele weHen afgeechaft zullen worden. Voor Litauen zal een bijzondere Raad in \ leven geroepen worden. om de verschil-lende politieke, economische en intellec-tueele kwesties op te lossgn. Er werden voor dezen Raad 24 den benoemd ; de helft ervan zijn Litauera ; zeven leden zijn Rua-&en, daarvan ze« wit Russen, twee zijn Po-len en drie Joden. Er wordt binneo kort een oproep aan het Litausche volk verwacht tersburg een en algemeenea Landdag te houden. Het komiteit der Arbeiders- en soldaten-afgevaardigden tg Pet.ersburg heeft een uit zes leden bestaand bureau ingericht, dat aile de in 't uitvoerend komitei* ter behan-deling komende kwesties uit te werken heeft. Het Bureau heeft reeds besloten in aile Russische nijverheidscentrums scheids-gerechten in'te richtei, die instancie over betwistbare zaken tufscheax arbeider* en werkgevers x&l beslissen. Bovendieu zal ©en Centra&l sc-heidsge-recht geschapen worden, dat als tweede instancie zal optreden. EEULEN, SI Maart. — Aan de «Kôlni-sche Zeitung» wordt uit Kopenhagen gemeld : Het onder de ieiding van Kerenski staande nieuwe Russische justicieoiimsterie begon gisteren met de uitwerking van eene wet over de afschaffing van aile uifazonde-ringsv/ettçn, die op koiisessitraeelen grond-slag geschapen zijn. De nieuwe wet staat in enge verbinding met de Polen- en Joden-kwestie.BERN, 30 Maart. — De Agentur Radio meldt uit Petersburg dat een ministerie van schoone kunsten zal ingericht worden, ©n de Ieiding ervan zal aan Maxim Gorki aan-geboden worden. De voorloopige regeering heeft aan de tsarin-moeder toegestaan zich in de Krim te vestigep. Zij moet-zich evenwel door Doema-kommissarisseni laten begeleiden. ROTTERDAM, 31 Maart. — Uit Petersburg wordt gemeld dat van nu af aan ail© regeeringsambten, ook de ministerieele plaatsen voor vrouwen toegankelijk zijn. Golytzin en Goremykin werdpn vrijgelaten. « Daily News » meldde uit Petersburg: De buitenlandsche politiek van Rusland zal in de toekomst de tendenz hebben, dat de demokratie aile staten die van aile anderen zal ondersteunen. Het gevaar van eon mili-taristisch en aanvaïlend Rusland is voorbij. Boerenvereenigingen zouden gevormd worden, die in de koristitueerende vergadering een overweldigend gewicht in de weegschaal zouden werpen, wijl de boeren bijna 70 % aller stemmen zouden hebben» BERLIJN, 31 Maar. — De * Kriegezei-tung » meldt uit Main 5 : De arbeiders- en Boldat&nkommit.sss t-. Psier -burg vonrde een regeeringskomiteit uit 14 leden, dat de voorloopige regeering naar eene republiek zou vormen. Aa-n dit kabinet zal de Ieiding en de voorbereiding voor de kiezingen in 't belang der Russische radikalen opgedra^ gen worden. Bovemdien zou het ook feite-lijk de regeeringsmaatregejjn ia 't beiang der arbeidiers nemea GENEVE, 31 Maart. — D© Pefcersburg-sche berichtgevor dear « Corriere délia Sera » meldt : Te Petersburg ©n Moskou nemen de politieke debatten hun verloop. De sociaaldemokraten ondernemen een hef-tigen veldtocht tegen de voorloopige regeering en tegen de voortzetting van den oorlog. Hunne leiders bleven onbekend. De partij is goed georganiseerd en verlangt het direkte einde der vijandelijkheden, on-afhankelijk van welken oorlogsnitslag. De hervormings-socialiston zouaen zich a ! s eene nevens de voorloopiga regeering staande regeering, onder Ieiding van Tscheidse, getoond hebben. Een deel van het Peterburgsche garni-zoen heeft voor de demokratische republiek, de in beslagneming der kerkgoederen ©n de voortzetting van den oorlog gestemd. Vos'st K?ojpotkSn tcruggeroepen De Zwitsersche bladen vernemen tut Londen, dat de Russische voorloopige regeering vorst Kropotkin, die in Engeland in verbanning leefde, teruggeroepen had om hem in hunnen dienst te nemen. De oorSogssnansfestatls van het Peter^urger-Camlsoen Het Petersburger Telegraaf-agentschap bericht : Het regiment Semenowsky dat gisteren voorop met muziek door de stratenmaar de Doema marcheerde, droeg eene groote roo-de vaan met het opschrift : «De vrije soldaten van het regiment Semenowsky». Voor het regiment marcheerden rna,nrien, die ba-nieren met het opschrift droegen : « Soldaten, ih de loopgraven ! Arbeiders in de werkplaatsen ! », « Oorlog tôt den laatsten ademtocht! » « Leve de vrijheid. -leve de republiek » en anderen. Toen het regiment voor de Doema aang<&-komen .was, hiëld Tcheidse eene aanspraak, waarin o. a. zeide : Bewijst gij, soldaten, dat gij de leeuwen der revolutie zijt, dat gij niet toelaten zult dat men éenen aanslag op uwe vrijheid maakt. Leve de armee, welke discipline op de wederkeerige verstandhouding tusschem soldaten en officieren berust. Tcheidse sprak dan ten gunste der bijeen-roeping eener vergadering tôt het procla-maeren eener demokratische republiek. Een krachtig hoera ! aller soldaten was het antwoord op deze aanspraak. Rodsjanko omgeven van twintig afgevaar-digden, trad naar buiten en sprak onder levendige toejuichingen tôt de soldaten dien hij dan opvorderde tegen de vreeselijksten vijand, de Duitschers, te vechten. Hij zeide : Wij zullen ons best doen opdat de constitueerende vergadering spoedig bij-eengeroepen wordt. Wij willen hare beslui-t©n gehoorzamen en zullen met ons.e gan-sch« ljjEfteiit de in , Rusland door den wil des voiks ingevoerd is. Wat de verdecling van de landeryon be-treft, zoo verklaar ik u, soldaten, dat het land, indien de Constituante zich daarvooi verklaart, aan het volk zonder den gering-sten tegenstand zal gegeven worden. De soldaten juichten Rodsjanko toe ea droegen hem op de schouders door de zaal. Daarop naderde het derde scherpschutters-regiment, de Marseillaise spelend, voor de Doema met eene vaan die het opschrift droeg : «Oorlog tôt het uiterste ; kamera-den, maakt granaten, leve het vrije Rusland ! Het regiment werd door Tcheidse en Sko-belew met aanspraken begroet, die de sol-darten tôt organisatie en discipline aan-maanden.Denzelfden dag arriveerde in Petersburg eene afvaardiging der Zwarte Zee-vloot en van het garnizoen van Sebastopol, der arbeiders dezer stad en der regimenten van de Zwarte Zee, in het geheel 30 man. De afvaardiging had de opdracht de voorloopige regeering der Doema en de af-gevaardigden der arbeiders en soldaten den groet aan te bieden en hun te danken. De président van deze afvaardiging deelde mede dat de strekte der Zwarte Zee-vloot deïelfde ia gebleveD en niet vermin-derd is, want de vloot, de garnizoenen der steden van het Zuiden en de arbeiders der werven zijn bezield door twee kenspreuken : 1. Oorlog tôt het uiterste, tôt de vol-standige overwinning op de geheele linie en een groot vrij Rusland. 2. De Zwarte Zee-vloot leeint hare gansche kracht aan de voorloopige regeering opdat zij eene constitueerende vergadering te za-men roept die beslissen zal hoe Rusland moet leven. Daarop werd de afvaardiging, nadat Gut-schkow gedankt had, door Rodsjanko en de leden der Doema ontvangen. Nieuwe redevoeringen werden gehoudeo en Rodsjanko zeide onder anderen ; « dat deze oorlog tôt de volkomen overwinning gevoerd moest worden, want zonder dat zou Rusland niet vrij zijn, wijl de Duitschers aan de Russen weder dat opleggen zouden, wat zij in de laatste dagen neergeworpea hebben. » M Iweden De UûLifî^skHsis STOCKHOLM, 31 Maart. — Meldiag van het Zweedsch Telegrambureau : Het nieuwe ministerie is als volgt samengesteld ; Président: Swarts; Buitenland : Admiraal Lind-man ; Justicie: Stonberg, die in 't ministerie Hammarskjôld minister longer portefeuille was : Oorlog ; kolonel Ackermane (af-gevaardigde) ; Marine : fxegabtenkapitein Haas Erickson, lid van de eerste kamer; Binnenland : Sydow, als in 't ministerie Hammarskjeld ; Finantie : de vroegere op-perrekeningsraad Carleson ; Onderwijs : landshoofdman Hammarstrôm ; Landbouw : de vicepresident van de Volksvoedingskom-missie Dahlberg. Minister zonder portefeuille: expeditiechef Erikson en regee-ringsraad Falk-, De ministerB hebben op 30 Maart bij den koning «m 7 are '# avonds den eed afgelegd. Swarts was in 't konservatief kabinot Lindmann in 1906 finantieminister. Hij is fabriekseigenaar in Norrbôping en sinds 19l6 kanselier der Universiteit te Upsula. STOCKHOLM, 31 Maart : Na de benoe-ming van het nieuwe ministerie, uitt© zich d© nieuwe ministerpresident Swarts in den ministerraad als volgt : In overeenstem-ming met de richtlinies die zij ne majesteit gegeven heeft, als ik met de regeering van het ministerie gelast werd, zal het de ge-wichtigsto ta-ak van den staatsraad zijn, eene oprecht onpartijdige neutraliteitspo-litiek te volgen, die zijne majesteit en het thans afgetreden ministerie met goed ge-volg waargenomen hebben. De moeilijkheden hebben zich wel in den laatsten tijd immer meer opgehoopt, maar de ctaatsraad ziet in zulke politiek het ze-kerste middel om de moeilijkheden t© over-winnen.In 't streven om te verhinderen dat het land in den wereldoorlog gesleept wordt, gelijktijdig zijne zelfstandigheîd behou-dend, hoopt de staatsraad docr zijne han-delswijze de ondersteuning van den Rijks-dag en van het Zweedsche volk te verwer-ven.Zeîcere handelspolitieke kwestie« van groote beteekenis voor onze volksvoeding en nijverheid zullen het voorwerp van bijzondere voorzorg van den staatsraad uit-maken.De onderhandelingen over deze kwesties ssouden onmiddellijk gevoerd worden. lis Spapj® De arbsi'Jersbewegtog MADRID, 31 Maart. — Men meldt: In den ministerraad heeft de minister-presi-dent Romanones aan den koning de vertoo-gen der arbsiders-afvaardigingen en de maatregelen der regeering onderworpen. Eene vergadering van arbeidersvertegen-woordigers heeft de algemeens etaking besloten, om, gelijk het manifest zegt, de leidende klassen te dwingen grondige wij-zigingen in het huidig syst&em aan te bren-gen.De regeering zal verder de noodzakelyke maatregels tegen de levensmiddelenduurte en de arbeiderskrisis nemen, de ordehand-having verzekeren en geene voorbereidin-juan nd» tia&mëB-nn» etakine dulden. 'sss^^ss^ssssxss^sssess^ss BASEL, M Maart. — Toîgwea de sche bladen ait Madrid mol den, Iiet ëm regeering 10 pereonen aanhoudea, die ee»« oproerige tôt den algemeenen opstand a*R-zettend© betooging voorbereid hadden. ës Ooslennjksshe oilnislsr tan Ëuiteelandsciie Zaku ara tu Poiitiektn foastar.it WEENEN, 31 Maart. — De minister Buitenlandsche zaken, graaf Csernin, sstoaâ op 30 Maart aan den hoofdredakteur rfcffl het u Fremdenblatt » een onderhood fo&S over den poiitiekeo toestand. Vit t»ndm*--houd had volgend verloop; Welken uitgang iou de Russische permis- ; tie hebben ? —Met voorspelhngea kan sk mij met înlatea.Zoo de de wijziging vita haè: regieiu in Rusland er naar gaat, dat do g/&-kwelde volken van het Ruesinch rijk insien, ( dat de voorteetting van den oorlog eeeft, misdaad is, dat zij evenals de aodere EÔ-. tentemachten iedcren dag een on ©»rrolle»1 vfe-de met de Centrale machtem kuaceai sluiten, dan zal deze ontzettende menschen^' slachterij een einde nemen. Onze &ront«a. zijn sterker dan ooit. Onze ekonomiscèie, toestand is verzekerd. Wij kunneo eo suiieg» voihouden. De opofferingsgetmdbeid ea kracht waarmee de rolkeren der Oost<o»-rijksch-Hongaarsche monarchie de eetbs»»' ringen dragen, verzekert hun dea einduiè» siag. Nxet de bovenste duiiend, maar d«| middenstand en vooral de groot« maasa dac door 't lot onterfden heeft de grootete v®r-i dienste.Hoed af voor de miljoenen, die tan in de loopgraven of thuis op het siag-I veld van den a.r beid de dageiijksche onfetee-riogen zonder snorren verdragen. Houdt uwe Excellentie het voorafcetî twsî? bewerking eener vredeskooferentie al« v®-! ren etaandel — Zeker, ik ken slechts dezee, weg om tôt eee algemeen einde te komen. Voor' diegenen, die den oorlog willea voortzetten, beduidt de eamenkomst «eaer| konferentie geene verandering. Terwyl si}) zitting houdt, kan de strijd voortgevoerd worden. Slechts op eene vredeskonïerentie, kunuen de honderden kwesties, die de oorlog opgeworpen heeft en die een ondeeibaar' ■ h?' ' TOrtr-a'?, ' -vorden, Wij bezifc» ten groote gebieden van onze vijanden ; zij j uitgebreide tèrreinen van ons.Op zee str-ijdt de blokkade onzer vijanden tegen den duik-< bootoorlog, aile internationale verdragen zijn vaneen gescheurd. Wie den vrede wil,! moet ook over hem willen spreken en onder-1 handelen. Blijkt op de vredeskonferenti«s eene eeniging onmogelijk, zoo gaat de selfs, niet ononderbrokene oorlog voort. En ware het niet mogelijk, in algejne©a« trekken onze vredesvoorwaarden bekend tef maken? — Dat is reeds gebeurd, ik heb openlijk verklaard, dat wij een on» opge-drongen verdedigingsoorlog voeren, welk»; dœl de verzekerde vrije ©n oogestoorde ontwikkeling der monarchie is. De waar-j borgeu voor ons bestaan en voor onse b©> staansmogelijkheid moeten wij bekomeSc* Zoodra onze vijanden hun onvervulbare1 idee van ons te verpletteren lateo zoodra zij bereid zijn, over een voor hea als voor ons eervollen vrede te ooderh&a-linlort ofnnt. nioto niner in den wwt v®Of ond e r nan delingen. IN BELGIE De lewensîîîîtkielenwerzorglni! vus* Engelsche kwade wil ' BERLIJN, 31 Maart. (Officieel) : '09i aankomst van levensmiddelen naar de Bal-gische ondersteuningskommissie te Rottoff*-, dam zijn voor midden Februari 1917 tôt' stilstand gekomen. In Engelsche h»v©aa! liggen 15 voor de kommissie bestemde nch»-l pen met rond 70 tôt 80,000 ton tevensmid^i delen. De Engelsche regeering heeft àoct-bemiddeling van het neutraal buitenland, de Duitsche regeering bericht, dat rij dez» schepen zou laten ontladen, als niet tôt dea 2 MaartM917 door de Duitsche regeering het uitloopen en de afvaart naar Rotte?» dam door het Kanaal toegestaan «« jee«" waarborgd heeft. Daarop heeft do Duitsche regeering overvaart der schepen /^gewaarborgd op voorwaarde dat te voren juiste opgave® over aantal en naraen der schepen, ev«is«, als over de lading ©n ligplaatsen ervaarç zouden gedaan worden, een verlangen daès niet alleen in den huidigen aard der see-' oorlogsvoering, maar ook daarin zijne vol« le reden vindt, dat eene waarborg voor zekere overvaart -der schepen slechte daa. kan worden overgenomen, als aan de Duitsche zeestrijdkrachten de voornoemde opga» von gegeven kunnen worden. Aan het ver« langen is tôt hiertoe slechts voor vier sch®»' pen der hulpkommissie voldaan. Voof deze schepeu is de kommissie direkt bekend gemaakt op welken tijd en langs welken weg zij zeker naar de Nederlande» kunnen komen. Overigens heeft de Engelsche regeering geweigerd deze opgave te doen. De Duitsche regeering is daarom niet in staat de gtewenschte zekerheid te waar-borgen en weigert de verantwoordelijkheid' voor het verder lo' van die schepen, hunne. lading en de verdere gevolgen, tenzij dat over deze kwesties nieuw op te nemen onderhandelingen de aangelegenheid to* i»&s bevrediaendea allooc zooden breQKMtr j IU>ï>.-. — — —— ^ ^ f .3' îaar -» N. &t ?n;s par cuœmsr : tooi Belgié 3 eentiemen. tooi dsn frsémde 5 oantismen h aleïoon s Heîiaotie 247 •> ^dminêstratie 284& 9 aasidap 2 Aprll 1317 A

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods