Vooruit: socialistisch dagblad

518 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 20 July. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 11 August 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/pk06w97j8m/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Orgaaa der Esigisciie W©rkMederipartij. — YerseMjnende alla dagen. Dntkster fTUgtetHer Sam Maatsch BEI LICHT Best- P De, Visch, Leilebwg-Gent. — Red. Adtt Ho&gpoort, 29, Gent VERORDENING waarSiJ ®en ioiresht op het zout wordt bavsstigd. ' Voor het Belgisch gedeelte van 't gebied van liet I ide leger wordt er bestemd aïs volgt : I i. — Zout wordt in Beigië onderworpen aan een I recht, vastgesteld overeenlsomstig de volgende bepa- I linge» : lJoor zout worden in den zin van deze vei ordening, I buiten saline-, stcen-en zeczout, ook moederioog. pan-s:een, opruimzout en zoutwater, alsmede aile stoffen vcrsiaan, uaaruit zout doorgaans wordt getrokken. g j. — Het van het buitenland in Belgiê ingevoerd zoùi is belastbaar met een tolrecht vastgesteld : voor saline en getnalen steenzout op 18 trank, voor ander zout op 14 irank de 100 ldlogrammen. Bij deze toirechten wordt het bijrecht van 10 t. h., voorzien onderartikel 2 der verordening van 7 Maart içjiD, waarbij het toltarief en enkele accijnrechten ge-wij<:i?d worden (Verordcningsblad voor het Etappen-gebied van het 4e léger, blz. 17g n. 129) nie; geheven. § 3. Wie bij het in wer ing treden van deze veror-aening meer dan ^o kilogram zout 111 zijn bezit of in bewaring heett, moet, binnen twee weken 11a de inwer-kirifltreding van deze verordening, schriftelijke aangifte er van doen op het bevoegde tolkantoor, ovtreenkoms-tig iiadere door den Voorzitter van het Burgerlijk Bestuur der betrefiende provincie uit te vaardigen bepalingen, en terzelMertijd een narecht bctalen van 18 Ir. de 100 kilogram voor saline- en gemalen steenzout, en van 14 !r. voor ander z'out, om het even of hij tigenaar van het zout ie o^niet, doch met voorbehoud van aanspraak op teruggave der betaalde rechien tepen-over den eigenaar. § 4. De spoorwegbeheeren zijn van de onder § 3 voorziene verplir.hting vrijgesteld betrekkelijk het zout dat zij, bij het in werking treden van deze verordening, na de uitgevaardigde waarechuwing te betalen. Te veel betaalde bedragen worden teruggegeven. § 6. Het vervaardigen van zout bij middel van «ndcre dan de onder § x, 2e lid genoemde stolfen is verboden, tenzij daartoe een vooratgaande vergunning is verletnd geworden door den Voorzitter van het Burgerlijk Bestuur der betrefiende provincie, die eveneens Jitt recht dat op het a'dus vervaardigde zout te heflen is, alsook de andere hierbij na te komen voorwaarden bepaalt. § 7. Wie in de bij § § 3 en 4 voorziene aangifte onnauwketirige gegevens vermeldt, of vçrzuimt deze aangifte te doen binnen den vocrgeschreven termijn, wordt in elk alzonderlijk gevai gestrait met eene boete beioopende tienmaal het bediag van tiet hieruoor ont-ddkeu narecht. Is de boete niet .invorderbaar, dan wordt zi; vervangen door een /'.ev^ngenisstrot van 3 anaaniicin tôt 2 jaar. Naas. de utfgesproi.en straf, zal bel 'in aanmerking komend zout onteigend worden of, L>îj-aldien zully niet uitvocrbaar is, zsl tôt het bctalen vau de waarde veroordeeld worden in hun bewaring hebben om 'net te vervoeien. Daaren tegen is elke bestemmelin.; van meer dân 50 kgr. zout, dat bij het in werki.ig treden van deze verordening, bij een spoorwegbeheer in bewaring wa: om vervoerd te worden en niet aan vertolling overeenkomstig § 2 werd onderworpen, gehouden bmnen eene weekra ontvangst der waar, scliriftelijke aangifte er van te do.'n op jiet bevoegd tolkantoor overeenkomstig nadere dcor den Voorzitter van het Burger'.ij'. bestuur der betreffende provincie uit te vaardi ,;n bepalingen, en terzelfder tijd voor dit zout het onuer § 3 vastgesteld 1 arecht te betalen. § 5. Het tolbeheer is gemachtigd zich van de juist-heid der aangifte te overtuigen. De bezitier van het zout is hierbij verplicht de gevorderde inliciitingen en behulpzaamheid te verstrekken en moet ook, indien hij daartoe wordt vcrzocht, het voor het nawegen gevor-derd gereedschap verschafien. Wordt bij het onderzoek r.aar de oprechtheid der aangifte bevonden, dat aan narechten te weinig werd betaald, dan is het aanvuilend bedrag binnen drie dagen Andere overtredingen van de be,- alingen van g § 3 en 4, alsook overtredingen van § 5, 1 e lid, van g 6 of van de uitvoeringsbepolmgen tôt deze verordening, worden in dk eûoDdeïiijh geval gestraft met een boete van 50 tôt 2000 travk, of b:,aldien de boete niet invorderbaar is, met 8 dagen tôt 6 maanden gevangenis. Indien het bedrag vsn het ontdoken narecht i:i de bij .het îc lid voorziene gevallen niet knn worden vastge «teld, beloopt de boete in elk afzonderlijk 2000 fiank. A'aast de uitgesprokcn straf bîijft bovendien het na-recht te betalen. § 8. — De voorzitters van het Burgerlijk Bestuur vaardigen, voor hunne pro.vincies, de noodige uitvoe ringsbepnlingen uit met het 00g op de uitvoering van deze verordening. Zij zijn ook gemachtigd in bijzon-dere gevallen de teruggave van iist tolrecht of van het narecht te verleenen. §9. — Zoover in deze verordening of in de uitvoe ringsbepalingen daartoe niet anders is bcpaald, zijn de algeuieene Bélgische vcorschriltcn in toizaken, met in-begrip van de straf eepaiingen, in denzelfden zin toe-passilijk.A. H. Q., den 2 Juli 1917. Sltat von Armin, General der Infanterie. te Wssî-¥iaaûÉî8fs m Riâri Uit Dnitsche brou. BERLIJN, 18 Juli. — Officieel: WestelijJc gevechlsterrein Front gen. veldm. kroonprins Rnpprecht ran Beieren: De gesebutstrijd in Vlaanderen was aan de kust krachtig; van den IJzer tôt de Leie is hij in vergelijking met de vorige dagen aanzienlijk gestegen. Tusschen Hol-lebeke esn Waasten zàjn Enge'sche verken-ningsaanvallen in strijd op dichten af-stand teruggeslagen geworden. Aan het kanaal van La Ba-ssée, bij Looa en Lens evenals op de beide oevers van de Scarpe was het vuur in de avonduren levendig. Bij het invaUen dei dttisternis vielen de Engelschen benoorden den weg Atreckt-Kamerijk aan. Zij tverden, op een smalle inbraakplaats na, bewesten het Boia du Vert teruggeworpen. Deaen morgen werd een Engclâch bataljon, dat benoorden f resnoy oprukte, door ons vuur verdreven. Front van don Duitsclien kroonprins: Langôheen de Aisne en in Champagne bleef bij vertrokken weergesteldheid de vuurwerkzaamheid meestal gering. Op den linkoroever der Maas ,werd heel den dag ^evochten. Na een krachtigste geschutwer-"Tung van drie uren vielen de Franschen op 5 km. breedte van het boseh van Avo-court toc aan bet gebied bewesten den Dooden Man. Aan den zuidoostelijken hoek van het bosch van Malancourt-Esnes dron-gen zij na verbitterden strijd in de door ons kortelings aldaar veroverde loopgra-ven. Voor 't overige zijn zij teruggeworpcn geworden. In 's avonds opnieuw vooruit-brekende storratoop beproefde de viiand zijn terreinwinst uit te breiden. De^e aan-val zakte zonder sucoes met hooge verlie-zen in een. Beoosten de Maas was het vuur leveiadiger dan naar genoonte. Front gen. veldm. kertog Albreeht van .Wurtemberg: Geen eigenlijke gebeurtenissen. 1 Evssisch en Boemeensch gevechtsterrein •' Front gen. veldip. prins Leopold van Beieren; Verhoogde gevechtsbedrijvigheid he&rsch-te bij Riga, evenals bezuiden Dunaburg en Smorgon. In Oost-Gaiieië was het vuur bij Brzo-zany krachtig. In het voorgebied der Kar-pathen namen in gezamenlijken aanval de Beiersche en K roatisc.he troepen de door de Russen taai verdedigde hoogten beoos-en Nowicka en sloegen in de bereikte stel-lingen Russische tegenaanvallej, af. Ook op do andere punten van de Lomnica-iinie werden de Russen in piaatseiijke gevech-ten teruggedrongerx. Op het front van gen. overste aartsher-tog Jozef en bij de legergroep van gen veldm. v. Mackensen is een geleidelijk op-flakkeren der vuurwerkzaamheid, vooral aan weerszijden van het Soesita-dal en iangsheen de Poetna en de Soreth, merk-baar.Balkanfront Nietg nieuivs. Groot floofdkwarticr. (Avond'oericht, 18 Juli, oificieel) : Sterker vuurstrijd in Vlaanderen. Verder niets wezenlijks. Uit Franscùe foron. PARUS, 17 Juli. — Ofîieieel: Tusschen poozende beschieting op het front der Aisne, tamelijk hevig in de streken van Cerny en Cavaliers de Courey. In Champagne hebben de Duitbchers opnieuw een ernsl se aan-valspoging gedaan op den Tel on Dt> aan-valsgolven, gebroken door het Fransch vuur, hebben hen verplicht in wanorde terug te treklcen. naar hun loopgraven van verorek, vele lijken op het terrein aehterlatende. De Franschen hebben ongeschbnden hunne winsten van 14 Juli behouden Op den lin-keroever van de Maas hebben de Franschen troepen dezen morgend een hevigen aanval gedaan ten noorden van de hoogte 304. Naar de eerste inlichtingen zijn aJ de steihngen, in de handen der I)uitschcrs gebleven ten-gevolge der akties van 28 en -29 Juni, hee.le-rnaal heroverd door de Franschen. De Franschen hebben nog niet getelde gevangenen gemaakt. Duitsche overvallen op de kleme Fransche pofiten in Argonne bij Douaumont en in Woevre bij Regneville hebben geen uitslag gegevon. PARUS 17 Juli. — Officieel. — Avojsd-bcriohl: Werkzaamheid der beide artille-rieën in het ?°bied van Cerny-Ailes en op de hoogvlakte van Kalifornië. In Champagne veriHeu-vvde de vijand in den loop van den dag zijne aanvallen ten noorden van den Tetonberg en gelukte daartoe, in de loopgravenstukken, die wij hem op 14 dezer ontnamon, hier en daar weerom voet te zetten. In den sektor van den Hoog-berg, waar wij het veroverde terrein uit-bouwen, duurt de artilleriestrijd heftig voort. Op den lin^er oever der Maas ver-liep de in de omgeving ten westen der hoogte 304 heden voormiddag door ons uit-gevoerde verrichting doorgaans met uit-slag. Na sterke artillerievoorbereiding gin-gen o^nze troepen om 6 u. 45 m. met 011-weerstaanbare energie tôt den aanval op de vijandelijke iinie over. Ondanks krachtig vrzet der Duxtschers veroverden wij de loopgrayen, die de vijand sinds den 29 Juni i bezet. hield, in e^nige minuten terug en namen door verdere ontwikkeling van onzen uitslag in heeten kamp de daarachteriig-gende Duitsche st?llingen. De eerste Duitsche linie tôt 'oside zijden der baan van Esnes naar Malancourt is op een front van 2500 m. volledig in onze handeij gevallen. Wat later werd de tweede vijandelijke linie na hevig gevecht, die de wonderbare aan-valskracht onzer soldaten in het beste licht stelde, eveneens veroverd. De diepte van onzen vooruitgang beloopt ongeveer eenen kilometer. Daarmede is onze linie weerom oaar voren geschoven. Zij beweegt zich nu van den zuideost-zoom van het bosch van Avocourt over het Canardboschje naar den wes-tkant van de hoogte 304. Meerdere te-geDaanvallen, die de vijand in den loop van den namidda aanzette, werden door ons vuur verijdeld. De Duitschers hebben zeer^ hooge verliezen geleden. Tôt nu toe werden 425 ongewonde govangenen gcteld, daarotider 8 officieron. Dit Sngelsche bron, LONDEN, 17 Juli (Officieel) : Wij hebben onze posities ten Oosten van Monchy verbeterd. Niettegenstaande het ongunstigo weer hebben onze vliegers, in samenwerking met onze artillerie, veel suocesvol werk ver-richt.Gisteren hebben onze aanvalsvliegtuigen vele bommen geworpen op verscheidene pun-ten van militaire beteekenis achter de vijandelijke linies. LONDEN. 17 Juli (Officieel). — Wij wonnen wat grond ten noord-westen van Warneton. In den sektor Nieuwpoort stiet eene strijdafdeeling op eene sterke vijan-delijke afdeeling; na scherp gevecht dre-ven wij den vijand in zijne linies terug en beschoten hem in zijne loopgrachten. Uit Italiaansche bron, ROME, 17 Juli (Officieel) : Op den twee-den top van de Col Bricon hebben wij door een mijnootploffing belangrijke vijandelijke verdedigingswerken en een mijngang, die de vijand bezig was tegen onze stellingen aan te leggen, vexirield. In den erooten miin- El. ~ trechter hebben wij 30 lijken van vijanden gevonden I11 Val Tellina, aan dpn bovenloop van de Cedec, in Karinthië, ir, het hooge Dsgano-dal en op den Kleinen Pal, hebben wij vijan. delijke pstroeljes. die on: - linies naderden, teruggedreven Op 't overige frent de gebruikelijke vuur-wisseling. Russisch-Peelsch grens Fit ^ussiftche broa. PETERSBURG, 16 Juli (Officieel): Aan den ben?denloop van de Lomnitza wô-derzijdsch geweer en geschutvuur. Ten Noordoost-sn van Kaîusz hebben de Duit-schers sedert den morgen van den 15den ver-woede aanval!0. gedaan en getrachr onze troecen over de Lomnitza te werpen. Zwak in aantal maar krachtig van geest, hceft het régirent infanterie Kinborn, dat op dezen sektor stond waar de gesneuvelden bij massa's geteld werden,vooral Duitschers, de aanvallen fgeslagen De kommandant van 't resiment Kinborn, luitenant-kolohel Sirnonovsky, werd gev/on_d Meegesleept door den. dapperen kapitein Ossipofx, die in de plaatp van den kommandant trad, ging het régiment tôt het offensief over, wierp den vijand terug en bracht hem verliezen toe, daârcnrfr gevangenen en mitrailleurs.De strijd op het front Lauc'estrcu-Lud-ziany-Krasna, heef den geheaien dag ge-duurd. In pen heet gevecht werden de Oos-tenrijlrors uit het doïp Ldziany geworpen in de ri'chting van de Lomnitza Nieitemin zijn wij" onder. c'en druk der var de zij'de van Rozniatow opdrcende vijandelijke verster-kingen en dooT de hooge verliezen onder ons offieierskorps gedwoagen geworden een weinig terug te trekken en stellingen te be-trekken aan het Oostelijk uiteindo van Ldziany. LONDEN, 17 Juli (Draadloos opgevan-gen -Russisch stafbericht). — Nadat wij ten Noord-Oostcn van K^lusz hardnekkige aanvallen badden afgcslagen, hebben wij om taktische redenen onze troepen naar den rechterocver van de Lomnica teruggetrok-ken en Kalusz ontruimd. Wij houdan de bc-lagrijke rivierovergahgen bezet. Een sterke vijandelijke troeperimacht h ad ons uit Novica verdreven, doch onze reserves hebben die piaats herwonnen. De eerlag en een Balkan" Uit Bulgàarsche bron. SOFIA, 18 Juli. (Officieel) : Macedoniecb front: Op het gansche front zr/ak aitille-rievuur, dat alleen op den linker Wardar-oever ten Oosten van Cerna en op den Mahovo-heuvel levendiger was. Vijandelijke verkeimersafdeelingen werden dlooi ons vuur veiyaagd. Aan de Beneden Stroe-ma bij het clorp Ormaali dreven wij eene uit infanterie en kavallerie bestaande vijandelijke verkennersafdesling terug. Roemeecch front: Tusschen Tulcea en het dorp Parlita levendig artillerievuur. bij Mahmudia wederzijds geweervuur. Os ûoriûg lyssÉin Qostsnrljk m Hméi Uit OosteiiTilkscbe broo WEËNEN, 18 Juli. (Officieel): Ten zui-den van Kalusz verbreedden Kroatische legeitroepen en Beiersche battions • in aanval hunne èergister behaalde uitslagen door de inname van de hoogte bij Noviza. Ten oosten van ^alusz werd de zuivering van den linker Lomnica-oever afgesloten. Op grone der overige oorlogstooneelen gebeurtenissen van belang. In Klein-Aziê Uit ïnrksciie bron. » KONSTANTINOPEL, 18 Juli. — In Per-zie, 60 kilometers oostelijk van de grens, oostelijk van Suleimanie, viel een onzer grensafdeelingen de in gttal overmachtigs ïlussen in Garran aan en wierp ze op Senne terug. De vjj&nd verloor 70 dooden en '2 ma«hiengeweren en eene massa wapens. Kaukasusfront : In den rechter vleugcl-s»ektor mislukte een aa-nval eener vijandelijke kompagnie onder zwaarsto verliezen voor den vijand. Eveneens mislukte de aanval van een vijandeliik bataljon tegen een onzer karavanen, nadat de karav&an door twee kompagnies versterkt was geworden.Sinaifront : Artillerievuur bij Gaza- Pa-troeljebedrijvigheid op de overige deelen van het front. In Adina werd eene sehool door Fransche vliegtuigen met bommen be-Vi'orpen, 2 leeraars, 11 kinderen eoi 7 andere burgers - werden gewond. Vaon de ge-kwetsten zijn er vier gestorv&n. OPZEE 0s vericherpie ( ui? b§otosr!og Uit Duitsche bron. BERLIJN, 18 Juli (Officieel): Nieuwe U-bootuitsIagen in het Engelsch kanaal, 23.000 br.-r.t. Onder de getorpedeerde sche-pen bevonden zich. drie bewapende diep ge-laden stoomers, van dewelke er eene mu-nitie geladen had, en vijf sc-konden na den torpedotreffer in de luclit vioog ; verder een bewapende, diep geiadene g-roote taak- stoomer, die uit eenen sterken beveiligde konvooi uitgeschoten werd. De chef van den Admiraalstaf der Marine BERNE, 17 Juli. — «Progrès de Lyon» ait Toulon: IS overlevende van den Belgi-sche stoomer «Clairell» (157 br.r.t. ) die op 12 Juli 2£0 %iiilen van Bône door eenen duitschen onderzeeër tôt zinken werd g^e-. bracht, kwamen te Toulon aan. De stoomer was van Saloniki naar Marseille met ijzererts onderweg. De bemanning was van Gmksche, de kapitein en de twee officie-ren van Belgische nationaliteit. Aan boord bevonden zich verder Fransche matrozen tôt bediening van de kanonnen, alsook eenige reizigers. Het schip zonk in 50 se-konden. De redding v/as zeer moeilijk. 25 personea zijn omgekomen. AMSTERDAM, 17 Juli. — De Neder-landsche telegraphenagentur meldt uit Ymuiden, dat de Hollandsche schoener «Timur» cp de reis van Londen naar Rotterdam tôt zinken werd gebracht. STOCKHOLM, 17 Juli. — Luidens «Stockholm's Tidningen» werd de zweed-sche stoomer «Fridrike» met 1200 ton ruim-Leinhoud op weg naar Hull tôt zinken gebracht.DEN HAAG, 18 Juli. — Volgens Lon-densche beric-hten zijn nu aile havens langs de en~pîsche oostkust voorloopig gesloten voor het verkeer. Het gaat hier waarschijn-lijk om een nieuw mijnenveld, dat in den laa tijd gelegd is door duitsche onder-zefors.Ook de ditgang der Teems zal waar-schijnlijk aîges'.oten worden. Daar de ad-miraliteit het afsluiten der haven van Li-verpool beval, konden voor den oogenblik slechts de havens langs het kanaal en deze in Schotland voor het verkeer in aanmerking kom'n. De haven3 van Cardiff en Bristol zijn eveneens voor het verkeer afgesloten.GENEVE, 18 Juli. — De engelscho ad-miraliteit deelt mede dat bij de ontploffing aan boord van den « Vanguard » 841 man-nen en 38 officieren ongekomen zijn. STOCKHOLM, 18 Juli. — Volgens «Af-tonbladet» wordt er tusschen de duitsche en de zweedsche regeeringen onderhandeld over da msatregels die dienen genomen te worden om toe te laten dat de zweedsche vissçhers hun bedrijf gaan uitoeîenen buiten het afsluitingsgebied, zonder daarin gestoord te worden door duitsche onderzee-ëra.AMSTERDAM, 13 Juli. — Zooak uit Rotterdam gemcld worden zijn er maatre-gcls genomen om e?n deel der hollandsche koopvaardijschepen te stellen ter beschik-king van het belgisch Voedingscomiteit. De verbondenen wilcîen geene schepen meer af-staan aan deze commissie. De noorweegsche reederijen hadden verklaard dat zij, gezien de stijgende behooften van hun eigen Iand, niet meer konden v aren voor het Voedingscomiteit. De Belgische schepen varen voor de voor'oerading van het belgisch leger. Aidas kon men nog slechts op Holland reke-nen.AMSTERDAM, 18 Jttïi. — Volgens me-dedeelingen van het marineministerie in D.'ri Haag staat het thans vast dat de aanval der engelsche oorlôgschepen op da duitsche vraclitschepen piaats gehad heeft binnen do grenzen der hollandsche ge-biedsv.'aters.Zooals het Correspondenciebureel uit Den Haag verneemt zou de engelsche re-geering de verantwoordeliikheid voor het worpen van bommen, in den nacht op 30 April voorgevallen, op zich genomen hebben. De engelsche regoering had deze ver-antwoordelijkheid eenige dagen na het voorva! zonder çenig onderzoek van zich afgeworpen, maa-r op het aandringen der hollandsche regeering had zij toegestemd in het doen van een omstandig onderzoek. AMSTERDAM, 18 Juli: De Engelsche admiraliteit meldt over den aanval op Duitsche schepen aan de Zuid-Hollaad-sche kust : «Eenige onzer kieine kruisers, die do Noordzee afvaren, kregem gister een aantal Duitsche schepen in 't zich t. Zij bevolen hen : «i^alt, verlaat het schip» en losten Bchoten over den boeg. Het be-vel werd niet gevolgd. De schepen vaar-den op de Nederlandsche kuste-n toe. Twee bereikten het strand. Ons vuur had ze zwaar beschadigd. De overige vier werden gevarigen. Zij bshialden eene priso-beman- ■ ning en werden, onder eigen stoom va-rend, door onze torpedobooten opgebracht. Twee dezer schepen werden door de bemanning verlaten. De manschappen der beide andere zijn gevangen genomen. De vier schepen liggen nu- in Engelsche haven. Het ziin «Pellworm», «Brienzig», «Marie Horn», en «Heinz Blumbergs. AMSTERDAM, 18 Juli:_ De Duitsche stoomer «Lavinia», ligt n'a in de haven van Ymuiden. De brand is zoo goed als ge-doofd ; alleen de lcokslading rookt nog een wcinig. Aan boord bevonden zich nog een deel der granaten van de Engelsche tor-pedojageis. De stoomer heeft slagzijde naar stuurboord. Verscheidene kieine en eenige groote doorslagen bevinden zich in het achterschip. De bemanning heeft zich. van Bergen komend, weder aan boord van de «Lavinia» begeven. De Duitschfe stoomer « Ary&ter », is met coks geladen die heden morgen bij de Ebbe gestrand was, door de motor-reddingsboot weerom vlot gemaakt gew-orden en heoft zijne reis voortgezet. In den Duitschen Rijksdag Vocrdrachten bij dsa k::zer BERLIJN, 18 Juli. — De keizer ontving gister avond de ministers Lentze en von Schortemer. Heden voormiddag hoorde de keizer de voordra-chten van den staatsse-cretaris van het marineministerie, van den overste van den admi,raalstaf, van den oor-: logsministçrj van den overste van het ma-rinekabinet en van den algemeenen staf. ' In den voormiddag bezocht de keizerin de «Charité». Voir & Rîjks-dîîgszÊtîifig De Donderdagszitting van den Rijksdag ziet men in de kringen der afgevaardigdeti met de grootst© spanning tegemoet. Aile fracties, met uitzondering der Polen, hebben nog voor den morgen van Donderdag zitting beraamd. Evenzoo hebben aile fracties hunne leden telegrafisch weer tôt voltallig verschijnen in Berlijn opgeroepen.. Oo îîeîaBgstsJJîKs: der Fransche cocla-ïfstenGENEVE, 18 Juli. — De parijsohe bla-' den melden : Eenige leidende leden van de Fransche minderheidssocialisten bespreken druk de door de Duitsche ministercrisis! gero.epen internationale toestanden. Vol-1 gens het gedacht der vergadering konden> de gebeurtenissen in Duitschland niet blij-i ven zonder eenigen invlôed uit te oefenen op de atolling die aa<ngen@raen is door de; Fransche socialistische partijen. Voor het sluiten der zitting werd er eene dagorde1 aangenomen waarin aangedrong«n werd op do dadelijke samenroeprag van een lan-, delijk pantijeongres. De teksit van deae dag-oj de werd echter door de censeur niet1 doorgelaten in de dagbladen. Oc toestand DE HOUDING VAN DEN RIJKSKAN-SELIER. — HET « VOTUM » VAN' D9N RIJESDAG. — VERDAGING TOT 20 SEPTEMBER. — DE PERSONEEL-KWESTIES.Uit den Rijksdag wordt aan het « Berliner.. Tageblatt » geschreven: De «oorlogsdoel»-verklaring der meer-derheidspartijen zal Donderdag namiddag1 formeel in den Rijksdag uîtgebracht wor-1 den. Aan eene verzaking van haar, heeft, naar wij in tegenstelling met de vele ge-ruchten kunnen verzekeren, niemand ook. elechts een oogenblik gedacht. De voortge-zette inteirfraktioneele besprekingen hebben ten deele nog het definitieve opstel der re-solutie gegolden. Daarnavcns bestond, ten aanzien van den toestand, natuurlijk ook anders de behoefte de voeling tusschon de partijen te 'oewaren. Over de houding van den Rijkskaitselier ten opzichte van deze resolutie is men in rijksdagkringen tôt op den dag van heden zeker nog in het volle-digst onklare. Men rekent echter noch met eene volstrekte aifwijzing noch met eene aanneming zonder voorwaarden door den nieuwen kanselier. Men neernt veel meer aan dat de kanselier slechts — met zekere diplomatische voorbehouding — de rich-tirtg van het m-serderhsidsvoorstel tôt de zijne zal maken. Van zekei'a zijde — en hier zal het weer wel e'en reeds veel genoemde ceJitrumafge-, vaardigde zijn die er de eerste aansporing toe gegeven heeft — wordt er naar ge-' streefd, zelfs in het openbaar, om van den Reichstag te bekomen dat hij, na de kan-seliersredevoering gehoord te hebben, in eene stemming zijne inzichten te kunnen geven omtrent de van de redevoering te verwachten grondstellingen voor de toe-' komstige rijkspolitiek. Daartegen wordt opgeworpen dat het règlement van inwendige orde voor den Reichstag nergsns de mogelijkheid aan-' bied,t om eene zulke stemming uit te lok-' keo. Eene zulke stemming is ook door het * nieuw règlement van inwendige orde slechts .. toegelaten als slot van deb&tten over eone nterpellatie. Maar z.el£s indien eene derge-lijke.g'emming in den vorm mogelijk werd,' . dan nog" zou de lin>kerzijd'9 van bet Huis,, weigeren dezen weg op -te gaan. De linker-zijde beschouwt het als iets terugstootemds1 een staatsman die — zooals geen enkele voor hem — als nieuweling in zijn ambt ge-komen is, zoo maar dadelijk met eene stemming van vertrouwen of wantrouwen (al ware dit laatste slechts voorwaardelijk)! de baan ai te sturen. (In aille geval zou de1 Rijksdag door zijne stemming wel tôt uiting kunnen brengen, of de verklaringen van den nieuwen kanselier zijn vertrouwen verdienen. B. T.) Overigens neemt men in den Rijksdag aan, dat het Huis vtn de mogelijkheid om over de kanseliersrede en daarmee over den gp.heelen binnanlandschen en buitênland-schen toestand te speeken, rijkerlijk ge-bruik maken, en dat dientengevolge ook nog de Vrijdagszitting door de groote poli-tieke debatten ingenomen zal worden. Vrij-dag wordt dan echter de Rijksdag défini-, tief verdaagd, voor zoover tôt heden vast-staat, tôt 20 Sepember. Rijksdagshumoristen hebben ook reeds, een schertswoord voor deze verdaging ge-: vonden : men noemt ze de «Michaelis-va-cantie^.De personeelkwesties zijn nog steeds niet, opgelost. Opnieuw is het gerucht opgiedo-;' ken, daJt a-Is leider van het ambt voor bui-' tenlandsche zaken in de piaats van déni staat-ssekretaris Zimme®mann men in eerste-linie de — onderkanselier dr. Helfferieh in: aanmerking komt. Zijne kandidatuur zou van militaire zijde! gepropag-eerd worden. In de Wilhelmstrasi se wordt deze verrassende melding noch1 bevestigt noch gcloochend ; het schijnt dus, hoe zonderling het zoude wezen, dat het inderdaad meer dan een geruchtfis. Een© beslissing is even wel nog niet gwallen, noch over de herbezetting van het budten-landsch ambt, noch over ook van den gen wichtigen post van chef der Rijkskanseiajrij. yoor dezen is waarscbijnlijk de Imidige leider van het Rijksvetambt, landsraaâslic baron v. Grâvenitz voorzien, die reeds in de verzorgingspoiitiek van verleden jaar,' de rechter hand van den nieuwen Rijkskan-selier geweest is. Baron v. Graveîiitz, volgens zijne ûoHtieke positie, • voor recht». konservatisf. - - 33e — N. 2©3P S centiemen ver nùmmer VrQdaii 21? iBil

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods