Vooruit: socialistisch dagblad

586 0
22 November 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 22 November. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 02 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/jw86h4dz76/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

VOORUIT Orgaan der Belc/isohe ¥^klhdmpas4ij, — ï$mGhjjnmtk aik dugo;i. ^'■BaB»^^.'^:»^.A'-ugal«aaww^a*^ ••JW.www^r'iiw^^aaaT.-r;—sr»-sî»f'Tï^Jj^?5Sï»sœ ïOT.,T\-w--r.".Atï!WMëi ,L Mk-QW- fWTiTS -■ Drukstcr-UitgeeÎBtw lam: Msatschappij H ET LICHT besSuturde? t P. DE VISCH. Ledebei?-Qen* . . REDACTIE . . ADMINSSTRATIE HQOG?OORT. 29, GENT ABOWNEMENTSPRM3 . BELQïE SJjte oiaasden. . . . . ir. 3.25 LU3 rssanëea » . . . . fr. 6.50 Een jaar fr. 12.50 M*n abonaeart a!&!> fr? tSe posIisarseJefl DEN V2EEMDE Dfie tnaanden (dtgeiykt vsrzandesi). . . . . . fr. ft.7# < TWr i\& PAroftArifinnr fnAffAlfttin £; iisr!) Anssele. iràisisr Mtu mki u riiiv^>viv| imhhvw» Do benoeraing van Edward Anssele tôt minister is oin zoo te zeggen door de gan-Bcbo bevolking minstens met genoegen ver-oomen, door velen, ja doof de meerderheid celfs met vreugde en gcj ubel begroet. Zij beantwoordt aan de ^penbare opinie, en wij zullen natuurliik de laatsten zijn om onze blijdschap te verbergen. In de verheffing van onzen partijgenoot Edward Anseele tôt minister, zien wij eerst en vooral de bekroning van een schoon en welvorvuld leven, hoof dzakelijk aan den vrijmakingskamp der arbeidende klasse ge-wijd, zonder falen, zorçder zv.'&kheid, met onverdroten mood en iever, en met eene Bteeds vurige hoop in de zekerheid der eindoverwinning. Er mag, er moet ter dezer gelegenheid een dankbaren blik achter one goslagen worden, en wij zullen dan fier het hoofd opheffen en sseggen: eene klasse die An-œeie s teelt en waardeert, marcheert naar haren triomi' ; zij is het waard, zij is er bekwaam en rijp voor. Gij weet het allen, partijgenooten, zbo-wel vrouwen a's mannen, Anseele is in deze omstandigheden een syrnbool, een zinne-beeld van 't beginsel. Hij is dit omdat er geen voorvallen waren van w&lken aard ook, die hij niet moest trotseeren, waaraan m ket hoofd niet moast bieden. Niets is hem bespaard gebleven: de go-meenste laster- en leugentaal werden tegen hem verspreid, de vuigste inzicshten schreof men hem toe, terwijl dat al zijne goede, schoone, verstandige, edele en volksred-dende dade'n werden verzwegen of stelsel-matig in een valsch daglicht we.-den ge-plaatst. Men aarzeldo niet zijnen eerlijken naam te bazoedelen. Kortom, wij herhalen het, niets werd hem bespaard. En te midden van dat leven van strijd en agitatie bleef Anseele nietteroin gerust, kalin, beredeneerd en toch vurig, geestdrif-tig, rond hoin, hoop, geloof en lierde ïaaiend. Ah ! wat worden ze nu, van -verre gezien, klein en nietig, als een groep clowns, al &i.«genen wier machtelooze jaloerschheid ten «lotte ontaards in haat en koleire, waarvan zij ten slotte overliepen, om te stikken in het gemeene, het vuile, maar het beapottelijke. L>ergelijke oogenblikken, herstellen, ver-goeden en dâarboven, ailes wat eene partij in een menschenleven geleden en gevreesd, gegeven en geofferd heeft. 't Is eeiie nieuwe periode die voor het socialisme in België aa,nvangt. * * * De ministerieele benoeming van Edward Anseele is door de bourgeoisie over 't alge-meen niet ongunstig onthaald. Dat heeft vefscheidene redenen. In de eersfce plaats, moenen wij, de voor-beeldigs houding tîer werkende klasse in gansch België tijdens den oorlog, die een toonb&eld van waardighsid en kalmte is geweest, als zij n^et volop moed on opoî-feringsgosst aa.n den dtig legde. Dat was ook waar ta Gent en Anseele waa de vsr-persoonlijking dier houding. In de tweede, plaats zien wij in die benoeming de goedkeuring der vredelievende taktick sinds jaren door de Belgische Werkliedenpartij gevoerd ea die nochtans — onze vrienden weten het — geene kracht-dadigheid uitsloot. Onze sociale tegenstrevers moeten ten slotte wel aannapen, dat wij recht op be-«taan en op erkenning hebben, en dat het wijs is mot onze organisatie rekening te houden, in plaats van ona hoogharfcig te negeeren oî te ontkennen. En ten slotte willen wij hier terloops eene andere opmerking maken. Ons inziens beteekent de vorming van dat driepartijdig ministerie, dat de sociaal-demokratie op-gehouden heeft eene partij te zijn die in staat van 1-andloopôrij verkeert- Wij hebben eene woonst, een adrea vero-verd, gelijk wij sinds lang een programma hebben en weten wat wij wiilen, en men weet ons té vinden en ons aanbiedingen te doen, waaruit wij terecht veronderstellen dat men ona bezigen kan en noodig hoeft. De maatsehappelijke kwcstie met sociaal-I democratische oplossing dringt zich meer I en meer op. Wij meenen dat dees ministerie geene andere taak zal te vervullen hebben dan België van een volksgeeind politiek stelsel te voorzien, kiezingen voor te bereiden, om daarna stout en flink den democratischen weg op te gaan en aldus de geleden schade en rampen zoo spoedig on zoo volledig mo-| gelijk te herstellen. En dat- men Anseele in zulk ministerie heeft geroepen, is niet alleen eene daad van rechtvaardigheid, aaar 't is in de eerste plaats eene daad van wijskeid en staats-taansdoorzicht.# » * Er is een klein donker hoekje aan ons geluk, aan onzen trota, maar enfin daar U niets dat volmaakt is, , Anseele minister, dat wil zeggen: gij zijt hecn voor een groot deel kwijt in Gent. Het spijt ons, maar daar ia niets aan te doen. Ge kunt geeon ommeletto maken zon-der eieren te breken. En bij n&der overwegen zeggen wij: Het tooet «n het za.1 gaan, ook zonder Anseele. *u9 wy ov»rigans behouden om pni raau te geven en bij te staan. De oorlog is achter den rug, wij moeten maar alleu, zooveel als wij ziju, een voetje voorop stellen on allen gedurig onder den indruk zijn. dat wij onzen Edward te ver-vaugen hebben en geed. Als er iets is waarrnede wij hem placier kunnen doeri als wij iets kunnen bijdragen tôt zijn geluk, ehwel dan beweren wij dat niets hem meer plezier zal doen, dan te zien, door feiten, dat wij de kinderschoenen ontgroeid zijn en wel opgewassen ,om onze stevige organisatie in den goeden weg ts houden, haar hooger op te vooren en ons begins-al meer en meer te doan kennen en te doen waardseren. VOORUIT. ■ «aO-O Br Hat Kcsires der ihMstlB S?c'?3!-i'MtaMs Arâaïasrssarlii ù >ç daru uïiJMaisabHSfliBdiuBiôpaiiij |F!aterd.ag en Zondag j. 1. heeft de offi-ciele partij de S. D. A. P. s amen met hac N. V. V. te .Rotterdam een buitengowoen kongres gshouden om den algemeeneo toe-stand te bespreken, .Naar wij in het veralag van de «N. R. C.j over den e-erslen zitdag lezen, was partijgenoot Troelstra afweeig. Het was tïan ook partijgenoot Vlk-gen die als inleider op. trad, die eene korte hiijtonek der gebeur-temissen gaf. Op 2 «j 3 Noverobor ontstond de revolutie volop in Duitsckland. Hierop l< g-oti hét in Hullaud te gisten en op 10 Kovember kwam het openlijk uit. De reab-cionairen waren bevreesd en toonden eeno groote lieîde voor de demokiatie. De re-geering zou tegai de inroenng van het vTouwenklearecht geen weerstand bieden. Dat is eén eerate uitslag, maar laat de ro-geering zichzelf niet bedriegen> Als de re-gfcoring aan hare beloften niet voldoet, gtaat epreker voor geens gobeurtenis in. De in de resolutie gestclde ^Junton moeteo ingewilligd worden. Wij zijn de tijden van 1903 te boven ge. komen. De S. D. A. P. telt 33 à 40.000 le-den, het Nederlandseh Vakverbond nadert de 200.000. De Sooialistische parlementaire vertegenwoordiging is versterkt, daar hoeft de regeering mee af te rekenaa. Na Vliegen nain Wibaut het woord. De arbeidsvoorwaarden van v66r den ooriog kunnen niet staande blijven. De oorlog heeft do noodzabelijkheid van een fiterk ingrijpen naar voren gobracht. Do K oderlandsche regeering nochtans is van meeuing dat ailes toi het oude moet blijven. Zij is niet voornemens om den weg tôt het Staatasocialisma op te gaan. Bij het au de kan het niet blijvoa : het is de taak dor arbeidorskl&sse te zo t" en dat het besef om sself den arbeid te besturen, terugkomt en sterker worde. Da arbaideraklasse wil van geene gebrek-kig-a regelingén meer weten. 't Is daarom t dat zij hare eischen heeft geformuleerd. De arheid-srsklafise moet zorgen dat zs sterk genoeg is. Oudegeest voerde dan nam^ns bet N. V. V. het woord. De va-kbewaging is niet zin-nsna den wettelijken wog te varia ten. De dertien laatats jaren hebben wij de vakbewç-ging en de partij hoog gobracht; wij hebben den strijd gevoerd tegen de bourgeoisie en de anarchie. Wij zuilen beliouden wat w© hebbsn; achter da anarchie loopen w« niet mee. Ook in 3303 heb ik tegen de drijverijen gewaarscliuwd. Het programma dat de 9. D. A, P. en het N. V. V. kebben opgesteld, is er een van sociale bervormiugen. S^Teker entleedt d«,n punten van dit programma. Wij zullen do regeering dit programma aanbicden en spoedig aatwoord vragen. Wanneer zij afw;'ifcind antwoordt, dan hebben wij de macbt: bet middel van de sta-king. (Toej.) Dit wapen moet goed gehan-teerd worden. Een afgevaardigde van den Ned. Bond van Spoor- en ïramwegpersoneel, Molt-ker, vroeg dan om Troélstra voor -de vol-gende vergadering uit îe noodigen. Ziehi'jr fiet programma dat in eene resolutie het kongre3 werd voorgelegd, van eene uiteenzettende nota voorafgegaan en gekommenteerd :, « Het Kongrea stelt het volgende pro-gram van eischen vast, welker iawilling een onmisbare voorwaarde vorînb voor ket bedoelda kerBtel: ]. Onmiddellijke demobilisatie met uit-kuering van behoorlijke vergoedingen, zoo-lang de gedemobilisserdén werkloos zijn. 2. Onmiddellijke invoering van algemeea vrouwenkie3recihti; kiesreckt voor ail,® meerderjarigen. 3. Afsckaffing der Eerste Kamer. 4. Dekking der kosten van aile erisis-urtgaven en sociale maatregelen door hef-fingea teû laste van het groot-kapitaal en van het groot-grondbezit. 6. Socialisatie van aJle bedrijven, die daarvoor in aanrriorking komen. 6. Snclle en afdœnde voorziening in den woningnood. 7. Vcrbetering van den toestand der kleine boeren. 8. Inwilliging van aile eischen van het . progrnm van deu Bond der Dienstj>lichti. gen en van den Bond vam Minder Marine-personeel.9. Intrekking van de stakingswetten van 1903. m ' 10. Levensmiddelanvoor^gting ak ge-saeeiischapszorg met samenwerkiug van boeren^ laadarbeidera. on yerbruiketsoi*» ganisaties. R«gelinjr vstn productie en asn-voer,11. lûvosriug vasi StaatspensiairaesrinG: op <S0-j»rigeu 12. Aa^vaardii^ en tsnurtvoerleggicg van d» internetional# eischen der vakveroeni-gingsn op h«t {çebic-i der sociale wetgaving (program'van Bem' . Î3. Onverwijlde iivoering van dan wct-tslijksn ë-urenda^ en vas d»u 8-urendag vo«r oiidsrgrondschm mijnarbeid. 14. Yolled-içe wa^kloozisnzorg onder be-hoer d«r ariTeidei-so'rtranisatîes. 15. Bel.-uvïrijke vp-rhooging der Ealarif>sen vari werklieden. en lagsro ambtenajen in publieken dienst ers van het spoorwegper-sonoel.Dit programma *6,1 vast; en zeker de ovoi-^roete meerde^eid van het Kongres bekomon. Daar h«t versl«.?r van den tweeden rit-dag on» niet voorrgt, weten we niet of Troelstra dan aanwr zig was. Parijs beeft Eïzas-Letharingen gevierd „ »"X ïine P4»«S©vo«f|)lii»g van vs»rï:ttei* PoJaoaré Zcmài'.g was Parijîî in feest. In de Notre Dame, h ad het Te LrOta plaats. Na deze plecktigkaid voi .wï'-ach eene manifestatie van r-sar dan lJv.i .-0 m.an, waaronder de burgemeesters 7nr, d-=n Elzas, de veteranen vun 1870. ,, l, . Voor bot aaakcancn van den grooten stoet keaft de heer voorzitter van de fransche lie-publiek, orariugd dt>or de voorzitters van Kamer en Senaat, d<5n minLsterraad, do am. basaadeurs en de ge.ioraals van het leger, etua redevoering uit^asproken. Daarin hocit hij het in rouw zijn de Fronk-rijk voorgosiold, dat reeds meer dan veertig jaren angstijç %vacktte op de torugkomst van Elzas-Lotharingcn, steeds wenschend, sfcceda hopend, maar steeds ailes vermijdend wat oeii oorlog over de wereld hebben kunnen doen losbreken. Wij wachtten steftd , zegde hij, in stilte en ondtsi werping, op Lit ontwaken der recht-vaardigheid, die schien ingaslapen te zijn. Hat vvjî> mîIl ûiit, lu Ctsii waan dat zij stervaad was, in de hoop haar to kunnen verwurgan, de rccbtvaardigheid on-vrijwillig is koroea wekken uit hajren lang-durigen elaap. Het is Duitscnland zelf dat met zijne eigen ban den het monsterachtig traktaat ver-scheurd dat het ons opgedrongen h ad door bet geweld en v. aardoor een onafscheidelijk deei van Frankrijk onderworpen werd aan do vreemde overheersehing. D9 oorlog dio ons is verklaard geweest en die het besluit was van eene heele reeks eer-looze uitdagingen en misdaden, heeft» ons eindeJijk verlost van den dwang die ons op-gelegd was door onzen afschuw tegen het bloedvergieien. Van den oogenblik dat do roovers van onzen grond een aanval op ons dierven wagan waar voor geeno versebooning bîc-taafc, kadden wij het redit ea den plicht om ket gekeel van ans erigoed terug te ei-seken dat ons door geweld was ontrukfc. In de gedenkwaardige zitting van 4 Oogst 1-914 hebben de frarasche Kamers, vader-landslisvend verçaderd rond de Regeering der Republiek, zieb pleehtig ver bon c'en om de wapens niet neer te leggen .voor dat El-zas-Lotharingen aan het moederland terug-gogeven was. Zij hebbsn rnoedig haar woord g c-hou dan. Gedurende meer dan vie* jaren hebben het leger on het land geleofd m den ononderbroken strijd on in de schrikkelijksto ellande. Gedurende meer dan vier jaren hebben leger en land gtleefd in do snsartelijlrate vooruitzichton van hoop en teleurstellingen, Gedurende vier lange jaren heeft de natie, vast besloten om te overwinnen, zonder klaehten en zonder ontmoediging, do blocm harer jougd zien wegmaaien door de dood, maar niet3 heeft hare pogingen kunnen ver-lammcn noeb haren wil kunnen breken 1 Deze aanhoudonde krachtdadigheid is nu eindelijk beloond. Slzas-Lotkaringen is terug franseh gewordan. Duitsckland is ein-defijk zoo gedwongen zick daarin te sckik-ken, dat het reeds véôr ket sluiten van den vrede gedwongen is om op ons een baroep te doea om tijne aftrekkende leg?,rs te be-schermon tegen de vijandelijkhaid der inwo-ner3. Ja, ziedaar boe het gedwonçen is om ïichzelven te veroordeelen 1 Tôt gister ver-klaarda het dat de inwoners, zich onderwer-pend aa,n den gerinaanscncn veroveraar, koegenaamd piet wenchten, afgezonderd te worden van d^.t wat men nog het keizer-rijk noemde, en gister Emeekte het ons in zijne roi-sla^enbsid opemhartig om ïijne troe-pen ts beschermen. «Elzas-Lothariugen ver-rolgt mij, zegde het, Elzas-Lotharingen wil mij miskandclen, houdt toch zijne h an den vast 1» Elzas en Lotkariagen îijn franscke streken goworden. Laten zii in zaehtmoedigheid deze droomvroorden herhalen die eindelijk woor-den dsr werkelijkkeid zijn gewordon ! Weldra zal Frankrijk aan Elzas-Lokarin-gen zijtîa gc-retdriftiga gelukwensohen gaan aanbieden. Wat eme (introering zal dat ver-wtTtken voor ons allen, die sedert omtrent vijftig jaren er naar wackten, nog bloedend wit de wonden'die ons geslagen werden door den laatsten oorlog. Wotko ontroering voor den hecr voorzitte-r van den Raad, die mot Isooveel ijver, doorzicht, geloof en bijval ge-werkt heeft voor da verlossing onzer gevan-gen gehouden provincies 1 Ji. Poinearé herinnerd» vçrvolgena aan de rcoktfin van Frankrijk op <ia beide paro-vincies en sloot met dcz# woorden; Tolgsns de aardrijkakundige ligging, vol-geos de geschieden ia, volgous haren eigen wil r.ïfl te leven en volgfliuk hp re onc-phouds-lijka protastatias zelf, zijn Elzas en Lotka-riAgea franschs provincies I ■*" - —I uat 1 ïr}}f|wai«Mii De'wapeEstiletandsvoorwaarden voorziea het omn.ddeiUjk ter^gsturen. der krijgsgevaBgenea. Maâr het vervoer ea de gezoudheidsmaatre-gclen ver^on nogal wat ttjd. De geall:«erden denlcen het vrijlaten der ge-vangea soldaten te doen samenvallen met de leveriug van 't spoorwegmateriaal, dat dan voor huu vervoer zou dienea. De gezondkeidsmaatregelen om ket inbren-gen van smetziektea te belettea, zullen uiterst streng zijn. De gezondkeidsdienst neemt van nu af aan zijne sckikkingen In de steden, waar de spoor-lijneii eindigen; een geneeskundig personeel an eene bacteriologische inrichting wordea er keen gestuurd. Men kan hapen dat bij ket einde ran den wa-penstilstaad bijna al de krijgsgevangenen terug in hun land zullen zijn. In aile geval, sciiijnt het nîet raatteaam nu nog pakken te zenden aan de krijg3gevangenen. S?! Esage-ïaRd D& aar-sjtâ bevHJda krijgcg&vsngsn®?! t®Mi| DOVER. IS November. — Een eerst groep Britscbe krylgsgevangenen is te Do ver ontàcheept; zij waren 800 m an sterk Eon reusachtige manigte wachtte ben op d< kade ai, en verwdkomde ktn oabeachijijl Ûjk geestdriftig. Het sekip dat ktm bàine: voer was feestelijk gerlagd. Musneke-: epeolden volkswijsjes. De siren.cn van a'fli in de kaven Mggende sckepen il-oteu om gerekfc wiid-dreunend akkoord. De Prica van Walea ontving do gewezen-krijgsge vangenon in het feestelljk versierdi- ata De prins kwam in -naam van don K,onïri-en de Koningin aaû al die dappefen di kand drukken. iss iaNAsMaiid Da lanîlEsâiiwara gaa» met Eftart me: BAZEL, 17 November. — Men meldts ui Berlijn : De Vereeni^iîig van Duitsch* landbouwers steunt de huidige rogterinj tût do q aii o a aie vergadering loijaeageroe pen rij. Zij eischen echter persooaiijks vrij keid, oaaantastbaarheid van den eigertdan ea het erfreckt, en waarborg vpor al dt vorbinteniasen van ket Keizerjîîjk jegem bot volk, vooral voor wat betrett de oor iogsleeningen, de vrijbeid van ket woord vaji de pers, van ket vereenigingsreckt, vai , godsdieast, de afsckai'Hng van da voerreck taa, den verkoop van gronden aan lagoi prijs cxïi ta kolonisecsen hierbij eerst ei vooral hen bevoordeelend die aan den oor kg hebben doelgenomen. Ou soiirJjver' van a ik Beschutdig s orsthulfi aioh BA2EL, 13- November. — Men meldt uii Berlijn : M. Richard C?«lling, wonende t( Zurich, heeft par telegraaf aan $Jçn Duit sohœn kanselier laten w#Len dat kij df sekrijver is van « Ik besehuldig ». Hij biedl àjn m«dew»rkiBg ia®,, voer het veirJtrij-geï van deo vrede en kot kerstol van Duitsak-ïand, Hij vraagt dat m«n hem siet maei vervolgea zou voor heegvGrraad, dat pian het aauhouclingsmaBdast tegen ham uitge vaardigd zo-u iatrekken, van Baden aan do niauiwo RegosHng Prins Max von Baden, gewezen kanse-lier nu te Baden-Baden teruggetrokksnj geeft volgenden raad a&n de voorloopige regeeràig ; L>e «ente zorg van da pegeering moel wezan, zija gezag te doe» bevestigen dooi een grentiwet-beraidenda nationale V8rga. deriiîa. De regaering kan eus sieokts be-koedin voor tmrgeroorlog do*r vollrsge sind te regeertsa. Het Duitsche volk, thans vrggemaakt, oefeniT geen onwottig verovjsrd gezag nit: door de vorming va® een volkercgeering keeft ket zich van da dictatuur van Luden-«lorh vsrlost en zaJ er gaen ander niear dal d9». llet zou een schande zijn voor Duitseh land indien onze vijanden, die niet willeo endsrnandalen dan mat een wettig saijian-geetelde regeering, verplicht zouden zijïi zelf de grondwet-bereidend» vergadering bij ons bijeen te roepen. De voorloopige regfeering iaoe^. zich dat initiatief niet late* ontnernen; indien zij volksgezind ressert mag zij op dan ateua rekenen van aile Duitschers met broede gedachten b «si ri ci om haar te helpen in haar onfczaglijk taak. De kaiser ion wiilsn teruske&ren naar QuîCssMar.si LONDEN, IS Noveoabw. — De âfl^bladsr deelen een telegra^n uit Kopsahagta mede die meldt dat de rovolutionairen van Pots-dain vernoiflpQ hebben dat da gewezen kei-zer, gezien de oaluaten bi Holland, het in-zickt te kennen gegeven heeft om naM Duitsokliimd terug te keerea on da «Lokal-anseigarJ' verklaart naa.r ket sohijnt dat rneu het ksai zcJ toaJatcn. 0- Da klseing voor de duitsche Conâtituafita ,n Men meldt ujb Berlijn aan Havas: Vol-s_ geas da diLgbîaden zou de minister van a_ binnanlandâchtt zaken vooruemens zijn om des laatstoB d- s, wnarop de kiezerslijsten meotes_ aeargelagd zija. ta bepalen op 2 Janaari 19lit, zoodat de kiezingan zoudèn kunaea plants hebben op den volgenden 2 ffebruari. st Da regeering, heet het verder, heeft u ©star een ofitwerp besproken dat betrek-Eng keaft ep de kieKiBgea voor de Consti-tirante. Er zullen waarschijnlijk nog amen, dementen op het ontwerp voorgelegd wor- ie den- n Ds pruislschd Heerenkamer BAZEL, 15 November. — (Havas) : Men a- îaelclt urt Berlijn : Het Praisisch gouverne-çt ssent hji«ft Vrçjdag laatst het volgend be- slnH- ftf jekondigd. n t Da Kstnw van Vo-lksvertegenwoordi-c- g«rs ia entbeaden verklaard. Het Heeren-a huis is afgssckaft. » n Î52 HengarSf* t- 8poorw©gramp nabU Burïapsst S BAZEL, la Novombar. — (Havas) : Een erg spoorwegoïtge]i& ia vooTgev&Uen in de • u gtatie van Raias, nabij Budapest. Het on-'• gsluk ifl veroorzaait dooj- het breken eoner a waçoBa-s. De troin is daarvoor ontspoord. Heb gerueht loopt dat or 60 dooden en 180 gekwetsten iijn. Be trein bracht soldaten n&fir Budapest die tarugk&erden uit de riehttag van Etireukujvar. Ess ^s^©ftiss°k@sii Eena algcmesno warkstaking Eea'e alf OBieena werk»taking wq-s hier uitga-3 reepeil tes gavctlge van de aanboudlng van di'l» « leiders dér werMiedea. Dssa stakingis ten voile mislulct, mascr m Kopeui'.agen waren onlustaa oststnan, die feitelijk van weinig beteelceni3 a -waren. £- ïtene groota sochdistlsGhe bôtoogiag heeft n dan plaats gohad aan dewolke meer dan n io,oeo perscnen deeluamsa. De reâcnaars heb-e bsta redevoerœgen gehouden. Na de meeting n kadden er eenige oploopen plaAts. De politia « i3 er &:Ver spoecSg in gelukt ona ds orde te 1- berstellén. i-yp In g Wlkoîaas II Es nî-;t dsotJ a 18 Ns-zeisbe-r. — (Hava«) : De brfenvisselaa-r van do «Mernîag Pogt» die in Petregi-ad verblifft, dis ia de nmand Ooget k.at&t aasgeboudea an gsdurande 3 tw6e m?a.adB4î opgeslotea wae ia de Petor t s» Panlhs-veatiaa telegrsEesrt uit Stock-e kek» dot? ia strijd met h«t gedacht dat g evaral buit-to Susland aauçcB.oraoti was, :- de spwesen ezaaî Nïkolaas hosgenaamd 1- nièb aeod ia. a —a» • Oîk ïoîî Tiipitz gêîlacîit ,t 15e faaÈCHze alchiltstfher vcm Tispitz, die E»af£-laàd gittg doeddoea met da U-bo&ton, ke«?t, velgans de «1T r»rt!cfnrfcBr Zeitung», a oek zijn moed gefesor.d. Van bq het uitbre-a ken der revolufée i« hij naar Ziritaerland gerlucht. ^ T. f 11 ■ Sieasc.jk ®1î feng szn Gn^rkei j. 8TOCSXfOTiïî, 17 November. — Volgesa 3 da Noord-Duitsèl»! ddgbladan hebben 309 vare&çi^ingeii vssa SIeeswijk zkà tôt de 3 rajwblii^eiii&ch regeeri-n^ gewMid, om het t rec&t t@ verkrijçeii bij I^nemarfc^) ta mo- : gen teragkeeren. [ Lsafoîs wi8gsî®!s|f?.fflSiîBi) Da, BrSiten ta Hal en ts Chap-lar*©! — Dô ts Vir- ton ©n voor Ârlon ; zij bez&tten j Langwy an târSey M-aaadjfljLa.voad, 9 uur: Het tweeda en vier» . " de léger zettoa hua vooruitgang r veort. Onze voerui'tgeschovsu elamenten heb-ben de algemeeae Hjn Florennes-ChaTlerol-Seneffe-Haï bereikt, u. . Diasda^; avoad : Het derde Ara^rikaonsck leger heoft Ifeien zjaca vooruilgang voortge-zet.^ Op li&ker vle*g«l, ds Baijiache gréas overichrijdend, kebboà oaxî tra^pea Vîrtoa beeet ea in den avond Etalle ea St-Lejer be-■" reikt. 1 Tusschea le Chiers ea la Moselle, kebbea zij Spinoourt ea het balaagrijks spoor vegstelsel ' tusschen Lcagayoa. ea Goadssus bereikt. Op , * ket einde van don deg zijn zs in de historiseka forteres van Lonçuy, i* de nabij'aeid der fran- , sehe gréas, vaa Bêlgié ea Luxeàiburg gekoinea, L&tar heboan ze Audia-le-Romin ea da stad î Sriey, cSiter van de belangrjke metaalstreek vaa Lsrreiaen bezat. Dû Fi'ansohe?i Esauraîn®, ta USartiSx en veor ; ^ ,zîj g»an de fthîjsi bfj à® Zwïtsér-! acÎTQ grene bor«iksri De Fraascke treapea hebben keden hua vworuitgang voortgezet en zija met eenesn stij-r genden geestdrift door da kevolkingea oatvan-- gen. De vijand liet eene oaÈaagkjke hoeveel-t held matanaal, lokonnî>tlav»a, wagons, automo-^biel-parkea, allorlei magazijasa, Duùçsadca jtfSa • . fS» . . ^4' iaai* — N. 303 Prtfa pariiammep ; 3 cantiamen Vl"S|(t?sssg 22 KoV3BSïiïl©S" 1313 ' p-.t - j - -t-'f -r"j3f^ugag;..a5aags<gYB^wnBri^r TTajas*SK3»Œ» •uxBsra-SEWSWvafcSfri'ïjï',;.' -rj® X-.ih &VOZ:.-.- try..

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods