Vooruit: socialistisch dagblad

1005 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 03 July. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 12 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/t43hx17193/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

■ ■ ""»««■" ,■.,—....i..., -....m ... — '*waw-.f«tîwwfniar»*irfifiiiiiii i im ■■■ hmh ■■ ni $1" la®s* — B3. "883 Prijs per nummer : voor Bslgie 3 oentierasn, voor den reoradoS centiomen Telafoon s (Redaotie 247 - Adinsîaistratia 2345 Zatsur*da« 3 Jiil.1 1«1b ' Drukster-U Jtge eïstcr ^S£Ri Maaischappij il ET LSCîIT bestuurder s P, ££ V3SCM. Ledeberg-Oent . . REDACTIE . . ADMINISTRAT^ ROQGPÛGRT, 29. GENT VOORUIT Orgaan dep Belgische Werkliedenpartij — Verschijnende alle dagen. ABCNN EiVlENTSPR!J& BELGIE Drle inaanden. . . , , fr. 3.23 Zes maanden • . . , . fr. r' ' 0 Eenjaar. ..*... fr. ._.jO Men abo::necrl zich op aile postbureeie» DEN VREEMDC Dris maanden (dagelijks verzonden). fr. 0.79 Eekendmaking A.an de gemeente Baesrode, op welks ge-îd den 9-5-15 een aantal straatsteenen op spoorlijn Dendermonde-St-Amand gevon-n werd, met het doel een ontsporing van n trein te veroorzaken, is op bevel van het opperkommando des Iegers een dwang. boete van 5000 Mark opgelegd. Dit brengt ter openbare kennis Het hoofd van het Burgerlijk Bestuur, (gety) v. KEUDELL Regeeringraad. 'I Is de Schuld van ons Feestlokaal De zeer ontwikkelde werkman uit het Het Volk beweert dat Vooruit geklopt is en dat hij het zelve bekent. Maar baasken, als wij geklopt zijn en als het socialisme daalt bij de werklie-den, waarom laat gij ons in vrede niet dalen en in ruste sterven? Is dat zoo moeilijk? Wij hebben gezegd dat Vooruit een glazen huis was voor zijne leden, maar niet voor den zeer ontwikkelden dom-per van Hst Voik. Dat die zijn eigen rekeningen naziet dat is zijn recht of die van Het Volk, dat gaat hem aan. Maar in Voonsit krijgt die modelman geen rekening van vijf stuivers te zien. Voor onze leden liggen op aanvraag aile documenten ter hunner beschik-king.Voor de dompers, niemendalle. Anseele heeft in eene zitting gezegd in 1913, dat hij of niemand kon zeggen hoeveel het Feestpaleis zou kosten. En hij voegde erbij : Wij staan voor groote, zware kosten die geen mensch kan schatten. Men spreekt van 2 1/2 millioen fr. mear dat kan 3 oî 4 mHîioen zsjn ook. Ehwel, en wat scheelt er daar aan? Ed. Anseele zegde eenvoudig de waar-iieid.Hoeveel officieele en private gebou-wen zijn er niet reeds overschat of on-derschat voor zij voltooid waren ? Hoeveel ondernemers zelve hebben zich alreeds niet bedrogen, in de opga-tve hunner prijzen in aanbestedingen ? Er zijn er die ineens gcruineerd waren, er waren er anderen die er ineens •doorgevochten waren. Dit toont hoe gevaarlijk die schattin-igen zijn, zelfs voor mannen van het 'vak. En Anseele zou moeten geheel alleen profeet zijn en met juistheid moeten antwoorden op vragen, die bevoegde stielmannen en zelfs de bouwkundigen niet oplossen kunnen? Allons donc, zulks beweren is kinder-achtig en dwaas. De historié blijft dezelfde : het Feestpaleis is een doorn in den voet der an-ti-socialistische fanatiekers. Het is te groot, te schoon, te majes-tatisch voor het dalend(P) socialisme en voor de gaaien die het volgen en die door onze kunstlokalen te bezoeken, hoogere gedachten, eene hoogere le-vensopvatting krijgen. Zij verwerven meer hoop en vertrouwen in hunne ein-delijke bevrijding uit de loonslavernij, als zij den strijd onder de roode vlag volhouden. En dat maakt die kwezelaars, die be-iaalde domestieken van het kapitalisme eijdig, bitter, zij wreten hun binnenste op. Hun eemg programma : oorlog, oneer- t lijken, vuilen, lafhertigen oorlog aan 't t socialisme, aan de werkende klasse, dit pakt niet, dit zal nooit .pakken, want 1 de zandmannekens die ons beginsel aan-vallen, kunnen het socialisme niet af-t breken, als zij niets beters in de plaats weten te stellen. Welnu zij hebben niemendalle, dan i wat lafhertige en verajnige verdachtma-: kingen op de werkende klasse, die jij zouden moeten helpen. . ^ # , Partijgenooten, 't zijn kleine, kwade jongens de dompers, en wij gaan het i bewijzen. Wij leven in eene der droefste tijdper-; ken die zich al in de geschiedenis hebben - voorgedaan. Gelijk altijd is de werkende klasse de ergste getroffen, 't is haar historisch l lot, zoolang zij er zich door eigen krach-l ten niet bovenwerkt. Onze klasse lijdt onverdiend gebrek. Wat doet Het Vo!k om te helpen of te troosten? Het wijst op het Feestpaleis. Onze klasse is miskend, vernederd in hare rechten. I Het Volk verwijst hen naar ons Feestpaleis.Onze zonen vallen of worden voor hun geheel leven verminkt. Hst Voïk heeft geen tijd omdat te zien, geen goesting om dat te beweenen. Ziet naar het rood Feestpaleis, zegt hij, 't kost zooveel en zt>oveel milîioenen. De dompers bezien ons Feestpaleis, i dat hun gezicht verduistert, zij zetten brillen, pince-nez, verrekijkers op hun-nen neus en het Feestpaleis wordt groo-ter, veel grooter nog dan het is. Zij zijn verbijsterd en zij vluchten voor dat prachtig lokaal, dat in hunne wijdopengespalkte oogen iets monster-achtigs wordt. 's Nachts wordt hunnen slaap ge-stoord door allerlei ijselijke verschijnin-gen, het Feestpaleis staat voor hen drei-gend en spottend over hunne onmachti-ge razernij. Nu eindelijk kennen wij iets van het anti-socialistisch programma, dat is : Haro op het socialistisch Feestpaleis î Het moet ten gronde! Dat arme luizen zich zoo hoog durven verheffen nevens St Baafs en andere geestelijke tempels en burgerlijke paleizen, dat schandaal moet eindigen. Ziedaar hetgeen waardoor al de denk-kracht, de werkkracht, den geestdrift van het anti-socialisme wordt opge-slorpt : een schoon lokaal, een paleis benijden. Aan de werkende klasse, modder werpen op haren eigendom, die ze met zwoegen, zorgen en sparen verkregen heeft. Die handelwij-ze is zoo laag en klein-zielig gemeen, c'at men ze met kan be-stempelen ; daar is geen naam voor. Wij verzaken er ten minste aan. F. H. De lichtgevende «zens Voordracht van Maandag, 28 Jum, gehou-deu door Mijnheer de Vos, in «Vrijheid door Broederschap». De opkomst was even goed als de vorige keeren en met genoegen zien wij altijd dezelfde gezichten terug; het is een bewijs dat velen nog leeren willen. Dit strekt ter eere onzer werkersbevolking. Mijnheer de Vos heeft zijne derde wetenschappelijke voordracht gehouden. De twee eersten had hij reeds in het lokaal « Ons Huis » gehouden en verelagen daarover zijn dan in het blad «Vooruit» ver-schenen.Toen Mijnheer de Vos zijn ©erste voordracht hield in het lokaal op den Zwijn-aardschen steenweg, zeide hij als inleiding ongeveer het volgende : « Mijn goede vrienden, ik kom hier niet als een min der wetenschap, die houden wil zijn wetenschap vôôr zich alleen, neen, 'vrienden, ik ben slechts een bemiddelaar tusschgn de groote Wetenschap en het even groote Menschdom, dat een onbetwistbaar ^ recht heeft op die groote Wetenschap. Ik ben gekomen om U te onderrichten en Gij zijt gekomen om te leeren, welnu daar onze beide betrachtingen hetzelfde doel be- , oogen: Verheffing van het ontwetende, ^ maar toch naar ontwikkeling hunkerende ' volk, zoo moet ik slagen en zoo moet Gij * leeiren. » Dat is heerlijk gezeid en het volk heeft , hem begrepen en heeft laten zien dat het ^ dit pogen wa;: ■ Jeerde en Mijnheer de Vos mag verzekerd zijn dat het volk begrepen D en geleerd heeft. v Nadat de spreker zijn genoegen heeft uitgedrukt weer in het midden der wer- kers te staan, welke hem uitgenoodigd heb- ^ ben, begint hij zijn voordracht over: * DE LICHTGEYENDE WEZESfS k « Er bestaat een lieht dat de ouden getroffen heeft, juist lijk het 6ns tegenwoor- 1 dig nog treft; het is een levend licht. ® « Levend » in dezen zin, dat het uitge- '3 straald wordt door het lichaam van zeke-re lagere planten en verscheidene dieren. v Die levende wezens zijn lichtgevend of pho- h togeen ; als ze licht geven dan zegt men dat ze phosphorcsceeren. Sommige hunner or- v ganeû, of zelfs hun geheele lichaam, kun- J y nen een eigen licht voortbrengen. De moderne wetenschap, altijd uit op verbazende ontdekkingen, is er toe gekomen ons iets, van dit wonder bloot te leg-gen. En niettegenstaande de talrijke gege-vens is dat lichten bij levende wezens toch nog wonderbaar. Het is wel geen «mirakel» meer, maa: het blijft toch het poëtische behouden van zijn vroegere mysterie. Bij landdieren komt het lichtgeven slechts in weinige gevallen voor : de photogene gliunvom (wijfje van Laaipyrus noctiliica) is algemeen bekend. In de zoo dichterlijke en toch soms ge-weldige zee, is de phosphorescentie een meer voorkomend verschijnsel. Vele protozoën (1); kwallen (2) inlrtvis-schen, en allerhande groote visschen en liaaien zijn phosphorescent. Dikwijls geven deze dieiren, of willekeurig, of tenge-volge van een prikkel, een groen, blauw-achtig, geel of rood licht. Tôt de photogene landdieren behooren eenige duizendpooten, de glimwormen en de vuurvliegen. Het lichten wordt waar-Bchijnlijk veroorzaakt door een langzame verbranding van een stof, die door de cel-len van de lichtgevende organen voortge-bracht wordt. De hleur van het licht verschilt met de soort. Ze is gewoonlijk dezelfde bij één zelfde soort, maar veranderet met het midden waarin het dier leeft en soms ook met den ouderdom, lijk bij de pyroyhoren (springkevers) ; nochtans vindt men dieren'; waarvan de phosphores-centie op een zeer korten tijd, de eene na de andere, al de kleuren vertoonen van den regenboog, b. v. de Gorgonen (kwallen). Bestudeeren wij de phosphorescentie ach-tereenvolgens bij : 1. de planten; 2. de dieren; 3. de glimwormen. I. Be lichtgevende planten behooren meest-al tôt de bacteriën en ook tôt eenige zwam-men. Het aantal lichtgevende planten is zeer groot. De meest bekende, met wit, blauw of groen licht phosphoresceerende planten zijn zokere bacteriën, die voooral in zee merkelijk uitgebreid zijn. Zwammen en bacteriën veroorzaken ook het zwakke lichten van afgevaller blaren. Op doode visschen en geslacht vleesch komen zeer dikwijls, in een overgroot aantal, onschadelijke phosphoresceerende bacteriën voor. Ailes wat de ademhaling bevordert, ver-sterkt ook het lichten, en omgekeerd. Die lichtgevende bacteriën kunnen ook ont-staan bij uitwerpselen van het menschelijk lichaam, zooals urine (pisstof), speeksel, melk, etter, enz. en ook bij sommige levende dieren, zooals zekere kreeften, poliepen, larven, cyclops, cerateihm, enz., kunnen lichtgevende bacteriën, phosphorescentie veroorzaken. (Slot volgt. ) (1) Protozoën = voordieren ; het zijn eencellige dieren, aile organen van de hoogere dieren zijn niet aanwezig. (2) De lcwalleii : behooren tôt de holte-dieren., Dit zijn straalvormige, symme-trische, vier- of zes-starrige dieren, met slechts één holte in het lichaam, die over-eenkomt met de darm- of spijsverterings-holte der hoogere dieren. 3e gentschs stedeiljke Vosdfngsdipst (Verslag van einde Mei 1915) UITGAVEN (sedert 13 Oogst 1914) Aankoop van rijst, boonen, erwten, hominy, brood, aardappels, zout — be-stuurskosten fr. 1.017.313.83 Vleesch 164.115.11 fr. 1.181.468.94 ONTVAN GSTEN Groen Kruis fr. 43.871.69 Geel Kruis 173.00 Inschrijflijstten 197.558.78 fr. 241.603.47 Meer uitgaven da<n inkomsten : fr. 939.865.47 Er blijven waren in magazijn (rijst, boonen, erwten, zout, groensels, aardappels) voor een bedrag van omtrent fr. 3.962.00 Het getal der eetmalen •j.atste week van Mei) was 18.850 of 9.425 liters, wat op I.425 liters minder komt dan dit van einde April, dat op niet minder dan 10.850 liters kwam. Dit getal was : 10.800 liters einde Maart; II.126 liteis eimde Februari ; 11.100 liters einde Januari en 12.700 liters einde Decem-ber.Deze vermindering was een gevolg van de voorgenomen algemeene herziening der lijsten ran ingeschrevenen, die in de maand Mei begonnen was. Er zal dus geene gelijk-vormigheid meer bestaan in het toekennen van den onderstand, Deze vermindering is dus geen gevolg van de inkrimping van den onderstand, want zij spruit voort uit het feit '".at veel personen zich niet meer aangeboden hebben na de herziening der inschrijflijsten, waarschijn-lijk doordat zij misbruik epleegd hadden. De middenprijs van het eetmaal komt voor de laatste Meiweek rp 0.-20 fr., tegen 0.215 fr. voor de laatste A.prilweek, wat eene vermeerdering van 0.005 £r. per eet-maal uitmaakt. De prijs der aardappelen is niet meer ge-stegen, maar daarentegen is deze van het vleesch naar omhoog gegaan (1.90 fr. per kilo tegen 1.67 fr. op einde April). Vervol-çens is de prijs voor de erwten, de boonen în den rijst hooger gestegen dan deze van :1e soortgeîjike waren die te voren gebruikt werden en voortkwamen van aanLoopen tffie gedaan waren door bijzonderen of, in ien tijd, door het Gemesntebestuur. In de maand Mei heeft men reeds kunnen gebruik maken van de nieuw. groensels 'spinazie, zurkel, kervel -n koolen) die een Deter oog aan de soep gaven. De prijs der groensels :s echter ho>og ge-jleven.De econoom, DE COSTEIt. Juni 1915. WERK BER STEBELIJKE VOEBING 1° Getal der dagelijkscne eetmalen (cijfer >p het einde van clke week). Het Werk is langevangen op 13 Oogst 1914 : 15-8, 4.000; 22-8, 12.1CD; 29-8, 17.250; 5-9, 20.000; 12-9, 21.300; 19-9, 22.400; 56-9, 22.500; 3-10, 22.800; 10-10, 23.100; .7-10,24.500; 24-10,27.000 ; 31-10,27.700; 7-11, 28.000; 14-11, 28.900; 21-11,29.300; (maximum) 18-11, 29.000 ; 5-12, 28.600; 12-12,27.200; 9-12, 25.500; 26-12, 25.400; 2-1, 24.700; 9-1, 24.300; 16-1, 23.600; -1J-1, 22.900; (0-1, 22.200 ; 6-2, 22.150; 13-2, 22.300; 10-2, 22.300; 27-2, 22.250; 6-3, 22.400; 3-3, 22.200; 20-3, 21.600; 27-3, 21.600; 3-4, 21.600; 10-4, 21.000; 17-4, 21.500; !4-4, 21.600; 1-5, 21.700; 8-5, 21.600; 5-5, 20.200; 29.5, 18.850; 5-6, 18.800; .2-6, 18.400; 19-6, 18.200; 26-6, 17.700. Rantsoen : De volwassen ondersteundo leeft recht op 1/2 liter soep en 1/2 kilo brood per dag; het kind op 1/4 liter soep en 1/4 kilo brood. Sedert dat de regeling inge-voerd is wordt deze hoeveelheid brood slechts over de twee dagen uitgedeeld. 2° De soep wordt aile dagen uitgedeeld. In den beginne deelde het Werk het brood ook aile twee dagen rit, maar van den oogenblik dat men voor het brood op rantsoen gesteid was (in het begin van Decem-ber) werd het slechts over de twee dagen verstrekt. Sedert dat het rantsoen van brood met den helft rerminderd werd, heeft het Werk elke week eene uitdeeling van aardappels gedaan. Le voedende waar-de van een liter soep staat gelijk met dezu van zes kilos aardappels. De samenstelling der soep verandert voor elken dag. 3° In den beginne waren het de gewone benoeftigen alleen die zich hebben doen in-schrijven. Maar als de werkloosheid begon toe te nemen hebben de verklieden en de stielmannen ook hunne toevlucht tôt het Voechngswerk genomen. Er is dan besloten geworden dat voor allen die kon 7en aan het werk gaan, voor allen die bezigheid vonden aan de door de Stad ondernomen werken, (volgens de samenstelling hunner gezinnen) de onderstand zou afgeschaft of verminderd worden. Dit besluit heeft roor gevolg gehad; dat het getal der uitgedeelde rantsoenen aanzienlijk verminderd werd. 4° Kostende prijs van het dagelijksch rantsoen : In den beginne met wit brood fr. 0.155 Einde November met bruin brood 0.147 Einde Januari met verminderd rantsoen en uitdeeling van aardappels 0.175 Einde Februari 0.165 » Maart 0.205 » April 0.215 » Mei 0.220 5° Het Voedingswerk . eeft geene 'oeta-lende kostgangers. Het Groen Kruis heeft een goedkoop eefchuis geopend waar men des middags volledige eetmalen kan beko-men (soep, vleesch, aardappels en groenten) voor den prijs van 0.35 fr. Andere kringen hebben deze schoone voorhandneming nage-volgd en soortgelijke eethuizen ingericht. 6° Tôt op den dag van heden hebben wij nog geene brandstof uitgedeeld, maar heti provinciaal Hulpcomiteit heeft het op zich genomen om dezen dienst ook in te richten< Europeosche Oorlog lu West-Viaanderen m ïs3 1 Noortieii wan Frankrijk «0***** Gllîclseis teiepiiimi : liai Groot Hoofdkwartier, 1 Juli 1915. Wcstelijk oorlogstcrrein : Noordelijk van Arras Damen de geveohten om de loopgraven onder voortdurende ar-tillerietgeveehten een voor ons gunstigen voortgang. In Champagne, zuidoostelijk van Reims, vielen de Franschen vergeefs aan. Op de Maashoogten en in de Vogezen had slechts heftige artilleriestrijd pUats. Vijandelijke vliegers wierpen bommen op Zeebrugge en Brugge, zonder militaire schade aan te richten. Gostelijk oorlogsterreia t De toestand is onveranderd. De buît vain Juni bedraagt 2 vaandels, 25.695 gevangenen, daaronder 121 offiknet-ren, 7 kanonnen, 6 mijnwerpers, 52 ma-chiengeweren, een vliegtuig, buitendien talrijk materiaal. Zuidoostelijk oorlogstcrrein î In verbitterde gevechten hebben de trœ-pen van generaal von Linsingen gisteren de Russische stellingen oostelijk van Gnila-Lipa, tusschen Kumicie en Lucizynoe en noordelijk van Rohatyn bestormd. Drie officieren, 2326 man werden gevangen genomen en vijf machiengeweren buit gemaakt. Ook Oostelijk van Lemberg zijn Oosten-rijksche-Hongaarsche troepen in lo vijandelijke stelling binnengedrongen. De legers van generaalveldmaarschalk von Maekenzen gaan verder vooruit tusschen Bug en Weichsel. Ook westelijk van de Weichsel wijken de Russen gedeeltelijk, na hardnetkige gevechten. De verbonden (roepen drongen beiderzijds de Kamienna vooruit. De totale buit van Juni der onder 't bevel van generaal von Linsingen, van veld-maarschalk von Mackensen en van generaal von Woyrsch strijdende verbonden troepen bedraagt 409 officieren, 1.0.650 man, 80 kanonnen en 268 machiengeweren. Opperste Legerbestuur. \ liât Frastiseïî© iispoKi W. T. B. — PARUS, 1-7-15: Ferste be-. richt: In 't gebied ten N. van Arras hevig artillerievuur en eenige infanteriegevech-ten. Ten N. van het Kasteel van Carieiul kwamen wij vooruit. Ten Z. vîan Cabaret Rouge sloegen wij een duitsche aanval af. In de Vogezen hernieuwde duitsche aanval ten O. van Metzeral. Tweede Bericlit: Aan den Yzer en ten N. van Arras artilleriestrijd. Rust tus-'t front ten N. van Verdun, in 't Woud van1 Ailly en ook in 't gebied van Metzeral. # $ % Oeoprloglusschenltalig en ûesîenrp-Hoiîgarije Het Ziifclelljke Goriopterrein Slif isrosa WEENEN, 1 Juli. — Gisteren werd eeti algemeene aanval van meerdere vijandelijke infanterievuur tegen onze stellingen aan den zoom van Doberdo afgeslagen. De Italianen hadden ware verliezen. De hoofdstoot des vijands richtte zich tegen het front Sapodo-Monte Cosiek N. O.lijk van Monfalcone. Bij Selz en Vermeghano drongen de Ita^-lianen in onze voorafgelegen loopgraven. Door een tegenaanval sloegen wij ze terug. Wij vernietigden ook aan vallen tegen het Gorzer Bruggenhoofd. Na deze vijandelijke nederlagen werd heb rustig, onze troepen behielden al hunne po-sities. Aan de Isonzo en ann de grens van Karinthie, artilleriestrijd. Ilif li^ii&ggiss&g?© Saroiî ROME, 1 Juli 1915: In de streek van Ty-rol en Trentino, vooral langs het ootse-lijke gedeelte dier grens, wordt over en weder een zeer levendig geschutvuur gewis-selck De vijand poogde ons door herhaalde aanvallen de stelling van Monte Civaron en Valsugana te ontnemen, maar werd afgeslagen.In Karinthië hebben wij de schuilplaatsen der Oostenrijkers op denStraningen beschoten. Ook hebben wij greepen arbeiders uiteengejaagd die bezig waren met het leggen van funda-menten voor het ^sschut bij den Giramonda<-pas. Zijnerzijds beschoot de vijand den top van den Zellenkogel en trachtte daarna verscheidene aanvallen te ondernemen, wel-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods