Vooruit: socialistisch dagblad

577511 0
05 September 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 05 September. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 01 February 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/2r3nv9bp9d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

• Prijs per rnimmer : voor België 3 centiemeD, voor den freemcto 5 centieme Teïsfoon r ^sdactS© 247 - 4t8sn?s?fstratÉe 2846 rTWI'«W1WWBWBWflaBW«MBWaKWBMWMWUM|l 11 ■ I I IjBBgSMWBg 11 I Mil i—j ) Zaferréma S SepSeisifcee* 1814 Dmk*ter-U itgeefster | SamrMaatschappij HET L1CHT , bestuarder : p, DE VIS CH. Ucéeb«r£-Oent , . REDACT1E . „ ADMINISTRAT1E HOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT Orgaan det* Belgische Werkliedenpapfij, — Verschjjnendé aile dagen. ABONNEMENTSPRIJS BELQDE Drie maandei». . . , . fr. 3.2S Zca maanden » . . . . fr. 6.50 Een jaar. ...... fr. 12.54 Meo abonneert zicfe ep aile postburcele* DEN VREEMDE Drte maandcra tdagelijks j vcrzonden). «... « fr. ô.73ç t Dendermonde en ometreken beschoten MECHELEN ONDEE WATSE GEZET Hielang zal de oorlog duren ? Met volkomen zekerheid kan niemand tiaar op antwoorden. Hoezeèr men ook wensche dat die moordpartij ten spoedigste mogelijk ein-dige, blijft er bij nadere overweging maar weinig hoop dat het aldus zal wezen. Wij meenen dat de oorlog lang zal du- ten. , Vooreerst blijkt het nu zonneklaar dat de oorlog sedert lang en zorgvuldig door Duitschland gewild en voorbereid was. De Duitsche staf heeft er zelfs voor ge-joxgd dat met alleen de steenwegen, de liggmg der steden en der dorpen hem be--ktiid waren, maar zelfs de wegels- en buurtwegen. Die zorgvuldige en stille voorbereiding jvan den oorlog bewijst hoe groot het be-ilang was, dat Duitschland aan den oorlog nechtte en van hem te winnen. vVij hebben inderdaad in vorige arti-kels de economische, stoffelijke redenen 'uiteengezet, die de Duitschers als het wa-re tôt den oorlog dreven, in eene wereld, waar de vredelievende regeling der poli-tieke en economische vraagstukken nog in igcbruik niet îs. Maar waren de belangen lier Duitschers groot, het onmiddellijk ge-volg daarvan was, dat België, Frankrijk i ;en £ngeland even groot belang hadden i door Duitschland met te laten veroveren, | jwat aan hen zelve zou afgenomen wor-; jden, ten zijnen voordeele alleen. Vandaar hunne aansluiting om Duitsch-[ lmd te bekampen en zijne wereldover-f ieersching, of îets wat er goed aan gelij-' ien zou te beletten. De belangen van den eene om te nemen ta van de anderen om te houden zijn dus tven groot. 1 Geen won der darç, dat van weerszijden ailes in 't werk gesteld zal worden om den strijd vol te houden en te winnen. ' 0 Duitschland is sterk en goed gewapend, maar door het aangaan van dezen oorlog heeft het ailes op touw gezet, ailes in de waagschaal geworpen. Het zal dus vechten zoo lang moge-lijk.Zijne tegenstrevers zijn een beetje ver-rast geweest, door het plotselinge van den aanval, maar het is ook waar dat zij gezamenlijk sterker zijn en over meer iiulpbronnen beschikken. En de eerste verrassing voorbij, zullen de Engelschen, Franschen en Russen, in het bezit komen van al hunne middelen en een nijdigen en langdurigen weerstand bieden. Zulks is te waarschijnlijker omdat de verbonden natiën over veel meer geld beschikken dan de duitschers en ten tweede, omdat zij eene onbetwistbare oppermacht ter zee bezitten Dat zijn twee vaststaande feiten, die yan de hoogste beteekenis zijn. De zeeën gesloten voor den duitscher dat is binnen een zeker tijdverloop den hongersnood in Duitschland en den op-stand in zijn eigen midden . Maar dat zal zeker de eerste weken niet gebeuren en daarom ook, kan niemand op den dag van heden, nog het einde van den oorlog voorzien. In ieder geval is het beter de zaken van nu af niet al le rooskleurig in te zien. Het verstandigste is" van zich aan het slechtste te verwachten en er zich in de mate van het mogelijke op voor te berei-den. Dan is men zeker geene erge teleur-stellingen te ontmoeten. Dat is waar voor elkeen afzonderlijk en het is dubbel waar voor de openbare besturen, wier taak voor dezen oogenblik van het hoogste gewicht is. F. H. Wat de Scciaal-demoKratlsciie Mm le Duitschland zeggen m de Berlijner Yorwarts van 25 Augus-'tus vinden wij een hoofdartikel hetwelk ,!wel eenige opmerkingen verdient.. Zij schijnen daar ter goeder trouw aan 'de leugea van den duitschen Rijkskanse-lier te gelooven dab Itusland het cerst de oorlogsvexiklariuYî aan Duitschland ge-daaa heeft en dat deze derhalve aan diens Verbondenen den oorlog moest verklaren. Zeer waarschijnlijk is hun het lingelsch Vit Boek onbekend, waarin de tusschen al de regeeringen gewisselde depeahen, yan af den 20 Juli tôt den 5 Augustus, klaar en duidelijk bewijzen dat het de Duitsche regeering is geweest die het eerst den oorlogsfakkel ontstoken heeft. Als men aldus van verkeerde oorzaken Uitgaafc, kan Eet niet missen dat ook de gevolgtrekkingen onjuist zijn en het eind-oordeel valsch. Zoozeer zij het ook betreuren dat twee toogbeschaafde volken zich in moordda-dige worsteling ontmoeten, schrijft de ^ orwârts, zoo staat toch ait mihtaire | gronden vast dat Frankrijk raoet over-wonnen worden om de nederwerping eai vernietiging van het russische Czarisme, ' politiek mogelijk te maken. ûaartoe zou dan (na de onderwerping van Frankrijk) een soort van vrede en . verstandhouding tusschen de westelijke œachten moeten gesloten worden, om het russische gevaar in te dammen. Want doen die dan niet, zegt de «Vor-warts» sluit zich de cultuurvolkon van ùet Westen niet aanéén, dan is er ten slotte gevaar voor een wederkeer van de «Heilige Alliance» dus (zooals in 1812 tegen -•apoleon I) een verbond van Duitschland, Uostenrijk en — Rusland !» Dit moge ons zonderling en ongelooflijk t" 00ren klinken, maar de reactionnaire '•'itokraat-politiekers hebben wel ongeloof-"jker dingen uitgebroeid. In ieder geval schijnt er in de duitsche mokratie een soort van tragisch zelfver-!lt te komen en angst voor het onheil door : 'Jiyarie heerschers opbezworen. jm het voortdringen der Russen te belet-. !1 zijn in de ometreken van Elbing de dij-t,!n °°°rgestoken, zoodat de bevolking van * aS*„4orj?en ^ wegtwaarta h-wft. jnoçton viucnten. — uon aaar ans onnoemoare ei-lende voor de arme bevolking. Dag aan dag wordt de werkeloosheid en de nood in Berlijn grooter. De syndikale commissie schat het aantal werkeloozen in de hoofdstad alleen op honderdduizend. Tôt de, zoo als bekend, uiterst gierige Kaiser toe, heeft zich bewogen gevoeld 50.000 mark te geven. Als men nu weet dat dat heerschap per jaar alleen van den Staat 39 1/2 millio«n wedde trekt, dus per dag een goede hon-derd duizend mark, dan heeft hij net voor ééne keer cen lialve dag loon geschonken ! Een teeken des tijds is het zeker dat in de groote silezische stad Breslau, het ge-meentebestuur, hetwelk ter verhindering van leveusmiddel-woeker groote voorraden aardappelen, rijst, boonen, enz. iiad aange-kocht dezen aan de socialistische Consum-verein «Vorwarts» (Vooruit) heeft overge-geven om verder te yerkoopen. En dat in Duitschland ! In Berlijn hebben de partijgenooten weer e-en uiterst schoon werk verricht. _ Zij hebben de arbeids-vrouwen en -meisjes opge-roepen om huishoudelijke hulp te bieden in de proletarische huisgezinnen bij ziekte of kraambed, waaraan natuurlijk nu bijzonder groote nood was. Bij honderden hebben zich gezellinnen aangemeld en zoo de proletarische sclida-riteit in deze ellende-tijden praktisch be-toond.De mijnwerkers uit de streken van Essen en de Roer hebben één milioen mark uit hunne kas bestemd tôt hulp der noodlij-denden en de mijnbezitters gedwongen de 500.000 mark, die vodr 2 jaar het syndi-kaat heeft inoeten betalen wegens «con-tractbreuk» (staking), tôt dezelfde doelein-den t-erug te geven. Het schijnt dat de Berlijner bakkers en kruideniers ondanks het beduidende vallen van de inkoopprijzen, nog vasthouden aan de vroegere hooge «paniek»-prijzen. De stedelijke commissie heeft eene op-roep gedaan aan de bevolking or& de na-men en adressen dier woekeraa?* op te geven, opdat er strenge bestraffing volgen zou. Een komieke indruk maakt een in vette . lettara.- ayadrukt, .leRserinesteleisraïa. yan.. 24 Aug. dat de Maroccaansche regeering den duitschen gezant in Tanger zijn pas-poort heeft gegeven en met zijn personeel op een Fransche stoomboot is gebracht om naar talië overgebracht te worden. Dat is «brutale overval» dat is «breuk van het volkenrecht» dat is tegen de «akte van Algeciras» <_n zoovoorts in hoog ver-ontwaardigden toon ! En dat van een duitsche regeering die Binds den eersten Augustus niet anders gedaan heeft als «brutaal overvallen» als «volkeren-recht scliending» en die aile plechtig geteekende akten van onzijdigheid en overeenkomst aan zijn officieren-laars lapt ! Eene gescDredHundige Verjarfng Het was gister, 4 septettiber, 44 jaar dat na den val van Sedan, de Fransche repu-bliek werd uitgeroepen. De eigenlijke groote veldslag van Sedan begon op 1 september, om 4 ure 's morgends ; de Pruisen waren ten getalle van 240,000, de Franschen met 110,000. Tijdens een hevig gevecht van 10 tôt 2 ure, werd de linkervleugel der Franschen, aan-Pruisen afgesneden, en het center en de Pruisen afgesneden en het center en de rechtervleugel naar Sedan gedreven. In de afgesneden regimenten kwam alras wanordo en ontmoediging. Fransche solda-ten van aile wapens kwamen over de Belgische grens en worden er ontwapend en ge-vangen genomen. 's Avonds (donderdag 1 september) zond keizer Napoléon III zijn degen aan den koning van Pruisen, ten teeken van over-gave.De koning van Pruisen — later keizer Wilhelm I, grootvader van den huidigen keizer — deed hem antwoorden dat de keizer Napoléon in persoon tôt hem moest komen.:Den vrijdag morgend begaf zich keizer , Napoléon III tôt koning Wilhelm. : Het onderhoud duurde twee uren. Napoléon III vertrok dan, als krijgsge-vangene van den koning van Pruisen, naar Bouillon, in Belgisch Luxemburg. Den zon-dag morgend, 4 september, vertrok hij uit de statie van Libramont per bijzonderen trein naar Cassel, in Duitschland, waar hij moest verblijven. Twee Prui.sische generaala vergezelden Napoléon III. Den 2 september 1870, 's morgends ooi 11 ure, werd op het kaateel Bellevue, bij Illénois, de overgave van de vesting Sedan geteekend. Het geheele Fransche leger (39 generaals, 50 stafofficieren, 2600 onder-officieren en 83,000 manschappen) werden toen krijgsgevangen verklaard. Bovendien moest de geheele leger voor raad, wagens, geschut, adelaars, vaandels, paarden, krijgskas, enz., alsmede de vesting, onmid-deliljk overgegeven worden. Daarvoor wa-. ren reeds 21,000 Franschen gevangen genomen, 17,000 gesneuveld en 3,000 over de Belgische grens geweken. Van het Duitsche leger sneuvelden 190 officieren en 2832 manschappen, 282 officieren en duizenden sol-daten werden gekwetst. De Sedan-rlag is gister te Berlijn door do militaristen en moordzuchtigen met hetgeen men « vaderlandslievende feesten * noemt, gevierd. De geheele stad was bevlagd. 's Mtorgends was een reusachtige menigte naar de Lin-den gestroomd, waar de veroverdo kanon-nen te zien waren. 11 Russische, 2 Fransche en 5 Belgische kanonnen, bespannen met Russische paarden, kwamen onder grooten geestdrift van het volk, vôôr het keizerlijk paleis en v66r het paleis van den, kroon-prins gereden. :J i i ■i . —— Europeesche yoiios HE TOESTAND ©FFICIEEL3EÎ midsbseliig Donderdag avond, 10 'ure. — De toe-stand blijft dezelfde in de povincïèn A ntzverpen en Limburg. Iiasselt is geheel door de Duitschers ontruimd. Duitsche troé-pen hebben zonder eenige i 'h/ijgskundige beweegredenen eenige 'dor-fen verbrand in de omgeving van Assche, en hebben zich als naar gewoonte overge-leverd aan flundering. In het Noorden van Brabant hebben de bezettingstroefen bestemd voor het dek-ken der verbindingswegen, talrijke ver-schansingen opgeworpen en hebben op hun front verschillende bruggen over de Dijle verwoest. ûgnderiMtfô gtelarfesni 03 Duitschers schieten op ses trein viucbtelingea TR1ati finnHp —- UriPi ccrami^f^Ti Duitsche troepen hadden woensdag heel het omliggende van Dendermonde bezet. Onze correspondenten van Aalst en Dendermonde hadden ons daaromtrent uitstekend ingelicht (Zie ons blad van gisler). Men weet dat Dendermonde (een gede-klasseerd fort) nog voor een groot deel omgeven is van zijne vestingen en dij-ken. Een deel onzer veldartillerie was er opgesteld. Gister morgend, om 4 1/2 ure, werd van wege de Duitschers een geweldig ge-weervuur geopend. Aldra liet onze veldartillerie hare stem hooren. De vijand besclîoot daarop Dendermonde en het voorgeborchte St-Gillis, met mitrailleuzen en kanonnen. De statie van Dendermonde werd herhaaldelijk getrof-fen. Een trein^ uit yiec geslo.ten koopwa- renwagons en een platten wagon, laadde het personeel der statie op en een vijftig-tal personen, die er eene sehuilplaats ge-zocht hadden. Dichtbij Audegem reed de machinist het gesloten sein voorbij. Daar-door ontplofte ongelukkiglijk een pétard. Duitsche soldaten, in den omtrek opgesteld, dachten dat men op hen schoot en vuurden op den trein. Een 20jarig meis-je> Marie Cornelis, werd op den slag ge-. dood. Zij werd in den rug getroffen. Een man bekwam eene wonde aan het been, door een afgeweken kogel. Een 17jarig meisje werd aan de bil getroffen. Een stadswerkman kreeg dwars door den wand van den wagon een kogel in de kuit. De wagon draagt verscheidene spo-ren van kogels. Een geneesheer onderzocht de gekwet-sten allen vluchtig te Meirelbeke, en de .trein kwam om. 9 u. 45 te<Gent..aso»^ Het lijk* van het meisje werd voorloc^ pig in de statie geplaatst ; de gewonden zijn naar het gasthuis gebracht. Te 7 ure werd de slag voor Dender-' monde hevig. Een groot getal obussen werden in de stad geworpen, veroorzaak-ten groot schade en stichtten brand opi verscheidene plaatsen. ■ De bevolking sloeg op de vhicht. * * • De officieele mededeeling zegt : De Duitschers sijn 'teruggcslagen "tè\! Dendermonde. De Belgen, opgesteld tn j het Zuiden der stad, sijn de beschieting£ begonnen te 6 ure. Zij duurde tôt 10 ure.j De stad is niet geraakt. Bijzonderheden,\ ontbreken. (In tegenstriid met dio officieele mede-i deeling verzekert men ons van verschil- j lende zijden dat de stad wel getroffen; werd). $ »»i ■ ■ m i Mec6il3B onder «rater gezet Men meldt dat Mcehclen onder Trater is gezet door de Belgische Génie. De duitsche mortier, dienende om obussen te werpen, zou verzonken gijn. W -imu Antw&rpen zoo niet £6bomtsardesrd worden Londen 4 September % >v Engclsehe bladen hadden een te-Iegram ^uit Oostende afgekondigd, meldend dat het; bombardement en de omsingeling van Ant- werpen aanstâande waren. ^ De algemeene consul van Engeland te •Antwerjten heeft aan het « Foreingn Office »i getclegrafccrd dat Iilj door den militairen, gouverneur van Antwerpen gelast was ditj bericht formeel te logenstraffen. ^ « % De Agencie Vas Diaz stuurt het vol-' gende : « Een belgisch' officier heeft aan on-zen Antwerpschen correspondent verklaard, dat de misdaden der Duitschers te Mechelen, Leuven en Aerschoot, enz. hunne oorzaak vinden in strategische overwegingen en geene eenvoudige da-. den van vandalisme waren. De Duitschers hopen zich aldus van Antwerpen meester te maken zonder veel moeitc noch opofferingen. » Hunne inzichten zijn, niet alleenlijk; de paniek te werpen onder de burger-j lijke bevolking van Antwerpen,maar ook te beletten dat de vluchtelingen naarj hunne stad terugkeeren. » Met dat doel stellen zij zich tegen- j over deze ongelukkigen als barbares • aan en schieten er velen dood. » Aldus maken zij de steden onbe-woonbaar waar de vluchtelingen zou-den willen terugkeeren en blijven dez© allen te Antwerpen. s Zij rekenen erop dat de stad in de noodzakelijkheid zou zijn zich over t«> geven bij gebrek aan levensmiddelen en zij trachten de bevolking te demorali-; seeren door bommen van uit hunne Zeppelins over de stad te werpen. » Maar wij hebben al onze voorzorgea genomen door onze ongelukkige land-genooten, die in onze stad gevluchtj zijn, naar geruster streken te brengen.» Onze korrespondent heeft alsdan ge-vraagd : « Cij denht d«3 dat de aanvai ; der Duitschers niet zal pSaats hebben? » ■ « Ik twijfel er stork aan, antwoordde ; de officier, de les van Luik moet ze voor», ziçhtig gemaakt hefabefe. r ~ -

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection