Vooruit: socialistisch dagblad

325 1
18 February 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 18 February. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 17 November 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/qb9v11ws6n/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Orgaan der Belglsche werkliedenpartij ~~ Verschijnende alle dagen. Drjknter-U Itgeeîaîa» $sm: taîscfcsppij H ET LÎCHÎ bes&uordert p, DE VISCH. L«îSeberg-0«Kl . . REDACHE . . ADMINSSTRATSE fiOOGFOORT, 29, GENT ABONNEMENTSPRIJS 8ELGIE Dr!e maantîe». , ^ , , fr. 3.2i» Zea nicar.dtfn » . „ . fr. 6.50 Ecn jsar. . , « . . .'fr. 12.50 M«n abonfî&îrî tiet) ep aile DEN VREEMDE Dris tnaaciden (dagei'Jka vcrion&sis). fa Oja tu ww Moeten de Vakvereenigingen aan pb-litiek doen? Die gewichtige vraag werd leeds dik-vvijls gesteld bij de Staatsbedienden. Ir algemeenen zin werd zij dQGï de bedlstl" dsn ontkennand, doch door de arbeiders met klem bevestigend beantwoord. Dit feit moet ons niet verwonderen, elke werke-sbeweging wordt logiek, on-weerstaanbaar naar de politiek gedre-ven en aile pogingen om de vakbewe-ging onzijdig te houden zijn ten slotte hersenschimmen gebleken. De feiten verkondigen luide het bestaan van d«n slassenstrijd en zij bewijzen dat het-gene zij betrachten onvereenigbaar is met het bestaan van het Kapitalisme. Wat is de strijd der Staatsbedienden ?n werklieden? Zij willen : i° vrij recht van vereeni-ging, en dan betere loonen, kortere werkuren, betere werkvoorwaarden, pensioen enz. Wij mogen dus gerust hunnen strijd plaatsen op denzelfden voet als dezen der werklieden der pri-vaat-nijverheid, meer nog, daar deze laatsten over het vrije vereenigings-recht beschikken. Vele argumenten, massas feiten zou-den wij kunnen aanhalen om te bewijzen dat de vakvereenigingen der Staatsbedienden aan politiek zullen moeten doen of dat de politiek tôt hen zal ko-men, al ware het tegen de goesting dier-genen, die nu, in ailes politiek zien. Van de hand van onzen vriend Har-dijns verscheen destijds eene belang-rijke brochuur ever de kwestie, en wij kunnen niet nalaten het volgende aan te halen omdat het klaar en duidelijk den fnpçitand schetst- : Moeten de vakvereenigingen onzijdig zij eene politieke kleur hebben? Alvorens te antwoorden moeten wij du delijk zçiggen wat wij1 verstaan door poi tieb. Indien de politiek moest bestaan in de eeuwenlangen strijd gevoerd tusschen kl< yikalen en Iiberalen, strijd over 't wijde [ ,van kerkhoven, over rekeningen van kerl fabrieken, over schelden op de fran< ,maçons, op de loges en anderzijds op d jezuiten, dan zouden wij zeggen : «Laat di politiek ter zij de in de vakbonden, 't sa is de kool niet waard en in elk geval staa de rechtstreeksche werkersbelangen ve< hooger dan dit gehaspel over godsdicnstij vraagstukken, die meer het I lie marna a dan het tegenwoordige betreffen. » Maar deze politiek is die van 't verledei Dit was niet de politiek van twee klasseï wier belangen en wier wereldbesehouwii gen verschilden, maar van twee klieke die voehten om den buit en twistten ove de doeltreffendste middelon om de werklif den er onder te houden. Deze politiek behoort tôt het verleden. Onder den drang der sociale kwestie, de werklieden die hunne plaats onder d® zo willen veroveren, geraken de oude clericc liberale veeten vergeten. De kiezingen onder 't regiem van 't vei knoeid algemeen stemrecht in België, levei den alreeds het bewija van die waarheic Het «liever Turksch dan paapsch» der ub< ralen verandert allengs in «liever paapsc dan rood». God wordt in den hoek gesteld en d coffre-fort is het gemeenschappelijk tabei nakel waarvoor de zwarte en blauwe kap! talisten in bewondering knielen. En zoo wordt de politiek van heden wa zij morgen nog meer zal y/ezen : eene tlaj senpolitiek. Wij beklagen ons niet over ©en verechiji sel, dat voorzeker was voorzien over een halve eeuw, wij stellen het feit vast en ro« pen de werklieden toe : garde à vous. Neemt acht, werkers, want zoo gij uw ikraehten verspilt aan den clerico-libarale bascuul, versterkt gij eene der twee pai tijen, die morgen eensgezind tegen u zulle optreden, en uw verzet met nonger en g< va-ng of met een kogel zullen straffsn. Aan de politiek, aan de staatknnde uwe tklasse moogt gij u al S werkman niet onl trekken. Enkele feiten zull&n u zulks aanto«»ei Wat heeft de vakvereeniging voor doel De werkvoorwaarden verbeteren, de lo< nen verhoogen, den arbeid doon eerbie digen. Maàr dan moet zij zich ook verzette tegen elke wet die komt drukken op de lof nen en de levensvoorwaarden van het wai kende volk. Welhoe, de regeering stsmt inkomend reehten op bloem en vee, op boter on mai garîne, op suikerij, andere levensbenoodij heden en de luxe-artikels wprden vrijge ilaten. Het leven verduurt, d© loonen blijren e as vakvereeniging zou moeten zeggen / 'Wij proteat^ei®» ni«L nolitiek buiten» S . ij. Ket aantal gendarmerieën vermenigvu digt gelijk de paddestoelen, terwijl me c_ goede ambacbtscholen mist, en de vakve eeniging zou moeten zwijgen? Men viadt millioenen voor den Oongo g geen geld voor de werkerspensioenen e :3 er staat de vakvereeniging niets anders do3n dan te zeggen : «Dank u, heeren» ? i, Voor zich zelven en hunne zonen kenne i- de heeren ministers en allen die in de »_ Staatskaas nestelen, zich vaste jaarwedck tee, terwijl zij hardnekkig weiseren het m *e aimum van dagloon aan de arbeiders i verzekeren. n Op zekeren oogenblik komt de regeerin n de vakvereenigingen, geheel het onzijd' -- vsreenigingsleven aan banden leggen, g. S lijk in Holland, en gij zoudt lijdzame to< schouwers blijven en zeggen : «Wij wille n vaa geene politiek weten.» Overigens hoe kan men zonder mede t [_ doen aan de politiek de inspeotie van de e arbeid, de beperking der werkuren, verbi j teren of invoeren? ' Dat ailes is te klaar, te eenvoudig om e lang ©p aan te drîngen. P Zij die zeggen : «Goen politiek in de val i- vereeniging», zijn zelve sluwe politieker e die het bestuur van steden en landen, i l- haaden der ga-ooten willen behouden en d arbeidende klasse derwijze haren aîsta-n [. willen doen teekenen van de macht en va: ; het_ gezag, dat zij in de aigemeene wei ; geving moet uitoefenen. 1" Geen politiek ! deze krset is een on zin i n den mond van een werkman. Geene politiek ! Maar enfin, wat wille de werklieden ? Betere wetten ! Welnu, indien het zoo is", dan vragen w. r. easi af, wie de wetten beter maken zal da: [: de gekozenen der werklieden zelven. Maar wij zoeken te vergeefs naar h< , : aiddel om afgevaardigden te deen kiezen in Kamer en Senaat, in ProvinCîë- en G( insentebesturen, zonder mede te doen aao kiezingen, koflt-om door zich te onthoudei a a-an de politiek. Het kapitalistisch stelsel met zijne lag leonen, lange werkuren, met zijn vrouwen en kinderarbeid, zijn stukwerk en zweet systeem, zijn crisisen en verderfelijke gf a volgen op de licha,melijke en zcdelijke ont - wikkeling der menschheid, dat kapitalistiscï a stolsel, weerspieg&It zich in de wetgeving. Door kapitalisten gemaakt, zijn de wet — ten hua voordeelig. s Het stelen van een brood wordo gestraft a de schromelijkste uitbuiting van vrouwei i en kinderen, heet : «vrijen arbeid». i De pelicie die nooit een voet stelt in d I fabrloken waar de grofsto misbruiken ge a beuiteD, is op de hand va® de fabiekante] 3 om da arbeiders uiteen te sabelen van zoo S&uw ze met eenigen voor de fabriek ver gadoren en ecn toon hooger spreken da aaar gewoonte. Bij de onthulling der ergste misbruikei ia v#lle Parlement over nijverheden waa do arbeiders op hun mager loon bestolei irorden als in een bosch, moet het ministe rie bekennen dat liet parket niet gewapem is, om do misbruiken te beteugelen. r Ds redevoering van Ànseele over de mis j bruiken in do gentsche fabrieken kan op da gel»i<"d aingehaald woriden aïs een blijven; voorbseld van wat de wetgeving is in han dsn der rijken. Loger en policie, justicie en financie administratde en gevangenhuizen, aile ^ staat ten hunnen dienste om de werker ï oïidar den hiel te houden, hun verzet te on derdrukken, om het tegenwoordig regien te behouden. Willen de werklieden hunne volledigi vrijmakiùg bewerken, dan moeten zij zicl van die machten meester maken. , De Engel&che werklieden zelven gevei zich meer en meer rekening van dien toe stead. De klimmende werkeloosheid, de opvol gende crisis3en, die het gievolg zijn der ge l durig verËjnende mekanieken, zijn alleei door aigemeene wetten tegen te gaan. E* verre van geen politiek te willen, moe-5 de arbeidende klasse hare internationale 1 wereldsche politiek hebben, omdat het ka pitalisme internationaal is in zijne werkin î gen en gevolgen, omdat geheel de voort brengst onderworpen is aan de internatio nale wetten der concurrentie. r ; Eene uitvinding in Amerika komt _ m eeaige maanden werkeloosheid en cr^is Terwekken in Westelijk Europa. * De buiten bedreigt de stad met zijne lang< ^ werkuren en roggebroodloonen. België is een gevreesde concurrent vooi Engeland ; en geheel het Oosten : China ei Ja.pan, waar de werklieden rijst eten ei * voor 40 centiemen daags werken, zijn eer kEsnmend gevaar voor geheel de Wester sche beschaving. 't Is met den schrtik in 't hart dat de En * pels«he wevers en spinners van Lancashire m Engeland, waar de grond davert onde] de vlucht der snorkende spillen en rader wçitîten, naar Japan zien, waar de katoen-fabrieken, met Engelsche kjipitaJen gestichl i — welke vaderlandsliefde ! — als paddestoe : len uife den grond oprijzen, op zoek naai sîîh1*?»- JacaHi en hooge rente, het mqederlanc met ondergang, honger en opstand bed?ei-gende.Onze £ abri kan ten bepaien zich bij Y/ette-ren, Waa.rsehoot en Sleydinge, waar men tevreden is met roggobrood en p&p. Da Engelsehen, praktischer dan hunne Vlaamsche collegas, trekken naar Japan, ■ waar men tevreden is met rijst. Cockerill verplaatst zich naar Rusland, waar men werkt onder :t regiem van den knoet en van Sibérie. Indien de besehasfde naties hun rang willen behouden en niet willen doodgedruJit wor"den door de erge concurrentie, dan zullen er niet alleen nationale maar internationale wetten noodig zijn om den arbeid te regeleri en de loonen te bepaien. _ En aldus blijkt het socialisme niet alleen de werkende klasse te redden, maar het treedt terecht op als het beginsel dat de beschaving voor ondergang zal vrijwar&n en haar tôt den hoogsten trop van ontwikke- 't Kon niet beter gezegd, niet beter bewezen worden. Maar wij zien in onze onmiddelijke omgeving, voorbeelden bij de vleet. Le-zen wij Avanti's « TefUgbifk » en wij zien den strijd der wevers, buiten aile politiek, met in hun vaandel gestikt » GocS 081 ds Wet » en bij hun eersten strijd om meer menschenleven, was hun resultaat het gevang, zij werden ge-broodroofd en hun inkas afgenomen, 't waren ditmaal de kapitalisten die de wet namen. Nemen wij de letterzetters, wat blijft er nog van over van die vereeniging die zich buiten politiek wilde houden. En is het niet aan het optreden der mijnwerkerssyndikaten in de politiek dat dezen al hunne lotsverbetering en macht zagen geboren worden. En wie den strijd kent der Engelsche Trade Unions \Veet ook zeer goed dat die zeer machtige instelling zich ver-plicht zag hare aansluiting te vragen bij de Werkliedenpartij. Ah! ailes bewijst ous dat wij aan po-îitiék moeten doen ofcfet wij niets zullen zijn. Wie kent niet den strijd onzer Hoi-landsche en fransche vakbroeders, en eindelijk onzen strijd. Hebben wij niet reeds aan politiek gedaan ! ? Bij elke ver-betering die gij wilt bekomen wendt gij U tôt politieke personen ; gij eischt ver-beteringen die slechts duurzaam kunnen zijn wanneer zij wet zijn. Nogmaals po-liti«k i Ja! de tijd is niet ver meer af, dat wij de Staatswerklieden zullen aange-sloten zien bij de Werkliedenpartij en daarna zullen de bedienden moeten vol-gen, of zij willen of niet. Aan den gang der tijden is niet tegen te houden en de drang der omstan-digheden zal de rest doen! T nriTfl De Russsische sociaal-démocratie en de oorlog Het organisatie-comiteit van de sociaal > democratische arbeiderspartij in Rusland s dat thans kan worden gezegd de Kaukiasi 3 sche, Ukrainische, Joodsche en oen dee der Russische sociaal-démocratie te verte genwoordigen, en in geregelde verbindins staat met de soc.dem. organisaties in Pol&i en Litauen, heeft een memorie gezondei aan de dezer da>gen te Kopenhage gehouder internationale soc.dem. conferentie. Ile stuk geeft een overzicht van den stand dei soc.-dem. beweging in Rusland en de hou ding, door d& partij daar tegenover dei oorlog aangenomen. Do aigemeene mobilisai io en de onmid dellijk daarop uitbrekende oorlog hebbei . de Russische sociaal-democraten volslagei verrast. Men moet hierbij de gebeurtenis ' sen te Petersburg vo6r den oorlog in Jt ooi houden. De aigemeene staking in de Russi " sche hoofdstad in begin Juli, die een onge organiseerd karakter droeg an gepaard gini met een aantal botsingen met de politie ci ^ de militairen, gaf der regeering aanleidinj * op groote schaai arrestaties te doen, en de arbeiderspers te. onderdrukken. Toen he 5 konflikt tusschen Oostenrijk en Servië dei Europeeschen oorlog aankondigde, was di p Russische sociaal-democratie in zekeren zii a gedesorganiseerd en niet in staat een pro i testbeweging tegen de komende gebeurte i nissen voor te bereiden. Tegelijk met de mobilisable en de afkon diging van den oorlogstoestand te s. eters burg, verbood de regeering aile vakveree nigingen. De gevangenissen vullen zich me : arbeidersleiders en liet Petersburgscho pro letariaat, dat oen leidende rcl in de Russi sche arbeidersbeweging speelt, bleef ver b stoken van zijn organisatie en zijn dagbla den. Ook de stemming onder _ de_ bevolking 1 bracht . de soçiaabdegiocratiè in gevaar Overal werdon vaderlaudslicvende betoo-gingen gehouden. Evenals in dsn Russisch-«Tapanschen oorlog, werd het initiatief daartoe wel vanwegs de regeering en de conservatieve partijen genomen, maar deze oorlog bleek werkelijk volksgezind te zijn, wat met den oorlog tegen Japan niet het geval was. Die populariteit ontstond door de alom verbreido leuzen : strijd tegen het Duitsche militarisme, het Pruisische Jon-kerdom, de dwingelandij van het Duitsche kapitaal, bevrijding der onderdpukte natio-naliteiten, deelneming van het democratische Frankrijk en Engeland aan den oorlog.Daarbij k'wam dan nog de leuze der vereeniging van aile nartijen en nationaliteiten in den strijd tegen den buitenlandschen vijand. Da sociaal-democratie heeft daaraan geen deel genomen, doch liad evenmin de kracht er zich tegen te verzetten. Eerst wanneer de nuckterheid den vaderlands-lievenden roes weer zal zijn gevolgd, zal er misschien iets terecht kunnen komen van de sociaal-demooratische beweging in Rusland.Het eerste openlijke optreden der so-ciaal-demokraten na de oorlogsverklaring was de verklaring van de soo.-democratische Doema-groep, dis in de gegeven om-standigheden niet zonder beteekenis was. Deze verklaring heeft althans het plan ver-ijdeld tôt de komedie van een verbroedering der Doema met de regeering en verzwakta de demoraliseerende werking van den oorlog op de democratische en vooral op de proletarische volksgroepen. De président der Doema heeft zijoerzijds het optreden der sociaal-democraten verzwakt door het verbod om de verklaring woordelijk open-baar te maken. Het is moeilijk in een land als Rusland onder de tegenwoordige omstandigheden te oordeelen over d9 opvattingen van de ge-heele partij omtrcnt de vragen die zich thans voordoen. Intusschen kan wel worden vastgesteld dat de meerderheid is v~or een hcrstel van de Internationale, daar ze hicr-in de beste waarborg voor eene goede op-lossing van de door den corlog opgeworpen problemen ziet in 't belang van het prole- tariaat. De oonferentie te Kopenhagen werd door de Russische sociaal-democraten danj ook met svmpathie begroet. De politieke toestand belette echter aan de Russische sociaal-democratie er in die mate aan dee}1 te nemen als zij had gewenscht. j Do meerderheid der Russische sociaal-democraton is van oordeelt dat de oorlog zoo spoedig mogelijk moet eindigen. Om-, trent den vrede bestaan er twee meeningen.] Volgens de eene behooren de vredes-i voorwaarden door volksvertegenwoordigin-gen dio op democratische v ijze zijn gCKozenr' te worden vastgesteld, op den grondslagi van ontwapening, scheidsgerechten en ge-j biedsafstand niet anders dan na vooraf-gaande volksstemming. Yolgens de anderei meening behoort aan de Internationale een; beslissendo stem te worden toegekend in-' zake het lot van de landstreken waarom] strijd gevoerd wordt. Er bestaat verschil van meening over de) vraag welke afloop vay den oorlog Le® meest gewenscht is in het belang van hefl proletariaat. , Omtrent de vraagstukken van binnenlandj sche politiek is men het echter cens : meni wil werken aan de bevordering van dq| democratische beweging. « Verstorking van de democratische bewe-* ging in Rusland is vooral nu noodzakelijk,1 daar de hebzucht van de heerschende klas-sen zich uit in eene politiek van veroveringj van vrcemde gebieden en de regeering er naar s.treeft in de bezette gebieden ha-v«, reactionaire politiek in te voeren. > Trots de vervolgingen is de Russische ar-> beidersbeweging niet vernietigd. De pro» vincies hebben van de vervolgingen minder! geleden dan Petersburg.Op enkele plaatseni zijn weinige arbeidersorgani.satiën in stand gebleven, men traoht arbeidsbladen uit tel geven en er worden geheitoe vereenigingei? opgericht. Het organisatie-comiteit der aoeiaal-demo cratische partij spreekt en slotte als har^ verwachting uit, dat de internationale conferentie er in moge s'âgen aan het docr1 den oorlog verwekte wantrouwen en de ver-i koeling tusschen de verschillende socialis-i tische partijen een einde te maken. Eurppeesche Oorlog lu West-VlaanÉrefl ©s les 'lifsrden rai Frauill Gffiîiula UpM : USft BaËifssiî© Bh*©S8 TELEGRAM VAN DEN DUITSCHEN TfR.T7.RR Uit het groote hoofdkwartie 16 Februari 1905. Zijne Majesteit Keizer Wilhem II aan Keizer Frans-Joseph, Met Gods genadige bijstand is het ons gelu! den Russen ëene beslissende slag toe te brei gen. — Tôt nu toe zijn 88 ooo gevangenen, i( kanonnen en 6o majchiengeweeren in onze haï den gevallen. — De rest van het Russisch legi vlucht in de bosschen van Augustow en won door ons vervolgd. Wilhelm I. R. Duilsche amhtelijko meltlhigen. Groi Hoofdkwitrtier 15 Februari. Westeljjk oo: iogstooaeel i Zuidelijk van Yperen, bij St-Eloi ontrul ten wij aan den vijand een ongeveer 9( meters lang stuk zijner stelling. Tegenaanvallen waren zonder gevolj Evenzoo mislukte een aanval van de vijand ir de stre-ek zuidwestelijk van I Bassée; eenige duizend gevangenen bleve in onze handen. De voorgraven, die wij aan den Sudelkof op 12 Februari verloren, hebben wij wee: gewonnen. Uit Sengern in het Lauchtal werd d vijand teruggeworpen. De plaats Remspac ruimde hij daarop vrijwillig. a a Oosteljjk oorlogsterreint a Noordelijk van Tilsit werd de vijand v Piktupônen verdreven en werd in de rie ting op Tauroggen verder gedrongen. Dezer — en generzijds der grens. oosteli van de Seenplatte duren de vervolgingsg vechten nog voort. Overal schrijden on: troepen snel voorwaarts tegen vijandelijk t over Somza vooruitrukkende krachten, vi l«n Duitsche afdeelingen in de streek v? Koluo^ voort. In het Weichselgebied wonnen wij verdi terrein. Raciouz is door ons besx>t. In ( voorafgaande gevechten werden benevei ï tajrijke gevangenen zes kaçonnen ye overd. ^ ^ : .u '-t if-1- In Polen links van de Weichsel geen< werkelijk» veranderingea. Opperste ^egerbesîuur. HPt fV&sssfists© bmm PARIJ8, 13 Februari. (Renter.) In hetS] officielle communiqué -wordt gezegd : In' i België hebben artilleriegev.echten plaatï gehad. \ De vijand heeft d.e dorpen Eailly en Tracy-j le-Yal beschoten. Onze zware artilleri«j heeft het station Noyon bereikt. In Cham-j pagne heeft een onver bataljons, dat> zich inj de streek van Souain meester had wetenl te maken van een bosch v66r onze loopgra,-ven, zich daarin niet kunnen handhaveafl tegenover den tggenaanval der vijandelijkal ' overmacht. Bovendien belette een sneeuw-i etorm onze artillerie krachtdadig steun te verleenen. PARUS, 14 Februari. (Reuter.) Het offi'-' " cieele communiqué meldt : In België zijo _ Nieuwpoort, onze loopgraven in de duineo en Yperen gebombardeerd. t Onze artillerie heeft de batterijen van den vijand van de Leie tôt de Aisne bescho-i ten. Eene vijandelïjke afdeeling.die brachtte bij J t Noulette tôt onze loopgraven door te drin-! ■ gen, is door het vuur van onze infanteriaJ tegengehouden. In Champagne is de stad Reims opnieuV " beschoten. Van den aanval op onze voorposten, di«Ç ten noord-oosten van Pont-à-Mousson eenj punt bezet houden, is de uitslag nog nie» ^ bekend. > In den Elzas heeft de vijand het offensief1 genomen door het dal van de Lauche. Tweej kolonnes rukten langs den noordelijken en; den zuidelijken oever op. De opmarsch van? deie troepen werd aangekondigd, vertraagd! . en belemmerd door onze afdeelingen ski-[ loopers. Zij zijn nu in contact met onza,; meest vooruitgeschoven linie. In de Vogezen woedt een hevige sneeuw-' storm. t_ PARIJS, 14 februari (iteuter): De vijand heeft Nieuwpoort en de duin-k streek hevig gebombardeerd. Eveneens wer-s- den er op Yperen granaten geworpen in e den nacht van den lin op 12n en op on3 s, front, ten oosten van Yperen, den 12n fe-!- bruari in den loop van den dag. Ons ge. n schut heeft krachtdadig het vuur béant-worird.r In de streek van Atreclit bij Cart'Jicy heb e ben wij met goed gevolg twaa mijhfcameri s in de kleine vijafadelijke postm laten sprin-■- gen. j Aan de Soin me en tusschen Oi§§ eu d<3 laap — N. 43 Prijs per nommar : toor Bâlgiô S eontiemon, mr den vreamda 3 eestiemen Teiefoosi : Bsdactie 247 - âdnaïeiistpatia 2845 Gosiderdan 18 Febresari 1915

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods