Vooruit: socialistisch dagblad

824 0
22 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 22 January. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 14 August 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/qr4nk37t79/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

3© %ar ■' rr^^S^SEHSEaSEBSWHMff gSo 21 Prijs per nunimer : voor Balgie 3 ceatiemen, vooi den Vresmde 5 centiemen «■*.■i«ww*MflMgafcMM.'Xt^mBfc3gKËgBEga«3ggKiflMaia^^ Teleîooni: Redacti»247 » Ad«8ï!s»?3*Fn&ie 2!845 Gontierdaa 22 Jamwas'i 1914 Drntatef-UltgeeTst»» Sam: Maaîschappij HET LlCHT Veranîwoordeiijke bestuurders P. DE VISCH. Ledeberg-Qtnt . . REDACTJE , administratie HOOGPOORT. 29, GENT VOORUIT ABONNEMENTSPRIJ3 BEIQIE Drie msanden. * » , . fr. x2i Zes roaanden fr. 050 Een jaar ....... fr. 12.50 Men eboaneerî zich ep aile posiburceics DEN VREEMDE Orie maanden !dageiî;k# «crzonsJen). ..... fr. 6.79 Orqaan der Belgische WerktiedèmapfiL — Verschijhende aile daqen. JSEaffi-'Ai"."- ZZJ. rl-- m || ■, ni MIII II iimiii—— ■Iim» ■■■Iirinii II mu i 11 ■ i n n]n -ii ' '' Eess BisscSioposIlilse Parade Dat de belgische bisschoppen zich de zielezaligheid hunner schapen ter harte trekken, daar valt van onzentwege niets op aan te merken. Maar dat zij zulks doen op eene be-lacheiijke en schijnheilige wijze, daarte-gen teekenen wij protest aan. __ Zoo-komt er een Gezamenlijken brief der bisschoppen aan de Christene ouders gericht, te verschijnen. ° Daarin vvorden deze laatsten verwittigd tegen de onzedelijkheid der modes en tegen deze der dansen. Onze monseigneurs doen zulks ixiteen op de volgende wijze : Die zeden doen zich heden voor, op ergerlijke wijze, in eene twee-voudige uiting, in de mode of de kleederclracht en in het dansen, waarvan het doel en het cenig uit-werksel zijn, de laagste driften te vleien. De mode : De engheid der stof, hare doorschijnendheid, de vorm der kleedingstukken, de verdachte aflij-ning der snede, door gewetenlooze kleermakers uitgevonden, dienen niet meer om de cerzame vrouw met smaak te kleeden, maar zijn als zoo-veîe uitgezochte middelen om ze tôt een voorwerp van begeerlijkheid te maken. De dansen : de schouwburgen, de kinema's, de lezingen, de gesprek-ken in de wereidsche samenkomsten bieden een bestendig gevaar, waar-tegen gij voortdurend op uwe hoede raoet zijn. Maar,. op ecne bijzondere wijze, moeten wij, bij het begin van dees winterseizoen, de waakzaamheid der huisgezinnen, die willen deflig biij-ven, inroepen op zekere zinnelijke dansen, — wier naam het ons walgt néer "te schrijven,' iets wat wij o\?e-rigens overbodig ach'cen — dansen, die noch jongeîingen, noch jonge dochters, noch gehuwde personen zouden kunnen uitvoeren of rneêma-ken, zonder hunne zedeîijke waar-digheid met de voeten te treden, zonder hunne deugd en die van anderen grootelijks in gevaar te stellen. Die dansen zijn streng verboden ; wij keuren ze af, wij veroordeelen ze. Dat de modes van kleederdracht en dansen juist geene aanbéveling zijn voor eene onberispelijke zedenleer, volgens de opvatting van dezen tijd, dat gaan wij niet betwisten. Wij willen de bisschoppen evenmin het recht ontkennen daarop te wij zen en er zich tegen te verklaren. Maar wij mogen en moeten eischen, dat die heeren klaren wijn schenken en het vraagstuk in-zijn geheel aandurven; juist dat doen ze niet. Inderdaad, zij wijzen op een verschijn-sel, zonder er de grondige oorzaken van aan te toonen. Dat is niet alleen nutteloos, maar ook schijnheilig werk. De waarheid is immers dat de kapita-listische wereld, uit zijnen aard zelve on-zedelijk is. Het bestaan en het aangroeien van reusachtige fortuinen, h.aast het klimmen der betrekkelijke sociale ellende, vormen scherpe tegenstellingen, die een ruirn veld openlaten, voor de ergste onzedelijkheid. Die toestand zelve is reeds onzedelijk! lemand gebrek zien lijden, terwijl men in overvloed baadt is zeker wel de ergste onzedelijkheid die men kan uitden-ken en het bestaan van deze voert tôt al-lerlei manifestaties of gevolgen, waar-onder ook deze der dansen en modes in de kleederdracht. Hoe is de ware toestand? Wel, aangezien in de kapitalistische wereld geld ailes is, doet men ook ailes om er aan te geraken. Is het waar of niet waar, dat de on-tucntige vrouw ten minste schijnbaar ge-mkkiger en gemakkelijker door het leven rolt dan de eerlijke, naarstige fabriek-werkster ? Ja, 't is zoo en het is ook waar dat zij meer aanzien wordt en zelfs gerespec-teerd.De werkende klasse heeft dit in een sprekend gezegde omgezet : Zijt gij koer of zijt gij dief Hebt gij geld, gij zijt mij lief! De voorbeelden daarvan zijn maar al te talrijk en te treffend. De armoede wordt in deze rotte wereld als eene misdaad aanzien, zij wordt ver-nederd, geminacht, verschopt met den ar-beid, haren tweelingbroeder, die ook zonder rechten of eerbied zijnen strijd- en lij-densweg vervolgt. Is het dan te verwonderen dat de zwak-ke karakters, daarin vcorgegaan door de rijken, niet alleen naar uitspànning zoe-' ken, maar oveçslaan tôt uitspatting ! En is het niet in kleederdracht en dans-partijen van betwistbaren aard, dat zij het middel yinden om zich te doen opmerken, te doen begeeren en hun vleesch tôt geld te maken, al ware het door ontucht die beter, en rijker vergoed wordt dan den arbeid? Men kan zulks betwisten, zeker, maar de zon looehenen belet toch niet dat zij schijnt. En het valt niet te ontkennen, dat de modes en de dansen door cle bisschoppen bedoeld, geen uitvindingen van fa-briekwerkers zijn en zelfs aan geen be-hoeften van het werkvolk voldoen. Waarom zeggen onze zes morçseigneiirs dat niet stout en openhartig als zij wezen-lijk meer zedelijkheid in de wereld be-trachten?Eenvoudig omdat zij het problema in zijn geheel niet aandurven en zich ook de slaven gevoelen van het kapitalisme, dat de bazis vormt der hedendaagsche onzedelijkheid. Ware het anders, de bisschoppen zouden kraniger optreden en andere onzedelijk-heden aanklagen, dan deze^j.an een te ver uitgesneden klsedingstuk ot eeri dans die niet vjij te pleiten valt van wislpschhe'.d. Zij zouden wijzen op de onzedelijkheid, die voortspruit, uit de ongelukkige, be-nepen wôningen, — kotten beter gezegd — waarin een groot deel der werkende klasse nog gehuisvest is. Zij zouclen zeggen — en zij weten het — dat vele moeders in barensnood ; bloot-staan aan het gezicht of aan het oor harer kinderen. Ehwel zij zwijgen! Die monseigneurs zouden wijzen, op de onzedelijkheid, DER GEDWON-GEN KLEËDJJ onzer continusmeisjes — vrouwen en kinderen — onder 't oog van mannelijke werkers, waaronder mees-tergasten met gezag. Ehwel zij zwijgen! Die katholieke prinsen zouden wel een woordje mogen wagen over de vrouwen en meisjes die uren ver van haar werk afwonen, en van 's morgens vier uren den weg moeten afleggen, om 's avonds om acht, negen uren en later dezelfde baan te doen, blootgesteld aan aile verleidin-gen en gevaar. Ehwel zij zwijgen daa'rover! Zij wijzen alleen op een kleedingstuk dat gedecolleteerd is en een dans v/aarin eenige aardige vreemde poses voorkomen. Dat gevaar is klein en belachelijk in. vergelijking met het geheel van den toestand. En 't is juist daarom dat wij de houding der belgische bisschoppen zwak en schijnheilig vinden. Wie beweert den H. Geest voor hem te hebben moet meer weten en durven zeg-gen.Wij, socialisten, zijn op het gebied der zedelijkheid buiten en boven aile verden-king. Niet dat wij beweren dat er geen schurftig schaap in onze kudde kan zijn, dat niet. Maar het voorspiegelen aan de werkende klasse, van een bereikbaar ideaal, en waarvoor wij hen geestdriftig maken, dat alleen is voldoende om de microbe der onzedelijke zinnelijkheid te ver-lammen.En de liefde opwekken voor raeerdere kennis, studie, organisatie en strijd om tôt hoogeren welstand en beschaving te ko-inen', dat is het waar uitgangspunt van een hoogere zedelijkheid, die onzen triomf zal komen bekronen. F. H. Z. IL SB! Het kiesbedrog wordt talrijker en talrij-ker iQ sommige arrondissementen. tr «6 '^onSereri zijn 304 gevallen voor het Uof van Beroep gebracht. an die 304 zijn er 157 vaa eene zelîde Remeente, waar 7 kieaers met twee stem-nien ingeschreven zija als huisvader die 35 jaren oud zijn. Jainmer, di© gasten zijn ^tts. Sû.,32 e» 33 jaren oud. i 5 andere kiezers hebben eene aubbele stem aïs belastiugbetaîers, zonder nochtans éôn duit belasting te betalen. 6 hebben drie stemmén zonder dafc iets die drie sternmen wettigt. Andere hebben raeervoudige sternmen voor eigendommen, waarvan zij elk 1/8 van het inkomen hebben. Doeh, dat 1/8 is on-voldoende om de bijkomende sternmen te verwerven. En daarom geeffc men hen 1/7 van het inkomen 1 En aldii3 gelnkken de klerikaîen er in de oppositie te veralaan; en te... triomfeerenl Z. A. S. moet er komen, ook om paal en perk te stellen aan het bedrog ! Het goorasmeo! van dsn foaiicieele® voerspoed!!,,. De gemeénten krjjgen het zeer lastig om aan hunne verpliohtingen te voldoen, daar do subsidiën en belastingen die het gouvernement hen moet terugkeeren, hun niet uit-betaald worden, zelfs als ze maar enkele honderde franken bedragen. Hoeylaert (bij Brussel) waeht naar de be-taling eener toelags van 614 fr., die beloofd « was voor het opbouwen eener nieuwe klas bij de gemeentcschool ; nu deze klas is sinds twee jaren geopend 1 loii! vas anarofsis Dat is bepaald de ijzerenweg ! Wij hebben voor ons een order liggeD, van 1G Januari, waarvan, van af 19 Januari vijftig treinen wijzigingen ondergaan voor v.'at de vertrekuren aangaan. Natuurlijk brengt dat eene massa werk mee (de wijzigingen beslaan 12 bladzijden druks) niet alleen voor hen die de orders uitvaardigen, maar ook voor degenen die ze hebben uit te voeren. En als er dan den IS Januari vier regels druks toekomen, waarin men zegt dafc het order van twee dage?^ te voren ingetrokken wordt, dan moet men wel de overtuiging deelen dafc er eene admirabel ingeriehte anarchie heerscht in het ministerie van ijzerenwegen, waarvan de' meeste moeilijk-heden op den ru g der kleinen neerkomen ! "zosiÈf nog niar pslilisken inviosâ ta iulstsren,, Mijnhéer de gtaa-t zal voor 1913 i<*38 MIÏ^ JOfâ PilAîili ia heïaien hebben voor clieî-stallen van colis op den ijzerenweg. Advokaat-minister Van de Vyvere heeft daaromtrent eene circulaire rondgestuurd, zeggend dat hij pnverbiddelijk zal optreden tegen elken plichtige : «ZO^'BER N0(* NAAIl P0L1TÏEKEN INYEGEB TE LUIS-TE KEN ». Dat wii dus zeggen, dat, zoo een bedieu-de tôt nu toe betrapt werd op dieîstal, hij van ds strai kon af geraken zoo het hem mogclijk was politieken invloed te doen gelden. Welke soort politieken invloed, — zulks moet men niet vragen. Iladde de minister zich eens herinnerd dat hij advokaat is, hij hatlde zijne circulaire toch eenen anderen s dra.ai » gegeven I le! eenige middel m lastsraars le! zwijgen le brengen Het is een systeem dat de klerikale bla-don allerlei vuiligheid uitventen op onze instellingen en sommigen onzer partijge-nooten.Het eenige middel om dat te doen op-houden is, hen bij elke gelegenheid een ge-.peperd antwoord te sturen, zooals het un ook onze vriend Ferd. Elbers heeît gedaan. Onderstaande schrijven stuurde hij aan de «Gazet van Mechelens, «De Landbou-wer» van Roeseîaere en «Het Iseghemscha Yolk» M. de uitgever, Gij ook houdt u met mijn XJersoon bezig. In nw blad van Maandag, 29, en Djnsdag, 30 December 1013, is er ingelascht : < Senator Elbers, socialistisch schepen van St. Jans Molenbeek, hoe wel niet het recht bezittend zich te laten verzorgen op do ko'sten der Erusselsçhè Godshuizen, werd voor 2 jaar, gedurende ze3 weken kosteloos in behandeling genomen in St-Jansgast-huis te Brussel, niet in eene gemeene zaal, maar op Koningskamer, in eene at'zonder-lijke plaats, in het kwartier der betalen-den. » En verder : « Senator Elbers, hoewel buiteu Brussel wonende, liot zich niet enkel in eene prach-tige kamer, kosteloos behandelen : hij. socialistisch senator, hij liet zich bovendien verzorgen door eene gasthuiszuster. En dit ailes zonder een duit uit te geven ». Dit ailes is valsch en lasterend. Gelief uwe lezers do echte waarheid bekend fce maken. * 1. Het is niet twee jaar seledoa, maar wel in 1D09-I0 dat ik in het hospitaal ver-bleef ; 2. Het is niet in Bt-Jansgasthuis, maar wel in St-Pietersgasthui3 dat ik verzor;<d •serdj - 3. Ik ben niet kosteloos, door de Hospi-cieraad van Brussel in het hospitaal aange-nomen, en ziehier het bewijs: le Den 13 Decernbsr 1909 betaalcîe ik op voorhand 240 frank ; 2e Den 12 Januari 1910 befcaalde ik "°P voorhand 123 frank ; ! 3e Den 12 Februari 1910 betaalde ik nog-maals 123 frank. , Ik voeg er bij dat, de weltelijke prijs voor het dagelijksch onderhoud der behoeftigen, , in de gasthuizen van Brussel, in. 1909 en 1910, vastgesteld was aan 3.29 fr. en dat ik aangenomen werd aan 4,00 fr in 1909 en 4.10 fr. in 1910. Ik verliet het gasthuis den 26 Februari : 1910, en, mijn gezondheidstoestarid dan nog veel te wenschen latende betaalde ik nog a het vervolg aan het ga;thuis, de kostea ran vei'band. Gij kunt dus bestatigen. heer Uitgever, 3at de fiospicieraad van Brussel van mij sischte wat de wet i%m.ô|tlegâe; en dat gij i>eel eerlijket- /oudt gehandeld hebben door îerst de berichten van uwen briefwisse-[aar te onderzoeken. Ik behoud mij het recht u reehterlijk te rorvolgen, en verzoek u dit antwoord op te leinen in nw eerst verschijnehd nummer, in lezeîfde drukletters, op de'zèlfde bladzijde ils het artikel in kwestie en met den titel sWarboel in de Brasselsehe Godshnizen», ïSocialistische manieren». Ontvang, heer Cit^'ever, mij'ae groeteni*-sen.Ferd. Elbers, volksvertegenwoordiger. Sociaai Paliflek Owerzlch! ... ,, , ..Il» llll HIT .11111.11 -■ '-J FRANKRIJK HET O0HDEEL YAN DE GEENIilEEK-DE SOCIALISTEN OVER DEN FIN AN-CIEELEN TOESTAND De groep der geunifieerde socialisten in de Kamer heeft op voorstel van Jaurès een motie aangenomen, waarin zij haar oordeel uitspreekt over den financieelen toestand des lajids. Zij noernt dien toestand oridânks de door minister Caillaux voorgestelde belastingen uiterst ernstig. De socialisten geven de schuld aan de uitgaven voor leger en vloot en aan de expediùe in Marokko, Er blijft geen cent over, zoo heet het in de motie voor werken van bescherming en vooïuit-gang, voor openbare werken en scholen en voor de wetten van sociale verzekering en rechtvaardigheid. De socialistisehe partij wijst het land nogmaals op de verantwoor-delijkheid der leidende klassen en is beslo-fcen in het parlement en voor de kiezers te protesteeren. Zij zal aan ds Kamer vragen nu eindelijk eens vastbesloten te streven naar een meer demokratische, minder _rui-neuze organisatie van '"s lands verdediging. De partij is bereid elke groote belastingher-vormlns ts .gieuneit» de AJgomçeno, progressiëve béiantlng'op kàpitaal en inkomen, met gecontroleèrde aarigiften. Maar zij meent, dat er geen enkele nietiwo belasting, onder .welken vorm ook a'angecomen zal worden, zoo ds aan de demokrati© be-loofde vermindering van lasten niet eerst of tegelijk verwezenlijkt wordt. Aan Janrè3 is opgedragen deze opvatting der soeialistische groep in de Kamer too te lichten. OUIT8CNLJKIID HET P0LITIE-PR 0 CE S TE KEELEN. GE2EL SOLLMÀN VEROÔliUliiELl) MAAlt DE KEULSCHE P0L1T1E METEEN. Het vonnls in het politieproces te Keulen is voor cie.politie minder fraai uitgevallen, dan het korte telegram, hetwelk de veroor-deeling van den sociaal-demokratischen journalist Soliman tôt 500-mk. boete g-emeUi heeft, zou doen vermoeden. In dit vonnis is na;nelijk uitdrukkelijk vastçesteld, dat de ambtenaren va.n de Keulsche politie, zoowel inspecteurs als eommissarissen, in vele met name genoemde gevallen, geld en geschea-ken als rnandjes met eetwaren, wijn enz, aangenomen hadden, van of bij groote ver-teringen zich vrij hadden laten houden dooi inenschen, die een vergunning hadden aan-gevraagd of in andere zaken de politie oj hun hand wilden hebben. « Al deze arubte-na ren hebben zich » — verklaart het vonnis — « lijdelijk laten omkoopen, maar als ver-zaohtende omstaadigheden dient aangenomen te worden, dat de bijzondere toelagen. die, deze ambtenaren ontvangen, zeer ge-ring zijn. In deze gevallen is het bewijs var de waarheid geleverd, voor het overige i; het echter mislîiEt. » De rechtbank erkent het reeht van der beklaagde om al3 Keulsch burger misstaji den te hekelen, maar Is van oordeel, dat hi. in den vorm te ver is gegaan en daardoor on-noodig beleedigend is geworden. Ilet cj> schrift « baksjisj », dat wil zeggen: fooi o: steekpenningen, was b.v. niet noodig ge weest. De redacteur van ons partsjorgaan «Ilhet nische Zeitung» is dus wel verooi'deeld, maai met hem, ook zedelijk ,de Keulsche politie En ongetwijfeld komt aan Soliman fle ver dienste toe, dat hij misstanden aan het lich gebracht heeft, die zoo beschamend zijn. da' men er van hooger hanO maatregelen tegci kan venvaohten. DE ZONDAGRUSTIN DE HANDELSBE DRI-fVEN WORDT IN DEN RI.JKSDAl DOOR DE KATHOLIEKEN BESTRE DEN Het wetsvoorstel op de Zondagrust ii Handelsbedrijven is in den Duitschen llijks dag in eerste lezing behandeld. l)e sociaai demokratische sprekers stelden het gebrek kige \an het regeeringsontwerp, waarvai wij den inhoud hebben meedegedeëld, ii het licht c-n eischten de uitbreiding tôt vol ledige .Zondagrust, Niet onverwaeht, maa' toch weer merkwaardig, stuitte deze eisel vooral op het verzet van de partij die ztcl bij uitstek godsdienstig noernt, n.i. bij he katholieke Centrum. In zulke aangelegen heden verdrijft het kleinburgerlijke wezei van de z.£.z^ chrÎEteljiko partijen den idea '! listischén schijn. Terecht of ten onreehte Vreest de handeldrijvende middenstand gel-delijk nadeel van Zondagsrtist, en dit is ge-noeg om aile mogelijke godsgeboden, ook de « heilige Sabbat h », op zij te zetten. Voor den katholieken leider Erzberger was het spreken in dezen geest geen aangename taak, en te vergeei's poogdo hij door scherpe aanvallen op de socialistisehe houding zija fignur te redden. lîet wetsontwerp werd ten slotte in han-den gesteld van een kommissie. mïrsmE*m.êK EENE GROOTE UiTSLUITING (LOCJK-OLÏ) IN HET ROUWVAK 0P HANDEN Te Londen dreigt bsj het bouwvak een uit-< sluiting, die een 150,000 werklieden zal tref-, fen. I)e patroons verlangen n.l., dat de w&rklieden een stuk teekenen, waarin zij verklaren geen bezwaar te zullen maken met anderen samen, te werken, hetzij al dan nietlid van een vakvereenigiag. Bij overtre-* ding kenren zij goed, dat,van hun loon eeu' pond sterling wordt afgqtrokken. De werklieden weigeren dat.stuk te teekenen. iwrmmLmB EEN BEROEP 0P DE MEXICAANSCH'® GSNÉRAAL8 TOT BEY0RDERING VAN DEN VIÎEDE. Het Interna-cionaal Vredesbuteel te Bern heeft zich tôt de voornaamste vertegenwoor-digers van regeeiing en opstandelingen in Mexico, de géneraals Huerta en Carranza,, gewend met een schrijven, dat den Ûl dezer aan beiden zal worden overhandigd. Het Bureau doet, i». naam der menschelijkheid, een beroep op hoofd en hart van deze bei-* den om te komen tôt een beëindiging van het bloedvergieten in Mexico. Het geeffc "aan Kuerta en Carranza den raad een wapenstilstand te sluiten en dan' de verdëre onderhandelingen te laten voeren door vertrouwensiôatsnen. Het slot van deze raadgeving luidt : « Werkt tezelfdertijd voor u en voor de, menschheid en houdt op van voor de ver-schrikte menigte het gevloekte land van déni broederoorlog te zijn ! s Of dit beroep op het hoofd en hart van de mannéTi die njed i sinds maanden aile offi-cieren en onderofïicieren van de tegenpartiij die aan hun troepen in handen vallen, zonder meer laten doodmaken, veel indruk zal wekken '! Laat het ons hopen ! De stap van het Bureau zal, naar de voor-, zitter la Fontaine meedeelt, overal door ' vredelievende vereenigitigen worden ge-pteund.CIlIIiEESÛIIE HÊPTOLIESC; JfOEAN-SJIKAX TTERSTELT DEN oL DEN GODSDIE-NST ALS REGEEIUNGS-DÏEXST WEDER IN.— iil-l SPEELT REEDS DE BOL VAN KEIZEÏÏ. lu de Adroinistratieve Conferentie ta i Pcking is een langdurig en verward débat gevoerd, over het voorstel van Joeansjikai, i dat deze evenals voorheen de keizers, ia den Tempel des Hemels in het voorgeschreven pronkgewaad en met het onde ritueel, den ! Hemel eer zal bewijzen. Het débat verliep in een felle theologische, discussie, die vooral ook draaide om dej vraag wafc de beteekenis bèhoorfc te zijn van-het Oonfoeciànisme in het Ohineesche' Staatswezen. ' Tenslotte maakte de veriegenwoordiger| van de regeerirîg een eind aan het débat ; door te verkondigen dat de regeering reeds i haar besluit had genomen, en dat het Oonfoeciànisme met al het oude ritueel ala re-geerings-godsdienst moet worden hersteld. I De administratieve Oonferentie heeft enkel over de détails haar oordeel te geven. Een pôging om niet den président, doeh een spe-' eiaal burea.it voor het ritueel in den Tempel 1 des Hemels te dôcn verrichten, Maar ook dit lukte niet. In China zal dus binnenkorfc de oude tijd en bijna in elk opzichk weer hersteld zijn. De Président zal, vooral in de 1 uiterlijkheden, geheel de roi spelen, eertijds 1 door den Keizer vervïlld. : TtIRKIJE 1 DE VERBITTERING DER lîEVOLklNG : OVER DEN AFSTAND DEM EILAN-; DEN VAN DE EGEISCHE ZEE. i Nadat de mogeiuiheden. de eilanden Chio» ■J_ en, Mlitileno aan Griekenlw.d h»dden toese»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods