Vooruit: socialistisch dagblad

645645 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 03 May. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 22 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/m03xs5m73v/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Hj^aar' ?"is per nommer : voor-Belgîe 3 oentiemen, ?oor den Vreemdo 5 cltiZw"^l*,W"Troî«fooîr^ Administrait Z&TfT*""""1"" ' Woons^ay 2> MEiTiSUà^9 ■ Oruksier-UKgcefstet lîi; (Maaîschappij H ET LICH1 bestuurder ; Sp DE VI5CH. Le«ï«berg-Qcn» .. REDACTSE . . administratîe I fjOOGPOORT. 29. G£NÏ VOORUIT ABONNEMENTSPRIJ5 BELGIE 5flc maaadsn, . . , . ftr. 3.2i les maanden » . , » . fr. 6.50 Un jaar tr. 1230* ïeo abonneert zich dp aile postirarccit* DEN VREEMDE )rle maanden Wageiijka vereonrien). ..... fr. 6.79 Orgaaw de/* Belyische WeM'edenparti/* — ffenschjjnende a/k dagen. IfEUOiilSiSK© mbetreffende den verkoop van vlas en hlodden ■Artikel 1. — Ter vervanging der verordtf-fan i December 1915 (Verordenings-■J voor het etappengebeid van het 4© le- ■ j^r i5) Nr II, worden voor het gebied ■ jj6t; 40 léger voor vlas en klodden de Rgencle hoogste prijzen bepaald: ■ l In water geroot vlas: ■ ' 250 fres per ba-al van 104 kilo bruto of Hj kilo netto voor Kortrijksch vlas van Hue, aterke ketting en fijne vezelen, vrij H), 'leemen (afschraapsels) en gansch ^■00?' 7*»■ B\roor het sehaarsche en allerfijnste Kort-■feche vlas, dat zich — buiten de genoem-H hoedanigheden — nog door gansch bij-■ndere geschiktheid voor het spinnen en Mliikmatige licht-o kleur onderscheidt, en Karvan kop en voet volstrekt zuiver uitge-■fk: zijn, verhoogen de hoogste prijzen tôt K frcs per baal van 104 kilo bruto of 103 H/i netto. K 2S0 frcs per 100 kilo voor Vlaimsch ■juivs vlas van beste kwaliteit en volstrekt H; y. bewerkt zijn de. K Op gras geroot vlas (Veldroten): ■l«g fr. per 100 kilo voor gezwingeld, op geroot vlas, om 't even van welke af-■ar" van beste kwaliteit en volstrekt zui-K bewerkt zijnde. H Klodden (Emouchures): H; 80 fr. voor gczwingelde (retravaillée») m beste kwaliteit, H: 100 fr. voor zuivere nataren, van beste ■ 120 fr. voor snuitjes, van beste kwali- Kl.'140 fr. voor kammelmgen (gehekelde), Ht beste kwaliteit. ■Pcor mindere hoedanighèden en slechtere ^ÊLtrkingen vertninderen naar mate de ^■017,-fe pryzen voor aile soorten van vlas en ■irtikel 2. — De verkoop van vlas of klod-Hr mag alléén geschieden aan : ■l de afdeeling voor ruwe stoffsn («Roh-^■ff-Abteilung») te Qent, Gouvernement- K, De vlasbureelen te Kortrijk en Lokeren de Belgische vlasspinnerijen door onder Htn 2 genoemde overheden gemachtigd. ^ftrtikel S. — De tôt den 15 Mei niet ver-Hchte voorraden van vlas en klodden van ^fcegeren oogst moeten op bevel der Orts-loi Etappenkommandantur aan de in arti-Hel 2 onder 1 en 2 aangeduide ambtelijke ^■reelsn worden afgestaan. Indien men het Her de verkoopsom niert eens wordt, zoo Hrdt de prijs door de in artikel 2 onder 1 H 2 genoemde overheden, samen met ten Buste één Belgische deskundige vastge- ^ftrtikel 4. — Met ten hoogste één jaer ge-^fcgenis en met ten hoogste 20000 Mark ^Ëdboete of met eene dezer straffen wordt ■1. Wie de bepaald? hoogste prijeen te bo- V wie een andere persoon tôt het afalui- V van een contract uitnoodigt, door welke ■ hoogste prijzen overschreden worden, of » rich voor een dergelijk contract aan- » wie vlas of klodden aan andere dan de fl artikel 2 genoemde overheden en firmas ■ikoopt of afstaat. W wie na den 15 Mei 1918 zijne oude voor-JBden aan vlas en klodden ondanks bevel Si Orts- of Etappen-kommandantur niet S1 de in artikel 2 onder 1 en 2 genoemde ■c heden aflevert. •• wie, voorraden van vlas of klodden ver-•tigt of onbruikbaar maakt. HBovendien kan de inbeslagneming wor-■1 uitgesproken van het vlas of de klod- ■evoegd zijn de Duitsche militaire recht- ■Irtikel C. — Deze verordening treedt in ■fking op den dag harer afkondiging. ■"tikel 6. — De bepalingen der verordo-van 1 December 1915 onder I betref-Btî l's, verplichting tôt aangifto van vlas ■ klodden blijven onveranderlijk in voege. H- Q.j den 15 April 1916. ■ Der Oberbefehlshaber, Eertog Albrecht von Wiirttemberg. Europeesche Oorlog I'ttt-flniufsrM es ta Frankrljk Duitsche bron >t Hoodflnvartier, 1 Mei. Westeiy& oorlogsterrein : 'Viildig herhaalden de Engelschen tegenaanvallen bij Givenchy-en-Go-zonder eenigen uitslag te bereiken. rueiijk de Somme en Noordwestelijk je hadden patroeljegevechten plaats, ;n Sevolgen voor ons. lS van de Maas vielen gisteravond fansche krachten onze stellingen ; ,cte,P00ote Morthomme en de aan-; hmes dicht Noordelijk aet Cau-oosch; Na hardnekkige gevechten op ,^e-hng der hoogte, is de aanval af- Ws m btropm mislukte osa .vii- andelijke voorstoot Noordwestelijk de hof-stede Thiaumont. Een Duitsche vliegenier schoot bovec Verdun-Belleray, in gevecht met drie tegen-strevers, een dezer neer. Oostelyk oorlogsterrein • Zuidelijk van het Naroczmeer werden 's nachts nog vier Russische kanonnen en een machiengeweer veroverd, evenals 83 ge-vangenen genomen. Balkan oorlogsterrein : Niets nieuws. ■ Opperstc Legerbestuur. GKOOT HOOFDKWAETIER, 1 Mei. Westelijk oorlogsterrein: Over 't algemeen is de toestand onver-anderd. Aan de hoogte Mort Homme werd 00k gisteren heftig gestreden. Onze vliegtuigen-eskaders bewierpen vijandelijke troepenschuilplaatsen westelijk en magazijnen zuidelijk van Verdun met talrijke bommen. Een Fransche tweedekker werd oostelijk van Noyon i:i luchtstrijd neergeschot-en ; zijn inzittenden zijn dood. Oostelijk en Balkanoorlogsterrein : Geene gebeurtenissen van bijzondere be-teekenis.Oppersio Legerbestunr. Hit Transchs bron PARIJS, 30 April. (Reuter). — Eerste berieht: In de Argonnen veroorloofde ons een aanslag, in den loop van den nacht on-dernomen, noordelijk van Four de Paris een vijandelijke schutsgraaf te zuiveren en eenige gevangenen in te brengen. Op den linker Maasoever hadden de Duitschers zich gisternswniddag om 5 uur in de loopgraven noordelijk de hoogte 304 verzameld om tegen onze linies vooruit te ko m en -, een weldra beproefd© vijandelijke aanval met handgranaten kwam niet door en mislukte. De artillerie deed een muni-tiedepofc opvliegen. In deze streek was binst den nacht, in 't geheel van den sector het bombardement bijzonder levendig ia de omstreken van Avocourt, Esnes en de hoogte 304. Op den rechter oeve* ondernamen do Duitschers gister tegen het einde van den dag, na eenft hevige, tegen de eerste linies geriohi &rtiîl<!rrcvoorbereiding «n 11a, een gordijnvuur van grooto hevigheid met aan-wending van brandeude vloeistoffen, een en aanval op de schutsgraven Westelijk de meiwij Thiaumoat. Om hetzelfda uur werd een aanval op de stellingen tusschen Douaumont en Vaux door vuur weernouden. Op dit deel van het front verliep de nacht verder betrekkelijk rustig. In Lotharingen hebben wij eene sterke vijandelijke verkennersafdeeling voor het bosch van Banal, zuidelijk van Domevre te-ruggeslagen. In de Vogezen werd een kleine Duitsche aanval met handgranaten, op een onzer schutsgraven bij Chapelotte, door ons gordijnvuur weerhouden. Tweeda berieht: Het hoofdkenmerk van den dag was bedrijvigheid der artillerie, die bijzonder levendig werd ten Zuiden van Bixschoote in België en iu den sector noordelijk van La Harazéo in de Argonnen. In de streek van Verdun beschoot de vij-and onze stellingen in het bosch van Avocourt, op de hoogte 304, in de streek Zuidelijk van Haudromont en in den sector aan den voet der Maashoogten. Onze artillerie bekampte overal do vijandelijke batterijen. Een onzer verredragende kanonnen beschoot eenen trein vô6r Handivourt, noord-oostelijk van St-Mihiel ; verscheidene wagons werden vernield. In den nacht van 28 tôt 29 April wierp een onzer vliegtuigskaders bommen op eene fabriek in Hayingon, in Lotharingen, als-00k in veldkampen oostelijk van Azannes. PARUS, 1 Mei. Eerste berieht: In de streek zuidelijk van Lassigny richtten de Duitschers na een levendig kanonvuur gisteren avond eenen kleinen aanval tegen onze stellingen tusschen Attache en Hamel. De vijand die in een deel van de loopgraaf voet vatte, werd direkt door eenen tegenaanval afgewezen." Op den linkeroever der Maas bombardement in ;t gebied van Avocourt en in de streek van Esnes. Gisteren namen troepen tegen het einde van den dag eene Duitsche loopgraaf noordelijk van Mort-Homme, 53 gevangenen, daaronder 1 officier, bleven in onze han-den. Op den rechter oever der Maas en in Woevre tijdelijk onderbroken artillerievuur. In de Vogezen poogde de vijand in den loop van den nacht driomaal eenen overval op de loopgraven bij Bon de Sapt, op den Fauxtop en zuidelijk van Largitzen, doch werd overal met verliezen teruggeworpen. Luchtstrijd: Een aviatiekvlieger werd ge-dwongen, in 't dal van Biesmes (Argonnen) na strijd met onze vliegtuigen neer te dalen. Het vliegtuig is ongedeerd, de beide vlie-gers-officieren werden gevangen genomen. Tweede berieht : Ten westen der Maas gaf de vijand zwaar vuur op de stellingen onzer eerste en tweede lijnen voor Mort Homme en ten noorden van Cumières. Onze troepen namen in den loop van den dag een eind der duitsche loopgraven en namen daarbij 30 mannen gevangen. Langs den oostelijken oever der Maas en in dft vlakte van de Woëvre verliep de dag betrekkelijk kalm. Van de overige frontstre-ken kwam geen belangrijk nieuws binnen, afgezien van het gebruikclijk artillerievuur, dat »iet afnaœ. ' "" 111 ■ XJit Engeîsche bron LONDEN, 1 Mei, — Generaal Haig meldt dat verdere gas- en bominenaanvallen teruggewezen werden. De Duitschers over-vielen gisteren nacht zonder gevolg de loopgraven bij Fricourt, terwijl zij noordelijk van Messines en Wulverghem 's morgens op een front van 2000 yards gaswolken loslie-ten. Er volgde een infanterieaanval, die in 't artillerievuur afbrak. Eene vijandelijke afdeeling, die aan een punt in de loopgraven gedrongen was, werd met bommen daaruit verdreven. Gelijfctijdig viel de vijand na een zware besehièung Hollandsche Veer met bommen aan, doch had in 't ma-chiengsweervuur even weinig gevolg. Leven-digo onderaardscbe oorlogsvoering in den vooruitsprong van Loos. # $ ^ OS ÎB&J lSSS£ii8Q if&liD §8 Ëiisiiririjk-Hciiprils Uit Oostsnriiksciîe bron V/EENEN, 30 April: De geschutgevechten, die aan vele plaat-sen van het front geleverd werden, gingen de gewone maat niet te bovea. Nu en dan stond de stad Gorz weder onder vuur. Onze vliegeniers bewierpen het vijandeliik ba-rakkenkamp bij Viila Vicentina met bommen; na gelukkig afgeloopen luchtgevecht keerden aile vliegtuigen weibehoudon terug. Bij San Daniele del Friult voclit een der onzen tegen vier vijandelijko vliegeniers en dweng een ervan in stortvlucht neer te gaan. In het ÀcJameiiogebied vielen Itali-aansche afdeelingen, die van Dossan di Genova vooruitrukten, onze stelling aan den Topctepas aàn. Het Italiaausch persbericht van 28 April bevai de gansch uitgevonden bewering, dal; onze infanterie immer m&er gebruik maakt van ontploffingskogels. baar tegenover zij , vastgesteld, dat de Italiaansche handelin-gen tegen het volkenrecht — (aanwending van cntploffingskogeîs en gasgranaten, be-schieting van duideL'jk gekenteekenda ge-zondheidsinrichtingen, kerken en kloasters enz.) — als te dikwijls vôorkomend niet meer aangeteekend wo^Iep. WEENT 1 Mei. — De teestand is on-veranderd. In 't Adomellogebied wezert onze troepen de vijandelijke aanvallen die zich hoofdzakelijk tegen den Fargoridapas richtten onder betrekkelijke verliezen der Alpini af. Uit Italiaanscîie bron ROME, 30 April. — Ambtelijk berieht: Langs de grenzen in Trentino bepaalde zich over 't algemeen de strijd bij artilleriege-vechten. In het Suganadal sloegen wij kleine vijandelijke aanvallen tegen den front-sector tusschen den Monte Collo fot aan de daldiepto terug. Onze kanonnon van groot-kaliber beschoten Innichem (Drau) en Saisnitz (Hoof Fella). In het bekken der Flitsch ondernam de vijandelijke infanterie, na een hevig ge-schutvuur, eenen aanval op onze stellingen. Op het overige front het gewone tweege-veeht der artilleries. ^ ROME, 1 Mei. — De Judikarie en in 't Suagandal artillerièbedrijvigheid en lucht-verkenningen. Vijandelijke op de vaart naar Vrerona zijndo vliegtuigvn werden door onze viiegeskaders op de vlucht gejaagd. In 't Hochvordevole herhaalde de vijand in den nacht zijnen aanval tegen onze stellingen op den Col di Lana. Na een heftigen handgemeen werd hij met verliezen afgewezen. Aan den midden Izonro en op den Karst artilleriestrijd. Vijandelijke vliegtuigen wierpen bommen op kleine plaatsen in de streek aan den beneden Isonzo. 3^ Hiissiscl!» Foûlsoïis" ialleissfiQ grsas Uit Oostenri|ksche bron W EENEN, 1 Mei. — Niets nieuws. WEENEN, 30 April. (Wolff.) Ambtelijke mededeeling : Noordelijk van Mlynow zijn onze afdeelingen voor cvermachtige Russische aanvallen teruggenomen uit de op 28 April be-vochten Russische vooropstelliugen. Het aantal der gister gemelde gevangenen is tôt meer dan 200 aangegroeid. Uit Eussische bron PETROGRAD, 30 April. (W. T. B.) Amb-telijk berieht van 28 April : In de streek van Ginowka, Westelijk van Dunaburg zijn wij opnieuw een weinig vooruitgerukt. Noordelijk het Driswiaty-meer schoot onze artillerie een vijandelijk vliegtuig neer, dat achter de vijandelijke schutsgraven viel. Duitsche luchtschepen wierpen een der-tigtal bommen op de streek van het dorp Ostrowki, Noordoostelijk van Szolbzi. In de streek der Strypa, Zuidwestelijk van Tarnapol, naderden onze troepen on-bemerkt de Oostenrijkers, die cp eene hoogte Oostelijk van Bogatkowtze arbeid-den, en vielen heu met de bajonnet/ àan. Onze soldaten drongen in de vijandelijke schutsgraven, sloegen een deel der vijanden met de bajonnet neder en namen eanen ûfficier ça Q2 sçldatçn Eev^pgen^ Dan fcrpjs- ken zij zich tegen 5 uur 's morgens terug, na do werken de3 vijands vernield te heb ben. De vijand hernam zelf het offensief il deze streek, doch hij werd dcor h»t vuur onzer granaten teruggeslagen en op d< vlucht gejaagd, waarbij hij ons weder zes ongewonde en twintig gewonde Uostennj kers als gevangenen achterliet. Wij namen bij deze verrichting in 't g' heel eenen officier en 96 soldaten der Oostenrijkers gevangen en maakten elf ge weren tv/ee caissons, twee handgranaten e! talrijk materiaal buit. PETERSBURG, 1 Mei 1916. (Drb.) West-front : In de streek van Riga richtte de vijandelijke artillerie een omvattend vuur op het herhaalJeliik genoemd kasteel en Selburg, ten noordwesten van Jacobstadt, eens landstreek ten zuiden van het eiland Dalen. Uok de omtrent van de spoorweg-statie van Selburg, ten noôrdwesten van Jacobstadt, werd de vijandelijko artillerie heftig beschoten. Langs de verschillende front,stellingen van Dunaburg en in som-mige andere streken was eveneens het v/oord aan de artillerie. In den westelijken omtrek der Naroczzee nani het geweld van den kamp wat af. In den omtrek van Kre-wo wissten wij eene stoute poging van den vijand, om tôt voor zijne beschuttingswer-ken op ons door te dringen, door ons vuur te verijdelen. Ten noorden van Murowica, langa de Ikwa, na langdurige beschieting bij middel van lichte artillerie, gingen de Oostenrijkers gister, bij het krieken van den dag, met aanzienlijko infanteriokrach-ten, tôt de offensieve over tegen onze loopgraven, die daar in do westelijke richting, tôt io da dorp»n van Groot- en Elein-Boy-arka loopen en een sterk vooruitspringend punt uitmaken. Eene enkele onzer kompa-gnies was op post om onze stelling tegen den ijand te verdedigan on zij mo«st zich voor overmacht terug trekken. Later open-den wij een sterk artillerievuur op den vijand en vervolgens gingen wij tôt den tegenaanval over. De oorlog op den Balkan Uit Oostenri]kscbe bron WEENEN, 1 Mei. — Nie ta nieuws. ïii Klein-Azie Uit Turkschs bron KONSTANTINOPEL, 1 Mei. — Nadat het in Kut el Amara ingesloten Engelsch leger zich ongeveer vijf maanden onder den druk «nzer heldhaftige troepen bevonden hadden, moest zij zich ten slotte aan het zegerijk keizerlijk leger overgeven. Deze ge-beurtenis die een der roemrijkste, glanzend-ste bladzijden in de militaire annalen van het Osmaansche leger 13, speelde zich vol-gender wijze af. Nadat het Engeîsche leger in Kut el Amara zijn levensvoorraad opgebruikt had, verwachtte het, dat ofwel hunne landge-nooten of hunne verbondenen hun ter hulp komen zoudnn. Het Engelsch kabinet, dat den toestand der belegerden zeer juist ken-de, zond den aanvoerder van het Engelsch expeditiekorps in Irak bevel na bevel om hen tôt spoed aan te sporen, door de stelling onzer troepen bij Felahie,kostte het wat wil, aan te v&llen en te doorbreken, om het leger van generaal Townshend hulp te brengen. De in onze laatste amtbelijke be-richten gemelde engeîsche aanvallen, die onder ongehoorde verliezen aan den held-haftigen weerstand onzer troepen misluk-ten, beoogden aile de bevrijding van Townshend. Daar de Engelschen bemerkten dat zij den weerstand der Turken niet breken konden en hen hunnen niet konden betwis-ten, staakten zij hunne aanvallen op Fela-hie.Zij poogden dan met aile mogelijke middelen do belegerde pla.ats van levens-middelen te voorzien. Zij wierpen eerst zak-ken meel uit vliegtuigen, maar onze wapena vernielden 00k deze hoop der Engelschen. Onze strijdvliegtuigen bëgonnen deze oude vijandelijke vliegtuigen het een na het an-der neer te schieten. De vijand viel op oen ander middel. Hij poogde onder bescher-ming van den nacht een met levensmiddelen geladen schip in de vesting te brengen,maar onze steeds opmerkzame troepen bemeester-den het schip, dat honderden ton levensmid-' delen borg. Voor generaal Towshend bleef geene hoop. Hij was evenzoo overtuigd dat de belofte van den Russischen in Perzië strijdenden generaal, van hem in Kut el Amara de hand te reiken, niet juist was. Op 26 April wendde zich generaal Townshend aan den opperbevelhebber van ons Irakleger en liet hem weten, dat hij bereid was, Kut el Amara te overtuigen. Er werd hem geantwoord dat hem geen anderen uit-weg dan de voorwaardelooze ove-gave bleef. De Engeîsche opperbevelhebber deed dan het nieuwe voorstel, — was het Jat hij den gunstigen toestand van ons leger niet ken-de, of dat hij geloofde dat de Turksche aan-voerders met geld te winnen waren, hij bood ons al zijne kanonnen en een miljoen pond sterling over te geven. Men llerhaalde hem wat men eerst geantwoord h»d. Townshend liet daarop weten dat hij dit aan den opperbevelhebber van het Engelsch Irakleger zou melden, deze bevond zich ech-ter zeer ver verwijderd om hem te kunnen helpen.Daar ten slotte Townshend aile hoop yerloreg h&d, gaf hij zich over met het gan- •he Engeîsche leger van Kut el Amara aan den bevelhebber van het zegerijk Turkscha leger De optelling tôt hiertoe geeft op: dat< vijf generaals, 277 Britsche en 274 Indischa officieren evenals 13.300 soldaten gevangen1 genomen zijn goworden. De opgave onzer troepen bestond aan dea eenen kant daarin, aile uitvalpogingen ta verhinderen, waarop men van den kant van den vijand elk oogenblik voorzien was, die zich in met aile iniddels der moderne tech-. niek vreeselijk verschanste stellingen bevond. Anderzijds zouden zij evenzoo de herhaalde nef tige aanvallen van den vijand a£-wijzen, die dagelijks met inzicht op ontzefc van Kut el Amara sterker werden. Het lijf tôt de helft in 't moeras, in den strijd tegen aile moeilijkheden van het jaargetijdo en, het klimaat, zoo vervulden onze soldaten. hunne opgave. Zij kunnen echter 00k met' voile recht op den glazenden zege fier aijn,; dien zij zooeven op de Britsche wapens be-haalden.Aan. het Kaukasusfront niets van beteeka-, nis. Een vijandelijke torpedoboot, die op 88, April een deel dor kust tusschen Ari Barons en Sedd ul Bahr poogde te nadersn, werd' door een obus onzer artiHerie die op ïijn vuu ■ antwoordde, getroffen. Hij ver wij der-' de zich in de richting van Imbros, in rookt en vlammen gehuld. Vijandelijke echepen, die van tijd tôt tijd de kust van Smyrna naderden, beschoten vergeefs eenige plaatsen en verwijderden zich dan. Uit Engeîsche bron LONDEN, 30 April. — Na eenen ridder-, lijken en dapperen weerstand van 143 dag«a ' i^ generaal Townshemd gedwongen gcjwor-1 den Kut el Amara over te geven. Vcoraf vernietigde hij zijne kanonnen ou ■ schietbenoodigheden. OP ZEE Getorpedecrd LONDEN, 1 Mei: De Deensche schoener « Christian » is 'door een Duitsohe onder-zeeër tôt dnken gebracht op 15 mijlen der kust.De bemanning is door een ander yaar-tuig opgsnomen. LONDEN, ' 1 Iilei : Lloyd deelt mode dat de Engeîsche stoomer « Teal » tôt zinken is' gebracht. LONDEN, 1 Mei: Lloyd meldt: De Noor-; weegsche stoomer «Mod», 664 ton metende, ; is tôt zinken gebracht. Vorlias vm een Frasîsehen omt@rzesër GENEVE, 1 Mei: Eene dagorde van den Franschen minister van zeewezen, M. La-caze, in de «Nouvelliste de Lyon» m©deg»« deeld, zegt dat een onderzeeër, onder bevel van luitenant Morillot, tijdens een nacht-gevecht tôt zinken werd gebracht. Morillot vond den dood. In het Buitenland Il8 13© osiderhancisllngsn tusschen Ouitsohland en de ïereastsgda Staten. BERLIJN, 1 Mei: De beraadslagingen! aangaande het aan de Vereenigde-Staten te! geven antwoord. waren zondag avond nog1 niet afgeloopen. M. Gérard, gezant der Ver-' eenigde-Staten, is nog steeds in het groot, algemeen kwartier.waar hij aan de tafel des' keizers is uitgenoodigd geworden. Do toewapenlng koopvaardijsohepen BERLIJN, 1 Mei: De «Berliner Lokal' Anzeiger» meldt: Een omzendbrief der Ame-rikaansche regeering, de kwestie der bewa-pening van koopvaardijschepen behande-1 lend, is gister avond in het Amerikaansche gezantschap toegekomen, en is aan M. Gérard in het algemeen kwartier gestuurd, ten einde ha,ar aan de Duitsche regeering over te maken. Twee telegrammen van graaf Bernstorff zijn insgelijks door tusschenkomst der re», geering van Washington naar het Duitsche algemeene kwartier gestuurd. î*r & In d©stft!?ï!H^k®H©npfar!Je Een ve!cimaarssha!k gedood WEENEN, 1 Mei: Luitenant veldmaar-î schalk Hugo Kazera is in de laatste gevech-l ten rond Isonzo, gesneuveld. sSc $ Si! Es3g®la*n6l Dood van een gewezen mlntster LONDEN, 1 Mei : De oud-minister vani financiën, lord St-Aldwyn, is overleden. In Serland LONDEN, 1 Mei. — Sinds eenigen tijd' was er eene opstandsbeweging in een deel van Ierland. Reuter meldt nu dat aile op-etandsaanvoerders in Dublin zich overga-ven. Wolff merkt da,ar'bij op : dat het hier maar om de leiders der stad Dublin han-delt. Of de anderen zich nu 00k zull&n overseveru zal weldra bJiiken.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection