Vooruit: socialistisch dagblad

482 0
09 September 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 09 September. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 03 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/8s4jm24h31/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

jVOORUIT Drsîkster-Uitgeeïstcr Sam: MaatschappiJ KET L1CHT bestuurder : F. DP. VIS CH. Lcdeberg-Qent . , REDACTIE . . ADM3NÎSTRATIE F OGFDORT, 29. GENT Orgaan éet* Belgische Wêrkliedenpapty> — VerschjjnQnde aile dagen. ABONNEMENTSP3IJ3 BELGIE DHe maandcn. . . , , fr. 3.2r Zes maandcn » , « . . fr. 6.5P Ecn jaar. ...... fr. 12.50' M en abonneert zicî» op aile postbureelev DEN VREEMDE DHe maandcn (dageiijks verzonden). ..... fr. 6.73Î - W De Duitschers zien er van af Gent te bezetten De Doilschers komen naar Gent niet ! In een gedeelte onzer oplàge van jgister konden wij nog melden dat de (Duitschers onze stad niet zouden bezet-ten.Ziehier wat er gebeurd is. t ' Wij meldden gister hoe een - student van Luik, krijgsgevangene der Duit-jschers, naar Gent was gezonden met een 'brief van den generaal van het duitsche 'leger. De brief was voor M. Braun, bur-(gemeester.De jongeling had op zijn eerewoord i moeten zweren te zullen terugkeeren, met of zonder antwoord, op straf vai bij de eerste gelegenheid te zullen ge-ifusilleerd worden. 53E HEER BURGEMEESTER WERD IN »T SGHRIJVEN VERZOCHT CISTER MQRCEND, OM 9 UUR, TE OORDE-'GEM TE ZIJN OM MET DEN DU1T-SCHEN GENERAAL VON BOEHN DE VGORWAARDEN DER BEZETT1NC (te bespreken. De burgemeester is er heen getrokken en om io 3/4 ure was hij ten stadhuize terug met de volgende tijdingen-; DE DUITSCHERS KOMEP3 NIET NAAR GENT EN VERVOLCEN HUN TGCHT NAAR FRANKRIJK. GENT ZAL GEENE OORLOCSTAKS IjE Î3ETALEN HÉBBEN. DE BURGERWACHT MAC NAAR CENT TERUGKEEREN en zal er voorl fclm polisiedienst doen, na hare wapem ta hetefeen afgâieverd. ER ZULLEN EENIGE OPETSCRW-CES: GEDAAN WORDEN, DIE BE-iTAALD ZULLEN WORDEN MET OORLOCSBONS. Deze verklaring werd lang en geest 'drittlg toegejuicht en M. Braun was hei voofvverp eener ovatis. Het nieuws werd /fcJiksemsnel de stad door verspreîd en ovcral steeg een. zucht van ontlastlng I l°P" I De opeischingen De generaal von Boehn eischte het Volgende : 1000 liters mlnei^ wfcftôr, -' 150.000 kilos haverf 100 rijwielen. 10 motocyclette»», 45 luchtkamers voor autos, I 10 rollen van 40 metere lengte, voor \verbanden van wonden, j 20 kilos ouate voor wonden, Veel sublimaat-pastlllen, 100.000 slgaren. Ailes te feveren tegen heden woensdag iavond, om 6 ure, < De wapens en manltfën der burger* Uvachten moeten eveneens afgegeven fworden. ■Een erq incident Zooals wij zegden, voelde elkeen zich bntlast bij het vernemen der tijding dat /de Duitschers niet naar Gent kwamen. •Wat ze te Melle-Quatrecht hadden ver-pcht, gaf er wel reden toe ! Edoch, als een loopend vuur verspreid-de zich een onheilspellend gerucht : twee duitsche officieren, die per automobiel naar Gent waren gekomen (zij waren ons (te Quatrecht voorbij gevlogen rond 11 1/2 ure, terwijl wij er ons onderzoek deden) waren door een belgisch luitenant van het leger geschoten geweest rechtover ons nieuw Feestpaleis, op de St-Pieters-(nieuwstraat.Men overdreef de zaàk riog : 'de eene 'officier was op den slag dood gebleven en de andere doodelijk gekwetst. Ziehier wat er was gebeurd : De duitsche automobiel moest: naar het stadhuis rijden. De chauffeur, — een duitsche militair, — reed echter verloren, c'raaide langs de statie weg, de Lammer-t '-aat op, in de richting van het St-Pie-orsplein. Zijn gezel zat met het geweer in de hand, schietens gereed. Op St-Pieterspledn vroegen zij den weg .naar het stadhuis. Men deed hen dus te-.îugkeeren.! Juist aan ons Feestpaleis ^ekomen^ tn kwam van de richting der Groote Statie le een automobiel met mitraljeuse, waarin t- een luitenant zat van het belgische leger ; baron Kervyn. (Deze kwam van het stadhuis, had ei een onderhoud gehad met schepene De Weert, die hem op de hoogte had ge-t- steld van de uitslagen door M. Braun in ■n de onderhondeling met M. von Boehn be-ie komen. M. De Weert had den officiel r_ verzocht onmiddellijk Gent te verlaten. M. Kervyn had zijne schouders opge--d trokken!) a 'Aan ons Feestpaleis dus reden de auto's lu elkander in 't gemoet, en alhoewel het e_ volk dat in de straat stond, — bemerkend dat luitenant Kervyn zijne mitrailleuze in 0 gereedheid brengend, — riep : « Schiet r niet! », legde Kervyn aan. s. Het grootste deel der lading vloog r. door eene ruit van ons koffijhuis en g maakte er een gat van een 3-tal centi-C meters. De kogel kwam terecht in den zijmttur van den restaurant, dicht tegen aa den achtermuur, en sloeg er eene groote -e opening in. Een deel der la"dmg h'â'd echter oolc een T der Duitschers getroffen in den hais. N De kwetsuur was niet gevaarlijk. Bur-gérs droegen den gekwetste naar de am-S bulance ingericht in het instituut de Kerchove, van waar hij naar het militair R hospitaal is gevoerd. rt De tweede Duitscher werd voorloopig W < aangehotiden. Luitenant Kervyn was,'ria' geschoten te |. hebbenv,voortgerederi. ï-v efc # & , " Y Sri ?zoôKaast M. Braun op <3e hoogte was van het geval, is hij den gekwetste J" , gaan bezoeken. " Daarna ging hij, per auto, generaal " von Boehn opzoeken, om hem de fatale !n gebeurtenis uiteen te zetten, die in geener-'S lei geval aan de bevolking of aan het ge-meentebestuur kon geweten worden. ; f Terwijl M. Braun op weg was na'ai 4 Leeuwergem (de duitsche overheid betrok ^ " daar het kasteel van baron van den Hecke de Lembeke) vroeg men zich af of de uitslag der onderhandelingen niet |in gevaar zou zijn gebracht door het in-' cident. M. Braun bleef lâng weg ": om 2 ure ; was hij vertrokken, om 5 u. 10 m. enkel keerde hij terug ; hij was van het een H*5 naar het ander moeten rijden om de duitsche oversten te vinden. Zijn lang wegblijven was oorzàak" van het verspreiden van geruchten van gijze- laarschap en erger nog!... g * » _ M._ B'rauri zag er gelukkig uit toèn hij r- uit zijn auto stapte. Men zag het dat de n uitslag goed was en de burgemeester was het voorwerp eener groote ovatie, die herhaald werd in het stadhuis, toen hij taan de dagbladschrijvers den uitslag meldde in deze termen : h — De zaak is niet 200 gemakkelijk t gegaan als dezen morgend. Wij imoesten '• dlscuteeren. Ten slotte heeft men ons begrepen. De voorwaarden van het akkoord wor-den niet verzwaard. De terenen ervan e blijven behouden zooals zii 's morgens 1 vastgesteld waren. s Dit komt er bij: de gekwetste duit- d scher is geplaatst oitder de bescherming t der Veresnigde Staten ; hij zal niet aan- t zien wordan als krijgsgevangene en zal r in de Duitsche ramgen moeten terugkee» - ren van zoohaast hij hersteld Ss. Ik hoop, voegde M. Braun er aan toe, e dat de militaire overheid daar geene de 1 minste bemerking zal op maken. « * % De gemeenteraad kwam van 5 1/2 tôt 6 1/2 ure samen en M. Braun heeft er 1 de bijzonderheden zijner onderhandelin-' gen uiteengezet. M. Casier heeft felicitaties aan M. Braun gericht, die, bij handgeklap, wer-1 den aangenomen. De raad heeft besloten woensdag eene > nota aan de pers te sturen, de tekst der onderhandelinggn bevattend. du '• •»" ■ BDe loestand » m» v? Maandag avond, 10 1/2 ure (Officieel). j Het wordt bevestigd dat de militaire overheid te Luik de inwoners fornteel ver-boden heeft buiten hiinne huisen te komen r gedurende drie dagen.. ; Deze maatregel wordt verklaord door den wensch aan het publiek den doortocht -, verborgen te houden van talrijke troefen die naar Duitschland weerkeeren. r Men heeft bovendien vastgesteld dat de brug bij Lhixe die voor eene maand terug gediend heeft om de Duitsche troepen doorgang te verleenen tôt de frovincie s Luik, den laatsten nacht gediend heeft t voor troenpen die naar dit land terug-l keeren. 1 *** t Gedurende eenige dagen werden de spoorwegverbindingen der Duitschers in ' ons land gebezigd op zekere lijnen door 1 afdeelingen zeelieden. Deze zijn zonder wapeneri gekomen en 1 zij zijn waarschijnlijk uitgerust met gewe-1 ren afkomstig van het slagveld van Hae-leri. Dit schijnt aan te duiden dat de Duitsche reserve begint lûtgeput te gera-1 ken, wijl de vijand reeds zijn toevlucht neemt tôt zekere deelen zijner vlootbe-_ manning. % * * ~ De Duitsche troepen rdie 'gisteren en vandaag gelegerd hebhen in den omtrek vari Dendermonde en Aalst, zijn heden 3 vo omit getrokken in de richting van Gent. a Op hun weg ontmoette& zij de voorposten van de brigaden onzer vrijwilligersy die zich voor de stad Gent bevonden. De vrij-willigers, die niet zoo goed geoefend 'zijn ^ als de regelmatige troepen, konden er na-~ tuurlijk niet aan denken om zich zegevie-rend tegen den opmarsch van de Duitsche j troepen te verzetten, die vergezeld waren „ door veldgeschut en mitraljeuzen. De ver-' plichting om te vermijden dat de stad Gent ten buit zou vallen aan den overwel-diger, heef t er dit leger toe doen besluiten zich terug te trekken. De Duitschers kan-, tonneeren te W etteren en te M elle. j De burgemeester van Gent, de heer p Braun, heeft een afgevaardigde gezonden j. aan den bevelhebber van de Duitsche troepen,, met het doel het noodig akkoord te ■ maken. ; l ' Un h'et 'gasthùis van Londerze'el h'eéfi 1 mert eene lijst gevonden van 200 geivonde "■ Didtschers. Duitsche legergeneeslieeren hebben verklaard dat hunne verliezen in 1 de gevechten van vrijdag te Cappellen op den Bosch zeer aanzienlijk zijn en op meer dan 2000 man geschat mogen worden.Met de opnàming van deze lijken is 'de vijand twee nachten bezig geweest. e i Sclmutgelingen - Gevecbtsn Een vijftiental uhlanen kwamen afgere-k den va.11 Eename tôt aan Leupegem. H Zij keerden terug op hunne stappen en g kwamen in botsing met een groep gendar-men. De Duitschers namen de vlucht, ach-tervolgd door onze mannen die echter wat verder, een andere groep Duitschers ont-"1 moetten. S Er had een schermutseling plaats tijdens dewelke gendarmen en een luitenant ge-> kwetst werden. a- De luitenant werd erg gewond en naar . het Roode Kruis van Oudenaarde overge-,j bracht. De andere gekwetsten konden met ^ behulp van de mannen weggevoerd worden. Te Tiegem (grens van Oost- en West-Vlaanderen,) verschenen een 20 tal Duit-e sebers. Zij hadden er een voituurke en paard opgeëischt. Zij verschenen tôt aan de Knock, te Deerlijk en hadden hier eene ontmoeting met Belgische soldaten. (• Een Duitscher werd 1 gedood en drie ge-r kwetst. De andere Drfttschers liepen weg. naar Waregem. Aan de Meirlaen lieten zij het voituurken staan en pakten er twee jongelingen vast en deden ze voor hen gaan. Een is van Waregem en een van Anse-gem. Zij trokken er mede naar de bosschen. ; Dinsdag namiddag waren de personen r nog niet thuis. ^ ^ Men zegb dat tijdens het laatste gevecht jn den omtrek van Liezele en Puera, een belgisch soldaat in een hoogen boorn was gekropen, waar hij zich goed1 voor deo vijand verborgen hield. Een signaaldraad was aa.n den boom vastgemaakt. Van zoohaast de Duitschers vooruitrukten, in het bereik van het fort, gaf de jongen een signaal en de vijajaden werden weggemaaid. Het schijnt dat de verliezen, op die manier door de Pruisen geleden, biizonder be-langrijk waren. Maandag morgend werd er tusschen Puers en St-Amands erg gevochten. Onze troepen willen de streek zuiveren van Duitschers en hebben een aa-nval ge-daan op St-Amands, waar zich nog eene vrij aanzienlijke vijandelijke macht schuil hield. Flink ondersteund door een onzer for-ten hebben zij een stormaanval op Sint-Amands gedaa-n en de Duitschers uit deze gemeente verdreven. Weer lieten ze tal van dooden op het terrein achter. Op den oever der Schelde waren eenige Duitschers toebereidselen aan het maken, om den stroom over te steken. Zij waren loopgraven aan het delven voor hunne troepen, die den overtocht zouden dekken. In dat werk werden zij verra-st door het vuur van een onzer forten en moesten a-f-trekken.Werklieden zijn naar Baasrode vertrokken om den spoorweg en den telegra-af te herstellen. Te Puers is voor het oogenblik weer ailes veilig. G-een spoor meer van den vijand. Te Opdorp echter, in het uiterste Noord-Westelijk hoekje der provincie Brabant, schijnt nog de vijand zich genesteld te hebben. Nog het gevecht te Melle en te Quatrecht Brandstichtingen en moorden Gister morgend zijn wij opnieuw naar Melle en Quatrecht getrokken, om naar de uitwerksels van den slag, die hier maandag'tusschen Duitschers en Belgen was ge-leverd geworden, te zien. Honderden en honderden personen per rijwiel of te voet waren reeds gaan zien, hadden eene « herinnering » van don slag weten te bémachtigen. Sommigen hadden stukken van kanonkogels, obussen, ge-weerkogels, kettingen, lansen, enz. Het was eene buitengewone doch tevens gevaaryolle drukte., % ❖ ^ : Langs de Brusselsche baan, tôt voér de de statie van Melle is niets bijzonders gebeurd. Tôt hier hadden de Duitschers maandag geweest, doch waren gister morgend reeds tôt over Quatrecht terug getrokken.Aan de deur der « Nationale Gendarmerie » te Melle, was het eene akelige tentoon-stelling : bebloede mantels, hoeden, neus-doeken, schoenen, enz., lagen daar opeen-gestapeld. Eerste droevige bestatigingen van een bloedig gevecht, maar... ho>e verder, hoe slechter. Weldra- bemerkten wij aan de deuren en vensters de gewoonlijke teekens die we reeds eldors vastgesteld hadden : kerven en kappen van bajonnetten en sabels. Ook stukgeslagen huisraad, enz. Onderweg reden ons hcel voorzichtig boe-renrijtuigen voorbij, met de vlag van het Roode Kruis, die erg gekwetsten met zich voerden. Aan het pensionaat van Melle lagen nog bebloede matrassen en kleederen. De wo-ning van den poortier was deels vernield. Eene afhankelijkheid van het gesticht — dat ons het waschhuis en strijkkamer toe-scheen, — was gansch uitgebrand, terwijl stallingen erg onder het bombardement der Duitschers geleden hadden. Rechtover het gesticht rookten nog de puinen van den schoonen eigendom van den heer notaris Roland. Aan den ingang ston-den eenige obussen en kanonballen, die door de Duitschers waren achtergelaten. Daar schuins tegenover stond eene dub-bele rij werkerswoningen, waar de ver-nieling bijna algemeen was. Op enkele uitzonderingen na waren aile woningen to-taal uitgebrand. Niets dan stukken muren blijven over. In nog brandende woningen zagen we de erg beproefde bewoners hunne schamele meubeltjes redden. Maar: hoe waren ze ge-, steld ! Tusschen de puinen zagen wij de verwron-gene overblijfesels van ijzeren beddens. Deze reeksen huizen waren allen arbeiders-woningen geweest, die nu yan ailes beroofd . ..ziin. f ---- - — % Recht van de baan stond het overschol^ van een ontplofte en verbrande duitschsf caisson. Personen waren hier bezig mei£ stukken van den « caisson » te rukken, ot/ als aandenken te bewaren. Voor ons warefc de akelige tooneelen, de vreeselijke gevol*} gen voldoende. v Dieren en mensenen neergeveid , Aan eene verbrande hofstede zagen wii' een verkoolden karnion waarvan de twee) ingespannen pAnneys gedood waren. Ver-v der in de weide lagen twee door kogels ge< doode koeien, een kalf en een paard. \, Maar wij vernamen nog ijselijkere geval-f len. De zucht tôt vernielen en vechten, was) ook overgeslagen tôt het vermoorden varr vreedzame menschen en onschuldige kindo-'. ren. j De slachter De Visscher is neergeschoteni evenals twee zijner kinderen. An de ren >rj waaronder Vogelaere, Brys en Boxstaelei» neergeslagen door stukken van houwitsers,*! waarna hunne woningen verbrand werden.i Eene vrouw, die geburen kenden onder? den naam van «Sosken»», werd insgelijk^; gedood. De hofstede van den landbouwer De Boe-J ver is volledig uitgebrand. Hier werd een" 18 jarige zoon neergeschoten die op denl koer stond, terwijl een jonger zoontje ver-* koold werd. Een deel van den schedel en'i stuk been, net stukken kool, was al wat j van het knaapje overbleef. En de landbou-) wer stond het gebeurde als iets heel ge-| woons te vertellen. Op de plaats zelf waar de oudste zoonj werd neergeschoten is het lijk gister voor-l middag in den grond gedolven. De plek was ijselijk om zien daar een voet van he^ slachtoffer, krampachtig ineengewrongen^ uitstak. ; Twee latten vormden een kruis en duid-^ den het voorloopige gra-f aan van het slachtJ offer. Op het voorhof la.gen nog twee -varkens,! waarvan een erg verbrand was. « * « Wij kwamen opnieuw op de groote baa-n,/ toen een auto in voile snellheid kwam aan^ giereden. Wij bemerkten spoedig dat heij een Duitsche was waarin twee soldateif zaten. De eene stuurde, de andere stondl recht, een geweer schietens gereed in dtf hand houdend. Het wa-s deze auto die.da» in de . stad beschoten werd. * * * Wij gingen nu over het veld heen,'; waai{ de Duitschers gelegerd hadden. Achter de1 afsluiting van de bla-uwfabriek was een loopgraciit gegraven, terwijl over den grond veel strooi was verspreid. Hetzelfde stel-den wij in eene afhankelijkheid van het fabriek zelf vast. Er was gemeld dat het 1 fabriek deels was verbrand. Zulks is on-juist. Het fabriek is onbeschadigd gebleven. Men weet dat de soldaten en de bevol-J king beweren dat de Duitschers hier hunne-kanonnen verborgen hadden. Hoe waren zij er gekomen ? ^ ^ Aan de Schelde die afliep, zag eenj persoon een lijk aan den oever liggen.ZichS ontkleeden en in het water springen was/ het werk van een oogenblik. Hij haaldâi het lijk boven en men stelde met afgrijzen vast dat een been letterlijk onder den knie\ afgeschoten was. De broek van den ongev lukkige was met velospelden toegespa-nnen, i wat veronderstellen doet dat de jongeil langs de Schelde rijdende, hier door dd Duitschers neergeschoten werd. Wij draaiden dan af langs de werken van de nieuwe spoorbaan Brussel-Oostende. j Hier bemerkten wij noe de Belgen er; hunne verdedigingslijn opgesteld hadden.1 't Was van daar af da-n ook dat de sla^f moest geleverd worden. Op eene brug voqden wij een erg bebloe-f den zakdoek en met bloed doordrenkt| brood. j Zoo vingen wij den terugtocht naar Gent aan, diep geschokt door de nieuwe afschu-i welijke dingen die dit klein plekje van het' oorlogsveld ons getoond had. . Dat was een deel van den oorlog ! Door j wien gewild 1 Door wien wordt hij gesteund 1 Wa-arom wordt hij gevoerd 1 Wij meldden gister dat een kanon der belgen slechts ha-lf afgeschoten was en "op het oogenblik dat men het terughaalde ver-1, der afging en vier belgische soldaten doodde. Het geval is spijtig genoeg gebeurd, maàr. het kanon was slecht gesloten geweest. Dichtbij eene hofstede is langs de spoorbaan is een Duitsch officier, die in den sla^ van maandag gedood werd, begraven ge-» worden. Een kruis duidt de plaats aan en het graf is onder bedreiging, aan de waak-zaamheid van den landbouwer -erlaatst. ..v Gister uooud.fin. personen het

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods