Vooruit: socialistisch dagblad

644836 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 23 May. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 08 February 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/125q816889/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

^32' jaar « M. 142 Prijs per nummer : Toor België 3 eentiemen, voor den Vroemde 5 centiemen ^ r>. ZiTï., T. "l.?... -?3Z-££ï.z lolefoon i Redactie 247 - Âdminîstratie 284b S^a^JiraHCaMf'.'lll 11 1 lll— ■ «HL£a«B&S^3^ . .I n IIBMU1 I !■!■■ ■■■ Oiivsria;,' 23 f.1£» 1916 DrstarttMJItgeetstet « jjjuMaalschappij H ET LICHT bestuorder > p, DEVISCH. Ledeberg-Oent . . REDACTSE . . admsnîstratie HCOGPOORT. 29, GENT VOORUIT A30NNEMENTSPRUS BELGIE D/îe maanden. . ... tr. 3.2!) Ze9 maanden • . , . « fr. 6.50 Esn jaar. ...... fr. !2.!>Q Mes abonneert zîri» op ail» postburetie» DEN VREEMDE Drie maanden («!age!Jjk» vsrzsndsn). ti. 6.73 Orgaan des9 Belgisoke' WèrkHedenpartfy\ — ¥erschjjnende aile da^en. SîîgŒfêSEKSAKîKEEK (Verordeningsblad n. 5. blz. 56) ilJVOEOSEL TOT DE VERORDENING betreffende het RiUSVERliEER 1 Het verfeccr ZONHER reispas binnen 1 Etappengebied (met uitzondering van t «rensgebied» (tegen Holland) is tet na-lur order toegelaten van 5 uur 's morgjns w io uur (in plaats van 8 uur) 's avonds, jor voetgangers, die binnen het Etappen-ebied wonen. 2. Binnen dezelïde uren is ook het ver-éer per rijtviel buiten de gemeenten toe-datsn, maar dit alleeniijk met reispas. E. H. 0., den 14 Mei 1016. Der Etappeninspeliteur, von UNGER, General der Kavalerie. BEKENDMAKlKG etreffende betaling van opcisehingsbewij-zen (rckw:siticbons) Bewijzen. van opeischingen, die volgens . bestemmingen door de «Zahlstelle fuer àtreibungen» te Gent dienen betaald te orden, moèten uiterlijk ^ maanden na den ig hùnner uitvaardiging aan bovenge-nemd bureel ingediend zijn. Later voor-ilegde bewijzen zullen niet meer in aan-et&Qg rrenomen worden. Bewijzen van het jaar 1915 moeten tôt den [dezer Hiaamd worden voorgelegd; zoo et, zullen zij niet meer betaald worden. Bewijzen van do maanden Januarri en ebruari 1916 zijn uiterlijk tôt den 10 Juni lté dienen. E. H. 0., den 12 Mei 1016. Der Etappeninspekteur, -von UNGER, General der Kavailerie. VERORDENING betreffende deu invoer van goederea 1er vervanging van cijfer 7, 10 13, 14 en ider verordening van 3 Maart 1916, waar-mi de verorciotiingen van het General-oavernemeiit van 10 Dccomber 1S1£, 22 pril 1910, 25 September 1915 en 11 Octo-r 1915, betreffende het invoerverbod van «bout, zeezout en klîpzeut, van vetzurcn, lien, van Fransch sigaretpapier en van tografische platen en fonograafplaten ferordeningsblad voor het Etappengebied la het 4e leger, bladzijde 194, 190, 197 en 58), en de verordening van 11 October 1915, etreffendo bestraffing van overtredingen sr invoerverboden (Verordeningsblad voor Et Etappengebied van het 4e leger, blad-jde 198), voor het gebied van ;t 4e leger i «rking gesteld zijn, wordt bepaald als ilgt: Artikel 1. — De invoer van de goederen, noemd in aanhangsel I dezer verordening, het gebied van 't 4e leger is ver'ooden. Art. 2. — Voor den invoer van aile goede-m, niet genoerad in aanhangsel L, in het ibied van 't 4e leger, is eene toelating »dig, Zijn bovoegd tôt verleening eener toela-ig:a) voor het gebied van 't Marinekorps de htendantur des Marinekorps > te Brugge ; b) voor het overige legergebied de «Etap-n-Inspektion (Wirtschaftsausschuss) 2> te ent. la de aanvraag tôt verkrijging eener in-isrtoelating moet, indien de waarde der te voeren goederen het bedra^ van 1000 wken te boven gaat, vermeld worden : a) aard en hoeveelheid der in te voeren icderen ; b) uit welk land en voor wiens rekening i invoer geschieden zal ; c) hoeveel do inkoopprijs bedraagt en op slka wijze de betaling ervan zal geschie-«Jd) waar en voor welk doel de goederen lien gebruikt worden. De aanvrager moet in de aaavraag onder 'ûdteekening bevestigen da/t de gedane ®giften juist zijn. Voor de aanvragen tôt verkrijging eener foertoelating moeten formulieren volgens 'obangsel II worden gebruikt. De aan-Mg moet in ééne uitvaardiging worden Sediend. De toelating gesoihiedt door bet opzetton i0 den stempel der in Artikel 2. lid 2 ge-®mde overheden. Zij blijft geldig geduren-( 3 weken, te rekenen van af den dag der t eening. De geldigheidsduur mag in het «latingsbewijs verkort of verlengd wor-Voor epoorverzendingen is bet vol-®nde, dat de goederen binnea den geldig-adsduur bij het bevoegd spoorwegbeheer ! verzending afgeleverd of ingel&den Voor de verleening der invoorhoelating een vierkante stempel, 6:10 groot, îrden gebruikt, waarin zich links de rijks-leiaar bevindt met het randsehrift : 7 « Intendantur des Marinekorps », be- Ikkeiijk S) « Etappen-Inspektion der 4. Armee "irtschaftsausschuss) ». ,':i den stempel moet de dagteekening der fevering e)n de handteekening van bet «iunr ingevuld worden, hetwelk de toela-'? verleent. ,rt' 3. — Goederen die ingevoerd zijn in W met de voorschriften van Artikel 1 en Iït i ver-jeur^ verklaard worden. l. — Met ten hoogste 3 jaar gevan-itt8 6!1i me* ^en hoogste 50.000 mark geld-S °' met één dezer straffen wordt ge- r tis eê& ÎBTiO&rv^rbQd otorfcraedt i b) wie in de aanvraag tôt verkrijging eener ' invoertoelating opzettelijk of uit grove nalatigheid vaische aangiften doet; c) wie goederen, voor de invoer wa^rvan eene toelating noodig is, zonder deze toelating invoert ; d) wie goederen verkoop of te koop aan-biedt, van welke hij weet of volgens de om-stancligheden veronderstellen moet, dat zij tegen het verbod of zonder de noodige toelating ingevoerd zijn. De pogiog is straibaar. Bevoegd zijn de Duitsche militaire recht-banken.Art. 5. — De voorschriften dezer verode-ning slaan niet op den invoer uit het gebied van 't Duitsche Rijk, van ' General-Gou-vernement en van de door de Duitsche legers bezette gebieden.Zij slaan verder niet op het meenemen van reisgoed, voor het persoonlijk gebruik van den reiziger be-stemd, en op miîitairgoed en privaatgoed voor het militaire beheer. Art. 6. — Deze verordening wordt met het 'afloopen van den dag harer afkondiging van kracht. Goederen die op dez-'en dag reeds ingeladen waren of binnen ééne week na dezen dag ing"eladen worden en waarvan de inyoer tôt nu toe toegelaten was, mogen nog worden ingevoerd. A. H. Qu., den 5 Mei 1916. iïerzog Albert von Wiirttemberg. Der Oberbefehlshaber, ûood m pzel Emile Rsygr Het overlijden van gezel Emile Royer, kamerlid; voor het arrondissement Doornijk, wordt bevestigd. Zooals wii reeds zegden is dit een gevoe-lig verlies dat de Belgjsehe Arbeiderspartij komt te ondergaan, want Emile Royer had vooral in het parlement een groote naam verworven door zijn diepe blik die hij in de ingewikkeldste kwesties kon doen laten doorstralen. In ekonomisehe, anti-militaristische en koloniale vra-agstukken was Royer zeer dcordrongan van de eocialistische theorie en verdedigde die steeds met een diep-men-schelijk gevoel. Want Royer was ©en door-braaf wezen, en 't is denkelijk wel de ijse-liike menschensiachting die hem zedelijk hëeft gebroken en den doodelijken knak zal gegeven hebben. Herinneren wij nog dat het Emile Royer, te saam met Jules Destrée en J. d'Asseler was, die in 1913 voor 't Assisenhof van Oost-Vlaanderen het groote anti-militaristisch procès pleet waarin onze gezellen H. Van-den Meulebrouçke, A. Jauniaux en K.Ever-ling betrokkeh waxen en tijdens dewelke Royer ook zijne groote talenten èn als advo-kaat, èn als wetenschappelijk sociaal-demo-kraat heeft laten gelden. Wij groeten diep en ontroerd voor het lijk van den grooten edelen gejeerde sociaal-demokra-at.EoiRiis Sorii in Wsst-ViaanÈr» ta la Fiutriji Uit Buitsche brou Groot Hoofdkwartier, 21 Mei. Westelijk oorlogsterrein : Op de zuidelijke en zuidwestelijke hellin-gen van Mort Homme werden onze stellin-gen, na goed geslaagde voorbereiding door onze artillerie, nog wat vooruit gelegd. Er werden daar 31 officieren en 1315 mannen gevangen genomen, terwijl wij 16 machien-geweren, 8 stuk kanonnen en ander mate-riaal buit maakten. Zwakke vijandelijke tegsnaanvallen bleven zonder eenigen uit-slag voor de Franschen. Langs den rechteroever der Maas, zooals wij naderhand vernamen, werd in den nacht op 20 Mei, in het bosch van Ooullette, een Fransche aanvyal bij middel van hand-granaten door onze troepen afgeslagen. Gister 'werd langs hier niets verricht door de infanterie, maar de wederaijdsche artillerie legde zooveel te meer bedrijvigheid aan den dag. Zwakke ondernemingen ten westen van Beaumont en ten zuidwesten van Oondrezon leverden geene uitslagen op voor de beide partijen. In de nabijheid van Oostende stortte een vijandelijk vliegmachien onder het vuur van onze afweerkanonnen in zee. Vier andere vijandelijke vliegtuigen werdrn in den kamp in de lucht naar omlaag geschoten. Twee van deze laatsten vielen over onze lijnen neder nabij Forgies, ten noorden vain La Bassée en ten zuiden van Chateau-Salins. De twee andere vielen over de vijandelijke stellingen nabij het bosch van Bois-Bourru, ten westen der Maas en voor-bij La Côte, ten oosten van Verdun. Onze vliegmachieneneskadera hebben andermaal een aanval op de «tad Dunkerque gedaan en' ze overvloedig met bommen bestrooid. Oostelijk oorlogsterrein : Nieii jijema t» nMddsn^^..,, Ualkan oorlogsterrein : Over het algemeen is de toestand hier onveranderd gebleven. De hindernissen, die door groote overstroomingen in het Wardardal onstaan waren, zijn verdwenen. Opnerste JLegerbestuur. Uit Fransche bron PARUS, 21 Mei. — Noordwestelijk van Roye beschoot onze artillerie vijandelijke verplegingsdepots, waar meerdere branden uitbraken. Noordelijk van .Soissons werden twee sterke Duitsche verkenningsafdeelin-gen door ons vuur verstrooid.In Champagne heeft ons een overval toegestaan noordwestelijk van Ville sur Tourbe in de vijandelijke linies te dringen en eene Duitsche loopgraaf te zuiveren. Op den iinker oever der Maas hebben de Duitschers heden na-middags na eene uiterst heftige artillerie-voorbereiding eenen groot aangelegden aan-val op de gansehe streek van de Mort-Homine ondernomen. In 't gebied oostelijk van Mort Homme werd de vijand, die een oogenblik in onze ldnies gedrongen was, door eenen levendigen tegenaanval onzer troepen daruifc . verdreven, waarbij hij verliezen leed. In het gebied westelijk van Mort Ilomme en aan de noordeHjke hellingen ervan gelukte het den Duitschers na een reelcs vergeefsehe stormloopen, die hun, dank aan ons' sper- en ons geweervuur verliezen kostten, bij 't einde van den dag eenige stukken onzer vooruitgeschoven loop-graven te bezetten. Vijandelijke afdeelin-gen, die tôt onze tweede linies doorgedron-gen waren, werderv door ons kanonnen onder kevig vuur genomen. De bedrijvigheid der artillerie was in den loop van den dag in de streek van Avocourt en der hoogte 304 groot. Op den rechter Maas-oever en in Woevre tijdelijk onderbroken kanonvuur. Vliegwczen: Een onzer kanonautomobie-len heeft een Duitsch. vliegtuig in de streek van Verdun neergeschoten. Uit Engelscîie bron LONDEN, 21 Mei. — Na heftige beschie-ting viel de vijand op 19 Mei 's avonds onze linie westelijk van Loos aan. Hij drong in de voorste loopgraven en werd direkt eruitgeworpen. De vijand poogde oenon post noordwestelijk van Wieltje te verrassen. Hij werd afgeslagen. De Royal North Lancashires ver-overden eenen ontploffingstrechter op den bergrug van Vimy terug, d!° c1 vijand op 18 Mei genomen had. B&trekkelijke artille-riebedrijvigheid heerschte op verscheidene frontpunten, hoofdzakelijk bij Bouchez en noordoostelijk van Fanguissart. Wij brach-ten eene mijn in 't Hulluchgebied tot ont-ploffing en bezetten den trechter. Wij waren bij luchtgevechten zeer gunstig. Bij het weder van gisteren kwam het tot 18 luchtgevechten. Twee vijandelijke vliegtuigen werden achter de Duitsche linies tot neer-storten gebracht. Ds eetisg ïsssèMb Italie et! Uit Oo£tenri]ksche bron WEENEÎN", 21 Mei. — De geveehten langs het zuidelijk front van den Tirol namen aan uitbreiding nog toe, daar onze troepen stormenderhand doordrongen tot op do hoogvlakten van Lafraun, waar zij ook aanvallend optraden. Het toppunt van den berg van Armenterra viel daarbij in onze handen. Op de hoogten van Lafraun dron-gen onze troepen zelfs daar tôt in de eer-ste, ha-rdnekkig verdedigde vijandelijke lijnstelling. De uit Tiroliaansche keizerlijke jagers bestaande infanterieafdeelingen, ondersteund door infanterieafdeelingen van Linz — en die aangevoerd werden door Z. K. en K. H. aartshertog veldmaar-schalkluitenant Karl Franz Josef volledig-den aldaar roemrijk hunne overwinningen. De Cima dei Laghi en de ten noordoosten van dit toppunt liggende Cima dei Muscle werden stormenderhand genomen. Ook uit den pas van Barcolo is de vijand heelemaal verdreven. Ten zuiden van dezen pas viel nog drie 28 obuswerpers in on*.e îianden. Van den Col de Santo dringen onze troepen verder vooruit tegen den Pasubio. In het dal van Brand is ook Langehen (An-gheberi) .door ons bezet. Gister werden weer meer dan S000 itaLiaansche soldaten, waaronder 84 officieren waren, door ons gevangen genomen, terwijl wij nog 25 kanonnen en 8 machiengeweren als buit in beslag namen. ■ Uit Italiaansche bron ROME, 20 Mei. — In 't Adamellogebied bezetten onze troepen den top van den Hoogen Sarca en de naastbijzijnde hoog-hoogten, namen den vijand 30 gevangenen af en maakten rijken buit aan materiaal en levensmiddelen. Tusschen Chiese en Etsch levendige bedrijvigheid der weder-zijdsche artillerieën. In 't gebied van het front tusschen de Etsch en Terragnolada-len ruimden wij eene stelling op de Zugna-Torta, die door een driedaagsche ononder-broben bombardement vernield was. Twee heftige opeenvolgende aanvallen tegen onze stellingen zuidelijk der Zugna Torta wer-dein met zeer zware verliezen voor de vijand teruggeslagen, wien wij buiten gevangenen ook een machiengeweer afnamen. In 't gebied tusschen het Terragnola-dal en den boven ABtico zette de vijand met talrijke batterijen van ails kaliber zijn hef-tig bombardement tegen onze verdediging-/etallina van de Monta Maœsriû. tôt deR, §0r glio d'Aspio voort; om nuttelooze verliezen te vermijden, hebbeo wij deze linie ge-ruimd. Onze troepen trokken zich in goede orde op de achteraangelegen stellingen terug, waar zij zich verschansen. In 't gebied van Asiago geene gewiehtige gebeurtenissen. In 't Suganadal viel de vijand na heftig artillerievuur, dat den ganschen naoht tot den 18 Mei doorduurde, 's morgens vroeg onze stellingen van net Maggio-dal tot den Monte Collo aan, doch werd overal teruggeslagen. Onze artillerie bombardeerde Innichen en Silliam in het Drandal. Op het overige front heftigere artillerie-bedrijvigheid in 't boven But-dal; matige aan den Isonzo en op den Karst. In den nacht op 18 viel de vijand in 't gebied van Monfaleone aan, doch werd teruggeslagen. Overva,llen van vijandelijke vliegtuigen werden van verscheidene punten der Vene-tiaansche vlakte gemeld. Er was daarbij stoffelrjke schade. Onze vliegtuigën bombar-deerden vijandelijke parken en kampen in 't gebied van Vielgereuth en keerde onbe-echadigd terug, ofschoon zij aan het vuur van talrijke batterijen blootgesteld waren. ROME, 21 Mei. 1— In 't Ortlergebied kleine voor ons gunstige geveehten. Tusschen den Etsch en het Terragr: lad al wezen wij in de richting op Marco en langs de spoorbaanlinie gevoerde aanvallen af. De vijand nam de heftige artilleriebedrijvig-heid tegen onze stellingen op aa noorde-lijke lielling van de Pasubio weer op. Ook daar stelden wij vast dat de vijand kogels en tranenteweegbrengende gra» naten aanwendt. In 't gebied tusschen het Terragnoladal en don opper-Astico hielden onze troepen de vijandelijke aanvalsbewe-ging vast atand. Wij wezen eenen aanval tegen den Coston dei Laghi af. Op de hoog-vlakte van Asiago mislukten aanvallen, die van Milogrobe en de fronton van Basson en Busaverle uitgingen, ofschoon zij goed voorbereid warem en door zeer heftig artillerievuur ondersteund werden, aan den vasten weertand onzer troepen. In 't Suganadal is de toestand onveranderd. Op het overige front verstrooide de vijand het vuur Eijner artillerie, zonder een juist doel te nemen, en onze artillerie vermeed het te antwoorden. Gisteren in de morgenscheme-ring poogde de vijand eenen uitgebreiden luohtraid op verscheidene punten der Venetiaansche vlakte te ondernemen. Wei-nige offers zijn te betreuren. De vijandelijke eskaders die de richting op Udine en Casa-nas genomen haddon, werden door het snelle ingrijpen onzer vliegers terugge-weicn.Besslscfi-Fesisehs-Saîfgisc?!® pas Uit Oostenriiksche bron WEENEN, 21 Mei. — Niets van belang. Uit Eussisclie bron PETERSBURG, 21 Mei. — Eene poging van den vijand om na heftige artillerievoor-bereiding onze stellingen bij Carowo (11 ki; lometers) zuid-oostelijk van Baranowitschi te naderen, werd door ons vuur gemakkelijk verijdeld. Op de overige fronten het gewone artillerie- en geweervuur. In de streek van Uexkull, Illuxt, Smcrgon, aan de opper Strypa en bij Tarnopol was het tijdelijk iets levendiger. Oe nrfeg op &a laiiaa Uit Oostenriiksche bron WEENEN, 21 Mei. — Niets van belang. O© ©îîg4l©§ m ê® Sssclat Uit Duitsche bron BERLIJN, 20 Mei. (Ambtelijk): In den nacht van 19 op 20 Mei heeft een marine-vliegtujgeskader van de Vlaamsche, kust de h aven s en versterkingswerken van Dover, Deal, llamsgate, Breadstairs en Margate talrijk met bommen beworpen en daarbij op talrijke punten goede brand- en ontplof-fingsuitwerksels waargenomea. De vliegtuigen werden door vijandelijke landbatte-rijen en bewakingsvaartuigen heftig bescho-ten. Zij zijn aile ongedeerd teruggekeerd. De Chef van den Admiraalstaf der Marine. . Uit Engelsche bron AMSTERDAM, 20 Mei. — Volgens amb-telijke mededeeling uit Londen hebben minstens drie vijandelijke vliegtuigen heden morgen vroeg de oostkust van Kent aangevallen. Een watervliegtuig wierp twaalf bommen op het eiland Thanet, twee andere water-vliegtuigen wierpen 25 bommen op het zuid-oostelijk deel van het graafschap Kent. Eenige bommen hadden gevolg. Rond den H&8B Boortô WS.SB Kapitein Norberg, een Noor, beschrijft in een bui-tenlandsch blad zijn verblijf in een Duitsche duikboot, nadat zijn6chip, de «Lindfield», getorpedeerd was. De 24 koppen, die de bemanning van de «Lirdfield» uitmaakten, werden aan boord van de duikboot genomen. Kapitein Norberg bleef een uur lang in den uit-kijktoren met den kapitein en den roerganger van de duikboot spreken. De duikboot, de «U 70», was een zecwaardig vaar-tuig, 70 M. lsng, met een bemanning van 37 koppen, den kapitein, twee luitenants en een loods trbij inbe-grepen. De kapitein van de «Lindfield» was vrij om aan boord te gaan waar hij wilde. Men zeide hem, dat het schip 25 knoop aflegde, maar dat wai de zooge-n**rade nood.»«fle]h5id, Q;id«r d# oj3gervl»kt« nw»kt het niet meer dan ten hoogste 15 knoop. De duikboo' was waarschijnlijl: in 1Q14 gebouwd, want dit jaartal was op de motoren inpeslagen. Er waren twee kanonnen op dek en 600 granaten aan boord. Het vaartuig had twee lanceerbuizen en kon 10 torpédosmeevoeren. Toen de bemanning van de «Lindfield» aan boord kwam, waren er nog negen, daar één voor de torpe-deering van bet stoomschip was gebruikt. Kapitein Norberg zeide dat de duikboot 30 tot 40 dagen van haar basis kon wegblijven. De «U 70» was reeds een week te voren uit Duitschland vertrokkes. «t> de bemanning wist niets van wat er sedert was pebeurd. De gevangenen kre^en hetzelfde rantsoen als de bemanning. '» Zon-dags wa er versch vleesch met aardappelen en prui-medanten aij dessert; 's Maandaus bestond het hoofd-maal uit rijst met worst. De duikboot bleef aan de oppervlakte varen, tot cr plotseling een Engelsche torpedojager werd waargeao- ! men. Het weder was eenigszins mistig. Onmiddellijk werd het duiksignaal gegeven en in 50 seconden lag het 1 vaartuig op 10 vadem diepte. Het bleet drie uren onder ' waler, waarna het weder aan de oppervlakte kwam en j daar den geheelen nacht en den volgenden dag bleef, varen. Toen kwam weder een Engelsche torpedojager in het gezicht en weer dook de boot onder, «m eene: poos in de diepte te blijven. Op zekeren morgend bleef de duikboot een uur ïuagi onder en kapitein Norberg maakte uit wat hij waaf-1 nam op, dat het schip met een ander vaartuig sein**! wisselde. Zelfs als het schip vijf uren aaneen onder water bleef, was de lucht er nog zeer goed en kon men er, gemakkelijk ademhalen, zonder benauwdheid te gevoa-len. ' "in tet iiîteaH I v. Betoogingen uoor tîen Vreda In de Berner hoofdkerk, de 8t. Pietew-kerk te Zurich en in vele andere Zwit&er-sche steden werden ter herinnering aan ds opening der Eerste Haagsche Conferentie' herdenldngsplechtigheden en vredeskond-» gevingen gehouden die door duiaende be-zoekers bijgewoond werden. Na teespraken die voorafgegaan worden door orgeluitvoeringen en zang, werden* overal resoluties gestemd, waarbij de Bondsraad en het parlement uitgenoodigd1 • [| worden &en conferentie der neutraie star-1 ten te beleggen om vervolgens eene alge-. meene statenconferentie bijeen te roepea voor het houden eener Derde Haagschej conferentie, die zou pogen de bestaande! geschilîen op te lossen. InvalÉede knjgsgevarigenen KONSTANZ, 21 Mei. (Wolff) : De ruiling van zwaar gewonden is gisteren opnieuw' begonnen. Om 7 uur 40 's avonds kwam de1 eerste trein met invalide Franschen aan.; Ds trein met invalide Duitschers zal raor-gen-ochtend of halfnegen uit Frankrijlr aankomen. Het vervoer van zieke krijgsgevangenen naar Zwitserland is voorloopig gestaabfc.; Sedert 1 Mei zijn in 15 extratreinen 6300 Fransche krijgsgevangenen voor herstel van gezondlieid naar verschillende herstel-lingsplaatsen in Midden- en We«t-Zwit-serland vervoerd. Ira Ver&nd«riiig in het Engelsche bsveJ-hcbberschapLONDEN, 21 Mei ; (Officieel) : Het berel-hebberschap der troepen aan de ooatelijko1 grens van Egypte is aan generaal Bryan' Mahon toevetrouwd en dat van Saloniki aan: generaal Milne. Ssa Portugal Een ontsiag LISSABON, 21 Mei : De minister van binJ nenlandsche zaken heeft om gezondheidare-' denen zijn ontsiag gegeven. i£B Ultissa Een Risîîw konfCikt tusschen China en Japan KOPENHAGEN, 21 Mei. — Volgens ami* telijke Petersburgseke telegrammen uit Tokio is tusschen China en Japan een nieuwy ernstig oonflikt op 't punt uit te breken.., De Japansche regeering maakt bekend, dat Cldneesche troepen in Weitschang op eenen Jâpanschen militairen post geschoten en eene japansche telegrafengeleiding ver-' nield zouden hebben. Zij overweegt daar-f om de versterking der Japansche troepen in Kwanting, om de gansehe Kwantungbaaa te beschermen, in plaats van als thans, door militaire posten de gewichtigste spoorweg*' statie bezet te houdon. il g FraiskioSik Nietmo beschieting van Verdun GENEVE, 21 Mei. — Volgens eene tijding' aan de «Nouvelliste» van Lyon verklarett vluchtelingen der streek van Verdun dat de! Duitschers opnieuw Verdun beschieten. ' Sn ds Fransche Kamer PARUS, 21 Mei. (Reuter.) In de Kamer heeft Briand, de minister-president, ge-vraagd de ondervraging over de censuuii uit te stellsn. Hij bracht hulde aan den arbeid van hei Parlement, waarvan de samenwerking met de regeering moet geschieden in het voort« durend besef, dat er oorlog gevoerd wordt. Briand voegde hier aan. toe : Wij beleven! een beslissend uur, waarin wij Let rechA hebben aile hoop te koesteren, maar, waarin ik ook het recht heb te zeggen, dai) er tusschen regeering en Kamers een diep en waarachtig, bijkans broederlijk vertrou-wen moet bestaan om de zege van ons lanol te verzekeren. Het hantet yaa ons e«n

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection