Vooruit: socialistisch dagblad

281 0
15 November 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 15 November. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 24 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/125q815p2h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Europeesche Oorlog In Wasi-i/laandefen in In Frankrijk D it Buitsche bron. llestelijk oorlogstcrrcia : GEOOT HOOFDKWARTIER 13 Novem-ber. — Officieel : Legergroep van den kroonprins Rupprecht van Êcieren : In Vlaanderen weerden wij door vuur en in tagenaanval ï ter ko verkemningsafdeelingen af, die in den vroegen morgen door de Bel-gen in het IJzer-gebied, door de Engelschen op het gevechtsfront tegen onze stel-lingen uitgevoerd werden. ue artilleriestrijd bleef geringer dan in do vorige dagen. 's Avonda versterkte het vuur bij Dixmuiden en in eenige sektors yan het iioofdstrijdveld. Jbegerprroep van den Duitschen kroon-prins: Ten Noorden van Bruyère bracht ecn bcslisto doorgevoerda aanval onzer infanterie gevangenen eu machiengeweren in. Op den Oostelijken Maasoever was de artiileriobedrijvigheid gedurende den dag levendig. Luitenant Bongartz veroverde zijne 22, vice-feldwebel Buehler zijne 25 luchtover-winning.«ftostelijti oorlogstcrrcia; Ten Zuiden van do baan Riga-Petersburg wezen onze posten den aanval eener Rus-bischa strijdafdealiiig af. Ten Zuid-oosten van Goroditsche was eene onderneming van Duitschers en Oostenrijksch-Hongaarsche stoottroepen gevolgriik. Aan het Macedouiseb front zwol c!a aptilleriestrijd op de hoogte van Faralovo in do Czerna-bogen tôt aanzien-.lijke heftigheid. Italiaaawchc îroat : In de Zeven Gemeenteu ontnamen wij den ltalianen den Monte Longara. In het gebevgto tusschen het Sugana- en Cismon-dal bestormden vooruitrukkende troepen het schutswerk Leone op den 0. di Campo en do pants&rvesting C. di Lan. Fongazo 13 in ons bezit. Aan de Neder-Piave heeft het artilleriesuor toegenomen. De E-erste GeneraaI-kwartiermeester : Ludendort'f. tJit Fransche bron. PARUS, 11 Novem. — Officieel : Geene infanterie-bedrijvigheid in den loop van den dag. De geachutstrijd was tamelijk levendig in Balgië, in den sektor van Papegoed eu op den rechter Maasoever, in de strook hoogte 344 Ohaume-bosch. Kalme dag over-al elders. PARUS, 12 November. — Officieel: Op het front Chaume-bosch—Bezonvaus dnur-de de artilleriebedrijvigheid voort gedurende den nacht'. Kalme nacht op het ov érige van het front. Vit Engelsche toroa. LÔ \ DÉN, 11 November. — Otiiciœl : De vijandeliiko artillerie was bedrijvig tegen do Engelsche stellingén bij Passchendaele en op het terrein dat we gisteren ten Noorden van het dorp veroverden. Geen verdere infanteriebedrijvigheid. :fe OP ZEE §e verscherpt® suik&ûêteérioa TJit Buitsche brok. BERLIJN, 12 November. Officieel: Door de bedrijvigheid onzer U-booten werden in het versperringsgebiad om Engeland v.eerom 16.000 br.r.-t. vernield. Van de ge-torpedeerde schepen werden twee Engelsche bewapenda stoomers, van dewelken ' een diep geladen was, in het Engelsche Kanaal vernield. Onder de overige bevond zich de Engelsche bewapende stoomer « Sapele > (3652 ton) met stukgœdlading van Liver-pool naar de Westkust van Afrika. De chef van den Admiraalstaf der Marine. 368,98 2W3Éiii ii) lie pnliiisk Ér MlikwKitw 't « Barlinar Tageblatt ?> schrijft : WEENEN, 9 November. — Het drie-daagsch oponthoud te Berlijn heeft tôt vol-ledig valsche kommentariën aaaleiding ge-geven. De oorzaak d-ezer ongegronde go-ru c ht tn willen wij hier niet verder onder-zoeken. Mannen die aan de Berlijnsche on-flerhandelingen niet deelgenomen hebben en selfs niet v/eten konden, wat daar be-fprojjeii werd, hebban berichten in de M'ereld géstuurd die door anderen als ern-8tig en waardevol genomen werden. In de-ïen wilden t-ijd, waarin wij leven, hebben deza doorga-ans ongegronde vertelsels in-druk geraaakt-. l'y minister van buitenlandsche zaken had uit plichtgevoel den wensch van zich met den nienwen Ejkskanselier zoo spoe-dig mogelijk over aile groote hangende kwesties uit te spreken, en het lag hem daaraan om den veel oud-aren, met werk overlasten graaf Herfcling de rois naar Weenen te basparen. De samenhang der kwesties die h-eden tusschen Weenen en Berlijn te bespreken zijn, is een zeer groote, e&ne driedaagsche konferentife vol-staat te nauwernood, om de verschillende themas te bespreken. Oader deze kwestie was natuurlijk ook de Poolsche. Dat is juist. Het is ja de plicht der leidende staatsmannen zich over de groote, aktueele kwesties te verstaan en za voor te bereiden, vooraleer zij deze aan de overige kompetente factoren onder-«•erpen. Op eene and&re manier zijn de staatszaken hoegenaamd niet af te doen. Da gebeurtenissen op het wereldtooneel Tolgen hais over kop op. Niemand kan weten hoe nabij of hoever de vrede is. Om gemeeaschappelijk met uiitslag op de vre-deskonferentie te kunnen optreden, moeteu de yerbondeneu zich onder malkander over. Opgaaa der Bel^îsche Werkiiedespartij. — Verseliïjnende aiie dagen. l>mhat*r-UUçeetster Sam Maatsch HE'I LICHT, Bit st. ■ P. De Vfsch, Ledeberg-Gsnt — Red. Adm Hoogpaort, t9, Gent de te volgen richtlînies klaar zijn. Als nu uit dit feit zekero partijen bij ons het bc-sluit t-rekken, dat de minister van buiten-landsche zaken (van Oostenrijk) eono zwen-king in zijne politi-ek deed of op 't punt staat te doen, dan is dit eene grondig val-sche opvatting, welke het energiekst moet worden tegengesproken. Het programma der Oostenrijksche regeering is geen haar-breed veranderd : Het doel blijft hetzelfde : zoodra mogelijk bereiken een eervolle vrede.Polen is een zelfstandige staafc, de nieuwe regeerders in Rusland staan het Poolsche volk dit recht toe over zijn tœkomstig lot zelf te beschikken. Duitschland en wij hebben van den wensch van het Poolsche volk roeks rekening gahouden en zijnen zelfstan-digen staatsvorm erkead. 1 De sniiitaire Ko®fer§nfig (1er Fjîânta PARUS, 11 Noveiaber. — De bijeen-komst der militaire konferentie der geal-lieerden is op 19 Novembsr bepaald. LONDEN, 13 Nov. — In 't Lagerhuis verÊlaarde Bonar Law dat met het doel eene betere overeenstemming der militaire acties t® bereikèn, een oorlogsraad gevormd is, die uit den Premierminister en een an-der lid der regeeringen van Frankrijk, Italie en Groot-Brittanje bestaat. De oorlogsraad zou m Versailles ten mineto eens per maand bijesnkom&n; op andere plaatsen, gelijk het de tijd met zich brengt. Over het bijeankojaen der andere groot-machten der geallieerden wordt onderhan-deld ; iedere macht benoemt een bestendigen militairen vertegenwoordiger als raadgever voor den oorlogsraad; deze militaire verte-genwoordigers zouden van hunnen genera-len staf onaihankelijk zijn ; zij zouden geene voltrekkende bevoegdheden hebben,', maar de oorlogsraad zou hun raad geven over de kwesties van het samenwerken in de stratégie der geallieerden; de generale staf en de militaire kommando-ov.erheden der legers van elke macht zouden met de leiding der militaire operaties gelast zijn en voor hunne regeeringen verantwoordelijk blijven ; de militaire vertegenwoordigers en hun staf zouden voortdurend te Versailles vertoe-ven; vertegenwoordiger van Engeland zou Sir Henry Wilson zijn, deze van Friuikrijk zou Foch zijn ; het is nog niet mogelijk den Italiaanschen vertegenwoordiger te noemen. In antwoord op eene vraag sprak Bonar Law de hoop uit, dat de Vereenigde Staten zich bij den oorlogsraad zouden aansluiten. Een marine-oorlogsraad is niet gevormd. DEN HAAG, 13 Nov. — De Amerikaan-sche gezant in Den Haag deelde mee : Wij zullen aan de konferentie der machten die tegen Duitschland strijden deelnemen en wel door onzen vertegenwoordiger Eduard House. Verder nemen eraan deel: Admiraal B.-S. Benson, gieneraal Baker, H. Bless, generaalstafchef van het Amerikaansch leger, Oskar Crosley, de tweede schatkist-secretaris, bovendien Vance en S.-T. Cor-wich voor het oorlogshandelsministerie. Dr Allonso Taler voor don levensmiddelendik-tator, bovendien Thomas Wilson van het prioriteitsambt, en Gordon Anchenclos, uitvoerende secretaris. Het zal vooral eene oorlogskonferentie zij-n tôt mogelijks guns-tige militaire en economische oorlogsvoe ring. Hopentlijk zullen de botsingen van belangen der deelnemers kunnen vermeden worden. Amerika zou zijne hulpbronnen a-an menschen en œat-eriaal zoo mogelijk nuttig tegen Duitschland gebruiken. Hoe dat geschiedt- blijft vast te stellen. De Russisenc BarproorSog STOCKHOLM, 13 November. — Volgens een loopend gerucht heeft een gezantschap alhier uit Petersburg telegrammen ontvan-gen, volgens dewelke er een bloedig gevecht heeft plaats gehad tusschen troepen en bolschewiki, in de onmiddellijke nabijheid der hoofdstad. Kereneki zou gezegevierd hebben. Het loopend gerucht over dit gevecht zou uit het engelsch gezantschap ko-men. Het gevecht zou geleverd zijn op een afstand van tien kilorneters van Petersburg. Wegloopers van de bolschewiki zouden in Petersburg verte!d hebben dat Ke-renski den slag gewonnen had. Al de leden der voorgaande regeering, uit-genomen Te-restschenko en Konowalow, zouden weer op vrije voeten zijn. Bovendien zou er door af-gevaardigden van het stadsbestuur, der menschewiki en der internationale socialis-ten eene commiesie van openbare veiligheid gestioht zijn, die de afgezanten der entente-landen weer aangeateld en erkend heeft. Gorki en zijn blad zouden de bolschewiki andermaal den rng toegekeerd hebben. GENEVE, 13 November. — Men meldde uit Petersburg naar hier op 11 November, 12,45 ure 's avonds : De regeeringstroepen zijn Petersburg binnen getrokken. De pant-serautomobielenafdeelingen hebben den kamp tegen de maximalisten aangevangen. Op denzelfden dag, om 4,20 ure des namid-dags, meldde men uit Petersburg, dat het geweervuur voortduurde. De legerkrachten der regeering schijnen maar gering te zijn. STOCKHOLM, 13 November. — Het firdandsche algemeen eecretariaat deelt officieel het volgende tnede over den toe-stand in Petersburg: Voor Lenin en zijne . aan h anse rs is de peging, om eene nieuwe regeering samen en aan het roer te stellen, mislukt, daar zij klaàrblijkend niet meor beschikten over de noodige bevoegdheden. M'en gelooft hier dat er in Moskow eena af-zonderlijké regeering tôt stand gekomen is. Met een spoedig eindigen der onlusten is nog niet te rekenen, al zijn de jongste ge-beurtenissen ook op touw gezet door eene kleine minderheid. Tusschen de revolu-tionairen is alweer verdeeldheid en scheu-ring ontstaan. Martow heeft zich van Lenin afgezonderd. De contr'abeweging zou door Eodsianko op Kornilow geleid worden. Keronski zou wel kunnen uitgespeeld zijn. De aangehouden gewezen ministers inoeten zich nog in de vesting Peter-Paul bevin-den, met vorst 'Trubetskoï en den Donder-dag eerst aangehouden heer Burzew. Do spoorwegmannen hebben er zich tegen verklaard dat het regeeringsgezag gelegd worde in de handen_van eene enkele groep en zij verlangden het aanstellen van een ministerie waarin alla socialistischs groe-pen vertegenwoordigd zijn. De spoorwegmannen weigerden bevelen uit te voeren die niet ondértèekend waren door hunne geza-menlijke commissic. Da bcdreigiugeu met algemeene werkstaking, die uitgesproken werden door de beambten van de verschillende ministeries en de staatssecretariaten, schijnen geen ander doel te hebben dan drukking uit te oefensn op het vormen van ecn ministerie dat alleen zou bestaan uit mannen van da bolschewiki. Deze officieele mededèelingen werden dan nog volledigd door de inlichtingen van een zweedschen koerier, die Petersburg eerst den Zatcrdag avond verlaten had. Donder-dag avond was het gepeupel meester van de hoofdstad en d'à heele kronstadtscha marina. Alla arbeid lag stil. Roovende en moor-dendo benden trokken van huis tôt huis. De burgerlijke inv/oners, die uit hun midden huisv/achten gevormd hadden, waagden zich niet op straat, daar ri\ voor eeu groot bloedbad vreesden. Werkersvrouwen in groepen doorzochten overal de woningen der afwezige bemiddelden naar levensmid-dels en waren daarbij vergezeld van gewa-pende leden der Roode Wacht. DEN HAAG, 13 November. — « Daily Chroniçle » meldt uit Petersburg; Vrijdag avond, om 6 ure, werd het congres van de Arbeiders- en Soldatenbonden over heel Rusland geslotsji, nadat het de ledan der nieuwa regeering gekozeai had. Het onder Lenin aangesteld kabinet onderdrukta da-delijk alla dagbladen van de tegenpartij. Er werden verordeningen uitgeplakt waar-door de bevoegdheden van de levensmid. delcontroleurs uitgebreid werden tôt do plaatselijke besturen. Eenige leden van het nieuw kabinet be/ochten onmiddellijk hunne ministeries en deden de zeer onaan-gename ontdekking dat de beambten weigerden hun gezag te erkennen. De bedien-den van ' de ministeries besloten de eene groep na de andere het werk te laten lig-gen, zoolang de aanhangers van een Lenin aan het bewind zouden blijven. Uit de pro-vincies, van de plaatselijke Arbeiders- en Soldatenbonden ontvingnn zij spoedig toe-stemmenda telegrammen. Kerenski bevond zich om dezen tijd te Gatschina, op eenen afstand van 48 kilorneters van Pebarsburg, aan het hoofd van een klein kozakkenleger. Het garnizoen van deze stad had gewei-gerd om lie.m gewapenden onderstand te verleenen. Het garnizoen van d© volgende stad Luga volgde dit voorbeeld niet en v/eigerde ge.wapenden onderstand, ook aan de maximalisten. Daarentegen hebben de garnizoenen van verscheidene andere ste-den getelegrafeerd dat. zij zich aansloteu bij het krijgskundig oomiteiti AMSTERDAM, 13 . November. — Volgens een Amsterdamsch blad werd er op 10 November aan den Times » geseind uit Petersburg: Kerenski is Woensdag in Luga aang-okomen, waar het garnizoen partij nam voor de voorloopige regeering. Den Vrijdag kwam Kerenski in Gatschina aan, waar het garnizoen hetzelfda besluit nam. Bovendien heet het dat de aan de regeering getrouw gebleven zijnde troepen zich in den omtrek van Petersburg verza-mclden en dat eene afdeeling Kozakken uit Finland in aaatocht was. Een lid van de militaire commissie dealde dit ailes mede en voegde er aan toe : Wij zullen niets onbeproefd laten om een bloedbad te vermijden. De organisai der spoorweg-bedienden, die tôt hiertoe handelde naar de b-evelen van Lenin, is overgegaan naar den_ kant. van de commissie van" openbare veiligheid en heeft verklaard dat zij niet langer zal gehoorzamen aan de bevelen der extremisten. Dat is een zware slag in de bevveging der extremisten,aan dewelke ook de post- en telegraafbedienden aile gehoorzaamheid geweigerd hebben. De vereeniging der staatsbeambten heeft hare leden in zestien regeeringsambten voorgesteld den arbeid noer te leggen, om het Lenin en zijne aanhangers onmogelijk te maken daarin aan het werk te gaan. Die staatsbeambten hebben zich daarop gesteld ter beschikking van de commissie van openbare veiligheid Verder wordt nog gemeld dat het grootste deel der troepen van het moskowseb garnizoen zich voor de voorloopige regeering verklaarde, rxadat het reeds in Kreml tôt een -gevecht gekomen was tegen de benden der_ extremisten. Kornilow is uit zijn gevang ontvlucht en in Moskow aangekomen. Men zegt dat Rodzianko eene mfzonder-lijka regesring gaat inrichten. Op verzoek van' den kozskkengeneraal «mi Kornilow zich zelf aangesteld hebben als algemeene hetnian van aile kozakkentroo pen. Aile gematigde socialisten zouden het zoogenaamd Smolny-Instituut verlaten hebben en zich in het Stadhuis aangesloten hebben bij de commissie van openbare veiligheid, aan wier hoofd nu de burgemeester van Petersburg, de heer Schrodcr, staat. STOCKHOLM, 13 November. — Volgens een telegrain uit Haparanda aan :t « Svens* ka Dagbladet » beperkt zich do heerschap-pij der Bolschewiki enkel bij Petersburg, Kronstadt en Hellsingfors, terwijl in Mos-kou Rodsianko en Kornilow eeriie tegenre-geering pogen te vormen. Volgens het blad « Nowaja Shisn » meedeelt, heeft het cein-traalkomiteit der vereenigde sooiaaldemo-kraten besloten eene eensgezinda socialis-tische regeering te vormen, waar de Bolschewiki evenwol uit-gesloten zouden blijven. Tegen deze wil men veeleer een on-barmhartige strijd beginnen. De menschewiki dio dit voorstel steunan, hebben de kwestie besproken, of zij zch van Petersburg willen verwijderen en zijn berejd aan het front te gaan om daar eene sociaâlde-mokratische gezamenlijke regeering te vormen. Kerenski is reeds aan het front. — Eene Finsche gazet baricht, dat Donderdag de Entsntegezanten eene konferentie ge-houden hebben, welker besluiten nog ge-li-eiin gehouden worden; toch zou men zich tegenover de gebeurteiiissen in Rusland eerst afwachtend houden. Het is algemeen gekend dat de verdere ontwikkeling der gebeurteuissen vaaiwege de geallieerden tôt ernstige maatregelen zal voeren. Volgens «Nowaja» Schisu » zouden de Enten-tevertegenwooidigers besloten hebben de Bolschewiki regeering niet te erkennen. M Vretaoorstsl m den Sowjeî BERLIJN, 13 Nov. : Het vredesaanbod der Russische maximalisten mag in Duitschland, schrijft de « Post », geene valsche voorstellingen en hoop varv/ekken. Het is ge>an Russisch vredesaanbod, maar het aanbod eener Russische partdj. Slech-ter dan ooit heerscht in '"t vroeger tsareu-rijk do burgeroorlog. Wij weten niet welko partij de overwinning zal behalen, welk programma Rusland definitief wil en zal vormen. Als zich op andere plaatsen de eerîijko wil toont, die Duitschland zelf vçrleden jaar duidelijk uitgesproken heeft, dan ligt echter geene redeo voor om ontevreden te zijn. — De « Vorwàrts » schrijft : De Duit-sche arbeiders zonder onderscheid der so-cialistische richting, begroeten het Russisch voorstel als een veelbelovende nieuwe stap tet den vrede. Zij zijn bereid tôt. den grootsten steun. — De « Germ&nia » meent : De Stockholmsche Konferentie zal weer opleven, maar nu in een anderen vorm met meer uitzicht. £l1s de kanonnen eenmaal voor langen tijd tôt zwijgen gebracht zijn, dan zal de oorlogskoorts ook in de Entent&landen voor eene nuchtere overweging plaats maken. — In de « Freisinige Zeitung :> leest rnen : De geallieerden hebben tôt heden elk vredes-voorstel met ho on en spot beantwoord, elke vredesbetooging in innerlijk onderdrukt. Aan hen ligt het nu het eerste vredesvoor-stel dat van een hunner verbondenen komt, te beantwoorden. Yljitscli Aljanoff alias Lenin Over den man die voepr den oogenbliîc aaa het hoofd der russisch Revoîutie staat, heeft zich de^er dageu een zoogezegde keaner der russische dingen in de on-zij'difie pers als volgt uitgelaten. Als aibtammeling van eene oude adellijke familie uit het g»evernement Simbirst, als zoon van den gymna-siumbestuurder Ylja Ulianoff, heeft de bijgenaamde Lenin, die Wladimir Yljitcch Aijanofï heet, van jongs af deelgenomen aan de russische revolutionaire bewe-gingen ea werd hij reeds eens in de negeatiger jaren door eene russische rechtbank vervaigd wegens eene zoogenaamde politieke misdaad. Later werd Yljitsch Aljanoff nog herhaaldelijk aangehouden, opgesloten, streng gestraft en naar Siberiê verbannen, van waar hij door de viucht wist te ontko-rnen en het buitealand te bereiken. om dan nog herhaaldelijk voor eenijen tijd naar het a vtderlaad i terug te keereu. Sedert het einde van het jaar 1914 echter leefde de revolutionair ender Jeu deknaam van Lenin in het buitenland en voor het ruimste deel van dezen tijd in Zwitserland, het toevluchtsoord van veel russische banr.elingen. 1 Als in de maand Maart 1917 de storm van de russische Revoîutie het «oud s'elsel» wegvaagde hield Lenin zich in Zurich op en het il daar dàt wi j hem van dicht leerea kennen hebben. Zijn uiterlijk uitzicht maaki op niemand den indruk die gemaakt wordt door eene voomame, bijzondere of groote persoonlijkheid. Wat van zijne ingedrongen, feschouderde, gespierde en struische gestalte, vaa middelbare grootte, vooral in het oeg springt is de in zekercn zin, trotsche, brutale, uitdagende trek, die dan ia schijn nog versterkt wordt dcor zijne scherp uitste-kende kaakbeenderea, door zijn breeden hooldschedel en ziin voorover gebogea sterken aek, die hem een eenigszins wsest voorkomen geven. Zijne kleine, genepen. blauwe ooge», die tusschen zijne uitstekende kaaiibecnderea diep in het h«ofd zit-tea, en eerder sluw dan verstandig loeren, herinneren den onderzoekerdadelijk den mongoliscnen typus. In zijne oogea en blikkeu steekt :etj sluws, iets listigs, iets wantrouwends, vooral op de oogenblikken dat nij zich in zijne redevoeringen ot in de discussie te weer moet stellen of zich opwindt. Als men Lsnin bij net spreken goed na-gaat voor wat zijne bewegingon en zijne houding aangaat, dan kan men den indruk nie.t ontgaan dat men het te doen heeft met een fanatieker, met een dweeper, met een man di» hli&delinge, «onder eenige ganade, vastberadeB doorgrijpt tôt de uit*rst* gevolgtreHcg es aot- . wikkeiing van wat hij zijne grondbeginsels noemt, alsof hij geen den minsten zin had voor de : wezeniijke werkelijkheid, voor ailes wat ligt buiten zijne gedachten- of beginselwereld. : t ; > t v Het is overigens door den inhoud zijner redevoeringen en uiteenzettàngen zelf dat •deza indruk bij den ernstigen opmerker voor goed bevestigd wordt. Hij is zeker geen flinken, schoonen, goeden redena^T,, ten minste uiet volgens de begrippen dia' wij vau deze hoedanigheid hebben. Zijne manier van spreken is aangankelijk zelf3 steeds onduideiijk on vervelend eentenig. De bij hem het eerst vast te stellen onder-scheiding als spreker is do toon der ver-waande overlegenheid, gamengd met een vaak spotachtigen toon, die nog storker .worden door zijn Poolschen tongval. Van hoogdravendheid of verhevenheid kan er bij Lenin geene de minste spraak zijn. Het kenmerkendste in zijn persoon is eane zekera ma-at. van ge.zagsgevoe 1 ,dat op voorhand van zijnentwege elk miapakken eu elke tegenspraak ♦xiitslnit. Moet hij redefcwisten, dan spreekt hij steeds hoog-moedig uit den liooge, met eena overdrej ven garingschatting van zijn tegenstrever, alhoawel hij zijne bcwijsvoeringen steeds op kleinigheden en onderdeelen weet op ta _ bouwen, met. eene redenaarsbehendig-heid die mon toch moet eerbiedigen. Voor mij en velen met mij is het bij dit' ailes een geheirn, ee.n raadsel gebleven. waaraan zoo een man de macht ontleenfc die hij onbetwistbaar als volksredenaar uito'efeat op do Russische en vooral op de1 Petersburgsche volksmassas. Is het door zijn krachtdadig gezagsgevoel, door zijne zeifbewuste brutaliteit, of door de opper-vlakkige en lijnrechto eenvoudigheid in 'ti spreken en in het denken dat. hij dien sterken invloed uitoefent? Als men 'aandachtig naar den sprekenden. Lenin luistert en hem stipt volgt in zijn gedachtengang, dia heel eu al losgerukt is, van ailes wat men het. praktisch leven noemt, dan moet men zich ten slotte verla-> ten op het oordeel van een der onzen, die, j om al het kenschetsende van den volksmen-ner samen te vatten, zegde: Die Lenin ia iemand dio gedurig regelrechte lijnen staat1, te trekken in da lucht ! }■ Het is niettemin een alhier vast te stellen. zonderling feit, dat do overgrooto meerdar-' heid der woordvoerders van de bolschewiki,1 die thans «rechto lijnen staan te trekken ii* de lucht», die thans dan hoogen toon voerea over heel Rusland, mannen zijn die tôt in den laatsten tijd in het buitenland vsrtoef-den, als vrijwillige uitwijkelingen of als gebannen politieke «niisdatligers». Men moet er dus meer eu meer rekening van houden dat al deza Lenins zich ver vèr-wijderd bevondew van hat politiek tooneel der russische Revoîutie, dat v\j voor f:n lia de Revolutib in volledige vei^iglicid waiyau om hunne gedachten to verzamalen en er hunna voord.rachten of redeveeriugen uit samen ta spinneu. Het is dan ook wel uit deza omstandig-j heden dat men Iiet op den voorgr.'bnd treden van het russisch miximalisma kan ■'.crkla-ren,_ dat zooals geena audera russiscîio so cialistischa partij dwèepzfck langs do w czen-lijka werkelijkheid voorbij gaat eu coa fanatisme aan den dag legt waarvan de vree-' seliike gevolgen op den dag van hodeu weer gedragen worden door do in een bloedbadj herschapsn hoofdstad niet alleem, maar 00b door da heela revolutionaire russisch» volksmaSsa. Voor eenige dagen schrecf een in Zwit-> serland vcrblijvendo Rus over Lenin 110g' het volgenda in d&sBcrner Tagewacht» : Bij h et uitbrekeu vau den obrlog «vas hij een onverbiddelijke, onverzoenlijke vijand van den oorlog, en hij is dit zijn beginsel onverstoorbaar trouw gebleven, veel beter trouw gebleven dan sommiga zijner sociai lîstische gezellen -- dio nu niets anderSi trachten dan hem te verguizen. Als de Revoîutie uitgebrokcn was, sloeg' hij den weg naar Rusland over Duitsohlandi eerst in, als da engelsche regeering hem i aile andere wegen naar zijn post aïs volks-1 leider afgesnedeu en onmogelijk gemaakt | had. Maar zooals zijne in Zurich gebleven; geestveryvaiiten zullen kunnen beuijzeo, wag! hij er niet liet minst van da wereld op ' uîtj om eene overeankomst te sluiten met de Duitscha regeering of met een. andero door, hem venoeido, autocratischa , regesrings-» kliek. Wie Lenin destijds gezien en gesproken. heeft, weet zoo goed als wij dat hij bezield1 was door een enkel machtig gedacht, het1 gedacht yan zoo spoedig mogelijk op zijn post te zijn en het zijne er toe bij te drageni om de Revoîutie te doen zegevieren over de I Reaetic. Ira liai BaSteriaml BASEL, 13 November. — De « Baseler Anzeiger » ineldt dafc het opnieuw in Gla.' gow en Birkenhead tôt arbeidersstàîringen en onlusten kwam, waarover men cchter door de censûur niets \ ernomen heeft. On-geveer 100.000 kolenarbeiders gingen wegens ontevredenheid met de voeding in sta, Img. In de Fransche pers komt. in de laatste , dagen verstemmiug over de tegenslagen der Engelschen in Vlaanderen duidelijk tôt uiting. Zoo schrijft generaal Malleterre in < Le Temps s: Ten opzichte der voor-deelen welke de V1 aandorsoho steunpuuten; aan onze vijanden bieden, vraagt men zich af waarom de Engelschen tôt, heden gewacht liebben om hunne hoofdinspan-niugeu tcgçn hen te richten. Dit schijnt des te verrassender daar de Engelsche le-gerleiding steeds met bezorgdheid wegens mogelijke Duitsche aanvallen in de streek waren. Bovendien weten wij welke moeite-onze legerkdding' had om de Engels"chen allengs ertoe te brengen dat zij hun froœt naar :t zuiden uitbreidden en het Franscn front verlichtten. De Engelsche legerki■ ding had den aanval, die t-haus tegen den |j fcoek vau.Ieperen gebeurt, vroeger kunB«n !? doen. om besloten de taak der herov&jiaç I van yiaandgrep PP, te b ^ jwv, | I ■ 1 ■ ■ il 1 il m ■■ .. —LiMi,n< i.ai.»..».«w .1 ■,,,, u,. n , 1 N h 1 11; , 1. ^ 33e |aar « 31^ 3 centiemen ver numw'~ Saraderdaig 15 iMoveiBiàea* 1017 1 111 ^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods