Vooruit: socialistisch dagblad

800 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 26 April. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 05 February 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/cf9j38n703/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

32" Saar — M» 116 KWWgWBWBBBWWBB»»——M—mWBMPi——aan—KM—mmmmaam IUP—i—in——■ Pnjs oer nammei ; vooi Belgiô 2$ eenîiemen, tooi den Vreemds 5 cenuemen Taletoon : Redaotie 2Al * Administratt» Vvooi sdan 26 APfilL gai 8 ]B8»® "" n i — r-p—n Oraksîer-U itgeeïsta» in: Maaf schappij H ET UCHT besîuurderr f, DE VÎSCH. L«debcrg.Oenl ,.REDACTÏE . . ADM1N1STRAT3E HOOGPOORT, 29, GENT VOORUIT Orgaan der Belgmhe Werkliedenpaptsj, — Wepschijnmde aie dagen. vstsmsMmimfàWfrwmmœmiamÊÊmmÊmim&Ek ABONNEMENTSPRUft BELQîE DHe maendeo. . ... fr. 3.29 Zcs maaacsi» « . , , . fr. 6.50 Cen jaar . ...... fr. 12.59 Men aîwnneert zicb op aile poftbircele* DEN VREEMDE Drie maanden idagelijk» versonsienl ..... (ri C.T3 Europeesche Oorlog l Vest-Vlasadtrsn su In Frankrijk lit Duitsche brou Groot Hoofdkwartier, 23 April. Tfcstelijk oorlogsterrein: inze loopgraven die wij veroverden aan den eg Langemarck-Ieperen moesten verlaten orden tengevolge van een onderaardschen atervloed, lie h t onmogelijk maakte ze in aat van verdediging te stellen. Rond den iddag is eenen Engelschen granaten-aan-,] teruggeworpen geworden ten zuiden van t-Eloi Engelsche patroeljes die, na eeai jrt voorbereidingsvuur vooruitgekomen aren tegen onze linies aan de twee kanten in den weg Bapaume-Albert, zijn terugge-orpen geworden. Te Tra-cy-le-Val mislukte lien vijandelijken gasaanval; de gaswol-jn vielen terug in de Fransche posities. inks van de Maas hebben wij vijandelijke dpgraven ten zuidoosten van Haucourt en in westen der hoogte van Mort-Homme. 'Rechts van den stroom, in de Woevre en ùde hoogten bij Combres, blijft de strijdbe-[ijvigheid beperkt bij voortdurende en he-ige artillerieacties. mtelijk oorlogsterrein: T î zuiden van het Narocz-meer mislukte n russischen aanval ter sterkte van een Italjon ongeveer, voor onze hindernissen, tt groote verliezen voor den vijand. Anders ieae gebeurtenissen van belang, uitgezon-ird zwak tijdelijk artillerievuur en enkele itroeljegevechten. Mhn-oorlogsterrein: Niets nieu'.vs. Opperste Legerbestwtr. Groot Hoofdkwartier, 24 April. ftoUlijh oorlogsterrein: Eene levendigere strijdbedrijvigheid dan de laatste dagen heerschto op biina het iisc'ie front. Op meerdere plaatsen badden înstige ondernemingen van Duitsche par 'oeljes plaats. [Ten zuiden van St-Eloi werden Engelsche leelingen teruggeworpen door ons vuur. 1 de streek der Maas kleine F ransche aan-lllen met handgranaten, gericht tegen on-iposities in het bosch ten Noordoosten va.n rocourt, die teruggeworpen werden. In o loop van den nacht zijn zwakke aanval-J voor den vijand ten oosten van Mort omme eveneens mislukt. Een sterkere aanval is volledig mislukt or onze linies in de streek der hoeve van uaumont. Een Engelsche biplan werd iten strijd gesteld in den loop van het chtgevecht ten oosten van Arras. De inzit-nden, oîfieieren, zijn gevangen genomen. Oostelijlc en Balkan-oorlogsterrein: Geene gewichtige gebeurtenissen. Opperste Legerbestuur. it FranscîiG brou PARUS, 24 April. — Eerste bericht: In ilgie heeft onze artillerie energiek den sec-t ten oosten van den weg Ieperen-Pilkem kanonneerd tijdens het gevecht op die Etats door de Engelsche troepen aange-an. Ten westen van den Maas na eene ge-Mige artillerie-voorbereiding, heeft de and in den loop van den nachi onze posi- aangevallen. Een andere aanval op onze loopgraven ten orden van het bosch van Caurettes met ge-uik van brandende vloeistofîen is volledig fuggeworpen geweest. Ten oosten der Maas, heeft de vijand ten volge van een intens bombardement onzer "es van de Maas tôt aan het fort van *uï, zijne loopgraven voor het front tus-hen de vijvers en het fort Vaux met troe- 0 bezet. Een onmiddellijk ingezette artil-tie-voorbereiding heeft deze toebereidselen mislukken. In 't Bosch van Le Prêtre eenige nachte-»e botsingen van patroeljes. Kalmte op de fit van het front. In Argonnen nogal actieve mijnenstrijd te wquois en bij La Fille Morte. Wij hebben 1 verbindingswegen achter het vijandelijk '°nt beschoten. Ten westen van de Maas na 111 geweldig bombardement heeft de vijand [ee opeenvolgende aanvallen gericht op 17y posities tusschen Mort Homme en de van Bethincourt.Tweemaai hebben ons j?r- en mitrailjeusevuur den vijand ver-llcnt in zijne loopgraven terug te gaan, "or hem verliezen toe te brengen. Ten oos-10 der Maas sterk bombardement onzer eer-e en tweede linies. 'n Woevre betrekkelijk kalme dag. Een Fer versehietende kanonnen heeft het sta-Pn van Vigneulles beschoten, ten noordoos-r yan Saint-Mihiel. Een begin van brand I Htgebarsten in een naburig gebouw van p station. De spoorbaan werd afgesneden. frts Je vermelden op de rest van het front. Vf chtoorlog. — Een onzer eskadera heeft |mtlS obussen op de vijandelijke bivakken |l Azannes en Villers-les-Mangiennes, ten y-1''icK)sten van Verdun geworpen. f Gericht: In de Argonnen t-en westen vauquois heeft de vijand getracht in L 00P van den nacht een onzer mitrail-j- die het hem lastig maakte, te nemen. {• Werd terugKeweraâa. Acht «evanaonen zijn in onze handen gebleven. Ten Westen der Maas heeft de vijand zijne aanvallen tegen de beek van Bethincourt en Mort Homme niet hernieuwd. Overvallen door ons beproefd in het bosch van Avo-court hebben ons toegelaten meerdere luis-terposten te nemen en gevangenen. Ten oosten der Maas en in Woevre tijdelij-ke artilleriebedrijvigheid. Kalme nacht op de rest van het front. Ten zuiden der Somme heeft onze artillerie koncentrisch vuur gericht op de vijandelijke loopgraven bij Fransart en Hattancourt (ten zuiden van Chaulnes). Ten Westen der Maas nogal geweldig bombardement der hoogte 304. Ten oosten der Maas en in Woevre eenige artilleriegevechten. Geene infanterieactie in den loop van den dag. In Lotharingen hebben wij sterk de vijandelijke werken in de sector van Leintrey beschoten.Geene gebeurtenis te melden op de rest van het front. ÎJit Engelsche brosi LONDEN, 21 April : Het licht infanterie-regiment van Shrewshire heeft zich gister nacht meester gemaakt van den loopgracht langs de baan Yperen-Langemarck, dien zij verloren h ad in den nacht op 19 deeer maand. Onze lijn is dus ter plaats weer gansch hersteld en bevestigd. Heden was het woord aan de artillerie ©n de mijn-werpers.Os sorlsg issscligïi Italie an 0(isti8(liii-SH2Vi|i Hit Oostenrijksche bron WEENEN, 24 April. — Een vijandelijke aanyal werd gericht tegen het bosch ten zuid westen van de hoogvlakte van Doberdo. Anders beperkte de strijdbedrijvighéid Eich bij lokalo artillerie-gevechten op het kustfront en in Karinthie. Op den Col di Lana hebben onze troepen het steunpunt herbezet op den Grat ten noordwesten van de kruin, en hebben ze behouden tegen een vijandelijken aanval. De top zelf is blootgesteld aan het geweldig vuur onzer artillerie. In den sector der Eugana en te Hiva hadden ook gewel-dige artilleriegevechten pla&te. Uit Italiaansche bron ROME, 24 April: Aanhoudende werkda-digheid in den omtrek van Tonale, in de vallei van Ledro en op zsekere plaatsen van het front van Roverto, tôt voor de vallei van Calamento, langs de boorden der Massa en der Brenta. In de vaJlei van Sugana heeft de vijand op 21 April aangevallen met aanzienlijke - rachten, vooral op onze lijnen langs de boorden der Larganza. Beeds bij den aanvang tôt staan gebracht door ons zwaar vuur, vervolgens door ons zelf aan-gevalltn, werd de vijand terug geslagen. Aan den Isonzo en op den Karst was de artillerie gematigd aan het woord, maar krachtiger in den omtrek van Plavna. De onze heeft vijandelijke stellingien vernie-tigd boven Zagara,waarva.n de verdedigers door ons vuur op de vlucht gedreveo wa-ren.RessIsÉ- Psolstte- 8s!!e!scli pds TTit Oostenrijkscîie bron WEENEN, 24 April. — Niets nieuws. Uit Russiscîie bron PETROGRAD, 24 April: In den omtrek van Dunaburg nebben de Duitschers op verrassende wijze eenige aanvallen op touw gezet in de nabijheid van Garbunowka en Ginowka. Vijandelijke vliegers zijn over Tarnopol gestroken en hebben bommien go-worpen.Oi ooriof m Éïi ialkan ÎJit Oostenrijksclie bron WEENEN, 24 April. — Niets nieuwa. In Klein-Azië Uit Turksche bron KONSTANTINOPEL, 24 April. — Geen belangrijk nieuws over het front van den Irak. Langs het front van den Kaukasus zijn vijandelijke legerafdeelingen, de zich op weg bevonden door de streek van Motiki, ten ziuden van de stad Bitlis, godwongen geweest tôt een aftrekkend yerdedigingsge-vecht tegen troepen die wij in der haast op hen afgezonden hadden. Zij hebben eene groote nederlaag geleden op het slagveld. Na een hardnekkig gevecht dat zich uit-breidd® van den voet van den Korma i tôt ten zuidoosten van de stad Musch, werd de vijand ook terug gedreven naar het westen. In gevechten die plaats grepen aan den Kop, vooral tusschen de omliggende hoogten 2600 tôt ten zuiden der stad Aschkali, zijn de aanvallen der Russen onmogelijk gemaakt door cns zwaar vuur. Dank aan een door ons krachtig op touw gezetten tegenaanval is de vijand van al de omliggende hoogten verjaagd en heeft hij, vooral op de noord-waarts loopende hellingen, groote verliezen ondergaan. In de streek van den Tschorok greep er niets anders plaat3 dan voorpostengevech-ten. Eene vijandelijke afdeeling die het be-.aroeîde om voorwaarta te driagen yan Tr«- bizonde naar het zuiden, is in den omtrek van den sector Dzevislic tôt staan gebracht. Voor het overige grepen er nog al belang-rijke gevechten plaats tusschen onze wacht-afdeelingen der stad en de russische troepen die onlangs aan land gezet werden te Pala-tinano en den omtrek In den nacht van 6-7 April heeft eene onzer watervliegmachienen met goede uitslagen tijdens een hardnekki-gen aanval op de steden Imbros en Tenedos, . bomrnen geworpen op de vijandelijke werken en de veldkampen die ron^ deze steden opge-richt waren. Os soriog la is licbt Uit Duitsche bron BERLIJN, 24 April. — Een eskader van tien duitsche vliegtuigen heeft op 22 April het Russisch vliegkamp van Papenholm op het eiland Oesel aangevallen en er 45 bomrnen geworpen. Een zeer goede uitslag werd bestatigd. Een Russisch vliegtuig werd tôt landen gedwongen, ondanks een zeer geweldig bombardement zijn aile duitsche vliegtuigen ongedeerd teruggekeerd. OP ZEE Ds duïkfcoat-oorïcg LONDEIST, 24 April : Lloyd deelt mede dat dinsdag morgend de fransche sloep «Chanarab (2423 ton) getorpedeerd is. Men gielo !t dat de bemanning gered is. Do bamaeining de « Follolafm » De kapitein en 16 leden der bemanning van de «Feliciana» (4277 ton) zijn door een stoomer opgenomen. Men doet opzoekingen naar de andere kopperi der bemanning. Volgens een tweede telegram zou de ganache bemanning gered zijn. Gezonken QUEENSTOWN, 24 April: Volgens be-richten is de Italiaansche stoomer «Josief Agost Fothercheg» door een onderzeeër tôt zinken gebracht. De bemanning is gered. In het Buitenland in FrîstiiMI!; De RussSsohs troepen BERN, 24 April: Reizigers die hier van Marseille aangekomen, hebben gemeld dat dat Russische troepen, die er ontscheept zijn, op drie' stoomers aankwamen. Men schat hun aantal op 4 à 5000. Het zijn Si-berische scherpschutters, van Wladiwostok v)ertrokken. Sn ds Ksnîer PARUS, 24 April (Reuter) : Het parlement is tôt op 18 Mei verdaegd. in Zvuitseriand ivi! ook zij ne handsisvloot hsb&on Dit Iclinkt misschien als een won der en niets is echter ernstiger. Inderdaad wordt uit Bern geseind dat de Fed. Raad zich be-ziggehouden heeft met een plan strekkende tôt het aankoopen der schepen die ncodig zijn om de overzeesche toevoer in Zwitser-land te verzekeren. Dit denkbeeld werd in-gegeven ten gevolge van het feit dat de han-delsvloot der geallieerden geheel in beslag genomen is door de bevoorrading der En-tentelanden en de neutrale koopvaardij njst bij machte is om het overige verkeer te verzekeren. M Stnlîe Ds cirrematografle In de kerk Als op den plechtigen palmzondag de overgroote St-Pieterskerk te Rome bomvol was voor den goddelijken dienst die zelfs door de slapste geloovigen bijgewoond wordt ontstond er eene begrijpelijke, met verbazing gemengde verontwaardiging onder de men-schen die zagen dat niet minder dan drie cinematografische toestellen in de kerk aan het draaien gingen. Een machien stond op den bevoorreohten pTeekstoel vlak voor het hoogaltaar, een tweede stond in de prachtig gebeeldhouwde hut waarin het beeld van den heiligen Andréas placht te prijken en het derde stond op eene voor hot hoogzaal opge'imraerde stelling, van waar het heel het reusachtig bir.nenschip der basiliek in zijne kijkers had. Eenige voorname geloovigen staken be schaamd de hoofden bijeen, gingen den *o >r de preek gekomen aartspriester-kardinaal-secretaris Mery-del-Val opzoeken om het «ongehoord schandaal» aaii te klagen en in godsnaam te vragen dat er onmiddellijk een einde zou aan gesteld worden. Na aandachtig de klachten van de veront-waardige voorname geloovigen aanhoord — en zijnen goddelijken meester in een diep ge-bed geraadpleegd te hebben, antwoordde Merry-del-Val dat hij zeergoed geweten had wat hij deed als hij de heeren cinematogra-fisten in de hoofdkerk toeliet, er bij voegend dat zij zich geen gewetensbezwaar hoefden te maken aangezien hij persoonlijk verantwoor-delijk voor den heer en voor den paus was. Als den volgenden maandag voor de tweede opvoering van het «palmzondagstuk» de , cinomatografisten weer aan den draai sdn- gen en nog meer lawijd maakten dan hunne oneerbiedig ronkende machienen, dan ston-den talrijke voorname geloovigen, priesters en zelfs grootwaardigheidsbekleeders veront-waardigd op, namen hoed en gebedenboek, buigden beschaamd voor het allerhoogste en verlieten deemoedig protesteerend den ont-heiligden tempel. Eene deputatie der protestanten ging den paus zelf vinden, bracht hem op de hoogte van het gebeurde en bewerkte het dat hij onmiddellijk den aartspriester monsignor De-bisognati meezond, met do complimenten dat de cinematografisten dadelijk het huis gods moesten verlaten. Merry-del-Val is dan den volgenden dag voor de vierschaar geroepen waar hij als sterken kneut zijn procès gewonnen heeft door 't argument dat 't amerikaansch huis, voor hetwelk de palmzondagdienst gefilmd werd, hem eene aanzienlijke som geld be-taald had voor de propagandakas der roomsch-katholieke kerk. in ilsislMgi Es ovsrstroomîjîgen van den DiîSepr Volgens de «Russkoje Slowo» heeft de overstx-ooming van den Dniepr buitenge-wone afmetin;gen aangenomen zoodat- de Stroom nabij Kiew reeds 10 wersten breed is. Niettegenst&ande aarden dijken opge-richt werden, zijn de kelders der electrici-teitcentrale evenals de kade overstroomd. Bij het eiland Truchanow en de aldaar ge-Iegen dorpen en voorsteden steken nog slechts weinige huizen boven het water uit. OP 9EN BALKAN in Viiegaanval op Sofia PARIJS, 24 April: In antwoord op een vliegtocht door vijanden op Grieksche grens-dorpen gedaan, heeft een onzer vliegers vier bommen op Sofia geworpen. SOFIA, 24 April (Officieel) : Heden morgend, om 8 uur, heeft een vijandig vliege-nier, uit het zuid-oosten komende, op eene zeer groote hoogte twee bommen geworpen op eene voorgeborchte van Sofia. Eene er van is op eene school gevallen de andere op een woning. Geene bijzondere schade, en geene slachtoffers. De vliegenier heeft ook een aantal procla-maties uitgeworpen, den val van Erzerum meldende. Dit wisten de Bulgaren reeds evenals de bezetting van Trébizonde. Tijdens zijnen vlucht overvloog de vliegenier den berg Vitoscha. In Geeno woranderingen in het Eiocger tegeHiestuur BUDAPEST, 24 April. — Het balf-offi-eieel blad «Vittorul» van Bucarest looehent het nieuws dat genera-al Erstescu in de plaats van den Rumeenschen overste van den état-majoor,generaal Lotu, benoemdis. Deze had zijn pensioen aangevraagd voor 14 April, maar op vraag van koning Ferdinand, M. Bratianu en den minister van oor-log, zal hij tôt aan het einde van den oorlog aan het hoofd van den etat-major blijven. In Sf gatan Do nota yan WiSeon en do pors De «Berliner Lokal Anzeiger» schrijft o.a. dat het antwoord op de nota van Wilson een zekeren tijd zal vragen. Het is uitgesteld geworden tôt een tijdstip waarop de kanse-lier in het algemeen kwartier verblijft, zoo-danig d t M. von Jagow, na het met zijne raadsleden gediskuteerd te hebben, het naar het algemeen kwartier moet zenden, waar het opnieuw rijpelijk moet onderzocht worden voor&leer het antwoord te kunnen op-maken.Wat het Duitsche gezichtspunt aangaat, de « Lokal Anzeiger d schrijft :« Wij zijn in rechte onze vijanden aan te vallen waar zij het meest aantastbaar zijn, en van onze mid-dels gebruik te maken die het best naar het doel leiden. Daarmede doen we niets onre-ge'matigs. Het ie wat M. Wilson doet door te beweren dat zijne landgenooten op zee mogen reizen wanneer en waar bet hen be-lieft, zelfs wanneer het aan de gansche we-reld medegedeeld werd dat zij in het oor-logsgebied omvat zijn. » !n het Kongres WASHINGTON, 24 April: In het adres van président Wilson aan het kongres, den 22 April gelezen, en dat het geheele van de nota welke naar Berlijn gezonden werd, weergeeft, ontwikkelt men in a] zijne bij-sonderheden de gansche onderzee-oorlog, sinds het begn ider maand Februari 1915. Wilson sloot, de hoop uitdrukkende dat Duitschland derwijze zal ijveren, dat eene betreurenswaardige scheiding met de Ver-eenigde Staten kan vermeden worden. De verkiozlngen Uit New-York wordt geseind dat Henry Ferd de meerderheid der stemmen behaald heeft in den staat Nebraska. De politiekers zijn ongerust over deze klaarblijkelijke po-pulariteit. - De psoisxpsâitis StKkliios Do amerikaansche dagbladen, zegt met andere en ische gazetten de «Daily News» maken veel misba^ur ever het inderdaad' ernstig feifc dat men nog hoegenaamd geen nieuws vernomen heeft over de poolexpedi-' tie Sackleton, Men had er vast op gerekend dat de noor-sche walvischvangers, die dezer dagen van Grahamland te Montevideo moesten binnen loopen, volledige inlichtingen over den toe-1 stand van de expeditie zouden meebrengen, maar niemand heeft een spcor van het sehip, noch van een man gezien. De «Endurance» moest volgens het reis-' plan einde februari de zee van Wecîdel verlaten om over Georgië naar eene zuidelijkç amerikaansche haven te stevenen. Het sehip is in de heele streek niet te zien geweest eu dat is een slecht voorteeken, waaruit de amerikaansche bladen opmaken dat het' moet vergaan zijn als het niet vastigeraakt is in het afdi-ijvend ijs, wat reeds zeer erg moet genoemd worden. De zaak is zoo ernstig dat men in Erige-land dadelijk de hand aan het werk geslagen heeft om twee verschillende op&porings-, expedieties te cvganiseeren, eene die naar' de zee van Weddel zal trekken en eene di« de zee van Ross zal gaan afzoeken. Daar deze exedities bij het beste slagen eerst op het einde van December hare be~ stemmingsplajit-s kunnen bereiken, is de onderneming niet van aard om de menschen gerust te stellen en wacht iedereen met spanning op de eerste dagen der maand mei,; het tijdstip waarop het poolschip zou moe-ten binnen loopen. IN BELGIE ëtazol P® nS©t Wij ontvangen van gtezel Coole van Kort-rijk volgend schrijven : « Ik kan u ten stelligste verzekeren dat, in tegenspraak met het bericht van den; « Bien Public », gezel Debunne in het ge^ heel niet in 't gevang zit; hij is enkel gedwongen îè Meenen, waar hij woont, tel blijven, omdat men uiterst beperkt is in hei geven der noodige passer. » 't Is nu de tweede maal dat de katho-, lieke pers tijdens den oorlog Debunne aïs' gevangien aanmeldt; men zou dra gaan ge-, looven dat die « wel ingelichte » bladen het aldus wenschen zouden. » Hlfred! Gogni&ux Een lezer die meent dat de belgiachs be-volking hare uitstekende mannen te weinig' waardeert — omdat zij ze te weinig kent' —, wil in de volgende wcorden eene wel ver-, diende hulde brengen aan den te Genappes overleden natuurkundige Alfred Cogniaux : Cogniaux is in 1841 geboren in de kleine geineente Robechies, in Henegouwen, van kleine menschen, die geene middels iiaddea om hem te laten studeeren cp school. De jongeling moest zich op zichzelven be-trouwen en op zijne boeken en hij bracht heti zonder leidsman zoover dat men van hem gerust kan zeggen «dat hij een eelf-mad-e-men is. In 1872 had Cogniaux het tôt hooggeschat-ten bestuurder van den brusselschen Kruid-' tuin gebracht, waar hij in dienst bleef toi 1880, om dan als leeraar te gaan werken; in de normale Landbcuwschool van den Staat en den leeraarstoel van hoîbouwkun-! dige te bekleeden aan verscheidene Univer-siteiten.Cogniaux had weldra de aandacht op zich getrokken van aile geleerden op dit gebied! en daartoe officieel uitgenoodigd, werd hiji den bijzondersten medewerker aan het stan-' da-ardwerk van Martins. Bij al zijn ander werk schreef Cogniaux nog de wereldvermaarde «Monographia-a Phanercgrarum», die door de fransche geleerden de Candolle uitgegeven werd- en den grooten internationalen eereprijs bekwarat die uitgaschreven was door de zwitsersche Maatschappij van natuur- en geschiedkunde. Terwijl hij bij dit ailes ook nog vcior*it-ter geworden was van de belgische Maatschappij van hofbouwkunde, schreef Cogniaux maar altijd voort zeer verdienste-lijke boekjes als zijne «Petite flore de la Belgique », een werkje dat een meesterstuk van eenvoudigheid en duidelijkheid was, en waaruit duizenden en d'uizenden belang-stellenden onbeschrijflijk veel nut getrek-ken hebben. Gedurende zeer langen tijd was Cogniaux ook heel alleen opsteller van het iconogra-fisch (beeldenkundig) tijdschrift Lindenea, waarin kostelijke beschrijvingen van de. orchideeën verschenen zijn. Cogniaux was uit de onderste laag tôt ©i* den hoogsten trap geraakt, dank aan zijne eigen wilskracht, de volksklasse kan fier, zijn op zoo een zcon en hem aan zijn gt*î eene welverdiende hulde brengea. —clP— TE SERAIHG ceh lots De plaatselijke nijverheidsmaatschappijen hebben een terrein van ongeveer 5 hectaren ter beschikking der gemeente gesteld, cm. voor aardappelenteelt gebruikt te worden. Dit terrein is gelegen in de wijk «Chat-, queue» oo de nlek «anaamd «De Wo<wrfjâ>» i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods