Vooruit: socialistisch dagblad

585 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 12 April. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 27 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/cz3222st0t/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

■jaguar ■■ N- —p—f———■——^11 i pWOTBMBB Prijs per nummer : voor België 3 centiemen, voor den tfreemde 5 centiemen Teïefoon r Bedactie 247 - ^dmîinïstratie 2S45 Zondap 12 Apr»i1S14 II DrBWerUH*ceh*e» L Maatsch«ppij H ET LICH1 , besttiurder » LEVISCM. L#d«b*rc«Gent ! REDACTIE . . [ ^OMINISTRATIE HOOGPOORT. 29. CENT VOORUIT Orgaan der Beicfische Werkliedenpantjj\ — Verschjjnende aile daqen. ABCNNEMENTSPRIJS BELGIE Drie maanden. . . , , fr. 3,25 £es maanden > , . , . fr. 6.50 Een jaar ........ fr. 12.50 Men abonneert zich ôp aile postbureeie* DEN VREEMDE Drie maanden ;dageiijka verzonden). . » . . . fr. 5.75 leverloren zoon teruggevonden I broederorgJan « Le Peaple s ont-Ktuit Oostenrijk eene zeer belang- ■ briefwisseling over den terugkeer ■ al. Bernstein tôt de Marxistische ■j-ting van het Socialisme . ■ àeeft zulks eerlijk bekend in eene Hrdracht door hem gegeven voor onze Bjgenooten te Buda-Pesth. ■tin jaren geleden had Bernstein ■Révisionnisme gesticht of anders ge- ■ je Herzieningsleer van het socia- ■ die den triomf van ons beginsel, Kt te mogen zien, in opvolgende en ■ïieiijKe hervormingen, zonder dat ■tôt eene geweldige revolutie moest K: willen hier kort vertellen waarin Bulmg van den geleerden Bernstein Bnoorsprong vond. ■et was rond het einde der negen- ■ eeuw dat de nieuwe theorie van ■htrzienend socialisme yasten voet I nieuwe zienswijze was gesteund He wonderbare uitbreiding die de nij-Kid m dit tijdstip nam. ■e uitbreiding ging gepaard met K kiimmende ontwikkeling der duit- ■ werkersbeweging, die dan nog K tegenover een gebrekkig geor-Bseerd patroonschap _ en zulks had Bgevolg, dat de strijdende werkers, Heldikwijls en met gemak over won- B is aldus dat door de verhooging ■oonen en door het verminderen der Htaren, het lot van het duitsche pro-Hiaat aanzienlijk scheen te verbete- m vas ook in dit tijdstip dat de her-■r.chte bocialistische partij, hare ver-■twoordigers deed binnen dringen, He gemeenteraden, in de provinciale Hmenten en haar getal aanzienlijk Hterkte ook in den Rijksdag. Bbekwamen een aanal hervormingen ■junste van het proletariaat. ■et was ook in dit tijdperk, dat Ame-Hnaar Europa, zijn groot overschot Hgraan en zijn goed vleesch uitvoer-■::< matige prijzen. ■îrenboven al de andere waren ble-■gocdkoop te zijn. ■topa bleef gedurende veel jaren Ber oorlog en de vrede deed overal B weldoenden invloed gelden. ■ deze economische feiten eindigden ■ Bernstein te overtuigen, dat Marx ■ bed-rogen had, als hij voorspelde ■de kapitalistische maatschappij5 de ■loopster was eener revolutie. ■rastein vroeg dan ook dat het so-■stisch programma zou herzien wor- ■ plaats van Revolutie, moest het ■ Hervorming, in plaats van Klassen-■r- kwam er Samenstreven met den ■' vleugel der burgerpartijen, in ■js van Sociahsme werd het eenvou- ■ Werkers beweging. Ber' 0°genblik hadden onze tegen-■'Ers gemeend, dat het tôt eene ■crm" zou komen in de partij. ■aar Bernstein heeft zulks nooit ge-■ea hij heeft zich verdedigd wel is W ®et vuur, maar met eerlijke en ■r'schappelijke argumenten. ■° tomt die oud-gediende van het so-B;:Ee eerhjk te bekenoen dat hij zich ■°?en heeft. ■ fie wijze verstaan wij, dat er een ■eer opposanten in de partij zijn. Bfeeri kan ne keer dwalen, dat is °p voorwaarde dat het ter goeder ^ ^ Rrnstein erkent dus de jnistheid van ■'stonsch matérialisme van Karl ■,' Dat is de leer die bewijst, dat ■ -rajideringen in de levenswijze, de ■r; ,regeeringsvormen, de kunst-B, f^rkunde, enz., voortspruiten ■ stoffelijke vervorming der voort-■gt en van den handel). ■ "a die bekentenis raakt onze ■ PWijgenoot een zeer teerder pont Bibewïj vo?g?ns « Ee PeuPle » • ■ocl- ^ 113 een ernst,S on- erkennen, dat de toestand ■vf.rk'et nc^e klasse niet varvâst of |Verbeterd is en hij zegt : ■J"dien het waar is, dat de werk-■al,hooger Foon ontvangt ■dit 76&r' dan >s het even waar, Btk iv bel,oeften gestegen zijn met ■eîkJmmende besohawing. tiraat niet gestegen is, het peil cter klassen is nog verder van eikander verwijderd dan eertijds. En het is juist, omdat de tegenstelling tus-schen het proletariaat en de andere klassen, van dag tôt dag scherper wordt, dat het niet meer twijfel-achtig is, van te gelooven, dat de maatschappij eene vervorming te gemoet gaat, die geheel en al hare politieke en rechterlijke bazis zal veranderen. * * * Onze partijgenooten mogen geen val-sche besluiten trekken uit het voorgaan-de.Als Bernstein zegt dat de toestand der werklieden niet verbeterd is, dan spreekt hij natuurlijk betrekkeEijk. In andere woorden, hij wil doen uit-schijnen dat de werkende klasse, nog haar rechtmatig deel niet heeft in den klimmertden rijkdom, die nochtans de vrucht is, van haren arbeid. En het is maar al te waar, dat de hoo-gere loonen en de kortere werkurert die veroverd werden, nog aan de werklieden niet toelaten aan hunne behoeften te voldoen, die steeds stijgend gaan met het klimmend peil der beschaving. Vroeger at de werkman roggebrood. Later was het eene snede rogge met eene snede tarwe, tweede soort. Vandaag is het en moet het zijn fijn witbrood. Maa^r alhoewel zulks vandaag eene behoefte is, moet er nog dikwijls op gespaard worden. Vroegere droeg de werkman een blau-wen kiel en eene klak en hij verklaarde zingcnd : De blauwe kiel, dat staat den werkman goed. Vandaag wil hij een stoffen jas of veston d'ragen. Helaas ook op die behœfte moet hij sparen en jzich tevreden stellen met stoffe van mindere hoedanigheid, omdat hij trots zijn verhoogd loon, nog over de middelen met beschikt, om die gewet-tigde behoefte te voldoen. En zoo gaat in het algemeen met de voeding, de kleeding, de woning, de ver-maken ; verder met de behoeften aan reizen, aan verstandelijke ontwikkeling, aan kunstgenot enz. die allen onvoldaan blijven. In ander woorden beteekent dat geheel klaar çn duidelijk, dat men de ar-moede der werkende klasse niet moet schatten, naar hetgeen zij heeft, maar naar hetgeen zij zou moeten hebben en naar hetgeen zij verdient. En daar Marxistische, socialistische leer zegt : dat al de meerwaarde die den arbeid schept aan de arbeiders of beter gezegd aan de maatschappij moet komen en daar zulks niet gebeurt, zoo is onze klasse arm, heeft zij een onvast, een twijfelachtig en ellendig bestaan, zoolang ons doel niet bereikt is, de vruchten van dea arbeid, in handen en ten goede der werkers. Bernstein verdedigt na Marx, met voile recht die theorie die ontegenspre-kelijk is. En hij voegt er de zeer gegronde op-merking bij, dat de klassen, nu verder van eikander verwijderd zijn, dan zij het ooit waren. Niets is juister! Vroeger woonden rijken en armen niet in verschillende woningen, maar toch in dezelfde wijk. De uitbreiding der steden, maakt meer en meer dat er rijke wijken en werkerswijken komen. De nijverheid met hare rookende schouwen moeten naar de faubourgs, voor de rijke wijken zijn de breede stra-ten, de boulevards, de lusthofjes, de standbeelden ,de fonteinen enz. Overal ontmoet ge 't klassenverschil van bij de wieg tôt aan het graf, meer en meer door den ganschen levensloop. Dit verschil neemt toe,, naarmate de groote fortuinen, aanzienlijker worden, de trust zich vormen en het gémis aan regeling der voortbrengst de werkeloos-heid en de crisissen grooter talrijker en bestendiger maken. En 't is dat verschijnsel, dat aan Ed. Bernstein getoond heeft dat hij dwaalde en dat de klassenstrijd onverbiddelijker, onverzoenbaarder woedt als ooit. In een volgend artikel spreken wij over de noodzakclijkheid van onzen da.-;gelijkschen striid. E-.iL ' _ liiî het prachtig Bilar der klerikale Regesring STiCHTËNDi TECENSTELLtNGEN Ziehier eene der Overtalrijke tegen stellingen uit het bilan onzer klerikali jaiuBtu a3ur[japuoz do 3>ipA\ 'SuuasSa. bewijst wat zij door demokratie ver staat. in 1912 bedroeg het Budget van Nij verheid en Arbeid in 't geheel 26 mil josn. Voor 1914 is het 26 miijoen. Dat is al stichtend op zich zelf, aii men weet dat pas nieuwe tientallen mil joenen voor 't militarisme zijn gevon den. , Het Budget der Gendarmerie bedroe; in 1912 10 miijoen. Voor 1914 bedraag het EEN MIUOEN MEER of 11 mil joen. Het budget der gendarmerie bedraag dus bijna de helft van gansch het Ar beidsbudget, en het vermeerdert voort durend, terwijl het Arbeidsbudget eerde neiging vertoont gelijk te blijven, naa: den zin van minister Hubert, die er bij zonder op uit is de werkerswetten no£ te verminken, en de wettelijke vrijhe den der arbeiders te fnuiken. Wij hebben arme 35 arbeidstoezich ters voor geheel ons îand met zijn< drukke nijverheidsontwikkeling, en du 35 inspecteurs die op de naleving de: arbeidersbeschermende wetten moeter waken, worden dan nog meesttijds te gesïgewerkt. Voor meerdere arbe dstoezichters mai het er niet af! Wij hebben al 4240 gendarmen. Waar toe die brutaal gedrilde menschen voor al dienen, zeggen de allerlei vriendelij ke, van overs troomende volksliefde ge tuigende bijnamen, welke zij verkregei en verdienden; en ztiîks ondervondei reeds zoowel geloov.^é als ongeîoovig< arbeiders als zij opkwamen tegen ver drukking en voor meer recht. Welnu, dit ieger kozakken, dat de pa troons besches-mt die de werkerswettei overtreden, groelt telken jare aan. In 1870 haddsn wij in België 192( gendarmen. In 1910 waren er al 3523 thans in 1914 zijn er 4240. En dezen worden niet .tegengewerk zooals de inspecteurs van den arbeid zij zijn de troetelkinders in ons lande kén, het paradijs der kapitalisten. Arbeiders, stemt alleen voor de so ciaal-dmokraten i Propagandisten ! Wekt de onverschil ligen op en opent de oogen der verschil denï Befgische Werkileden-Partij Brusselsche Federafie Âfdesling VILVOORDE Zoiidag 10 Mci zullcn de Metaalbewer kersbond en de ïooneelkring « De Rood< Star » hunne vlaggen' inhuldagen. Te dier gelegenheid richt tie Werklieden Partij van Yilvoorde met behulp der Brus selsclie Federatie eene groote betooging in welke de bijzonderst© straten der stad za doorkruisen. De stoet zal gevormd -worden om 2 1/2 uri aan het; Statieplein, om ten 3 ure juist U vertrekken. Qm 4 ure meeting in de feestzaal van lie « Volkshuis » ; om 5 ure zang- en muzikaa feest, op de Slachthuislaan, met de mede werking onzer Fanfare en den Kring * To: Strijd en Vreugd ». Daar Vilvoorde nooit ten achfcer is ge bleven waar men feesten inricht, zoo hopei we dat we ook zullen mogen rekenen oj eene talrijke deelneming. 10 Mei is de tweede dag der groote stads kermis en we verzekeren de vrienden eei gui onthaal. Aile toetredingen zoo spoedig mogelijk sturen aan het adres : « Volkshuis », Me chelschestraat, 8, Vilvoorde. Voor den Tooneellcring « De Roode Star » De Ceuster Ghislain. Voor den MetaalbeicerJcersbond : Frans Gelders. Eene goede houding (Van onzen Ronseschen briefwisselaar) Als tegenhanger van sommige libéral* meeningen over het door oris ingericht( petifcionnement, Tcunnen wij het hieronder staande tôt voorbeeld doen dienen aai aile liberalen van het land. In de plaatsen, waar men van wege d< liberale moeilijkheden over onzen strijc voor A. S. tegenkomt, kan ruen dan he _ ^xohîBndQ_stfilIejii I Ziehier wat het liberaal bla$ Le Journal de Renaix sehrijft : Petitionnement voor het A. S. s Men weet dat de Belgische Werklie- denpartij een groot petitionnement in > gansch het land inricht om de politieke gelijkheid fa veroveren. Eenige liberalen willen ons wel vra-gen of zij de lijsten mogen teekenen die hen ten huire aangeboden worden. Wij ntv.'oorden hun : Ja ! Het A. S. met de. E. V. is in het programma der Liberale Associatif ççe-schreven on deze keurt de wettelijke be-weging goed die voor clic hervorming op touw gezet is, en wil eraan me-j-e-helpen om ze te doen lukken. j Wij kunnen niet anders dan dit wijs be-sluit en de bekendmaking ervan goedkeu-ren en van harte toejuichen. Kon dit voorbeeld gevolgd worden door aile liberalen van het land, ons petition- > nement en het A. S. in het bijzonder zou den t er nog door winnen. • Aan de liberalen daarover eens na te denken en een ALGEMEEN BESLUIT l bekend te maken, om aile mi'sverstand on-der hen te vermijden. De zaak der herziening kan er niet anders dan spoedig door opgelost worden. _ Eene nette houding moet in de stemrecht-" zaak genomen worden. Wie zich voor eene hervorming verklaarti, î moet ook voor hare verwezentlijking zor- iTûn T? 77 o * J-V. A. . ■— I — MUI ; Bij de engeisebe ^ spoorwegmannen , Wij zijn onze lezers eeriige nadere inlich- > tingen verscruldigd over de prachtige zede-lijke overwinning welko de Engelsche spoorwegmannen komen te behalen : De algemeene secretaris der organisatde, gezel Thomas, die zulken storm verwekte in het Lagerhuis als hij bij de bespreking i van het oorlogshudget herinnerde dat eene 1 werkelijk algemeene werkstaking der spoor-wegmanner. onvermjjdelijk was als zîj gerrta yolledige voldoening bekwamen — dierf den volgenden dag in een congres van spoorwegmannen te Birmingham verzekeren dat het algemeen beatuiir der engelschc spoorwe-gen un eens voor goed en voor altijd de or-. ganisatic van het personeel ten voile erkend ' heeft. i Inderdaad hebben de afgevaardigden der engelsche spoorwegmaatschappijen na lang-t durige beraadslaging besloten eene commis-; sie te benoemen die met afgevaardigden . der georganiseerde spoorwegbedienden zal samen komen om te spreken en te beslissen , over de grieven die voor den oogenblik aan de orde van den dag staan. Herinneren wij, om de voile beteekenis van dit besluit aan te stippen, dat de spoor-wegpachas tôt hiertoe alleen eens met de afgevaardigden hunner slaven wilden spreken als hen dat opgelegd werd door den minister — Als het hoegenaamd niet anders meer zijn kon. Herinneren wij ook' dat het voor den oogenblik te doen is om eenige-'wijzigingen die de werklieden willen opgenomen zien in de overeenkomst die door tusschenkomst der regeering een einde stelde aan de groote werkstaking van 1911. Met dit besluit van de bestuurders der s spoorwegmaatschappijen hebben de bedien-den voldoening bekomen op een eisch dien zij sedert veertig jaren bij elk gesehil ge-steld en herhaald hebben. De toegeving van de trotsche spoorweg-! schuimers is goed ingezien alleen toe te schrijven aan de ongehoorde toename van > het ledental in de werkersorganisatie, en ' bovenal aan de gelukkige samensmelting der drie groote tôt hiertoe alleenloopende i spoorwegbonden. Voor de groote staking van 1911 telden de drie organisaties van spoorwegbedienden te " samen 170.000 leden en op het einde van ' 1913 niet minder dan 263.000 ! Gedurende de drie laatste maanden heeft de versniolten organisatie, dank aan eene 1 stelselniatige propaganda, niet minder dan ' 22.000 nieuwe îeden gewonnen. Bij die 285.000 vereenigde spoorwegman-( nen zullen zich weldra ook de 40.000 afzon-derlijk vereenigde locomotiefvoerders en -stokers komen voegen. De laatste optelling heeft bewezen dat er nu in Engeland allental nog slechts 80.000 onvereenigde spoorwegbedienden zijn die meest op den buiten verspreid leven maar nu op eeno bijzondere manier zullen be-werkt worden. Erkend door de heeren, is de organisatie der engeldsche spoorwegbedienden thans eene formidabele macht geworden die nog wel een en ander van zich zal laten hooren ! VAN ALLES WAT ! DE BESTRIJDING DER NEURASTHENIE. '— Van do Eand van den heer La-1 mont-Van Hecke treffen wij volgende be-langrijke wetenswaardigheden aan over de J neurasthenie en de middelen om ervan ver- ' schoond te blijven : > , îTjenr aat lxcaie. is ecaj* --v ermaeims. de r a __r __ .M —■/—g nuwen, eene uitputting der krachten, eene verzwakking in de hersenen. Zij verschijnfci niet bij menschen die handwerk doen, voor-al niet als zij in de open lucht arbeiden..| Zij verschijnt weî bij menschen die veel| ÏÏoofdwerk doen, en gejaagd werken; die1 gejaagd eten, en na het eten de noodige rust niet nemen, of bij degenen die zware, bekommernissen hebben. Zij -verschijnt dus vooral bij werkzame, bezorgde stedelingen, en ook wel bij zwak-ke, hiétsdoende, . zwartzichtige menschen-die voordurend tusschen vier muren zitten te kniezen. De ziekte openbaart zich door eene steeds! erger wordende vermoeienis, slapeloosheid,, tintelingen in vingers en teenen, prikkel-bàarheid der zenuwen, gejaagdheid. Men') duizelt en dreigt te vallen ; men voelt pijni in de kleine hersenen, enz. Het is aan den doktêr te bepa-len wie aan neurasthenie lijdt, en wie niet. Er zijn wel menschen die,' eene ziekelijke verbeelding hebben, en' zich gaarne voor krank en lijdend nitg-e-ven, hoewel zij gezond zijn ais een bliek. Die menschen zijn een la-st voor zich zelfii en voor anderen. Een uitstekend rniddel tegen die koorts-aehtigheid is eene uitspanning zoeken, zegt men, en dat zou ook de waarheidj zijn wilde men eene redelijke uitspanning! zoeken, maar de schouwburg, waar men) uren aaneen met gespannen aandacht, dikwijls ontroerende, en zelfs driftige too-neelen opvolgt, mag geene ontspanning! voor de zenuwen worden genoemd. Do ci-l nemavertooningen zijn evenmin verkwik-kend voor den geest, terwijl het le»?;en vanl opgeschroefde romans verstompt, en dal overdadige sport hoegenaamd niet verfris-schend werkt voor de zenuwen. En wanneer ik al die zoogenaamde uit-| spanningen overzie, dan denk ik aan die gemoedelijke huiselijke liefhebberijen ; bloemekens kweeken op de yensterbank, vogeltjes verzorgen in de woonkamer, honderden schijnbare nietigheden verrich-ten welke onze woning veraangenameD, oris familieleven verzoeten, en onze hersenen rust verleenen; dat zijn voorbehoed-middelen tegen de steeds menigvuldiger voorkomende neurasthenie, dat is ook een opvoedingsmiddel voor onze kinderen, en vorsehaft ons een eerivoudig, rein genot. V'erdcr Wij'st de heer Lamont-Van Hecke' als uitspanning aan de lange tochten naar, den" buiten, in de vrije, verktvikkende na-1 tuur. Spijtig dat de versnellende kapitalisti-' sche uitbuiting, in de hand gewerkt door het machinisme, onze arbeiders zoo wei-nig de gelegenheid laat om die heilzifme' rust der hersenen te genieten. Hieruit blijkt weer hoe broodnoodig do strijd is voor een ko'rteren ai-beidsdag. Allen die zich met de wetenschap beeig hou-den zoude-n ons in dien' strijd moeten steu-nen.Ongelukkiglijk wanneer we dit genees-middel bij uitnemendheid tegen de neurasthenie vooruit zetten vin den we het klori-lcale «Handelsblad» beslist tegen ons omdat zij dient om het patronaat te steunen dat leelt op de neurasthenie der arbeiders. 't Is niet genoeg het remedie aan te wij-zen, men moet ook de ziekte voorkomen. j)c if # STEEDS MEER GELDVERBRASSIN(J AAN MOORDTUIUEjS . — Men weet dat na de laatste groote krijgsoefeningen, de hondentrékkracht voor de mitraljeuzen be-paald voor het leger aangenomen is. Men koopt nu volop de noodige honden, en weldra zullen al onze gemengde brigaden voor-: zien zijn van eene compagnie mitraljeuzen. Men doet thans ook proefnemingen met: een snelvurend geweer, waar van de wiel-1 rijders en de ruiters zouden voorzien worden.Zeggen wij niet met recht en reden dat onze ministers met het geld der belasting-schuldigen brassen naar believen ? Waartoet is al deze geldverspilling noodig? & * * LEGEROVERSTEN KOMEN IN VER-ZET. — De nieuwe stelregcls in zwang ge-bracht ter regeling van de bevordering in het leger, bevallen niet aan iedereen. Vroeger schoof men geregeld op. Thans moet ook aan een examen worden voldaan. Zoo werden de regimentskolonels, die in 1 aanmerking komen voor den graad van! generaal-majoor, vcrzocht zich aan te bie-! den voor het examen dat in het kamp van' Beverloo zou afgenomen worden. Naar gezegd wordt, zouden ,vier kolonels geweigerd hebben zich aan dit examen te onderwerpen. De minister van oorlog zal nu uit te maken hebben in hoeverre die houding strookt-met de tucht. Wij zijn benieuwd daar het verdere ver- loop van te vernemen. * * * BUITENGEWONE DAAD. — De heer C. Frank,' 80 jaar oud, weduwnaar zonder kinderen, wonende te' Weenen, Oostenrijk, heeft drie millioen kronen gechonken vooï een herstellingsoord voor arme kinderen, die na het verlaten van het gasthuis goede lucht, licht, zon eu goede voeding noodig hebben. Hij heeft daartoe een aantal boer-derijen in Lilienfeld gekocht en voor dit doel laten inrichten. In Leyssin, in Zwitseriandj bestaat een . âprichting^ .waar-gieke. kinderenstelsei®S>'

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods