Vooruit: socialistisch dagblad

234 0
17 November 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 17 November. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 26 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/h12v40m26p/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

filai® «y li west-ïlaantan su In Frankrljk Dit Duitsciie broD. GROOT HOOFDK WARTIER., 14 Novem-ber. Avondbericlit. (Officieel) : In hat wes-tert noch in het oosten grcote strijdhaade-ling&n. In Italie gosde uitslagea bij de ge-vechtea in de gebargten. West et jà oorlor/stcrrein : GROOT HOOFDKWARTIER, 15 Nov. — Bij donker en mist bleef de artilleriebe-drijvigheid in het algemeen matig. Ze steeg bij Dixmuiden en in enkelo sektors van het Viaaudersche gevechtsveld des avonds tôt groote hevigheid. In gevolgrijke verken-eersgevechten bleven gevangenen en ma-chiengeweren in onze hand. Oostelijk oorlogsterrein : Geene groote gevechtshandelingea. Macedonisch f ront : In Albanie ruimden de Franschen de hoogtestellingen ten westea van het Ochri-da^meer.ïtaliaansch front : Onze in het gebergte van Fonzano en Feltre ten zuiden vooruitgekomen afdee-lingen staan in gevechtshandeling met den vijand. Aan den neder Piave niets nieuws. De eerste generaal-kwartiermeester: Ludendorff. Uit Fransche bron, PARUS, 14 October. — Officieel: Groote bedrijvigheid der twee a-rtilleriën op den rechteroever van de Maas. De Franscûe a-f-deelingen zijn geslaagd in versehillende o ver vallon op de Duitsche linies, bijzonder-lijk ten Z.-O. van St-Kwintijn, ten O. van Sapigneul, in het Chaume-bosch, en maak- ten een tiental gevangenen. # # & De oorioi îassÉefl Italie as Oosfefirijk-iisneafije "Oit ®ro& WEENEN, 14 November. (Oîficieel) : Onze troepen rukten gister te Feltre en Fonzaso binnen. Langs ds beide kaaten van het Suga-nerdal bouwde het leger van v eldtuigme©ster graaf von Schenchenstuel de in den loop der laatste dagen be.rhaalde uitslagen machtig uit. Zijne afdeelingen bereikten intusschen Primolano en nadat zij den dag te voren d&n Monte Logaro in-genomen hadden, bestormden zij onder zware sneeuwvlagen verscheidene sterke verdedigingswerken ten oosten van Asiago, alsook het pantserwerfc op dan Monte Lisser. De tegen Italië kampende verbonden strijdkïaohten staan aldus van aan de ■ Âdria tôt voor Pasub: overal op vijaade-lijken grond. Aan de Ledrizee. wierpen onze btormtroepen den vijand nog uit twee Si-eaie. .sÈeïinjuintfiij^ v/aarhij gevaii-geBfn en r£ia.chïejisfe"were.n in iianden talc-ver! . " . & ïfc !§S Russissii-Paeisclis-SaEisisehg put Uit Oostenriikscîie bron. WEEN EN, 14 Novembor. (Officieel) : Niets van belang. ^ * Os oorlog op dia Baikan Uit Oosisariiksc&e broa. W EEN EN, 14 November. (Officieel) : Nicls van belang. Uit Bulgaarsche bron. SOFIA, 13 November. (Off.). Macedonisch front; ïen westea der Ochridazee en in den boog van Cerna levendig artillerie-vuur met eenige ondorbrekingen. In den omtrek van Moglena werd eene vijande-lijka verkenniagsafdeeliag verjaagd. Dobrudschairont : Langs het he&le front zwakke artilleriewerkzaamheid, die nabij bet dorp Preslaw nog voort duxirt. SOFIA, 14 Nov. — Macedonisch front: Aan het geheele front zwak vernielings-vuur. In 't bovendeel van het Skumbidal "erstrooida eene Oostenrijksch-Hongaar-sche verkenningsafdeeling eene vijandelijke groote patroelje. Dobrosdscha front: Niets van beteekenis. Emi koïîe gAseiiietiestis dir Bussisciie B@vôlaîie lu de Leipzigsr Volk^seitung s vinden. volgende korts geschiedenis over de Rus. tibehe gebeurtenissen : «De sedert lang verwachte aanval van ien Peterburgschen Arbeiders- en Soldaten. raaci op de Voorloopige Regeering en hei Voorparlement, is dus in één slag werkelijk-beid gewordan. Zooals Reuter reeds op 7 November mede-deelde, is deze aanval zonder bloedvergie-ten aîgeloopen. Op bevel van de kort te voren aangestelde militaire commissie. — aanstelîing die op de scherpste wijze afge-keurd w i,s door de Voorloopige Regeering En het Voorparlement, — bezette eene af-deeling marinesoldaten de biizonderste re-ïeri-ngsgebouwen en droeg het regeerings-gezag op aan den Peterburgschen Arbeiders- en Soldatenraad. Hoe wae deze omkeering inogelijk gewor-den 1 Om op deze gev,iehtige vraag te kun-Den antwoorden, mosten wij eerst en voor-a.1 overgaan tôt eene samenvattende schets der van elkander meer en meer afwijkende Btrekkingen in de Russische demokratie. I>e eerste regeering die, zooals algemeen gebend, i-t ttand kwam naar de Maartrevo-liitip,. bestond, zooals men ook weet, met uitzondering van Kerenski. uit kadetten en octobristen, vertegenwoordigers der leiden-de partijen van den oppositieblok der vierde. ■L'aerna. VOORUIT In KIsin-Asiê Uit Turksche bron. KONSf AN TIN OPEL, IS Novamber. (Officieel) : In Irak werd vastgesteld dat En-gelsche strijdkrachter, die langs beide oevers van den Tigris opgerukt waren, den terugtocht ovar Samara aangevangen hadden — .iinaïfront ; Plaatseiijke gevechten zijn hier in den laatsten tijd uitgebroken. — Langs de andore frontafdeelingen gaene bijzondere gêbeurtenissen. KONSTANTINOPEL, 14 Nov. - Sinai-front: De artillerie- en infanteriegevechten gaan voort. — Aan de overige froaten geen gebeurtenissen van belang. # OP ZEE uq verscharple uuiRbcoîoorîog Uit Duitsche brok. BERLIJN, 14 November. (Off-) : Een onzer U-booten, beve.îhebber kapitein-lui-tenant Gerlach, heeft in den Àtlantischen Oceaan opmeuw vier stoomers en een zed-ler met 352000 br. r. t. gatorpedeerd, daar-onder een zeer groot.cn Engelschen stoo-mer, van uitziclit den <• Baltic » van de White Star Line. De overige schepen waren te zàmen naar Frankrijk bestenad en hadden staal, meel, koffij, tabak, boonen en stukgoed geladen. De Chef vau dea Aduiiraalstaf der Marine. LONDEN, 15 November. (Off.): Een En-gelsch destrooier en een kleine monitor werden door eene vijandelijke onderzee-boot getorpedaerd, die in samenwerking met. het leger in Palestina opereerden-Va^i de destrooiers wordsn zeven, van den monitor worden 26 nian v^rmist. ROTTERDAM, 14 November. — De « Maasbod© > meldt : Het Engelsch zeil-schip « G. T. W. » is ge.st.rand en wrak. Het Amerikaansch zcilschip t Emma Me. Adam », 167 ton, en hét1 Engelsch idem <; Lucy Richmond », 14S ton, zijn gezon-ken. De Frànsche steamer «Ville de Cha-lons >, 221 ton, is gister gestorand en wrak. Het Amarikaansch. zeilschip. « Hatte Ric-karsoa », 172 ton, en. de Amerikaansohe st'rooms'teamer x<Chsater », 'zijn gezonken gemeld. De Amsrikaansche steamer «George Graham », 2041 ton, is gesfcrand en wrak geslageu. Het Russisch zeilschip « Pittan », 370 ton, is gestrand en vermoe-delijk verloren. Het stoomsahip «Belgique» is gezonken. De Fransche tra nsportsteamer «Saint-Laurent», S, 164 ton, is opgebrand. De Amerikaansciit steamer « Katahden » is gezonken. Het Amerikaansch zeilschip «Fearless» is eveneens pezonken. De Amerikaansche steamer « Olympic », 6b; ton, is ook gezonken. ■■■! 111 ,J Het KredspropiM m dgfi Sowjsî WEENEN, ici Nov. — Ovcr de stelling, die de Oostenrijksehe-Hongaarsohe regeering tegenover de laatsté besluiten der Sow. jets over de vredeskwestie inneemt, nieldfc men nog het volgende : Het besluit van het Kongres der Sow jets (Arbeiders- on .Solda-tenraden) is natuurlijk op zich zelf nog geen vredesvoorstel. Het geeft enkel de richtli-nies voor hét vredesvoorstel welke do regeering volgens dsn wil van het . kengres aan do re'geeringn der corlogvoerenden te ricii-ten heeft. Men moet dus ee-rst afwachten m welken omvang een feitelijk yrcûesvoorstel met de aanwijàngen van het Kongres'.zaï overéenkomeu. Tôt na toe is ROeh zulk voor-stel noch het aa.nbod van een wapenstil-stand hier aangekomen. 3Ien moet ook ob-jectief vaststellen dat het nog niet vaststaat v • . I .. of de huidige masimalistische regeering ertoe komen zal de aanwijzingeu van het Kongres na te kom^n. Te voren hebben de maximalisten, gelijk blijkt, eerst hun ern-stigen str'ijd tegen de oppositie uit te vech-ten. Indien het hun gelukt de maoht te be-houden en indien er dan een vredesaanbod bij de Oostenrijksçhe Hongaarsche regeering zou aankomen, dan zou zij zich direkt met de verbonden regeeringen in verbinding stellen. Het p'rograifima van het Sowjet-Kongrss komt aan de regeering als eene doorgaans geschikte bazis voor onderhandelingen door de oostenrijksche regeering aïs vroeger aan haar princiep van eenen vredo zonder an-nexaties en schadelbosstellingn vasthoudt. In elk geval dekt zich dat, wat het Sowjeo kongres schijnt dat zsîf gevoeld te hebben en dêze al te verregaande opvatting van het begrip der annexaties verandert natuurlijk niets van het feit dat een vredesvoorstel in den zin der besluiten van het Sowjet-kongres eene bruikbare bazis voor vredes-ohderhandelingen zou vornién. ■■ Mu ■ H H I ■■■■■CTBBPgW Ds lotsW in Rsssîand LONDEN, 14 Novanber. — Men meldt dat .er bij de overheden gister uit Peters-burg een telegram aangekomen is volgens hetwelk er door finlandsch Telegraafbureel gemeld is dat Kerenski in de hoofdstad ia en ze zoo goed als heelcmaal bezet houdt. Moskow is het 'hoofdkwa.rtier, der voorloopige regeering. De leninisten behielden slèchts een doel van Pëtersburg. Anders is heel het land in do handen der voorloopige regeering. De Kozakken hebben de Roode Garde afgeniaaîrt. AMSTERDAM, 14 Nov. — De door de engelsche admiraliteit opgevangen telegram over de nederlaag van Kerenski luidde: Gister (12 November) heeft het revolu-tionaire >leger na een- verbitterd geveciit voor Zarskoje-Selo de . antirevolutionaiire troepen, on^er Kerenski volledig verslagea. In den naam der revolutionaire regeering beveel ik dat aile vijanden van de revolutionaire demooratie zullen weerstaan worden en dat aile maatregels zullen genomen worden om do troepen van Kerenski gevaa-gen te nemen.'Ter zèîf der tijd verbied ik aile avonturen die van a aï 4 kunnen zi.fn om 'î© ixitslzsén 'dçr1 S^vcrhrtie en den zegepra-al van het révolution-air leger in gèvaar zon-den kunnen brengen. Get. Murajew, dpper-bevelhebber der troepen die tegen Kerenski optreden. In de revolutionaire geschiedenis zal da naeht op -1-2 november aangeteekend staan. De pogingen van Kerenski, om de anti-revolutionaire troepen tegen de hoofdstad te laten oprukken, zijn op eene beslissende manier beantwoord geworden. Kerenski trekt zich reeds te, ru g en wij gaan tôt den aanval over. De soldaten, de zeelieden en de petex'sburgsehe arbeiders weten en ver-staan het thans hoe zij hunnen wil in de macht van de démocratie moeten doen ken-nen, met de wapens in de hand. Het burger. dom heeft te vergeefs getracht het leger der Revolutie te verdeelan en Kerenski het be-proefd om het door de macht der Kozakken te vernietigen. Beiden zijn mislukt. Arbeiders en bceren ! Het verheven gedacht der heer3cha.ppij van do démocratie heeft de ge-ledcren van het revolutionaire leger aan elkander gesloten en zijn wil nog gestaald. Het beele land zal er weten voor te zorgen dat de heerschappij van den Arbeiders- en Soldatenbond niet een voorbijgaand ver-schijnsel is, maar wel eene daadzaak waar-van niets meer - te veranderen valt, eeae daadzaak die de macht van de arbeiders, de soldaten en de boeren bewijst ! Opstand tegen Kerenski is niets anders dan opstand tegen de grondeigenaars, hes burgerdomen de menschen der soort Korni-low. Weerstand tegen Kerenski is ook een» bsvestiging van het recht des volks op een spoedigen vrede, van zijn recht op een vrij leven, op land, op brood en op macht. Da revolutionaire afdeeling op Pulkowa (de plaats waar de sterrewacht st.aat), heeft door een dapper gevoerden slag de zaak der Revolutie, dus der arbeiders en der boeren veel versterkt. Wij kunnen dus niet terug-keeren tôt het verleden. Wij moeten strijden tôt het uiterste, ons heelemaal opofferen, om aile hinderpalen uit den weg te ruimen. Onze weg ligt thans open en onze over-winning is zeker. Het revolutionair Rus-land en zijn Sowjet hebben het recht om fier te zijn vooTal over de houding der af-deeiiag van Pulkowa, die kampt onder de leidihg van den overste Walden. Wij moeten hare gevallenen gedenken en hare strij-ders verheerlijken, de revolutionaire soldaten zoowel als hunne officieren, wijl zij al-len hun volk getrouw gebleven zijn. Lang leven de revolutionairo démocratie en het socialistiscix Rusland ! Get. in den naam der volksgevokaachtigden. Trotski. STOCKHOLM, 14 Nov. — Omtrent de gebeurtenissen in Petersburg kwam hier nog geen nieuws toe uit vertrouwbare bron. Uit de versehillende berichten in do zweed-sche dagbladen is nog niet bepaald op le maken wis overwinnaar en meester van de straat is. Volgens de eenen zijn do bolsche-wiki door Kerenski verslagen, die er in gelukt was zich aan te sluiten bij Kornilow en Kaledine. In strijd hiermede verklaait «Stockholm Tidendev dat Kerenski het spel bepaald verloren heeft, aangezien hij zich op weg naar Petersburg moeten inlaten heeft met onderhandelingen. Hij staat nog steeds in Gatschina-, terwijl de bolschiwiki zich gereed maken voor de verdediging vaa Petersburg. BASEL, 14 Nov. — Volgens een lon-densch bericht melden de dagbladen uit Petersburg dat in Moskow, na een gevecht dat 700 slachoffers kostte, de tegenstrevers eeae oyereenkomst slotea op de bazis vaa het stichten eener socialistische regeeriag, die ook maximalisten in haar midden zou ue-men. De militaire goeverneur nam dit voor-• stel aan. In Petersburg telde men reeds 800 dooçlen. De gèmsenteraad trad tusschen met het verzoek om verder bloedvergieten te sta-ken en zond boodschappers naar aile be-dreigde plaatsen om hetzelfde te vragen. AMSTERDAM, 14 Nov. De «Rotter-damsche Courant» meldt: De engelsche bla-den. vernemen dat de engelsche bqodschap-per in Petersburg, Buchanan, slechts in het uiterste geval zal teruggeroepen worden. Waarschijnlijk blijft hij dus gevolmachtigde bij de nieuwe regeering. LONDEN, 14 Noy. — De officieele krin-gen in I.onden kunnen de benden van ver-raders, die voor den oogenblik de overhand hebben in Petersburg, niet aïs regeering er-keflnen.KOPENHAGEN,1T Nov. — De « Ber-lingske Tidende» meldt uit Haparanda: Omtrent de samenstelling van het Leninsch kabinet meldt men: Lenin, opperminister; Totski, buitenland ; Rjikow, j usticie ; Njas-now, binnenland; Oranjikow, organisatie; Grilenkow of Bi'oelenko, oorlog; Glabo, posterij; Schwarsiw, finaaciënj Miljutin, landbouw. Aile twee uren wordea er proclamaties in reusachtige oplagen verspreid. Langs de hoeken ci or straten staan redenaars de nieuwe regeering aan te bevel en. DEN HAAG, 15 Nov. — De *Daily Chronicle» meldt uit Petersburg : De heden-daagsche berichten uit de hoofdstad zeggen dat de strijdkrachten van Kerenski verscheidene duizenden dooden en verwonden hadden en verscheidene duizenden gevangenen in de handen der maximalisten moasten laten. De kozakken van Kerenski voerden driemaal te vergeefs ruiterij-aan- > .— —ut-wrr ■■■ . ... mu—mu— i i mi .iii.iii.i .. . In de niaand Mai werd deze regeering, geldzak ook zeurden en knoeid&n, toch kon- r yôr-raderhjk^ houding vaii den z-ij niet verhindereai dat de handen aan Miljukow, door aen Peterburgscnen Arbei- het werk geslagen werden voor de voll^- ders- en Soldatenra-ad oravergeworpea en ge h&riarichtiag van het Russische rijk'op vervangea door het earste coalitisministe- demokratische grondslagen en het voorbe-rie, waarvan eenige socialisten deelmaakten reideo van diepgrijpende volksgezinde her- a!s vertegeawoordigcrs van de. arbeiders-, vormingea op elk gebied. boeren- en soldatenorganisatios. Maar bij dit ailes versehoof zich allengs van ai ait tijdstip dagteekont het « njar- het politiek zwaartpunt des lands heele- telaarschap » der opvolgende coaHtieniini. maal naar links, iets dat van aard was om steries, die elkander, zooals men zich her- de kapitalistisciie kringen meer en meer innert, ongehoord snel verdrongen en op- aan te zettea tôt krampachtiger wordende volgdea. . _ pogiagea van verzet tegen de demokrati- lieeas bij net stieaten van het aJereerste scke regeering en hare meeefc vooruit-stre- coalitieministèrie protesteerden de afge- vende ledoa. vaardigden der bolschewiki ea de fractie der En daar kwam de bolschewikische rel van internationale menschewiki tegen het deel- 16-18 Juli in Petersburg als met een slag maken van socialisten aan een burgerlijk de positie der burgerhjke, kapitalistische mimsteric en de ontevredenheid over de kliek, bij de welke zich d<e vreesachtigie ben-hande^wrjze van het coalitieminis-terie steeg de der kleine burgers was gaan aansluiten, van dag tôt dag, toen het gebleken was dat op eene aanzieniijke wijze ver&torkeu. de burgerlijke ministers niets anders waren Onder het huichelachtig voorwendsel vaa dan de «vertrouwensma-nnec» van de achter strijd te voeren tegen de «anarchie», bédé schermen staande féodale grondeige- gon nu het kapitaîistisch burgerdom, onder naars en de imperialistische kapitalistea, de leiding der kadettsnpartij, eene dolzin-die mets anders deden dan hinderpalen leg- aige ketterjacht te makea op de socialisten gen voor het hervormingswerk hunner socia- en vooral op de sociaaldemokratische orga-listische confraters en ambtgenooten. nisaties. En srger om erger werd het, toen het zoo Jarnmer genoeg kenden ds uit mensche- klaar bewezen werd dat het knoeien van de wiki eu seciaalrevolutiocair&n bestaande burgerlijke miaist-ers, vooral voor wat de arbeiders- en soldatenraden, zoornin als buitenlandsche politiek, de landbouwkwes- het intusschen .tot stand gekomen coa-litde- tie en de levensmid&elenverzcrging aan- ministerie, geen voldoenden weerstand bie- ging, onmiddellijk voor gevolg moest heb- den tegen de demagogische streken der bur- ben dat het ministerie tôt. volstrelrfe mach- gerlijke partijen, te meer niet omdat zij tejotoheid zou worden gedoemd. nog aiet beschiktea over e&ue goed inge- Maar hc<e ds verts'xren"TCrrordisrezs van dan jcbrukDszs» De werkersorganisaties en het ooalitiemi-nisterie deden steeds meer en meer toege-vingen aan de burgerskiieken en eerst als het te laat geworden was protesteerden zij zwak tsgen het terug invoeren der dood-straf, tegen de dikfcatuur vaa Kerenski en tegen heit gekaoei van den aahtibolschewiki-schen blok, — iets waardoor zij de grootste volksmassa immer meer en meer dreef ia de armen der bolschewiki. En zoo is het dan gekomen dat deze laatsten, gezien de aihankelijkheid der socialistische meerderheidspartijen van de kapita-listische burgerklieken, waardoor zij aange-wezen werden op de verdieade roi vaa de vervolgden, voor de massa konden ver-schijnen als de « redders van den nood », zc-oals zjj het ook op aile toonen wistaa uit te bazuinea. Het is door deze grondsteliige feiten, dat men de uitlegging kan vinden voor de zoo erg in het oog sprdnarende verplaatsiag der partdjvernoudingea in de politieke invloe-den in den schoot van den Arbeiders- en Soldatenraad en ten deeîe ook in het midden der stedelijke kiezerskorpsen ten gun-ste vaa de minder starke bolschewiki. De verplaatsiag en de ruk naar links werden langs een andereo kant nog aanzien-lijk bevorderd door den in de maand Sep-t&mber op touw gezetten militairen opstand van dea froatopperbevelhebber Kornilow, die nu door de antirevolutionaire klieken, die om dezen tijd te Moskou hunne zooge-oaamdo staatsconferentie gehouden hadden, ajs nationalen heLd op het sohild ge-schildftrd îceid- vallea uit ea wcraca aoor macmcugeworcu. neergemaaid. De strijdkrachten van Kerenski en Kornilow zijn liaastig ann het af-trekken. Men verwacht van deze overwin-ning der maximalisten eene sterke zedelijka werking op de houding vari het overige van Rusland en op de houding van de front-troepen. Het heet dat de maximalistische troepen met ongehoorde verbittering en vastberadenheid gestreden hebbea. Of Kerenski zijne pogingen nog zal vernieuwea || is zeer twijîelachtig geworden, al wordt hetit ! van verscheidene kanten ook verzekord. GENEVE, 15 Nov. — «Echo de Paris»' meldt: De in Petersburg samengetrokken troepen die zich bij den Arbeidersraad aan-sloten, worden op meer dan 55.000 man ge-schat. De maximalisten zijn zeker van des onvoorwaardelijken aanhang der oorlogyi vloot. BERLIJN, 15 Nov. — Aan de «Berlia®f Lokalanzeiger» wordt- van de Zwitserschè grens gemeld, dat de «Corriare délia Sera» een telegram van de r'-ssische grens heeft,-volgens hetwelk de maximalisten in Petersburg staatsgebouwen, bankon en kerlcen met? ontploffingsstoffen voorzien hadden, voor in geval dat Kerenski Petersburg aanvieL WEENEN, 15 Nov. — Uit ooriogspers-i J kwartier wordt volgead oproep meegedeeld: j j Russisch hoofdkwartier, 14 Nov. 8,30 u. 's morgens. Aan allen: In naam der direkte likwideering der krisis van den gunstigen1 strijd tegen de anarchie, van de bijeenkomst' aller demokratische kraehten tegen het aan-groeien van 't gevaar van rechts en het he-j houd vaa de rust ea de eeaheid aaa heti froat: oadersteuat het Algemeea LegerkoJ miteit de vorming eener eensgezindo regeeriag ia de samenstelling van de antinationale socialisten met inbegrip der Bolchewi-ki, maar op de bazis der onverwijldo bijeen*. roeping der konst-ituante, met direkt voor-stel van eenen algemeenea vrede ea vaa d», overgave van de grond aan het grondkomi-teit. De voorzitter vaa het algemeen leger-komiteit, Peraberstow, hoofdkwartier. AM'STEBDAM, 15 Nov. — cOentra! News» van Maandag avond meldt: De ge-zanten der Entente in Petersburg hebben! tot hiertoe niet verklaard dat zij weigerenj de nieuwe regeering te erkennea; zij zijnl ji'j j| veeleer door hunne regeeringen onder voor-j behoud gelast met den Arbeidersraad itii onderhandelingen getreden. Het Russisch' hoofdkwartier zou niet meer als aanhang, van Kerenski te aanzien zijn, nadat de on-tevreden generaals de partij genomen hebben om zich in Kerenski's kamp naar Gatschina begeven hebben. De «Morning Post» meldt Maandag mor-gea: Het Russisch hoofdkwartier is sindi Zondag in verbinding met de nieuwe regeering, welke de uitgave der Russische le- | gerberichten verboden heeft. Zeven kom-i I missarissen der revolutionaire regeering zijn in 't hoofdkwartier aangekomen. Het j ■ schijnt dat een groot deel van het leger j voor de nieuwe den vrede voorstaande regeering is. In het Biilfemlaitd § an Eslasi«S BASEL, U Nov. — Een te Ba-sel aan-j wezige Engelsche geleerde bericht dat in1 jij den jongsten tijd in Hull, Manchester, Li-' verpool, Birmingham, l^erwich en Leeds, j[§ evenzoo in Ierland, levensmiddelen-on- |j] lusten plaats gehad hebben ; in Ierland kon1 de rust op militaire wijze herst-eld worden.,1 VARIA il Wat aanvangen met de Kolen?! De oorlog is eofc in het bijzonder de nlgemeene ta-dacht komen vestigen op het belaDgrijk vraagstuk onzer beveorrading met kolen. Volgens het oordeel van den engelschen hoogleertar Bone, die zeer bevoegd is in dat va!:, zouden de duit-J sche kolenlagen zoo wat binnen 50 a too jaren uitgeput '!. | zijn, indien het opdelven en verbruiken ôp den heden-, daagschen voet ot daaromtrent voortgezet wordt. Eene zeer aanzieniijke vermindering van het kslea -verbruik zou kunnen verwezenlijkt w orden door een« meer redeneerkundige aanwending van de in de steen-kolen samengeîrokken zelfstandigheden en brandstofifea,1 en daaromtrent is rogal cen en ànder te ;.cggsn : Op onze dagen wordt in onze stoven, kadiels en for-nuizên niet meer dan to »/0 van de in de kolen samengetrokken verwarmingskracht ten nutte gemaakt, terwijl' {' : van de overige go ®/o eenvoudig doar buis en schouw! verloren gaat zonder dat icmand er eenig veordeel Tan i'I f heelt. , tl Onder de menigvuldige voorstellen, die gedaan wer-, den om eene meer redeneerkundige aanwending def Jj l kolen te verwezsnlijken, dus om die overgroote bespa- Niettemin werd deze militaire opstand j . 11 dadelijk ten gronde geworpen door den 1 Isji eensgezinden ■ tegenstand der arbeiders en? ; soldaten. die verraad in het spel hadden j i gezien. Het. was zoo duidelijk te zien dat ;j ' I de burgerlijke klieken met dea généras 1 samenspa-nden om een geheim gehouden doel te bereiken, dat er den lando door een storm van verontv/aardiging opging en il I dat a-lle demokraten. aile prolelariërs te III wapen liepen onder dr,n overal ailes over- : 181 hep rsc lien den kreet: «Aile macht aan den <) Arbeiders- en Soldatenbond! ! » Het was in zulke toestandea en. omstan-digheden dat op het eindo vaa September de door de voorloopige regeering sainen- Sjif geroepen demokratische konferentio te Pe- ! ill teasburg vergaderde,'die zou te beslissen f|| hebben over de manier waarop de nieuwe tj-l-regeeriag zou sameagesteld worden. Op deze konfereatie waren de afgeraar-, i.,1 digden aanwczig vaa de landelijke arbei- [Il ders_- en soldatenbonden, van d-a onla-ngs ■ gestichte demokratische organisaties voor îipi stad en laad, vaa de algemeene vakorgaoi- ||[ saties, van de sameawerkende maatschap-pijen, van de demokratische frontcommfe- |!S| sies, van de versehillende boerenbondea eaz. Op deze koaferentie, waarover wij verder' ||P nog iets meer zullen moefcçn zegg-eb, \rerd |'l. weldra *^ene ïcherpc tegenstelling'merkbaar voor wat de kwestie van taktiek en strijd- ii!| wijze aanging, tegenstelling die aog scher-per werd naarmate dat de neigin gen tegen 1 1 bet kapitaîistisch burgerdom aan de opperw « I vla-kte kw^amea. CfervQlgt.i j

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods