Vooruit: socialistisch dagblad

257 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 12 April. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 05 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/ws8hd7q430/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

mmmÈmmtÊmaÊÊtÊtÊÊ»mmÊÊàm laai» « fia i©2 tttBSM „ar ncicmei : voor België & eecnomen, voor dua < roemde â> oefltieœen iaq 1.2 Kpüaa. liöïü *m Orgaan der Belgische W DrEkater-Uitgecfste» |_.-?.: Maatschappij HET LICHT bestuurder » P. DE VISCH. Ledeberg-Oent . . REDACTIE . . ADMINISTRATIE HOOGPOORT. 25, GENT ABONNEMENTSPRIJS BELGIË Drie maanden. > . . . . fr. 3.29 Zes maanden . . . . . Iv. 6.50 Een jaar ....... Ir. 12.50 Men abonneert sicfe o» »üs {wtfeareelm DEN VREEMDE Drie maanden (dagerijk» verefendea). . .... fa O.W in Wast-ïlaanÈrin an in Frankrijk ïJit Duitsche bron Groot Hoofdkwartier 10 April. Westelijk oorlogsterrein Aan de door ons veroverde granaatput'tenstelling' ten zuiden van St. Eloi hebben onze troepen de handgrantenafdoelingen terug geslagen die er op uit waren om ze terug in handen te krijgen. Het kampen bij middel van mijnen tusschen het kanaal van La Bassée en Arras heeft in de laatste dagen weer groote levendigheid gekregen. Langs dert westelijken maasoever werden het dorp Béthincourt en de even sterk aangelegde, ten zuidwesten liggende steunpunten van Alsace en Lormine afgezet. De ■v'Jand trachtte het hem erg bedreigend gevaar af te weren door een snellen aftocht, maar de Siliziërs kregen hun nog onder 'handen. Zij brachten hun zware verliezen tee, namen 14 officieren en rond de 700 mannen onverwond gevangen en veroverden daarbij 2 stukken geschut en 13 niachiengeweren. Ter zolfdcr tijd ruimden wij op verschillende plaatsen ran het front eenigc voor ons niet heelemaal veilige werken, blokhuizen en onderarrrdsche schuilplaatsen, in het bijzonder ten noorden van Avocourt en in het zuiden van het Bois-des-Corbeaux. Ook bij dit afzonderlijk opruimingswerk gelukten wij er in1de Fransohen ernstige ■verliezen toe te brengen. Als gevangenen werden hierbij verscheidene officieren en 276 manschappen opgebracht. Langs den rechter maasoever werd op dezelfde manier een© bergkloof aan den zuidwestrand van het Bois de-Poivre schoon gemaakt, waarbij 4 officieren en 184 manschappen, plus veel allerhand ma-' teriaal in onze handen bleven. Verder ten oosten in d© Woëvre bleef het woord aan de wederzijusche artillerie. Ten zuiden van Damloup en ten noorden van ChasteauOhalins werden twee franriche vliegmaehienen omlaag geschoten. De inzittenden van het eerste zijn gedood. In »et dorpje Loos en in het Bofs-Oaillette hebben wij nog twee vijandelijke vliegmaohdenen doen omlaag vallen. Oostelijk en BclkanoorlogsterTcïn Geene gebeurtenissen van bijzondere gebeurtenis. Opperste Legerbestuur. Uit Franscfoe l*ron PABUS, 10 April — Eerste bericht. — Westelijk der Maas zwakke bedrijvigheid der artillerie in den loop van den nacht. In de Woevre berekkelijke rustige nacht. In lotharingen is een overval van den vijand op een onzer werken in de streek van Emberménille volstandig mislukt. De vijand heeft eenige verliezen geleden. Geene beduidende gebeurtenis t» melden aan het overige front. Tweede bericht. — In de Argonnen voerde onze artillerie vereenigd vuur uit op de verbindingswegen van den vijand. Onze batterijen van zwaar kaliber beschoten tijdens deze operaties ds naburige gebieden, waar er beduidende verzamelingen van troepen en marcheerende kolonnee in de •treek MontfauconNantillos waren. Bij hoogte 285 lieten wij eene mijn opvli.^cen, die de vijandelijke loopgraven op eene tamelijk groote lengte vulde en een kleinen post vernielde. Wesfeelijk der Maas woedde de heftige slag den gansehen dag door. Hij ontspon zich op het gehosle front van Avocourt tot Cumière3 en breidde zich selfs op den oostelijken stroomoever uit. De voorbedachte ruiming van den voorsprong van Béthincourt, die in den voorgaanden nacht nitgevoerd wae geworden, had ons toegelaten eene voortloopende linie te maken, die Tan de schans van Avocourt uitging, rich langs de eerste beboschto helling westelijk van hoogte 304 strekt, dan langs den zuidelijken oever der beek van Forges noordoostelijk van Haucourt on» stellingen een weinig zuidelijk der kruising der steenwegen BéthincourtEsnes en BéthinoourtCha-tanoourt weer bereikt. De vijandelijke stormkolonnes, die in dichte kolonnes uit het Cumières-bosch braken, werden onder het vuur onzer machiengewerec. en onzer artillerie genomen en verstrooiden zich. Eindelijk werd een op een onzer werken noordoostelijk van Avocourt, aan den zuidrand van het woud gevoerden aanval, welken het voor eenen oogenblik gelukt was, in onze loopgraven voet t» vatten, eveneens door eenen tegenaanval teruggewezen.^ Oostelijk der Maas groot* bedrijvigheid der artillerie van den vijand op onze stellingen op den Pfefferrug en in de streek Üouaumont-Vaux, evenals op de totaalheid onzer tweede linie. Zij werden opgehouden door one spervuur. Den infanterieaanvalien gelukte het niet vooruit te gaan. In de Woevre tijdelijk uitzettend vuur. Uit Engelsehe bron LONDEN, 10 April: Een Fokkervliegtuig landde gisteren in onze linies. De geleider .werd onpwond Bevangen gaeomtta. Hedoa artilleriebedrijvigheid bij Neuville-St-Vaast, Souchez. Hohenzollernwerke, Haismes en Wytsehaete. De vijand liet in 't Hohenzollerngebied eene mijn opvliegen. Wij hebben bij SfcEloi een betrekkelijk deel van den op 27 Maart gewonnen bodem gehouden, met inbegrip van drie der vier mrjnentrechtera. * * * Pi oorlog tussclufl Stalls in O&sttnrilk-RsBfirije Uit Oostenrijksche bron WEENEN, 10 April. — In 't Görzische hield de vijandelijke artillerie de plaatsen achter ons front onder vuur. Een Capronivliegtuig werd bij zijne landing bij Lucinico door onskanonvuur vernield. Op het overige front duren de gewone artilleriegevechten voort. In 't Suganadal schoten de Italianen Caldonazo in brand. Op Riva wierpen vijandelijke vliegers bommen. Aan den Bonale-steenweg gelukte het den vijand, zich in eenige vooruitgeschoven loopgraven ten zuiden van Sperone vast te zetten. Uit ïtaliaansche bron ROME, 10 Anril. — Artilleriegevechten van groote heftigheid in 't gebied van het Astioodal aan het frontgebied tusschen den boven But en den boven Degano, evenals op de hoogten noordwestelijk van Gorz. Verdere berichten over den uitslag onzer wapens in 't gebied tusschen den Mrzli Vrh en den Vodil zeggen : De vijand dacht ons te verrassen en wierp zijne aanvalstro^epen in dichte massas tegen ons. Op den Karet beschoot onze artillerie kolonnes, die op den steenweg van Costanjevica naar Oppacchiasella marcheerden. Er ia vastgesteld, dat bij het bombardement van Opeina door een onzer bestuurbare luchtschepen in den nacht op 8 April een groot levensmiddeïenkamp in brand gestoken. C adorn a. * * * MÉÎÛ- POQiSCbS-ËaiiSlSüka pus Uit Oostenrijksche bron WEENEN, 10 April. — Onveranderd. Uit Russische bron PETERSBURG, 10 April. — In 't gebied van Riga beschoot de vijand de vlek Schlok. In 't gebied van Jakobstadt levendige vuurwisseling. In 't gebied van Dunaburg lieten de Duitschers bij een onzer loopgraven eene mijn springen. Op meerdere plaatsen ovorvlogen Duitsche vliegers de Duna en wierpen bommen af. Onze vliegers voerden eenige gunstige vluchten uit. Een luchtschip van het type Muramiez steeg in ~ De Engeisohe krijgsverriohtingen Het Engelseh ministerie van oorlog heeft een verslag van generaal Sir John Nixon openbaar gemaakt over de krijgsverrichtingen in Mésopotamie van half April tot einde September van verleden ja^r. Het behandelt drie verschillende groepen van gevechten — die aan de Perzische grens, de expeditie langs den benedenloop van de Euphraat, die eindigde met de vermeestering van Nasirijeh en generaal Townshend's opmar3ch langs de Tigris, met inbegrip van den eersten slag te Koetel-Amara op 28 September. Generaal Nixon zet de redenen voor den opmarsch naar Nasirijeh en Koet-el-Amara uiteen. De bezetting van de eerste plaats was, zegt hij, noodig, daar zij, een Turksche bazis vormde, die Basa bedreigde. Zij was het hoofdkwartier van een groot gedeelte van de provincie Basra. Koet-el-Amara, aan de samenvloeiing van de Sjat-al-Hai en de Tigris, was het strategische centrum voor de beheersching van het Noordelijke gedeelte van de provincie Basra. In het verslag wordt echter, naar de « Times » opmerkt, nergens een reden opgegeven, waarom Townhend verder dan Koetel-Amara rukte. Alleen wordt gezegd, dat de vijand op 28 September te Koetel-Amara verslagen en daarna een vervolging op touw gezet werd. De stelling van Umm .el Hannah, die de tot ontzet van generaal Townhend oprukkende Engelsche troepen in Mésopotamie hebben verroeesterd, ligt 32 K.M. stroomafwaarts langs de Tigris van het belegerde Koet-el-Amara. . On SI Januari baddan de Enarelsahan ai een' vorgeefschen aanval op die stelling ge., daan. Zij vormt een netwerk van schansen,; met een front van ongeveer 2400 M., dat' niet omgetrokken kari worden. —dP~ Naar da stishting eenor eoriogsmarï!»» De « Agencia Amcrisana » verneemt uit Rio-de-Janeiro, dat M, Mac Adco, minister van finantiën der Vereenigde-Staten, in de finantieele bijeenkomst zou verklaard hebben, dat de Amerikaansche natie mot spoed eene sterke oorlogsmarine moet inrichten om de zekerheid harer schepen es, harer economische belangen te beveiligen. Anarchistisch komplot ZURICH 10 April. - Het «Jonraai» meldt uit Londen : Volgens een telegrams uit Chicago is daar een anarchistisch kom-i plot ontdekt dat voor doel had alle Europeesche staatshoofden te vermoorden. Eene formeele verklaring van het Generaalstaatsbeheer bevestigd dat de lijst der offers begon met den Tsar en den Dwitschen Keizer. --rjpj— In ©üslwsa Het Jagsangesche gevaar DEN HAAG, 9 April: Men meldt nib HongKong dat men in den Engeische haadelskringen aan een nakende tusschankoms* van Japan in China gelooft. De onzekerheid van den toestand verergerd met dea' " dag. _ Men heeft opvolgentlijk twee samenzweringen ontdekt strekkende om Juanekika Ij vermoorden; terzelvertijd komt Japan meer en meer tusschen in den chineeuebe» handel. Men kan niet formeel zeggen of Japan werkelijk den opstand voedt en steunt, el het de rogeeringsbeambten omkoopt, at dat het de regeeringstroepen uitkoopt. Het is moeiliik om dit vast te stellen, door de Japaneesche behendigheid. De Japansche uitwijking in verschillende landen is ontzaglijk; 18.000 Japaneeeen vestigden zich reeds in Tientsin. —apin êmpmm Oe verhouding tusschen China en t3apai» Bij hooger bevel heeft de Bank van Yokohama geweigerd aan de Ohineesehe regeering het bedrag der opbrengst van de belasting op het zout te betalen welke in bare kassen was gestort geworden. Deze som bedraagt omtrent een millioen dollars. Japan verrechtvaardigt zijne weigering den kritieken toestand inbrengend welke in China, heerscht en die de bronnon van het land i«' gevaar brengt. 4C 4S # $ £ & # $ $ Sjt # Jf? Jjc 3$S £ J(* $ # $ $ LEEST EN VERSPREIDT «V00RUJT» La*rg£an*3«n woon* dbsüv® soldaten In het provinciale doofstommengesticht ta' Elberfeld worden voor de soldaten welke door ontploffingen aan het front doof geworden zijn, leergangen van lezen ingericht. Drie zulke leergangen hebben er tot nu toe plaats gehad, en de deelnemers zijn op den korten tijd van ongeveer 25 tot 36 dagen in de kunst van het lezen op de lippen zoodanig geoefend, dat zij elk gesprek, van welken aard hst ook zij en met wie het. ook ge.voerd. werd, gemakkelijk en zeker verstonden en herhaalden. STAD GENT Leeutag pan 70,000.000 fr . — i89e. 96e trekking. - - 10 Apr i 1916. 42 series ied e^ van 25 stuks zijn aflosbaar te rekenen van 1 Juli 1916: 330 6029 10023 12522 1805S 22204 381 6430 10203 13730 19034 2239T 1380 6460 10696 14186 19124 22090 2225 7249 10949 14584 19791 25288 2482 7671 11287 16064 20594 S8W» 3359 9330 12138 16502 20912 2TB99 3555 8924 12499 17286 21996 De prerniën bevielen aan de volgende nummers : Serie 330 nummer 2, 10,000 fr. — S. 2488 n 13, 1000 fr. — S- 14186 n. 21, 500 fr. —« 8 2225 n. 6, 250 fr. — S. 7671 n. 13, 230 fr. S 330 n. 25, 150 fr. — S. 381 n. 81, M50fr. S. 1280 r 19, 150 Çr. — S. 335S n. 13,150 fr. — 3. S555 n. 23, 150 fr. — fl. 5020 n. 3, 150 fr. — S. 6460 n. 8, 150 fr. — Serie 10023 n. 4, 150 fr. — S- 12522 n. 12, 1»0. S. 1252* n. 19, 150 fr. — S. 125S2 n. »,150 fr. — S. 16064 n. 7, 150 fr. — S. 15064 n. SI, 150fr. — S. 19791 n. 25, 150 fr. — S. 27590 n. 1, 150 fr. Al de andere nummers in bovenstaand»! seriën vervat, zijn aflosbaar aan. pari,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods