Vooruit: socialistisch dagblad

188 0
04 September 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 04 September. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 07 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/4b2x34nq0g/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

^rntimmKÊÊmmKimimfÊMmiÊÈiÊmiaauiu,* mMsasimauBa Vsrhooglng dar Pomt- aa Talaetnaa*-taplevan In h«t blnnanlar.dsch in Baille De neer Goeveroeur- Generaal heeft volgende veror-«iening uitgevaardigd : Met ingang T*n i Oktober 1918 geldt in het binnen-landsch post- en telegraafverkeer in BelgM het in hier-onderstaande t«bel vervatte tarief. Brussel, 20 Augustus 1918. De Goeverneur-Generaal in Belgié, Frhr. t. Falkenhausen, General-oberst. .. (zonder hoogste gewicht) tôt 20 gram, 50 centieraen ; voer iedere 20 gr. meer 10 eentiemen. 2. Postkaarten, gewone io eentiemen; met antwoord 20 eentiemen. 3. Drukwerfc (hoogste gewicht 1 kgr.), tôt 50 gr., 5 eentiemen ; van 50 tôt 100 gr.. 10 cent. ; van 100 tôt 150 gr., j5 cent. ; van 250 tôt 500 gr., 30 cent. ; v»n 500 tôt 1000 gr.. 45 eentiemen. 4. Zaakpapieren (hoogite gewicht 1 kgr.), tôt 150 gr. 15 eentiemen ; van 250 tôt 500 gr., 30 eentiemen ; van 500 tôt 1000 gr., 45 eentiemen. 5. Monsters (hoogste gewicht 350 gr.), tôt 100 gram, 10 eentiemen; van 100 tôt 250 gr., 15 eentiemen ; van 250 tôt 350 gr., 30 eentiemen. 6. Pakketten (hoogste gewicht 5 kgr.), tet 5 kgr., 75 eentiemen, 7. Postopdraehtbrieven, sonder onderscheid des gewichts, 4Ç eentiemen. 8. Postwissels (hoogste bedrag 800 mark), tôt 5 M., j5 eentiemen ; van 5 tôt 100 M., 30 cent. ; van 100 tôt M., 30 cent.; van 100 tôt 200 M„ 45 cent.; van 200 lot 300 M., 60 cent.; van 400 tôt 600 M., 75 cent., van 000 tôt 800 M., 85 cent. g. Telegrammen, par woord 15 eentiemen (minstens 1 fr. per telegram). Europeesche Oorlog Il West-Vlaandarai an la Fnukrljk Uit Duitsche bri BERLIJN, 1 Sept. (Officieei). ^oùndàerusht ; i Oevechten tusschen de Scarpe en de Somme. Engelsche aanvallen over het algemeen mislukt. Op enkele plaat-sen drukten zij onze lijnen wat in. Tusschen Oise en Aisne werden afzonderlijke fransehe aaavallen afgewezen.fiROOT HOOFDKWARTIER, 3 Sept. (Offic.) : Westelijk oorlogsterrtin : Leger van kroonprins Rupprecht en von Boehn : , Voorveldgevechten langs weerskanten der Leie. Tus-, schen Scarpe en Somme zette de Engelschman langs het 45 kilometer breede front zijne aanvallen voort. Artilleriewerking tegen de kampen waar de vijandelijke legers g-ereed gesteld werden, ten Zuidoosten van , Arras en langs weerskanten van Bapaume, droeg veel bij tôt het arweren der aanvallen. Brandpunten van den artilleriekamp waren Hendecourt en Moreuil, als-00k de trechtervelden ten Oosten van Bapaume en deze die liggen tusschen Raneourt en Bouchavesnes. De vijand, die ten Noorden van Hendecourt en rond Cagnicourt veld gewonnen had, werd in tegenaanval terug over Hendecourt geworpen. Rond Moreuil werd er zeer lang gevochten en het dorp bleef in onze hand. Langs weerskanten van Vaulx-Vrancourt optouw ge-•ette aanvallen met pantserwagens mislukten. Hierbij kon de bezetting van een machien der »f;ae vliegersaf-deeling — onder luitnant Schwcrtfeger eu vizefeldws-bel Gùnther — bij middel van een machiengeweer een , pantserwagen in brand schietea en eca tweede vernie- Dr&ktler-UUffeeftler Sam. M. HET LIGET. Best.: P. De Vitckx Ledeberg-Gcn,tH RetL-Adm.: 'Hoogpoort 99, Oent, < Orgeat» der Bël,gi§clie W.gg^^ccjc- Verschljiiende aile degen. 34" jaar— N. 239 5 eentiamen psr nnœmer (25 on per 6 Rammsrs) Woeasdag 4 Sept, 1918 len bij middel van artillerievuur. Ten zuidoosten van Bapaume sloegen wij de aanvallen van den vijand af, die met hun zwaartepunt gericht waren tegen Villers aux-Flos. Ten noorden van de Somme konden wij den vijand tôt staan brengen, daar waar hij van in den vroegen raorgen met buitenge-woon sterke krachten opgerukt was en dit zoo langs de tijn Sailly-Saint-Pierre-Vaast-Wold en oostelijk Bouchavesne Mont-Saint-Quentin. Péronne werd door den vijand bezet. Langs weerskanten van Nesle zette de Franschman zijne aanvallen voort. Na een zeer zwaar tromme'.vuur beproefde hij het met dicht op elkander volgende infanteriegelederen de aldaar iiggende kanaalstelling te doorbreken. Staande ten noorden van den spoorweg Nesle-Ham deed het reserve-infanterieregiment 36, onder de beve-len van zijn kommandant, major von Loebbeke, elken vijandelijken aanstorm mislukken. Na aanvallen die des avonds herhaald werden kon het regiment, geholpen door hessische kompagnies, den en daar in de steHing gedrongen vijand terugwer-pen. Veldartillerie, die met de vooraan gaande infanterie tôt den tegenaanval over ging, heeft ftaar ruim aandeel gehad in dezen goeden uitslag. Zuidelijk der baan Nesle Ham wezen Brandburgera en Schlesiers den vijand to-taal voor hunne linies af. Ook Zuidelijk Libermont braken in den avond aanvallen der Franschen ineen. Weerskanten van No/on bleef de Vijandelijke infanterie na de xware en voor hïo verliearijke gevechten van 3i Ooest, gieter onwerkzaam. Ook tusschen Oise en Aisne fcle*f de gevechtsbedrijvigheid gigter op artille-riestrijd bcperkt. Gedtekelijke aanvallen van den vijand in de Ailette-daling en Noordelijk iran Soissons werden afgewezen. De «ergte generaal-kwartlcrmeeeter, LUDENDORFF. BERLIJN, 2 September. (Off.). — AvondbericM : Engelsche aanvallen tusschen de Searpe en de Somme. Zuid-oostelijk van Arras en noordelijk van Péronne wonnen zc terrein. Reserven vingen den stoot op. Weerskanten van Bapaume werd de vijand afgewezen. Tusschen Oise en Aisne hebben zich 's namiddags na sterke vuurgeveehten Fransehe aanvallen ontwikkeld. Uit Fransehe bron PARUS, 1 September. (Off.). 's Namiddags : De aan gang zijnde vyrrichtingen zijn gedurende den nacht voortgegaan. Onze infanterie elemcnten hebben het Somme-kanaal overschreden ten oosten van Epénan-court. Meer ten zuiden, hebben wij Rouy-le-Petit ge-nomen en maakten 250 gevangenen. In de streek ten noorden van Soissons, hebben wij Leury genomen en verscheidene door den vijand sterk gehouden verdedi-gingscenters vernield. Een îoootal gevangenen bleven in onze handen. Avondbericht ■ In den loop van den dag, redelijk groote artillerie aktie in de streek der Somme en van het Noordkanaal. Ten noorden der Ailette hebben wij voet gezet in het bosch ten westen van Coucy-le-Châ-teau. Ten noorden der rivier hebben wij het dorp Crécy-*u-Mont genomen. Overal elders kalme dag. dit Engelsche bron LONDEN, 31 Oogst. — Tijdens den nacht verdre-ven Australische troepen den vijaod oit zijne stellingen oostelijk van Cléqr m braçhtem vele gev«ngenen sn / een aantal macliiengeweren in. Ons vooruitdringen bij deze plaats duurt voort. Gisteren namiddag voerden Engelsche troepen een gunstige onderneming uit noordelijk van den steenweg Arras-Cambrai en namen een gewichtig versterkt punt, bekend als de Fainty-Serving-Farm, evenais het dorp Ephery (?) op den oostelijken oever der Sensée. Aan het Leiefront houden onze troepen Lacouture en de linie van de Lawe van Vieille tôt Lestrem, welke dorpen in onze handen zijn. Wij naderen Doulieu en hebben voor Bailleul het station en den heuvel oostelijk daar van ingenomen, die onder den naam Mont de Lille bekend is. Onze troepen drukten in Draneter en wonnen noordelijk van den Kemmelberg terrein. Bij eene koen en glanzend doorgevoerde nachtonder-neming, die met groote woede en ondernemingsgeest doorgevoerd werd, bczetten Australische troepen heuvel en plaats Mont St. Quentin noordelijk van Péronne. Bij eene gelijke onderneming werd het dorp Feuil-laucourt door onze troepen genomen en meer dan 1500 gevangenen gemaakt. Onze eigen verliezen zijn buitengewoon licht. Heden morgen vielen Engelsche troepen links van de Australien met volkomen uitslag aan. Zij namen het Marrie-resbosch en de hoogvlakte oostelijk noordelijK daarvan en namen tezeltderajd een aanzienlijk aantal gevangenen. Gedurende den dag werden vijandelijke tegenaan-vallen tegen de Australische en Engelsche troepen gun-stig afgewezen. Heden morgen door sterke vijandetijki krachten beiderzijds van den steenweg Bapaume-Cambrai ge-voerde aanvallen werden met erge verliezen afgewezen. In deze streek voleindigden Engelsche troepen de in-name van Erm-les- Bapaume, namen een aantal gevangenen en maakten eenige kanonnen buit. Verder werden door cms gevangenen gemaakt en onze stelling licht verbeterd op vele plaatsen tusschen Vaulx-Braucourt en Bullecourt. In deze se et ors voerden sterke vijandelijke tegenaanvallen weer tôt harde gevechten. De toc-stand is met wezenlijk veranderd. Verder noordelijk voerden Kanadeesche troepen een gunstige plaatselijke onderneming uit onmiddellijk zuidelijk van den steenweg Arras-Cambrai. Zij brachten den vijand erge verliezen toe en maakten 15 maehvengeweren buit. Tusschen de Sensée en de Scarpe dreven Engelsche troepen hunne linies omtrent 1500 yards naar de Frineis-beek toe. Onze troepen hebben den Kemmelberg weer genomen. Wij hebben de algemeen# linie Vormezeele-Lindenhoek-Ladreche Douliere bereikt en naderen Es-taires. Onze troepen rukken den vijand dicht na en maakten een aantal gevangenen. Uit Amerikaansche bron. PARUS, 3i Oogst. (Off.). Avondbericht : In de Vogezen werden sterke afdeelingen, die tegen onze linies vooruitgingen en door artillerievuur gedekt eenen aanval poogden uit te voeren, onverrichterzake afgewezen. Verder in dit gebied slechts artilleriestrijd. Gedurende den dag werden kampen en spoorbanen te Baroncourt en Conâans door onze vliegers werkzaam met bommen belegd. Al onze vliegtuigeu zijn terugge-keerd.Sa oorlog ap ta Balkaa Uit Bulgaarsche bron. §OFIA, a Seytemb, (Off.) — Macedottisçh (rmt ; In de Cernabogen op beida zijden van de Dobropolje wss de beiderzijdsehe vuurbedrijvigheid tusschenpoo-zend levendig. Bij Venetrik verjoegen opze posten door vuur vijandelijke infanterie-afdselir.gen. Zuidelijk Huma bij Altschak Mahle duurt het artillerievuur met afwisselende sterkte voort. Oostelijk van den YVar-dar poogden Engelsche eenheden door overrompeling onze stellingen zuidelijk van Stojakowo ch Boroditza in te nemen, maar ze werden door vuur verstrooid vooraleer ze onze draadhindernissen bereikten. In de vlakte westelijk van Seres verjoegen wij Grieksche verkennersafdeelingen. ûa ocrleg tassetn Ifslis » Sssfenrijk-lîoHiarfja Uit Oostenrilksche broL WEENEN, 1 September (Off.) : Geene bijzondere gebeurtenissen. WEENEN, 2 September. (Ofl.). — Niets nieuws. Uit îtaliaansche bron. ROME, 31 Oogst. (Off.) — In den bassijn van de Zosina zijn onze aanvalspatroeljen sterk voorwaarts in de vijandelijke versterkmgen gedrongen bij den Berg Mayo en hebben aan hunne verdedigers ernstige verliezen toegebracht. Zij brachten 15 gevangenen mede, evenals wapens en materieei. In de Vallarsa hebben wij door machiengeweervuur vijandelijke afdeelingen teruggeworpen die poogden van dichtbij onze linies links van den berg Leno aan te yallen. Op de rest van het front matige kanonneering. In Klein-Azié Uit Turksche bron. KONSTANTINOPEL, 1 Sepumucr. (Off.) — Paleslinajront : Op het gansche front verhoogd vij-andelijk artillerievuur, dat door ons met krachtige artillerie-, infanterie- en machiengeweervuaroverrom-pelingen géant woord werd. Verkennersafdeelingen van den vijand werden weerskanten van de baan Jerusa-lem-Nablus door ons verdrsven. Tusschen Aneze Dschardun en westelijk van Aala verijdelden onze dappere posten aanslagen der rebellen tegen de Hed-schasbaan. Op de overige fronten niets nieuws. OP ZBE Wit Duitsche bron. BERLIJN, 2 September. (Off.). — In het centrum van de Middellandsche Zee vernielden onze U-booten 15.000 ton scheepsruimte. Onder deze schepen bevond zich een troepentransportsteamer van 6.000 ton. De Chef v. d. A dm. der Marine. De strijdin't Westen BERN, 31 Oogst. — Hermann Stegemann noemt in de «Bund» de huidige strijd in 't Westen als een dolende slag, die noch met den aftocht der Oostenrij-kers van den San op den Dunajetz, noch met den Duit-schen terugtocht van de Marne op de Aisne, noch met dieu der fran*çhea van de S ambre op de Ois a «a over de Marne, noch eindelijk met den Russischen aftocht van de Karpathen en de Weichsel achter d# Pfîpfet» moerassen te vergelijken is. Het geldt hier eene volledig rrieuwe, in h«ren aard eenige verschijning. Zij draagt de taktische bewesing over op verhoudingen, waarvoor de maatstaf nog ont-breela en bergt strategisehe problemas, die uit duizend praktische détails gewevcn en eerst later als zulke «r-kenbaar zouden zijn. De strekking van het slagfroat, die voor de aanvallen tegelijk de verzaking aan eene, voorgenomen omvatting beteekent, roept naar eene, verdere verbreeding van de fronten, want enkel daar-; door kan Foch in staat gesteld worden, concentrisch t* | werken. De verdedigers daarentegèn moeten eenea ge-( bogen vorm der eigen slaglinie trachten te bewerken, dus teruggaan om weer inwerking op de flanlcen v«n den vijand te bereiken. . ! Dd aanslag op Lenln Alsvoor eenige weken de vuurschoten en handgra-1 naten van de sociaalrevolutionairen den Duitschen af- j gezant graaf Mirbach dood ten gronde geworpen had-den, liet de Sowjetregeering voor de Duitsche Reg*»- i ring verklaren, dat zij dezen aanslag beschoawde als een aanslag die tegen haar eigenzelven gepleegd waa. Deze woorden zijn nu in den engsten zin tôt waarhaJd1 geworden. Na de aanslagen op het leven van von Eich. horn en Mirbach is dit de derde opschuddingwekkend#! gewelddaad in den tijd van enkele maanden, maar zij onderscheidt zich duidelijk van de eersten : Zij w«» niet meer gericht tegen den Duischen indringer =-1. maar wel tegen den man die over-het algemeen aanzkn wordt als het hooîd van de Sowjetregeering. Door hel vertrek van Helferich was een aanslag op het leven viq eene hooggeplaatste Duitsche persoonlijkheid, te# minste in Moskow, zoo goed als onmogelijk geworde»; maar dit alleen kan niet de hoofdoorzaak zijn waarem de samenzweerders nu Lenin uitgekozen haddan al* hun slachtofler. Hofl eie aanslag gebaurtfa. Ds kwatsuren van Lanin. MOSKOU, 3i Oogst. — Volgens eene huidige mel-ding van de « Prawda» werd gisteren avond om 9 liren op Lenin een aanslag gepleegd. Hij had in eene arbei-dersvergadering der Michelsonsche fabriek, ln de over de Moskowa gelegen stadswijk gesproken. Toen hij dé vergaderina verliet, werd hij door twe» vrouwen aangespioken, me hem in een gesprek over het laatste dekreet betreffend de levensmlddeleninvo»-ring voor Moskou verwikkelden. Tijdens dit gesprek vielen drie schoten, waardoor Lenin iii den arm en den rug gekwetst werd. De schoten werden door een tôt de intelligente kringen behoo- ' rende jong meisje gelost. Het meisje werd aansehou-den. De toestand van Lenin, die in den Krecil gebracht werd, veroorzeakt volgens de meening der dokters geene onrust. Volgens 's avonds uitgegeven bulletijns heeft tÉT twee schotwonden bekomen, Een kogel drong g(i onder den linker schouder in de borstholte en kw^MB. het bovenste deel d«r long, waar hij een blœvloeTMt in de pleura verwekte. De kogel bleef in den hais o^p het rechter sleutelbeen stekea. De tweede kogel droi^ in den linker schouder, vermorzelde de beenderen en hleef onder de huid van den linker schouder stekea. Hij verwekte innerlijke bloedingen. De xieke is bij 1 voile bewustzijn. Ter behandeling werden de bestg^ heelkundigen geroepen. De «Prawda» publiceert eati door Swerloff onderteekenden oproep aan de arbei» > ders, h en oproepend om zich kalm te houden, en waa» in het heét: Wij twijfelen er niet aan, dat de spore» van den moordaanslag naar de rechter-revolutionai-ren evenals naar huurlingen der Engelschen en Franschen zullen leiden. Op de aanslagen tegen hare leiders zal de arbeidenh klasse met genadelooze massaterreur tegen allen ant-woordea. Nopeas eeae bekendmaking van den plaa

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods