Vooruit: socialistisch dagblad

795 0
05 February 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 05 February. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 17 August 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/x921c1wb1b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

^gfllaar -- M, 35 Prijs per anmmor : Toor BelgiS 3 centiemen, voor àen Vreemde 5 centiemsn * ■ .«m- . i TeSefoois : Redactie 247 » âdmiftistratie 2845 ©sidtepdas! 5 Febrnari 1914 Drukater-UltgeeTftter £am: Maatschappij H ET LICHT ! v'sractwoordelijke bestuorder s ., de VISCH. Ledebcrg-Qtn* . . REDACTIE , . ADMIN1STRATIE HOOGPOORT, 29. OENT VOORUIT ABONNEMENTSPRIJS . BELGIE Drie maanden fr. 3.2V Zes maanden > , , . . fr. 640 Een jaar ....... fr. 12.50 .Men abonneert zicfî sp attf postfourtete» OEN VREEMDE Drie maanden îdagelsjk» verzonden). , . ' 6.79 Orgaan der Belgische Werkh'&denparhj" ¥er$chjjnende aiie dagen. I BRIEF UIT LONDEN Het Kongres der Arbeiderspartij ±x Over de Daily Citizen werden harde op-I Mrkingen geœaakt. Sommige socialistî-I iche bladen op het vaste land hebben mee-I geteld dat de Daily Citizen een stukje I iad overgenomen uib de liberale bladen, ■ zonder kommentaar, om de arbeiders onder I het oog te brengen hoe sehaamteloos hefc I ministerie van oorlog door de pers, bij I middel van betaalde artikelen en aankon-I digingen de werkjongens in het leger wil ■ truggelen. Dat was de waarheid op zijn I kop gezet. Ik iees wel eens meer van de ■ Daily Citizen als het socialistisch blad. De I Daily Citizen is géén socialistisch blad. Het ■ is het blad der Arbeiderspartij. Juist zooals I de andere bladen heeft de Daily Citizen de ■ betaalde annonce van het ministerie van ■ oorlog opgenomen. De Daily Citizen maak- ■ te zich dus medeplichtig aan de zielhonde-I rij van de regeering die geen vrijwillige I soldaten genoeg kan bijeen krijgen. En be- ■ klve die betaalde annonce, was de redac- ■ tie van de Daily Citizen onbeschaamd ge-I noeg tusschen het redaktioneel gedeelto I van haar blad een artikeltje te plaatsen ■ om de betaalde annonce, die op een andero ■ plaats stond, nog wat op te warmen. In de ■ arbeiderskringen ging een protest op van I belang. Protestbrieven werden naar de B Citizen gezonden die de redaktie in de ■ papiermand gooide terwijl zij dag aan dag ■ wat onzin gaf over een regenscherm die de I koningin verloren had. Op het kongres ■ werd ook tegen die betaalde ronselarij van I huursoldaten in de Citizen, geprotesteerd, ■ en beloofd werd dat het blad der Arbei- ■ derspartij geen militaire annoncen van het ■ uorlogsministerie nog zou opnemen. [ Den dag voor het kongres had een spe-I ciale bijeenkomst plaats over eene gedach- ■ tcnwisseling over de arbeiderspolitiek in ■ bot parlement. Dat is een gunstige veran-I ilering in de Arbeiderspartij. Dat was nu iettfirljjk de eerste tnaal dat er mogelijk- ■ Wwas de parlementaire taktiek der Ar- ■ -beidersparij te bespreken. I Kritiek op arbeidersparlementsleden was ■ de kongressen der Arbeiderspartij niet ■ 'toegelaten. I Zooals ik over eenige dagen deed voor- ■ zieii, was er voor een ernstige discussie geen ■ tijd. Het is ondoenlijk het parlementair op- ■ treden van de arbeidersgroep in de laatste I jaren op een paar uren te bespreken. I Macdonald verdedigde de parlementaire ■ groep. Hij zegde dat de arbeidersgroep ■ meer resultaat in minder tijd heeft gehad ■ van haar parlementair werk dan welke ■ andere groep in het parlement ook. De pro- ■ ceduur van het parlement is wanhopend H en verouderd en de arbeiders kunnen met ■ 39mau die proceduui- niet veranderen aïs ■ de sndere partijen niet -mee willen. t • C. Andersen opende de kritiek. Hij ■ meende dat de banden tusschen de arbei- ■ «ersgroep en liberale regeering te diehf; H^d en daardoor den inlduk is gevestigd dat ■ de Arbeiderspartij een deel is der coalitie. ■ Andere afgevaardigden meenden dat het ■ niet het aa-ntal was waarom het ging maar ■ om het gebrek aan energie en onafhanke-■l'jkhéid in de arbeidersgroep. Clynes was ■ aaugewezen om de kritiekeh te beantwoor-■«cn in uaam der parlementaire groep. Het ■ 1vas een diplomatisch trukje juist Clynes ■ aan die job te zetten, De kritiek op de Ar- ■ oeiderspartij kwam natuurlijk van de so- ■ ciaiiaten van de Ind. Lab. arty en de parle-dentaire groep schoof juist Clynes voor- ■ art die een Ind. Lab. Partijer is ! ■ lom Shaw van de wevers kwam met op- ■ ijierkingen die in hnn bondig'lieid duidelijk ■ «eden uitkomen dat do positie der Arbei- ■ oerspartij niet zoo eenvoudig is. Euw ge- ■ schat, zegde hij, is het ledental der Arbei- ■ aerspa,rtij_2 millioen groot. Daarvan zijn ■ uo.000 socialisten. Volgens die '35.000 is de ■ Politiek der parlementaire groep niet ge-».lv^e«d genoeg, maar zij zien over het ■ Hoofd dat die politiek vooi'uitstrevend ge- ■ Joeg is voor de 1.900.000 overigen. waar- ■ tusschen er meer dan 35.000 zuîlen zijn B vèr mee^fn Arbeiderspartij zelîs te t Die opraerking zou ontzettend zijn in een ^anaef'Iand, maar in Engeland is de toe-I and feitelijk zooals Shaw hem schilderde. zeer achterlijk. De eenige onvriendelijke kritiek kwam van het parlementslid Will Thorne. de lei-der van de Gasworkers Union. Big Bill zooals hij in de wandeling onder vrienden genoemd wordt, protesteerde tegen de koopjes die de leiders achter den rug der arbeidersafgevaardigden met de regeering sloot en daar Thorne met kennis van zaken kan spreken moet die opmerking niet heele-maal zonder grond zijn. Arthur Helderson, de partijsecretaris en parlementslid kwam tegen die beschuldiging krachtig op. Er werd van tijd tôt tijd met de regeering wel onderhandeld maar dat was noodzakelijk en dat was ook zoo in 1906 toen Keir Hardie voorzitter was van de parlementaire groep. Hardie sprak dat al seffens tegen. ' Onder zijn voorzitterschap was er nooit met de regeering onderhandeld over de taktiek die de arbeidersgroep zou toepassen. In andere woorden, het gebeurt nu wel. Macdonald verklaarde uitdrukkelijk dat nooit, sinds hij voorzitter is der groep, on-derhandelingen hebben plaats gehad met de regeering die de taktiek der partij bonden. Wat er van zij, de verklaringen van Hen-derson en Macdonald spreken elkaar glad tegen en het is ondenkbaar dat Thorne, zijdelings door Hardie gesteund, zulke beschuldiging zou uitbrengen zonder nood-zaak.Maar de besprekingen over de houding van de parlementaire groep hebben duidelijk bewezen dat de Arbeiderspartij aan hcel wat gezochte, onrechtvaardige en zelfs ploertige kritiek bloot staat. In de laatste weken hebben de loodsen aan den wal weer naar de pen gegrepen om hnn verdoemenis-sen over de Arbeiders uit te storten. Politiek veçderf, verraad en eigenbaat waren de minste van de misdadeh waaraan de arbei-dersleden in het Lagerhuis beschuldigd werden. Dat die kritiek gezocbt is en kwaad-willig, met het eenige doel af to breken, te schaden en verdâcht te maken, blijkt wel uit het onbeschaainde stilzwijgen van dis loodsen aan den wal met hun giftige tongen. Zij zwegen en zegden niets. Zij beschuldig-den niet en zij vroegen geen uitleggingen. Hun kwade trouw zou dan openbaar ten toon zijn gesteld. Ik bedoel niet de Bricish Socia-list Party wier kritiek in dit geval, eerliiV is en niet brutaal. Ik bedoel de groep die rond de Daily Herald staat. Meer dan een van die heeren was op het kongres. Maar zij zwegen. Ben Tille t, o. a., had geen tijd om zijn giftigheden te herhalen. Hij schreef «indrukkenîi neer, al zoo giftig als zijn kritiek die hij alleen maar waagt als hij veilig is van antwoord. En jammer is het ook dat uit de parlementaire groep geen loyaler kritiek is g-ekomen. Alleen Thorne had den nioed zijn mor.d te openen en deed het dan nog zoo dat hij een slechten indruk moest maken door zijn beschuldiging niet duidelijk te omschrijven. Jowett b. v. kan heel bittere artikeîen schrijven in Clarion tegen zijn collegas in het parlement maar komt naar het jaarkon-gres, waar gedachtenwisseling veel mis-standen uit den weg zou ruimen, en zwijgt. Het is gebrek aan moed, dat van een be-spreking over de taktiek der parlementaire' groep een eclite karikatuur rnaakt. Dat is niet de schuld van de half liberale leden van de arbeidersgroep. Dat is de schuld van zekere socialisten in de Arbeiderspartij en in de parlementaire groep. En is hun schuld ook dat parlementaire uitglijdingen zich bestendigen en herhalen. Laat ons hopen dat de British Socialist Party spoedig weer is aangesloten bij de Arbeiderspartij. Wij krijgen dan ten minste kans ernstige besprekingen te krijgen over de parlementaire taktiek. De B. S. P., moet de Arbeiderspartij verjongen en verlevendi-gen. Tôt dat resultaat zaï hij komen met wijsheid.en geduld, dat is, als de soms er-gerlijke bitterheid van Hyndman en con-soorten er buiten te houden is. Is dat niet mogelijk dan zal ongetwijfeld in de toekomst bitterheid en kwade trouw de oorzaak zijn dat in de Arbeiderspartij het wantrouwen t-egen de socialistische eleineneten nog grooer wordt. Londen 1-2-14. J. CHAPELLE. I ^ laliern I f. ^"itsch militarisme heeft zich in de I larfv'i heele fbeschaafde wereld be- ■ /»] gemaakt met het gebeurde in ®rn. en, ailes wat er op gevolgd is — I r,vor laatste woord is daar nog niet ■0v^r 8e«gd. Kden *1°? 6ea'8e dagen, zooals wij meld-I V'/ur 7? i 'aQdsrerieht van Zabera zich ■kl fit V-n ^oben met de bnrgerlijke ■ ee'n ; i,le Ingediend is door d« ou der s van I ki»n van den vrijgespro- ■ eischen 2 mark sehadevergoeding ■ litairei^j'j eers^ bij de mi- is eerst onderzocht door de B ' °y.«rheid en deze béait «àei kua- nen beletten. dat luitenant von Forstner moet vervolgd worden op grond van art. 182 van het strafwetboek, en wel weg^ns... verleiding van minderjarigen... De getuigende onderzoeksreehter in deze zeer «kiesehe» zaak is niemarid anders dan de krijgsgerechtsraadsheer Osiander, die ook aanklager was van de ïùitenanten von Bouter en von Schadt ! In deze omstandigheid is het van veel grwicht wat de «Zaiern Anzeiger» over deze zaak schrijft : «De heer von Forstuer ontwikkelt zich dus fraai tôt een zorgetiskind voor zijne hooge beschermers. s Met moeite en schande hebben de hoogero heeren liem verschoond van de ge-volgen zijner geweWdaden die hij te Det-weiler g«pleegd had en daar staan zij voor at'g arcer geïai — «edacht sal geven van de bijzondere eigenschap- oj pen der zoogenaamde edelen van beroep. al » In dit geval zal er geene spraak kunnen af zijn van welkdanig recht tôt zelfsverdedi-ging of overhaasting. Niemand zal kun- ve nen aannemen dat de adellijke luitenant d; in dit geval gehandeld heeft uit schrik, m uit angst of misverstand. Met zijn vol verstand, in koelen bloede heeft hij gehan- g deld als hij onder allerhaude beàreigingen het pas veertienjarig racisje verleid heeft. » En de handelwijze van den adellijken luitenant was zooveel te boosaardiger om-dat hij te dien tijde leed aan eeno gehei- »» nie ziekte, zoodat hij het slachtoffer zoo-wel zedelijk als lichamelijk groote sehade hnd knnnen toebrengen... » M De «Zabern Anzeiger» moet bliksems zeker zijn van zijne feiten, want in het-zelfde artikel teekent hij nog eenige andere «militaire karakterboelclen». Zoo vraagb het blad waarom men het re niet vervolgd heeft als het in zijn nummer î:o 144 bekend maakte dat luitenant von Forst- v? ner een jong meisje naar de wacht had m doen brengen on daar geruimen tijd had jpgesloten. m « Waarom heeft men ons niet vervolgd, ™ vraagt het blad verder, als wij meldden tj£ dat luitenant von Schadt in eene openbare ^ schenkplaats had staan roepen en tieren van Vivo la France , » Waarom heeft men ons niet vervolgd als wij meldden dat von Forstner van luitenant van Uhde eenige kletsen in het aan-gezicht had gekregen omdat hij eene ande- b ■ re maal, ook in een koffiehuis, waar veel burgers aanwezig waren, eenige Elzassers ?. had uitgescholden voor «wackes»? J51 » Waarom heeft men ons niet vervolgd îe als wij die heldendaclen van sabelslepers bekend maakten en er bijvoegden dat lui- °I tenant von Forstner zich dien avond als vc een echten lafaard heeft gedragen? > Vc Wat zal er nog allemaal uitkomen om rx de helden van Zabern in een klaar dag-licht te st-ellen ! bi k< v< Voor vriigestoldB | Gevangenon j In Francfort a.d.Main bestaat sedert een paar jaren het zoogenaamd «Overgangssta-tion» dat door eerlijke menschenvrienden gestieht is om de losgelaten gevangenen ter hulp te komen. bf De voormannen der inrichting gaan do viijgestelde gevangenen afhalen, brengen ,01 lien onder dak, onderwijzen hen en bezor- / gen hen arbeid, met het doel hen eene waar-dige plaate in de maatscjiappij te bezor-gen. _ 1 Deze inricliting heeft in den tijd van twee r]' ja!ren op afdoende manier bewezen hoeveel ''' goed er op dit gebied kan geclaan worden, ? ' hoeveel schipbreukelingen er nog kunnen ^ gered worden. ^ In de gevaugenis wordt den veroordeelde voor eenige jaren het laatste beetje wilsk-kracht ontnomen. In de gevangenissen .. helpt ailes er aan mede om de verloopenen aile levenslust, aile voorhandneming en aile zelfstandigheid te doen verliezen. In plaats van ondernemingsgezind, zijn al de individuen, die eenigen tijd in de gevangenis hebben doorgebracht, van aile wilskracht, van allen levenslust en van aile deugdzaaniheid beroofd, en naar de ziens-wijze van de inrichters van het «Overgangs-station» is het gevaarlijk zulke menschen in ^.£ volledige vrijheid te stellen. XV In de gevangenissen, zeggen zij verder, ?L wordt geen mis^adiger tôt betere gevoelens £5 gebracht. Niemand wordt daar genezen van zijne slechte neigingen of zijne booze drif- Sfc ten, en voak ziet men dat die ziekten nog e€ zieker het gevang verlaten, waarin zij ailes ?r en allen nog meer hebben leeren haten. Als voor zulke menschen de poort van sc' het gevang open gezet wordt, staan zij ge- nJ woonlijk heel alleen op de straat, zonder raad van iemand en er is dan zelfs geen nood vandoen om hen weer te doen over-slaan tôt hunne slechte neigingen die hen 0.cf naar den weg der misdaad drijven. Van regeeringswege wordt voor die on-gelukkigen niets gedaan en het was daarom da.t de bovengenoemde inrichting werd tôt stand gebracht om het voorbeeld te geven. 1) Het tweede jaarverslag spreekt breedvoe-rig over de clertig vrijgelaten gevangenen. die in de inrichting werden opgenomen ge-durende het jaar 1912: Onder de opgenomen bevonden zich ge-wezen handelaars, handelaarsbedienden,bu- de reelschrijvers en handarbeiders, die allen bf geplaatst werden in hun va,k. Als zij ge- Ik plaatst waren en hun brood konden verdie- w nen bleven zij nog van 1 tôt 12 maanden in lii de inrichting wonen of verkeeren. zi De overgroote meerderheid der opgeno- Oi men werden weer deftige menschen en be- g t toogden wel dankbaarheid aan de inrich- oc ting en de ni an nen die er aan het hoofd m van s tond en. te Gedurende deze twee eerete jaren heeft de oi inrichting 10.000 mark uitgegeven, xnaar zij ti. beschikt nog over geld genoeg om haro ai onderneming uit te breiden en meer gasten de op te ncmen. Jtogp ujtglages bgçjoseo iuderdaad i dît gebied zou kunnen gedaan worden hun laatste greintje van menschelijke ge- s de staat zich de zaak ernstig zou willen voelens? .ntrekken. Waarsehijnlijk gaat de vereeniging nu bij Maar wat kan men ook op dit gebied de Begecring aankloppen om geld voor een jwachten van den burgerstaat, die meent groot gebouw met park en wij vreezen er Lt zijne roi uit is als hij de zoogezçgde erg voor dafc zij eenvoudig zal wandelen ge- isdadigers gestraft en beroofd heeft van zonden worden. Sociaal Politiek Overzicht FRANKR1JK 1MSTER CAILLAIÎX HOU 01 EENE GROOTE POLIlîEKE REDEVOEHIJfÙ TE MAMERS. In zijn eergisteren te Mamers gehouden devoering, heeft minister Caillaux be-ogd da.t buitengewone lasten de uitgifte ;n leeningen noodzakelijk maken, wil men et aan de belastingpliehtigen nuttelooze lastingen opleggen voor uitgaven, die. er verschillende dienstjaren verdeeld oeten worden. De normale, permanente tgaven moeten uitsluitend bestreden wor-;n uit de inkomsten van de schatkist, want ;t evenwicht van een begrooting is even tmisbaar als een sterk leger en een sterke □ot. Caiilaux weuscht een-politiek toe te pas-n van bezuiniging en toezicht. Hij be-rijdt de fiscale politiek, die er slechts op t is de directe en ook de indrecte bela-ingen te verhoogen, welke thans op on-llijke wijze verdeeld zijn. De minister zst-vervolgens uiteen, dat zijn ontwerpen :t in geen enkel opzicht gemunt hebbeû i een bepa^lde catégorie burgers ; zij stre-n slechts naar rechtvaardigheid door de atige fortuinen gematigd te belasten en n de rijke klassen grootere, hoewel ook >g steeds matige, opofferingen te vragen. De minister wil wel toegeven, dat men, j het heffen der nieuwe belastingen, re-sning moet houden met de traditie, de ge->onten en tôt op zekere hoogte met de loroordeelen, maar daarom behoeft men ïh nog niet door spooksels te laten veront-isten. Minister Caillaux eindigde zijn re-'voering met een waarsehuv.'ing tôt de be* fctende ki'assén vr-or dé gëvaren van ;oistisch en blind verzet en met den msch, dat ieder îiioge begrijpen, dat nie-and zich de opofferingen besparen kan, e door den vooruitgang geëischt worden. ROOTE RETOOGÏSU VOOR HET PEN- SIOEN VAN 2 FRANK DAAGS Zou dag namictdag had te Lens eene groote .tooging plaats ten voordeele van het insioen van 2 frank per dag, op •5Çjar%fe.n idërdom en ua dertig jaren dien&t. Dpzb itooging was ingericht door het Syn-<caat van den Pas-de Calais, aanges' ;tf-;n j het Mijnwerkersverbond. Een groot ge-l mijnwerkers vooratgeg^an van vlaggea muzieken, die de «Internationale;- speel-n, doorliepen de straten van Lens, en sonden vervolgens eene meeting bij in het kaal der Syndikale Kamer, waar verschei-ne redevoeringen uitgesproken werden. Iles is rustig afgeloopen. DUITSÇHE RiJK i BEIERSCHE SOCIALISTISCHE MANV OATAR3 tiSEN NE MEN AAN BE H«P-FEESTEN GEEN BEE-. De Munchener Post, het orgaan van de ciaàl-democraten in Beieren, legt uit, iarom haar partijgenooten in de Tweede amer aan de uitnoodiging tôt deelneming .n het parlementaire gastmaal des Ko-ngs geen gevolg kunnen geven. In dit ge-.1 heeft men niet te doen met représentasse plichten, aan welker vervulling de so-lal-democraten zich niet zullen onttrek-n, maar met iets dat daor buiten valt. et géldt hier slechts een door de Kroon. wenschten maatschappelijken omgang.Uit rbied voor zichzelven kunnen sociaal-de-aten zich daar niet voor laten vinden, zoo ng de raadslieden des Konings socialisti-he staatsburgers niet als geîijkrechtigd s't andere burgers behandelen. DE ÈRFENIS VAN BEBEL De erfgenamen van Bebel maken bekend, it diens naiatensc.hap niet, zooals eer.st meld is. 995,120, maar 305,000 mk. heeft idragen. Zullen de sociaîi.sten-hatende bladen nu inné leugens van vroeger herroepeni E OFFICÏEELE UITSPRAliEN OVER HET ZABERN-RWESTfE. — MILITAI-HE EN BLRGERLIJKE AI TORITEI- Ten worden dEfinitief vek- P L A ATS. Kolonel v. Reuter kan voldaan zijn over : wijze waavop men hem va-n nooger haud ■handeld heeft. Met 's Keizers verjaardag ieft hij de hooge ridderorde gekregen larvoor hij « aan de beurt » was, en nu is j aan het hoofd geplaatst van een zeer ge-?n regiment grenadiers te Frankfort a/d. ier. waarover ook zijn vader bevel he»-ft ivoerd, tôt hij in den Fransch-Duitschen irlog sneuvelde. In deze benoeihing kan en niet anders dan een bijzondere oplet-ndheid voor hem persoonlijk zien. Zijn ide regiment zal nu blijkbaar te gelegener d te Zabern terugkeeren, maar met oen ider kolonel aan het hoofd, die dan weer : goede verstandhouding, -, clke or vroeger sschcn het regiment eu de burgerij heeft zal h ebben _ t e. he r s tel len, Luitnant v. Forstner, de Franschenhater j is te gelijkertijd naar een garnizoen in het' Oosten des lahdl overgeplaatst.De«Wackes» ! liadden hem daar al eerder j.een gewenscht. i Als de Poolsche rekruten, waarmee hiji thans te maken krijgt, zich nu maar niet als «Wasserpolacken > moeten aanmelden, zal er voor de openbare meening- vermoe-1 de.lijk geen aanleiding zijn, om zich verder met hem bezig te houden. In elk geval is er nu goede kans, dat met de overplaatsing van de twee officieren, die den meesten aanstoot aan de Zabernsche bitrgerij liadden gegeven, rust en vrede daar terug zullen keeren. De Kreitsdirecteur Malh is verplaatet naar Thann in Opper-Fizas. EEN VERSTANDiG ANTWOORD VAN. KONING LOBEWIJK VAN BEIEREN Koning Lodewijk van Beieren ontving de-zer dagen te Munchen een afvaardiging van' adellijke dames, die hem kwamen vragen het beschermheerschap over asyls voor zieke dieren, die in het heele land zullen opge-richt worden. te aanvaarden. l'a koning hoorde de vrouwen aan en in-formeerde, hoeveel geld voor dat doel reeda bijeen was. Daarna zeide hij : «"Zieke die-' ren, waarde dames, maakt men af, maar zieke menschen helpt men. Gebruikt u uw; geld liever voor de arme, zieke menschen, die niets kunnen verdienen. Zij zijn ermee gebaat, maar de zieke katten, lionden en paarden niet. Doet u dat, en u zult eeni liefdadig werk verrichten. Ik verzoek uT1 mijn woorden te behartigen ». Nog zoo dom niet, voor een koning! BHIT3<!31fE«§lS«m EENE GEBEELTELT^KE LiEZING R-OOR Een parlemnts-li» in ourham valt TEN GL'NSTE oer liberalen LIT. — HOOPVOLLE VOORLITGANG der socialisten. Voor het Lagerhuis is in Noordwest-Dur-liain in de plaats van den rechter geworden liberaal Arthrley-Jones, gekozen de liberaal A. AVilliants met 7241 stemmen tegen 5564, op den unionist en 5036 op dm arbeidors-partijder.Bij de algemeene verkiezing van Decem-ber 1910 werd de liberaal verkozen met 8998. stemmen, tegen 4S27 op den unionist. Er was toen geen derde candidaat. Aaagezient de Arbeiderspartij voor vrijhandel, Home Rule, scheiding van kerk en staat in Wales1 en afschaffing van het meervoudige stem-1 recht is, kan men dus zeggen, dat er nu voor de regeering zijn uitgebracht 12,267' stemmen tegen 5564 op deu unionist. Overigens is er door deze verkiezing,w&ar in de arbeiderspartij vuor het, eerst met een! eigen candidaat is opgetreden, geblekenj hoe sterk die partij in het district is. De mijnwerkers zijn er lang de liberale partij: trouw gebleven, maar seheiden zich nu af. Naar men zegt, is er bij de verkiezing ook gewerkt met het Zuid-Afrikaansche ver-banningsbesluit, en zijn er daardoor een-500 stemmen voor deu liberalen candidaat verloren gegaan en voor den arbeidere-partijder gèwonnen. EENE STAKING ONDER DE O.NDEK-WIJFZERSDe schoolnieesters staken ! Na de voerlie-den, de kooldragers en de metsers, zijn het de schoolmeestei-s die den arbeid staken V Inderdaad de ôndei'wijzers van het graai'-sc-hap Herefordshire hebben maandag den' arbeid gestaakt, om eene verhooging va ni jaarwedde te bekomen. Het openbaar on-derwijs kost thans, in Hereforshire, onge-veer 500,000 fr. 's jaars ; indien de werk-stakeis voldoening krijgen zal het 750,000, fr. kosten. RUSLAM weer eene valschl ruueele- M00H1# BESTEMJ) O.U DEN HA AT! TEGEN DE J0BEN OP TE SCHER- PEN. Nadat de zoogenaaande deskundigen in het ritueele nroordpvoees hadden uitge-maakt, wat de kennierken waren van een ritueelon moord, stond te vreezen, dat mis-dadigers van beroep bij liun moorden zou-den te werk gaan volgens het door deze déskundigen aaaigegeven procédé, om aldus ongestraft te blijveu en de verdewking op> de Joden te werpeu. Zulks scbijnt reeds te zijn geschied. in dorpje Fastof, twee uur kKipens van Kiëf gelegen, heeft men op het erf van een Jood het lîjk gevondeu van een dertienjarigen knaap, met dertien diepe steekwonden aan den voorkant- van den hais. Zijn geldbuigel lag binnenst.e buiten in de nabijheid va-n hefc lijk. Daar het juist jaarmarkt was, ontstond er groot gevaar voor een pogrom, dat ech- " ter werd afgewend, doordien terstond bleek, dat de vermoorde knaàp een zoon van een Joodschen kleermaker was. Togen den m au, dien men van de kiib-i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods