Vooruit: socialistisch dagblad

362 0
27 January 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 27 January. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 28 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/tq5r786z0v/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Brakster-UftgeeîsS®» Ssm: Maaîsciiappij H ET LtCHT bestsuarder» P. ï5£ ViSCH. Ledeber*-0««l . . REDACT1E . c ADMINSSTRAT1E HOÛQPOORT, 29, GENT VOORUIT ùrgaan der Belgisohe W@rkiie€lmp€trtjf~ Vemùkjfm&de aie dagen. ABONNEMr TSPRU3 BELGIC Drie maanden, , , , , fr, 3.2H Zsa cnaanden • . , . fr. 6.59 Een jaar . fr '2.5# Kt;n a&onwscrî ridt op alîe postburceie» D£N VREEMDC Drle enaanden !d&gcltjka vcrzonden). St. &© BEKENOMAK1NC Aile mannelijke Belgen uit Gent m de voorsteden Ledeberg, Gentbrugge, St-Amandsberg, die in de jaren 1872 tôt 1880 (iaclusief) geboren rjjn, moeten verschijnen op het Meldeamt (Kouter, a. 13-) en dat op de volgende dagen: , 39 Jânuari, 1° wijk, l#ttar A tôt X 'a voor-middags van 8 tôt 12 uur; L tôt Z 'b na» zniddags van 2 tôt 7 uur. 30 Januari, 2e, wijk, A tôt K 's voorm. van 8 tôt 12 u., L tôt Z 's namid. van 2 tôt 7 u. 31 Januari, 3* wijk, A tôt D 's voorm. van 8 tôt 12 u. ; E tôt K 's namid. van 2 tôt 7 u. 1 Februari, 3» wijk, L tôt S 's voorm. van ' 8 tôt 12 u. ; T tôt Z 's namid. van 2 tôt 7 u. 2 Februari, 4° wijk, A tôt K 's voorm. van 8 tôt 12 u. ; L tôt Z 's namid. van 2 tôt 7 u. 3 Februari, 5° wijk, A tôt K 's voorm. van 8 tôt 12 u ; L toï. Z 's namid. van 2 tôt 7 u. 5 Februari, 6e wijk, A tôt D 's voorm. van 8 tôt 12 u. ; E tôt K 's namid. van 2 tôt 7 u. 6 Februari, 6e wijk, L tôt S 's voorm. van 8 tôt 12 u. : T tôt Z 's namid. van 2 tôt 7 u. 7 Februari, 7e wijk, A tôt D 's voorm. van 8 tôt 12 u. ; E tôt K 's namid. van 2 tôt 7 u. 8 Februari. 7e wijk, L tôt S 's voorm. van S tôt 12 u ; î tôt Z 'a namid. van 2 tôt 7 u. 9 Februari, 8e wijk, A tôt D 's voorm. van 5 tôt 12 u. ; E tôt K 's namid. van 2 tôt 7 u. 10 Februari, 8e wijk, L tôt S 's voorm. van 6 tôt 12 u. ; T tôt Z 's namid. van 2 tôt 7 u. 12 Februari, 9e wijk, A tôt D 's voorm. van 8 tôt 12 u., E tôt K 's namid. van 2 tôt 7 u. 13 Februari, 9° wijk, L tôt S 's voorm. van 8 tôt Î2 n. ; T tôt Z 's namid. van 2 tôt 7 u. 14 Februari, 10° wijk, A tôt D 's voorm. v. 8 tôt 12 u. ; E tôt K 's namid. van 2 tôt 7 a. 15 Fehruari, 10e wijk, L tôt S 's voorm. v. 8 tôt 12 a. ; T tôt Z 's namid. van 2 tôt 7 u. 16 Februari, 11° wijk, A tôt K 's voorm. v. 8 tôt 12 u. ; L tôt Z 's namid. van 2 tôt 7 a. 17 Februari, Ledeberg, A tôt K '3 voorm. S tôt 12 u. ; L tôt Z 's namid. van 2 tôt 7 u. 19 Februari, Gentbrugge, A tôt D 's voor-id. 8 tôt 12 u.; E tôt K 's namid. v. 2 tôt 7 u. 20 Februari, Gentbrugge, L tôt S '3 voor-m. 8 tôt 12 u. ; T tôt Z 's namid. 2 tôt 7 a. 21 Februari, St-Amandsberg, A tôt D '» voorm. 8 tôt 12; E tôt K :3 namid. 2 tôt 8 u. 22 Februari, St-Ajaandsberg, L tôt 8 's voorm. 8 tôt 12 ; T tôt Z 's namid. 2 tôt 7 u. ÏJeS niet verseksjnen wordt streng g», straît. E. H. O., den 20 Januari 1917. D a E tap ocn-K omm an d an t, von WICK. Iii gj? fi Ffankr# Uit Duitseîie feïon, YV'esteiijk isùnL B BllLIJ , 26 J anuari ; Legeoegroep vaa den kroonprins Rupprecht van Beieren : le Artois tusschen dan Ancre en de Somme en aan het Aisne-front is de gevechtsbo-drijvigheid der artillerie en van de mijnwer-pers bij oogenblikaen vermeerderd. Op ver-schiliige oogenblikken haddec ontinoeUngeû flaats tusschen verkennings-patroeljen op et terrein véér de poaities geiegen. l'en Zuid-westen van Berry-au-Bac (ten Koord oosrceQ van Reims), zijn afd&e&ngen van Prui&sisehe en Saxisohe effektieven in Fransche loopgrachten gadrongen en stijn ua een woedend gevecht met 1 officier, 30 gevangenan en 2 maehi«ngeweren terugge-komen.Legargr. van den Duitschen kroonprins: Door een krachfeige aanval zijn twee pair oelj on van een reserve-régiment van Haq-novre er in geJukt, ter hoogte van Combrea, zich van &en Fransôhe post meester te m;v ken, driemaai tairijk«>r, en krwaiaen in hun-Be eigene linios met eene mifcraiileuze terug. In de Vogezsa, op de t Kikonfirst s is de druk van eene raobile fransche afdeeling aîgeslagen. Het holdere weer heeft de we-dflMkeerige lucht-werkzaainheid begnnatigd. Àan het Oostcr&ohe fa-ont Front van generaal-veldm&areâbalk prias Leopoid van Beieren : Aan de beide kanten van de Aa, hebben onze aanvallen verscheiden© Russische be-bo&ckte posities over eene breedte van 10 kilom., met 14 officieren, 1700 soldaten en 12 mitrailleuzen overvailsn. Hevige tegen-aauvallen, door bijgebraohfce res©rven uit-gevoerd, hebben oniaa vooruitgang niet kunnen beletten. Ten ooeten van Luck hebben aasvals-efiekten van rhenansche regimenten Eich in de positie van net 8emerynki-s5orp gewor-pen en er 14 gevangenen gevonden. Front van gen-koîon. aartshertog Jozef: Gevôchten tusschen beweegbare afdeelin-gen en artillerievuur min of meor uitge-breid,maar oigozonderd, herhalen zich dar-gelijks in de met sneeuw bedekte gebergten. Tusschen het Casinu-dal en deze van Putna zijn den tegenstander 50 gevangenen ont-nomen.Legergroep van generaal-veldmaarschalk von Mackensen : In de Rumeensche vlakte heeft e-r door een hevige koude eene algemeene kalmte geheerscht. Langs de Donau artillerie-vuur van oever tôt oevsr ©n sohermufcselingeu van achildwn^fgft, - - - laoed»niadt tront Artillenegevechten ia de boeitft vas de Caerna en gevechten zonder belangrijkhe^d in de vlakte van de Stroema. 6 root Eooîdkwartier, 25 Jancaii. (Avondbericht). — Op den westelijken Maasoever groote strijdbedrijvigheid op den Mort Homme. Elders aan het westfront nietu wezenlijks. In 't oostçb deden onze troepen op de beide oevers -der Aa vooruitgang. Uit Fransche brou. PARUS, 24 Januari. (Officieel). ■— Tij-dons den naoht hebben de Franschen eenige geslaagde overvallen uitgevoerd ten Z. van Ohilly en in Woevre, in de richting van Regnsvilie. In de streek van La Seile tame-lijk groote bedrijvigheid van patroeljen. Kakue nacht op de rest van het front. PARIJS, 24 Januari. — Onze artillerie heeft vernielingsBchoten op de vijande-lijke loopgrachten in de streek van Mou-iin-sous Touvent en ten noord-westen van de hoogte 304 uitgevoerd. Redelijk gewel-dig artillerie-vuur in den sektor van het Bosch van Cournères. Twee vijandelijke handslagen togen een onzer lijnen in den sektor van îdissy ten west-en van Soissons en dg andore op de Eparges gericht, zijn afgesprongen. Wij hebben gevangenen ge-maakt. Tusschenpoozend kanonvuur op de rest van het front. t ❖ 09 Ittl82 tSSSe&EB IfîiSl u GiiSiHhik-HRjsrtic Uit Oostenriikscfee broa WEEÎsEN, 25 Jan. — Onveranderd. Uit ïtaliaansche bron. It'-'itiJi, 24 Januari : In den sektor van Tonale (Oamomca-vallei) zijn vijandelijke skiff-afdeedimg'en, die poogden onze poiai-tie-s te naderea, door ooe snelvuur terug-geworpen.Op ho; Trentinofront wao gsster het gewoonlijke artillerievuur. Onze artillerie heeft eenige posities van vijandelijke bat-terijen besebadigd. Aan het Juli-front is de artdllerie-wea-k-z&aashieid levemdig geweest in het westen van Goritsa en tusschen Bonesta en het Doberdo-meer, op de Carso. Eenige bom-men zijn op een onzer lazaretten gevallea, zonder slaehtoffera te m&ken.Eeça vijandelijke tegenaanval in den laatsten nacht op do door ona verovarde loopgracht.eo be-proefd t«n zuid-vestea va® Gortza, is vol-ledig afgeslagsn door de spoedige tus-schenkomat van onze artillerie. Jfc * Jfc Eeultct- PkUcii- 6sl«istli re» Uit Eussische bron. Sussïsth fï ont. PETROGRAD, 24 Januari; ÎTa eene heï-tige artâllerievoorbereiding gi-epen Dudt-schers met belangrijke krachten onze afdee-lingen aan, die de stellingen tusschen die den Tirul-moeras, ten weBten van Riga en van den Aa alsook ten westen van Kaln-zom bezet hielden. Door wederkeerige aam-vallen gelukte het de Duit&chers, onze troepen twee tôt drie kolometers in noordelijke riohting terug te slaan. Verbitterde gevechten duren voort. In den tegenstand van Jezupol versperde onze artillerie met haar gevolgrijk vuur een ongeveer een bataljon sterke tegenstanderskolonn«, die zich naar het Noordwesten wende. Roesntieasfih front. PETROGRAD. 24 Januari : Aan het gan-sohe fi-ont tôt over de Donau kanonvuur en verkenniugswerkingen. Aan de Donau tegenover Tnlcea benuttigden Bulgaarsche troepen, die ongeveer esn bataljon sterk waren den mist, om 's morgens den St-Georges-Arm over te steken. Onze afdealingen vernietigden door eenen anweerstaanbaren nachtaanval, die zonder een kanonschot ondernomen werd, de vijandelijke afdeeling, maakrten vijf officieren en 332 m an gevangen en veroverden vier machiengeweren. Onze verliezen in dit gevecht bedregen een officier en 41 raan aan yerwondenen en een soldaat werd gedood. * * * fis sortoi op m BsIkH Uit Oostenriiksclie bron. WEENEN, 25 Jan. — Onveranderd. Di Rerisg îp.ssttE» OcstcRfijîc en Rosnuls Uit Oostenriiksche bron WEEXEN, 25 Jan. — Bij het leger van generaaloverste Tersztyansky een met een uitslag begeleide ondernemmg van eene Duitsche aanvalstroep. Elders aan het 00s-telijk front zuidelijk van den Pripjet ner-gens grootert gevcchtshahdelingen. » % 4. OP ZEE « V. 69 » BERLIJN, 25 Januari. — Aan de « Vos-sische Zeitung » wordt uit Amsterdam ge-meld : De torpedoja »er « V. 69 » is erg mee-genomea, doch hoofdzakelijk op en over dek. De lanceertoreoi, de kommandobrug, de reddingsbooten, en het kompas waren in stuk gesehoten. Trotsdien heeft de boot IJmuiden met eigen kracht bereikt. Het bchip is niet als verloren te aanzien. Boven op dek lagen met vanen bedekt acht lijken van mafcrozen en officieren. Onder de laat-sten waren twee luitenants en de flotielje-chef. Zes erg en acht licht gewonden wer-den in 't IJmuider lazaret goed onderge-bracht. Bijzonderheden over het treffen zijn niet te bekomen. De officieren weigejren elke uitkomst. Het heet volgens latere De-richten dat defschepen tegen 4 uur 's morgens op eîkaar botsten. Tengfevolge der duisternis die heerschte is over het aantal der schepen niet; bestemds te vernemen. Het gevecht tusschen de flotieljeai ge-beurde ter hoogte der Vlaamsche kust. De sleeper « Billiton ï bracht «V. 69» in de haven. Het sebip had twee schoorsteenen, waarvan de achterste afgeschoten was. Het ligt onder Duitsche vlag aan eene der lan-dingsbruggen.IJMUIDEN, 25 Januari. — Yele leden der Duitsche ko'.onie in Amsterdam zijn naar IJmuiden gesneld, om de Duitsche ma-trozen van al het noodige t© voorzien en hen voor hunne koene daad geluk te wen-schen. Een der erg gekwetste matrozen is heden aan zijne verwondingen gestorven. Over de kwestie der interneering of vrij-latinsr van de boot en" van de bemanning is ofîicieel nog niets bekend. Mogelijks zal de torpedoboot van IJmuiden in de Amsterdam sche bustenb.aven gebracht worden. Kruîssrs-ccrîeg der 0-booten GENEVE, 25 Januari. — Volgens de Pa-rijsche « New-?oi~k Herald s uit New-York meldt, werd de etoomer « Canium s (554ff ton) getorped&e: d. Met den golfstroom werd aan de Frjnsche noordkust het lijk van den kapit«in van een voor zes wçkeo aan de Kanadeosche kust gezonkeo g root Fransch vrachtschip aangespoeld. Verd&r werden in den g rond geboord de Deensch® schepen « Chaosie ï en « Mârek ». De Zweed-sche stoomer « Fasta » werd door « U-44 » aan de Spaansche kust getorpedeerd. (WeJlicht is de stoomer « Gaeta » hiermee bedoeld). LONDEN, 25 Januari. — Lloyds meidt dat d® Engalsche visschersstodmsloepen « Gladys» en « Star of Theses ». zijn waar-schijnlijk getorpeileerd geworden, Lloyds meldt verder, dat bat Engelsche visschers-vaartuig «Et»el» eti de Hollandsche stoomer « Holland » getorpedeerd werden. D© bemanning van den stoomer « Tremendour * werd door eenen U-boot getorpedeerd. Do bemanning werd gered. In Het Buitentand Isa 0©s't®iS!«H[jk-liongari|© 0® o&^rijkiM^Kigaamhe Koaventi« BERLIJN, 25 Januari. — Men meldt uit Weenen aan de « Vossische Zeitung »: De konventie tusschen Oostenrijk en Hongarije is hedeii gesloten geworden en zal voor twintig jaren geldig zijn. Isa FrasBkripi ■Kiauwe PARIJS, 25 Januari. — De « Petit Parisien» meldt dat de minister van finantiên, M. Ribot, ter Kamer een wetsontwerp heeft neergeiegd de wiusten der nijverhedd, van den handel on van den landbouw met fce-lasting treffend, ontwerp dat onlangs door het Senaat werd aangenomen. Crooto zsltiîsg in de Fransche Kamer GENEVE, 24 Jan. — Algemeen wae in Fransche Kamerkringen de opvatting dat de Kamerzitting van donderdag 25 Januari, h&tzij ze openbaar of geheim zou zijn, aan de regeermg gelsgenheid zou geven, ver buiten het eigenlijk voorwerp der interpel-latie eene algemeene bespreking van den Europeescben toestand te geven, doch zonder op de in het Eiftente antwoord aan Hil&on besprok'en oorlogsdoeleinden terug te komen. In elk gevaJ iiield men het voor waar-schi^nlijk dat Briand de vredeboodschap van Wilson in eene passage zijner rede zou gedenken. OsTigroepseringen in de Ententelegers ZURICHT, 24 Jan. ; De Zuricher Tages-An^eiger meldt uit Petersburg: Door de Ententelegers zijn in 't Westen en Zuiden volgende ofgroepeeringen voorgenomen : Engeland zou nog meerdere troepenforma-ties naar het Fransche front toezenden ; de Fraosçhsn 'n ds«l y*>Ji huane strij.dkrachtôn j aan 't Italiaansch front zenden, de Italia-nen eehter eenige nieuwe iegerkorpsen op den Balkan werpen. Het Italiaansch opper-komKiando heeft thana eindeiijk de ver-eischte maafcregelen genomen om beduiden-de krachten naar den Balkan te sturen. Volgens het zelide blad begint het Fransch strijdfront aan de Somme thaas twee kilometers noordelijk van Perinne bij Mont St. Quentin. De Engelscnen hebben Bouchavesnes in hun front genomen. De Engelsche aflossing omvat dàarmee frontstuk van 10-12 km. en komt ten aanzien der twijfelloos voorhandene Engelsche krachts als mede ten aanzien der wer-king betrekkelijk de vrijmaking van Fransche krachten réélit onbeduidend voor. Teg&n den duikbootoorSog ROTTERDAM, 25 Jan. — Volgens aan de « Nieuwe Rotterdamsche Courant » uit Londen gemeld wordt, wijdt de marine-medewerker van de « Daily I\ ews » aan het ernstig karakter van den U-bootenoorlog een lâng artikel. Hij schrijft daarin, dat de waarschuwing die admiraaj Jellicoe v66r eenige weken uitgesproken heeft, niet vol-doende in acht genomen wordt. In de laatste 90 dagen zijn 470 schepen in den grond geboord, daaronder 187 Engelsche. De schrijver van het artikel geeft toe dat het moeilijk is de nieuwe U-booten met hun groot aoue-terrein te bestrijd-en, en eischt dat het publiek zelf aan de be-strijding van het gevaar helpe, door mindar ingevoerdie luxearûkels te gebrulken en voor den bouw van meer schepen mede te zorgen. las E»s!as3d Een écho cSen moord op RaspcetSn© STOCaIIOLM : De met betrekkdng tôt den moord van Raspoetine veelgano9mdo, jonge vorst |vroossoapow dezes schoonva-der, groot-vorst Alexander Michaëlowitsj, e venais die jonge vorat Dimitrik Pawlo-witsj, zijn per specialein trein naar d» Kiim afgereisd, gevolg gevende aan eeo oevel van den Tsaar, dat hun dwong Pe-trograd te ver la ten. las SfHÉft]® lîe aigerneene ©îakireg P.1RIJS, 25 Jan. — De «Petit Parisien» verneemt uit Barcelona dat eene vergade-ring in deze stad gebouden, en aan dewelke de afgevaardigden van twintig vakvereem-gingen deelnamen, besloot de algemeene werkstaking uit te rœpen. Volgens eene andere melding, hebben 9600 vrouwen, in de appelcienenltistenfabrieken u u - ra arbeidend. insgelijks het inzicht zich bîj de werkstakors-beweging te voegen: hetzelfde met de bakkers van Valentia. Re^lsfls^e Sittiralmir en teijk ï? , , . , ... ton prooevS tôt echt'&dbeiding, gebracht voor net Hof van Appel van Parjjs, wierp de volgende kwestie op: Begaat eene schrijfster, gehuwd aijnde, een ernstig ver-gnjp, vao aard de echtscheiding na zich te siepen, door het schrijven van een realis-tiscnen roman t • Het Hof heeft hsfc volgonde von nia ge-wezen : C/erwegende, dat uit al de seer talrijke înlichtmgen en dokumonten bij het procès voorgelegd, het wel blijkt dat de echtelie-den weinig voor edkaar .gechapen zijn ; dat de echtgenoote X.... uit hoofde van hare gevoelens van smaak, hare letterkundigo en artistiek aspiraties, haren echtgenoot, een gezetan en ervaren handelaa.% maar een man v. n eenvoudig bescheiden en rustige gevoelens, in een soort van sma-delijke minacàting gehouden heeft; dat zjj heel haar leven den omgang gezocht heeft miet artistan of schrijvers, maar dat het niet blijkt, dat deze versmading zich door daden en featen veropenbaard heeft, die naar de vormen van de wet en volgens de rechtspleging kunnen beschouwd "worden als een bepaaiden en gekenschetsten hoon, welke daartoe kan leiden de echtscheiding tegen haar uit te spreken. Overwegeade, dat het niet duidelijk is welka grieven X... in kan roepen, door zijne vrouw te verwijten smaak in de let-tei'en en de lu&t gehad te hebben tôt schrijven, noch weiKe oorzaak tôt eoht-scheiding hij kan vinden door het overleg-gen van eenige bladen van een in voorbe-reidkig zijn den roman, waarin door haar de psychologie geschetst wordt der per-sonaadjes uit den roman ; dat de onder-stroepte passage, hoe reaJistisch en los deze 00k zij, niet met dea naam van ontuchtig kan betiteld worden, indien men haar niet van den omringenden tekst scheidt; dat zij eenvoudig de bestaande tegenstelkng uàdrukt tusschen den poèti-schen en bekoorlijken a&nvang van eene opkomende liefde en de daad, waartoe deze liefde voert; maar dat, al zou de ont-worpen roman onzedelijk zijh, niet te zien is hoe het feit hem geschreven te hebben, een hoon tegenover den echtgenoot van de schrijfster zou uitmaken. Het Hof heeft dus den echtgenoot van zijn edsoh echtsahesding ontheven ; daarentegen he&ft het Hof het, verzoek tôt scheiding van tafe! en bed, ingest&ld door Wat il© Niagara Scosf Een Ameiiltaansch technisch tijd^chrifr heeft rekenci w&t de Tv ia^ara kost, ot beter gezaçd waî hij waard zijn indien men de énergie der reus*chti&s| waiervaller kon henuttigen. De berekening is met al te ingewikkeld. M«js ramelijk het voluum v»n de wate! massa die gedureati^ een zeker tijJsverloop langs aen Niagar» naar b«n«difl stort en het is dus teer gemakk^lijK uit te rei- rntt welke eneraie de waierval vertegenwoordigt. Niet. tegenstaande een ^edeelie van den Ï-» ia;«uni thans gsi bruiki wordi als drijtkracht, f,aan er toch nog nie; cnia-der dan drie millioen paardenkrachten verloren. andere woorden, indien men erin slsagde, den wat«« val op gebeel zijn len-te dienstbaar te maken voor d4 nijverheid, in p aats van hem te laien wat ht] is. ni. «rat grootsch natuurwonder. zou men cr drie miîlioen denkracht uit kunnen trekken. Hoeveel bezoekers komen er nu jairlijkt d«n Niages-r* bezichtigenî Men schat dit aan ta. op een millkun» ongevetr. Iiet schouwspel kost dus drie paardenkr«c4>-ten per bezoeker en ptr jaar. Wat kost een paaru«s> kracht? Dit hangt geheel van de omstandigheden ai. Il het geval dat ons bezighoudi mag men deze kostprîjé op nul siellen, daar en geene kosten aan de vera-sk-king cler dri]ikracht besteedt moet worden; ekiri» wordt de paardenkracht op joofrank geschat; Ûitgasu» de van het middencijter, ni. 15c irauk», besluit fc-î* Amerikaansch tijdsch lit dai het feit den watervel laten zooais hij is. en bem voort te laten bewonderoa door de bezoèkers, aan de gemcenschap komt te op 750 liai k. door winstdervin . De toerut zou d'.sa deze som moeîen bctalen voor den aanblik waaraa,* zijne oogen zich verlustigen. Het is stellig geene kî«é« nigheid en er besiaat aile reden ointe gelcoven'dat der* gelijke som niet gril ervoor zou betaaid worden, K# zou echter middel bestaan om de belangen van ieder, zoo jndustneelen als estheten. t*- verroenee. iEJtH zou kupnen ueschied-'n door het opvargen de;- dri|î» kracht van den waîervoi, waarbi) deze kracht cchlvt slechts zes dagen op zeven zou gebruikl wordea. £<M| dag per week zou de Niagara werken vuor de toerittast en o*" de zes over.ge daeen der week zou de wstesrsil in dienst ziin en geen esthetisch bestaen voerns, Oï nog, de wutervallen zouden gedurt-nde drie en twioîïg uren per dag al» drijtl racht bei uttigd worden eo ess* uur Haren normal en loop hebben. In beide jzevalk<3 zou de aanblik * an den Niagara in den «in cla hie?« boven uiteengezet. niet meer op 75o.frank, maar atecœ»!# op 35 frank per teerist komen te staao. tm rgywa mil va» papr Het Bal niemand verwonderen dat or al veel papier te kort is op onze dage». — m, dat er in aile landen geleerden zijn die dag en nacht zoeken naar tuiddele om t« voorsi»» • in het gebrek. ■> In Frankrijk was het de hesr Chaptai,-ê« vordienstelijke hoogleeraar aan de Lan»}., botiwsehool van Montpellier, die zioh dru s aan het zoeken zette over de vraag in hc»a ver men voor het maken van papier voorde»! zou kunnen trekken nit de ongehoorde oa» sas afval van de druivenstokken die jaarlijk^ in het land verloren gaan. In de fransche wijngaardstreken, moetca wij hier bijvoegen, waren die massa* all« ren eene groote hindernis, sao groot, men nu en dan deed onderzoeken of daa^ niets mee te doen was, maar de onderzoekin» gen werden oppervlakkig gedaaa es kwam niets van. De scheikundige Chaptal nam nn het derzoek zeer erustig op, werkte dag en nadfi.% en vond eene zoo beslissende oplossing, dsé er zicii in het Zuiden, reeds eene belarigrijk* nieuwe nijverheid aan het vestigen ia. Wij willen er dus een woord over ceggen: Nadat de geleerde de ssogenaamde wijau. gaardranken had laten drenken in «m warm bad van kalk, sterkwater en kloor^fe» te^stof, liet hij er een dunnen breî of van malen, die te verzijpen gelegd werd «vf» een t'ijnen teems van vertinden ijzerdr:w,4„ Hij bekwam aldus een lijnachtigen, brus-nen, dunnen pap, die gemakkelijk kon eist-keurd en herkleurd worden bij middel v&as klSbr en die aile vereischte hoedanighedea bezat om tôt voortreifelijk papier verwerki ta worden. Gemengd met cellensap van des gpara®!»» boom, leverde de wijngaardensap eene aoozh van papier op dat door het laboratorium m» Grenoble geprezen werd als drukkerijp.npi«£< van allerbeste hoedanigheid. De wijngaardenpap levert minimum hali zooveel papier op als de beste houtpap, ds# gomiddeld 2.00 fr. per 100 kilos kost, soodfcfr men 10.00 fr. zal kuniien betalen voor loti® kilos voôr de afval die thans niets waard m. De heer Chaptal verzekert echter dat hj| nog veel beter uitslagen zal bekomen. Uîfc den wij n g aa r de n a f val heeft hij tôt hierto» 30 % cellensap weten te trekken, terwijl d« bestel withoutsoorten niet sneer dan ^9-38 % van dat sap opleverden. De geleerde man heeft verder uitfçerekeadl dat er uit de verzamelden afval van de fraa* sc'he wijngaarden jaarlijks zooveel papior» pap kan getrc' ken worden als uit de spar-reboomen die zouden ge won non worden ia een bosch dat 600.000 hectaren grond besiaat { Dit ailes vernomen hebbend heeft het land» bouwerssyndikaat van Lezignan, départe ment der Aude, zich de zaak ernstig aango-trokken en een oprosp gedaan tôt de kapi* listen om het geld te verzamelen dat er nos» dig is voor het inrichten van papierfabïi*» ken met ailes modem tuig. Mag men de berichten in de bladen gélose ven, dan staat ailes op een zoo goeden vo«t, dat er binnen zeer kort een tiental groot© fa» brieken zullen tôt stand komen alleen in t?a arrondissernenten van Beziers en Narbonne, die te midden van uitgestrekte wîjngaard" velden liggen. , Verder melden de bladen hoe vakmannca, die de zaab ernstig onderzochten, uitger»-kend hebben dat eene papierfabriek in soset» mige fransche streken binn«n ©en cnatrt^ï van ten hoogste vijf kilometers genosg wija» gaardenafval, grondstof «al vinden om da-» gelijkg tôt vier ton - 4.000 kilaa — p&pJwsa» pap woti te bre-aseo. ' -— ■^auwj»a!g!ewgieBWBBa«!gg«gBg^^ ^ n—- - m ■i»uu 1, «ictihiiiii mjyifwi 33' |aai* — N. 2© o« ammner : woi Baigie 3 eanuemaa. tm den eestiemea 1 el«foon : Reiaetêe 241 » Adminisiraite i846 ZaierCaf Vt7 «IpRuari 1817 muimar—ir" ni— imm iiiiiw^MWinwwiaBiaiaasEMTOa^'!»^?^^ ma»OTi)»îaaweo8awjaB)':gt- [u* tHumassu.-. - . •

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods