Vooruit: socialistisch dagblad

738 0
31 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 31 January. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 09 August 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/k06ww78j6x/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

«jjj»"1 ■— 3® ?aar -- W. S© Prijs per nummer : voor België 3 ceatiemen, voot deu Vresmdo 5 centiemen Teïefoon ; ttadacfïe 2.41 » Administraiie 2@45 Zaisrdap 31 Januarî 1 ©14 Dnjkster-UJtgcefster Sam: Msaîschappij MET UCHT Veraoîwaordelijice bestuorderv P. »£ V!SCH. Lcdcberg-Qent —• . . REDACTIE . . M5NISTRATIE l ïOûPOORT. 29. GENT VOORUIT ABONNEMENTSPRIJS' BELGIE Drie maanden fr. Z.2S Zes maandcn ..... fr. '> 50 Een jaar f . .2.50 Men abonneert zich op aile pcstbureeleo DEN VREEMDE Drie m&antien 'dagelijks verzonden), ..... fr. 0.73 Urgaan der nelgmche Weridiedenpartij* —- Versohytiende a/le dagen. S Mi «an het Petittonnement rien ta ktats Mit! Nauwelijks is het petitionnement hier n daar in gang of de bekomen uitsla-eu — allcn hoogst aanmoedigend — oen de janden van Zuiver Aïgetneen itemrëchî: .chuimen van woede. Wij lezen onder andere in het katho-eke « Nieuws van den Dag » de volgen-!e domheid : Esn référendum. — «Vooruit» be-grijpt maar niet wat reden de ka-tholieken bladen hebben om uit te vallen tegen de jacht der socialisten op handteekens. Te Antwerpen immers, zegt de roode snul, vraagt het Verbond der Beroepsvereenigin-gen wel een referendum tegen de stemming voor de verwereldlijking der gasthuizen. Zeker, doch er is nooit gezegd dat men daar onge-vraagd in de huizen zou dringen om handteekens af te bedelen. Men kan clat heel gemakkelijk anders aan boord leggen, bijvoorbeeld de men-schen vragen om in vastgestelde lo-kalen hunne stemming te komen uit-brengen. 't Zou de eerste maal niet zijn dat zulks geschiedt. Als iVoor-uit» denkt dat de katholieken zich verzetten tegen het socialistisch petitionnement, dan is hij leelijk mis ; ze laten er zich geen zier aan gele-gen, omdat het toch op een sisser uitdraaien moet. Waar ieder deftig raensch zich evenwel tegen verzet, 't is tegen de wijze waarop de socialisten hunne jacht op handteekens maken. Ze gedragen zich als echte woonstschenders ; ze dringen over-al ongevraagd biilnen en stellen zich aan alsof zij overal thuis zijn. Die handehvijze is- onduldbaar en daar-om herhalen we nog : « overal de deur toegeflost voor den neus der roode indringers ». $ =& * Onze, «jacht op de handteekens» mis-aagt dus ten voile aan de dompers ! Rede te meer om aile sociaal-demo-raten aan te zetten, die jacht te ver-ubbelen.Kostelijk is ook de beker.tenis dat de .atholieken zich niet tegen het «socialis-isch petitionnement » verzetten, dat zij r onverschillig aan zijn... omdat het och op ® een sisser » moet uitloopen... In dien enkelen zin komen drie leugens oor. EERSTE LEUJÏEN t Het petitionnement is niet « SOOialiS» isch» — het is ALGEMEEN. Er wordt an geen socialisme in gesproken. De petitie bevat deze enkele woorden: De ondergeteekentien, meerderjarige îclgen, wonentie ts (naam der ge- neente) verzoeken de Kamer van Nksvertegenwoordîgers te besluiten tet het noodzakeîïjk is de Grondwet te îei'zsen met het oog op de instellîng wan ist Algemeerf Stemrecht, met uitsluiting van aile voorrecht. (Volgen de handteekens. ) Wij dagen iemand uit, daar een woord over socialisme in te vinden. Wie teekent vraagt niets anders dan j de invoering van Algemeen Stemrecht, en verklaart zich tegen aile voorrecht of onrecht. Dat kan ieder EERL3JK MENSCH ge-rust teekenen, tôt welken godsdienst of tôt welke opinie hij ook behoort. TWEEDE LEUCEN De klerikale leiders liegen als zij zeg-gen dat zij zich tegen het petitionnement niet verzetten. Zij hebben nog niet anders gedaan dan de menschen er tegen opgemaakt, en de petitie-dragers gelasterd en verdacht gemaakt, ze ge-dreigd met zwartmaking, met « aan de deur smijten », enz., enz. 't Is eene aardige manier om zich « niet te verzetten ». Maar, ziet ge, Wceste zelf heeft open-Iijk in zijne redevoering te Geeraards-bergen gezegd : « Dat hij, zoolang hij leeft, zich tegen Algemeen Stemrecht zal verzetten » ! DERDE LEUCEN Het petitionnement zal op een sisser uitloopen... aldus beweert 't « Nieuws-ken ». Hoe weet het t Nieawskens » dat nn reeds? Wie maakt hem dat wiis? Waarop steunt hij die zotte voorspelling ? Toch niet op de uitslagen van het petitionnement in Holland, waar er 3x7.000 handteekens werden opgehaald? Toch niet op de eerste uitslagen, die wij nu reeds kennen, van enkele buur-ten te Aalst, te G en):, te. Mouscroo, te Kortrijfe, nz. die allen verre onze stout-ste verwachtingen overtreFfen'?. JS sS # Wat aangaat dat onze petitie-dragers woonstschenders zijn, dat is gemeene laster. Onze mannen zijn geene indringers, geene barbaren. Zij bieden zich overal beleefd en vrien-delijk aan, wat htm onbetwistbaar recht is. Zij doen het netter en gemanierder dan vele zwarte nonnekens, die overal van huis tôt huis almoezen gaan afper-sen, binnensluipen in winkels en handels-huizen, en zelf s niet eens vragen of ze soms niet ten onpas" komen. Onze mannen doen hun best, doen hun pîicht. Zij strijden voor de opheffing van aile wcrklieden, zelfs van hunne katholieke broeders, die hen soms nijdig en onver-diend in den rug schieten. Zij vragen voor allen gelijk recht — en de afschaffing van aile onrecht ! ! Is er iets edeler, iets schooner en hoo-ger?Aan 't werk dus! Meer propaganda dan ooit voor het petitionnement ! Eerlijkheid en recht zullen zegevieren. A. B. Iefjoogschbift * olgend vertoogschrift werd naar minis-er Poullet gestuurd als protest tegen het 'erwerpen van het amendement Van Ganwe-aert-Pranck-Huysmans : Mijnheer de Miivister, Zich plaatsend op een ruim vaderlivndach andpunt, geheel vrij van partijdige neren-jÇ'ioeling, hadden onze volksvertegenwoor-ugcrs Frans Van Cauwelaert, Louis Franck l,i Camiel Huysmans het edel iriitiatief ge->cmcn om gemeenschappelijk een amendo-nent voor te stellen, dat aan onze Vfaam l l(? bevolking eindelijk ter zake wetgeving Jl' het lager onderwijs, wat het gebruik der ■ Puerlandsche taal als voertaal in onze 'lamsche gcwesten betreft, recht zou laten ^aervaren. Tôt groote teleurstelling van " < iaamsche volk werd door de Kamer "' zoo logisch amendement verworpen. f,M, iln zl,ttinS van 22 >Tanuari jl. aangeno-oen bepalmg, dat « gcdeelteliike afwijkin-u|nnen toegestaan worden, namelijk te ,ussei en in de voorsteden van Brussel, ipi"-10 - ln t'e tweetalige gemeonten» ia dub-■^zmnig en opent de_deur voor aile mis-^i^en, misbruiken die trouwens nu ree3s ( 'S Senoeg tieren en waar een gezond pe-v'fj0®1?? "lz^cht sedert lang de schadelijk-j? ' 06nde van bewezen heeft. 1 ",oe^t v°or niemand in Vlaanderen bet0°S. dat alleen de eigen Ne-[Ici liii u taa^ k.et natuurlijke hulpmid-ReKioi j onderricht in de Vla-amsche ge-terTak^iemfc ^ Zljn' 0ns v°lk heeft door tallen van jaren onberekenbare, geestelijke en stoffelijke «chade geleden. De tijd is ge-komen, da£ het niet langer gestremd worde in zijn uormalen onfcwikkelmgsgang en al-lerminst daarin door esn nieuwe dubbefzîn-nige wetsbepalingen worde gebinderd. Ondergeteekenden, Vlaamsche letterkun-digen, vertrouwend in uwen rechtvaardig-heidszin, en overtuigd dat het Vlaamsche land geheel aan hun zijde is, drukken bij dezen de boop uit dat, eerstdaags, bij de tweede stemming in de Kamer, door ons parlement ernstig in overweging worde ge-nomen en deae bepaling te wijzigen in 3en volgenden zin: lo do afwijkingen voor de Brusselsehe ag-glomeratie dienen nader bepaald te worden; 2o de woorden alsmede in de «twee-taîige gemeenten» dienen geschrapt te worden of eveneeias scherp bepaald. Immers het ïijn deze laatete woorden die tôt verkeerde toepassing kunnen aanleiding geven en aan de wet aile gunstige beteeke-nis ontnemen. Uwe Excellentie aanvaarde de betuiging van onze eerbiedige hoogachtiiig. (rcteekeiid : Max BOOSES, Nestor DE T1ERE, Hugo VERRIEST, Alf. HEGENSCHEIDT, Pol de MONT, Lode B AEKELM AN S, V. A. delà MONTAGNE, Maurits SABBE, Is. TE1RLINCK, Bené DE CLERCQ, Raf. VERHULST, V DE MEYERE, Fera. TOUSSAINT, Herman TEIRLINOK, Em. DE BOM, Aug. VERMEYLEN, Hub. ME-L1S.à J De Werkersbond van Antwerpen zal in zijne eerstkomende vergadering zich uit-spreken over de middelen die dienen aan-gewend te worden, om de belangen van het Vlaamsche schoolkind te verdedigen tegen de miskenning van het Parlement. i»i — 1 —rmm Eene voordraohî van Charles Benoist over de Emiige ïefieienwoorôigiiig Het franscb kamerlid Ch. Benoist, < de vader der evenredige vertegenwoordiging » en voorzitter der parlementaire groep voor kieswetwijziging, heeft dezer dagen een voordracht gehouden over die kieswether-vorming in verband met de verkiezingen van dit voor jaar. Benoist heeft daarin ook de taktiek uiteengezet, die de voorstanders der evenredige denken te volgen. Zal, vroeg Benoist, de Senaat iets onder-nemen en wat zal hij doen? Zoo hij meta doet, of, zoo datgene wat hij doet onaanne-melijk is, dan zal men zich daar bij neer moeten leggen en de verkiezingen zullen plaata hebben volgens de arrondissementa-stemming. Voor dat geval is de door de voorstanders der evenredige te volgen gedrags-lijn aangewezen. Bij de verkiezingen van 1910 hebben zij aan het land gevra-agd, te zeggen of bet kieswetwijziging wilde om te komen top verkiezing volgens het lijststelsel met vertegenwoordiging der minderheden. Het land heeft duidelijk ja geantwoord met vijf millioen etemmen. Zij zullen aan het land opnieuw die vraag doen, ten einde een duidtelijk, vierkant, gebiedend an. t woord te ontvangen. Zoo het mogclijk geweest ware om, afgezien van al het andere, het politiek leven stop te zetten, dan zouden de voorstanders der evenredige vertegenwoordiging van aile parti jeu, zooals ze dan ook een oogenblik gemeend hadden, zich bij overeen-komst bij de aanstaande verkiezingen uit-sluitend op het terrein der kieswetwijziging plaatsen en, met het oog op die hervorming, onder elkaar een z.g. kartel vormen, dat zich uitsluitend tôt dat doel en uitsluitend tofc deze gelegenheid 90a beperken. Maar daarvoor zou een uiterst kalroe tijd, een vol komen leeg veld noodig geweest zijn. Al-lerlei vraagstukken, ernstig<e vraagstukken, waarvan het voornaamste dat betreffende den driejarigen dienstplicht is, maken bij voorbaat elke poging in die richting tôt een hersenschim. De politiek, die er dan ook gevolgd moet worden, is de volgende. Iede-re partij moet zijn eigen prograin verdedigen, met zijn eigen mannen en op eigen re-kening. Maar de voorstanders der evenrei-dige vertegenwoordiging in aile partijen moeten van tevoren een formule nopens de evenredige vertegenwoordiging vaststellen en teekenen, die noch tôt onciuidelijkheid, noch tôt ukvluchtén aanleiding kan geven. Men telle dan de stemmen, die er bij de eerste stemming uitgebracht zijn op de can-didaten — verlcozen of niet — die aanhan-gers der formule ziin en het totaal van de door hen behaalde stemmen zal gehouden worden voor het totaal van de voor de evenredige vertegenwoordiging verworven stemmen. Indien die stemmen, wat wij voor zeker houden, de meerderbeid vormen, dan zal natuurlijk het land, getrouw aan den wensch, dien het in 1910 te kennen heeft gc-geven, op do kieswet-wijziging blijven aan-dringen en dan zullen de Kamers, die dan weldra bijeengeroepen worden, niet anders te doen hebben dan aandringen, de eene en toegeven da andere. De VrouweÉewepg, hars Qfgaiiisatie en de Partij IN NEDERLAND Wij lezen in «Ons Volk», van Amsterdam : Ons kongres nadert al weer en nog steeds blijft het een, naar het sehijnt, ondoorgron-deïijk geheim, op welke wijze de vrowwenor-gamsatie officieel in het partijverband zal worden opgenomen. Met het noemen van een enkel geval uit de praktijk zou ik nu gaarno bij de massa der partijgenocten de overtui-ging vestigen, dat; het toch werkelijk nood-zakelijk is, dat er een eind komt aan den thans heerschenden, niet officieel geregcl-den toestand. Te Hilversum werd in het begin van den winter, evenals in vele plaatsen van ons land, eene kommissie voor arbeidersontwik-keling opgericht. Het Bestuur van de vrou-wonklub aldaar, dit hoorende, trachtte 011-middellijk samenwerking met deze kommissie te verkrijgen en wel op de volgende wijze: het wenschte, dat een der bestuurle-den van do klub « als zoodanig » zitting in de kommissie zou krijgen. Het bestuur ging daarbij uit van de volgende overwegingen : I. Als eene kommissie voor arbeidersont-wikkeling wordt opgericht, moet door haar zeker ook de ontwikkeling van het vronwo-lijk deel van de arbeidende klasse worden bevorderd; als er dan reeds een lichaam be-staat, dafc zich speciaal met de propaganda onder de vroujven belast, dient dit toch zeker in eene dergelijke kommissie vertegen-woordigd te worden. t II. lu een0_kleine'jE.laata isi-naaât^eene.cea-J traie kommissie, voor eene kleinere kommissie, die apart werkt, geen plaats. III. Alleen door samenwerking met de mannen kan onze propaganda onder de vrouwen op den duur vruchten dragen.- IV. Geheel nieuwe groepen van vrouwen kunnen voor onze propapanda vatbaar worden, indien wij in praktische sarnetiwerking met de Bestuurdersbonden konden komen. • Door een samenloop van o ni st a n d i ghed en, vooral een niet begrijpen van elkaars motie-ven en het nog steeds bestaan van de mee-ning. dat eene aparté organisatie onder de vrouwen niet noodig is en ook als zoodanig niet gekend behoeft te worden, mislukte dit plan volkomen en wel met het gevolg, dat de vrouwenklub, die de weinige beschikbarô krachten, die zij had, gaarne in dienst had gesteld van do Kommissie voor Arbeiders-ontwikkeling en ook inzag, dat alleen door samenwerking met haar werk voor een wij den kring van arbeiders vrouwen vruchten zou kunnen dragen, hier als zwakkere volkomen ter zijde werd gedrongen. Ieder, die weet hoe gebrek aan tijd bij de leden en gebrek aan geld, om de propaganda eenigzins in het groot aan te vatten de groote bezwaren zijn, waarmee de klubs steeds te kampen hebben, zal begrijpen, hoe het bestuur zich ergerde, dat bet, ondanks zijn goeden wil, geen toestand kon schep-pen, waarin het t« verriehten werk voor de leden zooveel mogelijk vroehtdragend kon worden gemaakt: het moest op deze manier in zijn eeTsten plicht tegenover de leden te kort schieten. Ontmoediging van de leden en daardoor verzwakking van den klub konden dan ook niet uitblijven. Ge-lukkig, moet ik zeggen, komen deze govol-: gen nu zoo duidelijk aan het licht, dat de a00 ffewenschtè samenwerliing met de man-' tien ten slnttc toch wel zal yerltregèn worden. Dat ik, niettegenstaande hier een gun-i stige afloop van deze verwikkeling te voor-J zien is, bovenstaaud geval toch eens onder de aandacht van de partij breng, is dani ook hoofdzakelijk, omdat er zoo duidelijk' uit blijkt, hoe dringend noodzakelijli het -isyi dat de vrouwenargarvisutie een bepaalde' plaats krijgt. in het partijverband. In dergelijke gevallen, die de belangen van het, vrouwelijk deel van het proletariaat en daarmee de belangen van de S. D. A. P. nauw raken, moet men niet afhangen van; den meer of mmder goeden wil van perso-; nen, maar moet eene algeraeene regeling bestaan, waardoor aile mtisverstand wordt] voorkomen. Wij hopen dan ook, dat, waar wij om praktische redenen zoo noodzakelijk/ vasten grond onder de voeten moeten beb-i ben, bet partijbestuur niet langer zal aar-' zelen om niet alleen de regeling van de po-i sitie de rvrouweaiorganisatie als geheel aan! de orde te stellen, maar dat het met ons,, vrouwen, ook vooraf over de wijze van deze; regeling in d« organen vaa de partij van! g«d»chten zal willea wisselen. H. HAERSMA', Voorsifcsfer der Hilversumsche .Vrouwenklub Saeiail Politiek Overzicht 0IEDERLAND EEN INERNATIONxVLE VROUWJBÎTDAG ZAL OP 8 MAAKT AANSTAANDE GEHOUDEN WORDEN Aan de afdeelingen der Sociaal-demoi-kratisehe Arbeiderspartij en aan de Soc.-dem. Vrouwen klubs i3 het volgende rond-sohrijven verzonden door den partijsekre-taris Van Kuykhof : Het Partijbestuur besloot den Internatio-nalen Vroywextdag ook voor Nederland uit te Bchrijven, op 8 Maart en het roept atle afdeelingen der Partij op er a^n deel te nemen, door zoo mogelijk eene vergade-■ ring op dien dag te beleggen voor het algemeen kiesrecht voor vrouwen. Met het oog op de politieke onistandig-beden meent het Partijbestuur deze uit-breiding aan deu Vrouwen dag te moeten geven. De Vereeniging voor Vrouwenkiesreoht houdt op 15 Februari eene groote demon-stratie voor de grondwettelijke gelijkstel-ling van man en vrouw, de inzet voor eeu petitionnement voor dat recht. Hiernaasfc heeft de Partij te zorgen, dat de Vrouwen-dag eene nog grootere demonstratie worde voor het algemeen kiesrecht voor vrouwen. Voor deze beweging heeft de Partij de verantwoording. Als straks de beide bewegingen sainen komen, moeten aij een onweerstaanbaren stroom vormen voor de vrouwenrechten. Dan moet onze stroom de krachtigste zijn, dat is onze eer. Daarom heeft de Vrou-wendag dit jaar eene buitengewone betee-kenis. Hij moet eene machtige beweging worden. De afdeelingen hebben dit in de hand. Als die vergaderingen goed voorbereid worden op eene huishoudelijke vergadering der afdeeling, kunnen zij Ê^agen. De voorbereiding kan samenvallen met die voor de betooging van 1 Maart. In het manifest voor de kiesrechtbetooging, die op 1 Maart in het « Paleis voor Volksvlijt» te Amsterdam zal worden gehouden, komt een passage voor spaciaal aan algemeen kiesrecht voor vrouwen gewijd, waarvan eene opwekking zal uitgaan voor den Vrou wendag. Laten de afdeelingen er dus haar schouders onder zetten en de vrouwen medehelpen aan het verkrijgen van hare rechten. Houdt den Vrou wendag ! De bedoeling is, dat op plaatsen, waar eeno federatie of eene afdeeling der Partij en een vrouwenklub zijn gevestigd, de vergadering op den S Maart gezamenlijk be-legd wordt. De kosten zullen echfcer wel voornamelijk door de afdeeling of federatie moeten gedragen worden. Is de vrouwenklub bij machte een deel van het ca-deelig saldo te dragen, dan is dit haar plicht, dien zij zeker zal nakomen. FRAMKRyK L>H BELAST1NG OP HET INKOMEN AVORDT IN DEN SENAAT BESPROKEN De Senaat is begonnen met de behajide-ling van de wetsontwerpen strekkende tôt invoering eener inkomstenbelasting. Behalve het van miuister Caillaux af-komstige ontwerp, dat reeds jaren geleden door de Kamer is aangenomen, is er een tweede ontwerp bij den Senaat aanhangig, namelijk een .sterk gewijzigde en zeer ver-zachte vorm van het ontwerp van Caillaux, waarmee de commissie uit don Senaat voor financieele aangelegenheden zich ver-eenigd heeft en dat, naar den rapporteur dier commissie» kortheidshalve bet ontwerp Airnond genoemd wordt. Het ontwerp Caillaux komt in de plaats van bijna aile thans best-aande directe be-1 as tin gen L: belasting op denj^ebouwden en op den ongebouwden eigendom, personeela belasting, belasting op de roerende goede-j ren, op deuren en vensters, patentbelas-ting.In de plaats der direct® belastingen stelts Caillaux er zeven andere, die elk een be--paalde bron van inkomsten treffen en een aanvuîîïngsbelastiDg, die het geheele inko-men treft. Zoo wordt er een belasting van 4 pet. geJ heven van den gebouwden grondeigendom j 4 pet. van den omgefcouwden eigendom; 4 pet. va 11 het ittkcrncn der roerendo hâve,; de rente inbegrepen ; vooris een belasting van 3 1/3 pet. op de baten uit handel e:n industrie, ambten, enz., een belasting van| 3 pet. op salarissen en bezoldigingen, 00kl bijzondere : ten slotte een belasting van; 3 pet. op aile inkomsten, die niet bij de zea hiervoor genoemde onder te brengen zijn.,' Behalve deze belastingen op de verschil-' lende bronnen van inkomsten wordt het totale inkonren van elken belastingplich-tige, wanneer het meer dao 5000 firank be-1 draagt, belast met ten boogste 5 pet. Het ontwerp Aimond bepaalt er zich toe af te schaffen : de pers'oneele belasting op/ roerende goedere© en de belasting op deu-ren en vensters, die het door een nieuw» globale, pi;ogressieve belasting op het in-komen vervangt .Voorts brengt het in hert; thans geldende belastingstelsel eenige niet diep ingTijpende wijzigingen aan. Het ontwerp der Senaatseommissie tre^t ieder, die meer dait 1000 of in sommige g&-vallen 2000 frank inkomen heeft. In het! ontwerp Caillaux wordt aangifte van het) inkomen door den belastingplichtige ver-; pîicht gesteld ; in het ontwerp Aimond" wordt nog met de zoogezegde uiterlijke' teekenen van welstand gerekend en de; aaugifte facultatief gesteld. DUITSÇHE RIJK A CHTER UITG AN G DER GEBOORTBN IN HET MEEST GELOOVIG DEEL VAN PRUISEN. De ftahtttruitgang van bet aantal geboor-ten is op het oogenblik ook in Pruisen een onderwerp van studie voor de regeermg. Allerlei menschen verzamelen gegevens \ voor een memorie over het vraagstuk, die den minster van binnenlandsche zaken voorgelegd zal worden. Aan geestelijken, geneesheeren en onderwijzers is het ver-zoek gedaan, hun oordeel en ervaringeni mede te deelen. Daarna zal het onderzoek zich vermoedelijk uitstrekken tôt de klas- , sen van de bevolking. Ailes met het doel natuurlijk om ten slotte te overwegen, wat1 er tegen het euvel te doen zal zijn. BR1TSOHE-R1JK BIJ DE BOL W WERK LIÉ DE X TE LONDEN. — IS ER ONTSLAG ï Wat is er in het bouwvak te Londen eigenlijk gaande ? Uitsluiting, staking of ontslag van werkliedeu " De zaak is voor de betrokken werkliedeu van groot belang, omdat er van athangt oi' zij de uitkeering zullen krijgen, waarop de' verzekeringswet hun recht geeft, bijaldien do werkeloosheid niet het gevolg is van een arbeidsgeschil. De werklieden zeggen dat er geen stu-lcing is, maar dat zij zijn ontslagen: de pa-troons daarentegen, dat de werklieden noch uitgesloten noch ontslagen zijn. Op raad van hunne leidsmànnen hebben de vakvereenigingslieden die bij de zaak betrokken zijn, zich als werketoozen bij de arbeidsbeurzen laten inschrijven. Op last van het ministerie van handel i» die inschrijving geschiéd, hetgeen nog niet zeggen wil, dat de aanspraak op uitkeering . erkend is. Dat moeten de verzekerings-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods