Vooruit: socialistisch dagblad

271 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 01 March. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 05 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/r20rr1rf6p/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

1 - " ' - 1 ■ —1 — ■ ■ . — 'j_=» Pi. 60 Pni8 oei nommer : tooi Belgiè 3 centiemen, ?ooi dtn Vreeœd# 5 centieraen ,v? f Est'actie 24? - Administr aiie à£b4b %to«>»stfar 1 lbi6 Irakstc r-U iîgc eîstcr Ltschappy HET LÎCHT bestuurder : ■ VISCH. Le'deberg-Qent (REDACTIE . . DMINÎSTRAT1E OPOORT. 29, GENT VOORUIT ÀBONNEMEtJ . SPRIJS BELGIE Drie maanden fr. 3.25 Zes maanden ■ , > , , (r. 6.50 £en jaar ....... fr. 12.50 M en abonneert zicît op aile po«tbur«e!e#r DEN VREEMDE Drie maanden (dagelijkt vereonden). . . . . fr. 6.75 Orgaan der6 Bekisaha WeFklieéenpadiij. — Yerschjjnende allé dagen. uropeEGUe Oorîog ! \ Bi-Vlaamtertn en In Frankrijic : Duitsche bron { ,1 Eoofdkwartier, 28 Tebruari. istelijk oorlogstérrein : irtilleriegevechten bereikten dikwijls heftigheid. Aan het froot noordelijk [ Tas heerschte voortgezette' levendige f bedrijvigheid. Wij vernielden door i ifing ongeveer 40 meters der vijande- îhampagne schreden na werkzame c lorbereiding onze troepen tôt dan beiderzijds don steenweg Somme- -j tain. Wij veroverden de hoeve Nava-beiderzijds daaryan de Fransche stel-rer eene breedte van meer dan 1600 t namen 26 officieren en 1009 man j 'en en veroverden negen machienge- a 'en een mijnenwerper. ; gebied van Verdun putten zich we- £ nieuw aangevoerde massas uit in f Ische aanvalspogingen tegen onze s gen in en bij de vesting Douaumont c s bij den Hardaumont. > jrzijds werd het Maassehiereiland van [euville van deiïi vijand gezuiverd. Wij b onze linies in de richting op Va-[ville en Bras verder vooruit. 1 Poevre werd de vloe der Côtes Lor-Ivan uit het oosten op meerdère t Ibereikt. ,• » , . •- ^ ielijb en Balksa oorlogstcrrein : c nieuws. v Oppcrste Lcgerbestuur. m rassche bron ° IS, 28 Febr. — Eerste bericht. — 8 ■streek noordelijk van Verdun zêtten loepen de versterking hunner stel-Ivoort. In den loop der nacht geener-taEderingen aan het aanvalsfront 1 jkder Maas, waar rijkelijk sneeuw lis. Mein meldt geenerlei nieuwe ^ ping van den vijand op de Côte de |oàop de. Côte do Poivre. l««le van den dag va® gisteren, (en in de streek va-n Hardaumont-'oostelijk'van de Côte de Poivre) in- v n fterkëin aanval der Duitschers ± pze artillerie çn machiengeweren door onze tegenaanvallen gebroken. Btelijk niet minder heftige poging in & van de Hardaumont-hoeve had i uitslag. oevre werd een onzer voorposten op i terugmarsch zonder de geringste , jering door den vijand, doorgevoerd. , ik va-n de Maas geenerlei infanterie- ^ îming. In de Vogezen poogde de ® na artillerie-voorbereiding bij 't in-van den nacht eenen sterken aan-eene frontbreedt-e van twee km. s Btelijk van Celles in 't Plainedal. De S [mislukte volstandig. v to morgen bereikte eene actie onzer jen tegen een levensmiddelkamp van |Md in' Slotzweier noordelijk van jrgoede uitèlagen. de bcricht. — Tusschem Soissons en vemielingsvuur op de vijandelijke " |i tegenover Venizel en oostelijk " !. n | streek noordelijk van Verdun wordfc Sl fceftigheid der voorgaande dagen ge- 0 t geveehten een zekere vermindering n PPanningen van den vijand in den Sl den dag gemeld ; buiten tusschen n [te van Douaumont en het plateau .. 'jk van het dorp Vaux, waar een }* aanval die tegen onze stelling on-»n werd, teruggeslagen werd. Ooste- f* istelijk der stelling van Douau-«mringen onze troepen eng deelen ™ n vijand, die daar voet vatten kon- s, zich daar mo>eilijk houden. Volgens Ète bériehten is de Côte de Talou e 1 voor oos als voor den vijand on- ^ l,r> door het vuur der beide artille-is door geen der partijen bezet. In ' 1 nam de vijand voeling met onze z! fen in <je richting. Blanzie' en Mo- s waar zijne pogingen om zich te- ® laoogte 255 te ontwikkelen, misluk- ^ tc>6 Vogezen artillerieduel op den P K|nsweilerkopf. In de streek van I ls ûebben we eene vijandelijke afdee-oer vuur genomen en verstrooid. v ^gelsche bron 28 Febr. — In den vorigen d ezen wij eenen zwakken aanval op °Pgraven noordoo'stelijk van het ka- n ,n ieperen naar Comines terug. Bij m ■ «peren en Armentières was hedon e zijden artilleriebedrijvigheid. * ^ ❖ *1 tusschen Italie su Oosicnrijk-Honprije Jostenri|ksche bron s iSènis. Febr' H Niets vao bijz0U" l j^iaansche bron ■zpv — Werkzame bedrijvig- h l " - tienz- en Seebachdal, waar bewegingen i an vijandelijke troepen vastgesteld wer- 1 !en. Aan het Isonzofront artilleriestrijd, lie bijzonder heftig in 't Flitscherbekkfen ?as. Op den Monte Kak (Plavagebied) ver-ielde een onzer batterijen door ""elge richte ' choten, vijandelijke verschansingen en J [wong de verdedigers tôt den terugtocht. îevechtshandeling onzer troepen in 't lonte Negro-gebied en op de Karst. De ijand liet eenige gevangenen in onze han- . [en; • c liissiscli-Pcslscliî-Sai'sisclii gress j lit Oostenrijksche bron WEENEN, 28 Febr. — Niets van bijzon- ' .ere bet&ekenis. . c Jit Eussische bron PETERSBURG, 28 Febr. Levendig ar- ; illérie- en geweérvnur in 't gebied van 1 tiga. Er wordt eene goede werking onzer J rtillerie gemeld. Bij Leedte (11,5 km. zuid- ( ostelijk van Friedrichsfadt) namen onze 1 atroeljes een goed gelukte verkennings- 1 anval. Zij vielen, zonder een schot te los- 1 en een Duitsehen post aan. Bij i lluxt ] uurt de hardnekkige strijd om het bezit i an. een stuk loopgraaf voort. < Oe oorlo| op den Mlm ] Jit Oostenrijksche bron WEENEN, 28 Februari 191G : Onze roepen hebben in Durazzo tôt he- ( en aan buit ingebracht : 23 kanonnen, j .aaronder 6 kustkanonnen ; 10.000 geweren, j eel artilleriemunitie, groote verplegings- , oorraad, 17 zeil- en stoomschepen. ; Volgens aile aanduidingen was de ylucht er Italianen op hanne oorlogsschepen in \ ;roote wanorde en haast. ( Oe slftjd eut fis Dardansllsn ! Jit Turksche bron : KONSTAN'x'INOPEL, 28 Febr. — Aan et Dardanelleafront dwongen wij eergiste- ç en vijandelijke vernielers, welke de omge- ; ing van Yenischehir en Orchani beschoten, j oor het vuur onzer batterijen zich te ver-rijderen. Er kwam geen bericht dat ge- -, /ichtige verandering van de overige fron-en meldt. , .©P 2EE ; Vergaan j LONDEN, 28 Febr. — Lloyds meldt uit 1 )over : De Zweedsche stoomer «Birgit» 1117 ton) is vergaan. 517 overleden werden ; ered; < i ROTTERDAM, 28 Febr. — De Fransche 1 fcoomer «Trynac» is in de Noordzee ver- c aan. 5 personen werden gered, 26 worden 1 ermist. Neg een Poststoomer éer Zaelandlijn op eens mijrs geloopen VLISSINGEN, 27 Febr. — De- poststoo-ler Mecklenburg (2885 ton) der Zeeland-jn Vlissingen-Queensborow, is op de reis aar Vlissingen op eene mijn geloopen. Het :hip Ss verloren. De Zeelandskompagnàe ritving een telegram volgens welke de be-lanning en de passagiers op den Hclland-;hen stoomer Westerdijk werden opgeno-len.Later wordt nog gemeld : De stoomer ver-et heden morgen Tilbury Docks en bereikte et licht-schip Galloper om 11.30 uren. Daar otste het schip op eene mijn en zonk. Bui-m de manschap van ongeveer 50 man ç aren 23 passagiers aan boord. Alien 1.3-;egen de reddingsbooten en werden door rie stoomers, van welke twee Westerdijk a Winterswijk heetterr, opgenomen. Je srste stoomer is onderweg naar Botter- -am, terwîil de twee anderen de weg naar ngeland voortzetten. Ook de post -kon in skerheid gebracht worden. Over de kata-iroof is niets anders bekend. Maandag voer aen stoomer van Vlissingen af en het ge-îcht loopt dat de Zeelandsche maatschap-ij den dienst voorloopig schorsen zal, door aar nog slechts den stoomer Oranje-Nas-tu ter beschikking staat. De andere stoomers die doofgaans rachtstoomers zijn. worden wegens het roote mijngevaar açhter gehouden. De «Meklenburg», de tweede stoomboot ezer Hollandsche postfijn die vergaat. On-mgs inderdaad verging ook aldus de stoo-1er «Prinses Juliana». IIMII !■ Il 11 De strijd bij Verdun WAT DE BLADEN EROVER ZEGGÉN VAN DUITSCHE ZLTDE De Duitsche en Oostenrijksche bladen be-preken natuurlijk uitbundig den vooruit-ang der Duitschers bij Verdun, en het suc-ss der Oostenrijkers bij Durazzo. Zij be-[uiten dat daden immer meer gelden dan •oorden. Het Oostenrijksche «Neue Wiener Tage-latt» zegt : « Da Duitscha tracht ia in den nieuwsten net zwaar geschut overvloecîig voorzienen i ^estingsgordel binnpngedroiîgen. » < De «Reichspost» sehrijft : « Door den ^val van het fort Douaumont s'erd eene zeer groote bres} gemaakt in de f îoofdversterkingslijn der vesting. » ] De militaire kritieker vari .de «Kolnische < iTolkszeitung» sehrijft oiider andere: /( « Wij houden ons aan wat ons van be- ! •oepsn zijde ftiedsgcdëcld werd, namelijk 1 lat geene doorbraak bedoeld was, en dat 1 serst de groote Puitcche, rutslagen de uit- < ïréidîng van den strijd eh der strijddoe}- J iinden bewerkt hebben. Daàrom maœS J vij ook geene betrachtingeri over de moge- ' iike verdere oniwikkeling,' maar -verheu- ' ;cn ons- eenvoudig om wat bbreikt werd: » >- VAN FRANSCHE ZIJDE ; De «Temps» van Parijs den militairen toe-itand besprekende zegt.: De Duitschers , îebben de.belegering vam Verdun niet be- j ;onnen, ma-:w met buitengewone kracht j :enen aanvril bewrrkstelligd. Verdun zelf verd niet aangevallen maar de Duitschers everen slag tegen het velcHeger op een •errein, dat als tôt \erdediging is gescha- 1 jcti. Zij ontmoeten ge,',tadig.de eene lijn na 1 le andere. Zelfs m'oest de vijand aile hin- 1 lernissen overkomen, dan nog zou zijne 1 :egepraal geen beslissend resulteat hebben. f Dé vijand zou" het Fransche front op eene 1 ;ijner sterkste plaatsen hebben doorgebro- J ceo, doch het Fransche leger zou geens- 1 :ins vernietigd zijn, noch Parijs bezet. Moest Frankrijk aan het begin van den 3 )orlog staan, dan zou men moeten veront- 1 ■ust zijn; de vijand heeft ecliter eene zege-n-aal noôdig die onverwijld succesvolle ge-rolgein heeft, en een dergelijke zegepraal ;al hij bij Verdun niet -vinden. De veldslag die aan gang is, zegt verder s îet blad, is buitengewoon ernstig. Moest le vijand de hoogte veroveren tusschen de 1 îoogte van Poivre en het bosch van Labau- j ihe dan zou hij ons nog veel: standvastiger I vedervinden aan de lijn Froide-Terre-Dou-Lumont, waar de eigenlijke vestingswerken lanvangen. - Deze lijn is voll 'ig met aiftilleriestellin-;en bezet. He-rinneren wij dat de Duitschers ;een beleg uitvoeren, maar aan een onzer egers eènen slag 1 everen. £ De bezetting \ an Verdun en zijne forten, 5 rerbeelden, enkel een steunpunt. j Do «Fetit Parisien» zegt dat me fi" de eind-îitkomst van den slag van Verdun niet kan .'oorzien. Het is de voornaamste gebeurte-îis die wij sedert den winter beleefden. De djand aanziet deze veldslag zooniet als be-lissend, dan toch als een slag die den ( «estand aan het Westelijk front volkonaein 1 'eranderen kan. 1 « |lcho do Paris » en andere dagbladen ' :ijn van hetzelfde gedacht en meenen dat lie veldslag vast en zeker een einde zal stellefn aan den loopgrachten-oorlog, en 1 lat die slag hét begin beteekent van eenen ^ ►orlog met groote troepenbewegingen en ' nachtige krijgsverrichtingen. • 2 VAN ENGEtSCHE ZIJDE Bijna al de Engelsche bladen bespreken ;veneens de gevechteii van Verdun. De : Timës ». zegt dat men dat plaatselijk ;Ucces der Duitschers heel gerust mag op- s îemen. Het Fransche front blijft ongebro- ^ cea. 1 « Daily News » is \ an meening dat de E 'al van Erzeroum de Duitschers ertoe c leeft genoopt, te trachten een succès te leh^alen aan het Westelijk front-, om liet lanzien der centraal-mogendheden weer vat te doen stijgen. Mogelijks wil men ook rachten door dat offensief aan eenen sek- f or van het front, hot algemeen groot 'of- t ensief der bondgenooten in wanorde te *• irengeo. <- h M lustËiland ! ; — 5 fil &BsSt8Ci«ié8ld t In den praieisolien Lastcidag ' In den Pruisischen Landdag is bij dè weed'e lezing der begrooting van binnen-andsche zaken de hervorming van het ^ desrecht ter sprake gebracht. Casse! (vrijzinnig) betdogde, dat aile leelen des volks in dezen ooçlog hun bestë trachten voçr de toekomst van het land ( îebben gegeven. Dat. moet er toe leidee, c lat hun op elk gebied gelijke rechten wor- J len toegekend'. v 1 Paul Hoffmann (sQC.'dem.) brak in een '' an'ge rede den staf oyer het huidige kies- c •echt, waarbij drie kiezers eerste klasse j ivenveel stemmen uitbrengcn als 8.4 der J lerde klasse. De districtsindeeling is bo- ( rendien-hoogst onbillijk. Er. zijn districten ' net 6000 kiezers, die 't zelfde recht hebben ils anderen met 60.000. Dat leidt tôt een ' mgehoorde bevodrdeeling van de jonkers j .en koste van de nijverheidsdistricten. Dit ' desrecht is een schandaal en onderdrukt f îet volk. 1 De laatste troonrede heeft een hervor- i ning in 't vooruitzicht gesteld, doch aan- ' tonds hebben de cônservatieven er zich ' egen verklaard. J Spreker verklaarde overtuigd te zijn, dat 1 'r op het gebied van het ' kiesrecht ëerst ;en gezonde toestand zal komen, als het 'olk zijn recht gebiedend opeischt en hij 'erwachtte, dat het zulks na. den oorlac 1 net dond'erende stem zal doen' eo dat dan le nieuwe landdag in het teeken \an het ilgemeene, gelijke, geheime en rechtstreek-;che kiesrecht zal bijeenkomen. Baron von Zedlitz (conservatief) bestreed lat de arbeiders niet dezelfde rechten heb-jen als ancîere gedeelteo van het volk, en lat het Pruisische kiesrecht bepaalde stan-len bevoordeelt. (Het regende van links mderbrekingen, bij die woorden.) von Zed-itz betoogde verder, dat de kiesrechther--ormingen niet bij den Landdag mag wor-len ingediend. voor met de regeering een ifspraàk is gewiakt over de grondbeginse-en. Er moet ee._ regeling worden getroffen, vaarmede de beide uiterste vleugels der mrgerlijke partijen zich kunnen vereeni-;en. Als dit niet gebeurt, zal er zooveel .weespalt ontstaan, dat de groote taak, die 1 j Landdag wacht, niet vervuld zal kunnen vorden. Het débat werd besloten met een pro-est van den soc-dem. afgevaardigde Braun .egen de < ophitseijde rede van voq Zed-itz».Eene nota aan Portugal BERLIJN, .28 Febr. De Duitsche re-■eeging heeft aan Portugal eene scherpe iota gericht, waarin zij met wijzing op de 'erdra^sbepalingen, dat eene in beslagna-ne van Duitsche schepen slechts na vooraf-;aandelijke regeling der schadeloosstel-irigsvraag met de belanghebbenden kan ilaats hebben, met allen' nadruk tegen de n beslagname der Duits'che handelsschepen n Portugeesche havens protesteert en de ntrekking- der Portugeesche maatregels ■erlangt. Bra Esspelssud Post In baslag genomen AMSTERDAM 29 Febr. — Van den 1 toomer « Koningin der Nederlanden » /erd de naar de middelmachten (Duitsch-and en Oostenrijk) en Frankrijk bestemde iost en de gansche'" pr.kketpost in Enge-and ingehoudeh. Su ©"irlokeïsîsis^ • Seruî3©Sia troepen nasr Sslorsikl BERN, 28. Febr. — De Milaansche «Se-flloï meldt. ait Athene dat 15000,:-Servi.sche oldaten die in Korfoe gereedstaan, voor îaioniki ingescheept worden. Su Portugal De Duitsche schepen In Poftageesche havens LONDEN, 28 Febr. — Lloyds meldt uit 3t-Vincent dat de Portugeesche overheden le daar liggende schepen opgeëischt heb-ien.AMSTERDAM, 28 Febr. — Uit Londen vordfc gemeld dat de in Portugal in beslag ;enomen Duitsche handelsschepen door ïngelsche scheepvaartmaatschappijen over-jenomen en voor de kolen- en de munitie-endingen naar Saloniki gebruikt worden. !bî Resslànii ^ussisahe Eoen'ng in Amerika BUKAREST 28 Feb'-. — De Petersburg-che Telegrafen-agentur meldt dat Rus- ' and met' eenen amerikaanschen trust,, aan velkg spits de Guarantee Trust Company taat, ove:- eene honderdmiljoen leening inderhandelt. _ Sua JsîFîer^ Protest NEW-YORK, 28 Febr. — Uit T.okio wordt ;smeld dat de Japansehe minister van bui-eland in 't Japansch Hoogerhuis op 24 'anuari mecîedeelde dat Japan door bemid-leling van Amerika een energiek protest an Duitschland en Oostenrijk-Hongarije ichtte wegens het in Ôen grond boren van let Japansch schip «Yasaka-Maru». De mi-lister \pegde erbij, dat de Japansehe re- ; ;eering, indien cîe vernieling van Japansehe : chepen voortgezet wordt, geene verplich-ing kan overnemen om hare goede behan-leling der Duitsche krijgsgevangenen voort e zetten. Or* sie Sfaten foetstappsn der dtoinocratcn tegen cîen hesr WiIeoîi De correspondent te Wasldngton van de , New-York Herald» deelt mede, dat don-lerdag middag de democratische leden der , ommissie voor buitenlandsche zaken van iet Volksvertegenwoordiger: huis; den voor- , itte'r opgedragen hebben Wilson mede te ; leelen, dat zij hem in zijn standpunt, vol- i ;ens hetwelk de Amerikaansche burgers let recht, hebben op vijandelijke bewapen- handelsschepen te reizen, niet zullen indersteuueii. Dit optieden wordt beschouwd als eene >pen dreiging, eene brewk met de regeering a doen O'ntstaan. Deze democraten ver-angen, dat Wilson de Amerikanen waar-chuwt tegen i>.izen aan boord van bewa->ende vijandelijke schepen. In den Senaat ullen de democraten trachten een besluit e doen stemmen, waarbij Wilson zeu ver-)licht worden eene waarschuwing in dien f ;eest aan de Amerikaansche burgers uit te,-faardigen.Gewapende kdo^vaarders WASHINGTON, 28 Febr. (Reuter.): In Vilson'fi bria£ aan Stoaa over de kwestie r ■'* f " - iran liet waarschuwea van Amerikanen om niet met gi «apencie koopva" rdijschepen te reizen, v(vklaart Wilson zich volstrekt tegen zulk een waarschuwing gekant. WASHINGTON, 28 Febr. (Reuter, part.) Wilson s k.raehtige verdediging van de rechten 'der Amerikanen, zooals die blijkt uit zijn brief aan Stone heeft van verschei-iene zijden weerldank in het Congres ge-i^onden. De rep'ublikein Lodge deelt meae, :lat hij den président zal steunen. De politieke leiders in het Congres heb-ben V ii'-on meegedeeld dat er in het ConT grés een sterke strooming is ten gunste ^an een waarschuwing aan Amerikanen om niet op. b-.wapende koopvaa'rdcrs te reizen. Maar zij hebben liëm verzekerd dat zij zullen trachten een bespreking van die kwestie in het Congres te voorkomen zoolang de snderhandelingen over de «Lusitania» nog jaande zijn. Bryan zendt telegrammen aan Coogres-leden om de beweging voor de waarschuwing aan te steunen. Senator Jones heeft een motie ingediead, waarin als de meening van. den Senaat t« kennen wordt gegeven dat iedere aangele-jenheid waarbij de nationale eer is betrok-ken, aan het Congres dient te worden voor-gelëgd voor een beslissing wordt g«ooni«n. Soo dient er noch een ultimatum te worden gezonden, noch de diplomatieke betrekkin-^en te worden verbroken zonder medewetea van het Congres. Wilcon en het parlement WASHINGTON, 28 Febr. — Reuter meldt dat men in regeëringskringen geene actie van het Congres (parlement) tegen de ïf en se h en van président Wilson ver-wacht.VARIA Kœ het Amerikaansch spek moet behandeld worden Vele huismoeders klagen erover, dat het Amerikaaasche 6pek een bijsmaak heeft, welke ver van aangenaam is, en door in-zouten veroorzaakt werd, welk het on der gaan moest om goed te kunnen overge-Uiurd worden Ziehier ve.rscheidene raid deïen, welke door staatslandbouwkundigen aanbevolen worden. Het eerste middel is om het spek in eene pan met koud water te doen, ten einde de buitenste laag zout te doen smelten ; dit water veraieuwen en het tôt ongeveer 80° verhitten en dan het stuk spek eruit nemon, het drogen en ver-volgens ophangen. • t Het tweede aanbevol&n middel is, om het spek gedurende 5 minuten in een pan met kokend water te doen, na het eerst in water afgewasschen te hebben. Het dan vervol-gens voor een paar oogenblikken in koud zoutwater dompelem. Tenslotte is er een derde middel, welk bestaat het spek in ivarm water te zetten, het dan' gedurende een uur erin te laten en het daarna voor twee uren in koud water doen. Men kan het dan onmiddellijk gebruiken of het wel gedurende 2 of 3 dagen in pekel bewaren. Ziedaar wat de officiéele wetenschap zegt, die de huismoeders te hulp' wil komen. In tieî Oinnenland IN HEH1GOUWEN CHARLEItOI. — Draina. — Een zekeii^ Pelix Albasch, loodgieter, 49 jaar, heeft met een scheermes de weduwe De Greef, ivonende in de Sluisstraat, te Charleroi, de keel oversneden en daarna de hand aan zijn eigen persoon gelegd, door zich ook de ieel te willen afsnijden. Beiden werden naar het hospitaaj gebracht waar men denkt de vrouw nog ta îiillen kunnen redden, doch men heeft wei- aig hoop voor wat Albasch betreft. '* * * Tis A&Ist GOED NIEUWS VOOR DE BEHOEFTIGEN Deze week zal aan ieder ondersteund gezin eene Jeeling kolen (75 kilos) pedaan worden. Daarbij zal er hun voor toekomende w.eek meer dan io cenliemen per ki.o aardappelen die hun niet kunnen ifgelcverd worden, belaald worden. Het juiste cijfer il 10g niet ^ astgesteld. Dus goed nieuws, dat we met genoegen melden, jmdat onze arn-.e bevoiking reedt genoeg geteiiterd U, lyiUZIKALE AVONDSTÔND ioor de lantare nEendrachten Vooruit gang» ten hiren. okale De \ iir Vnnder,, op Zondag 5 Maart, om 6 îja .ire 's "avonds, ten voordeele der Aalstersche kpjgsge-fangenen en verminkten van het leger. KOSTELOOZE FEESTEN IN « HAND AAN HAND » Gezien het % erbod voor de behoeftigen van wcg« let Hulp- en Voedinpscomiteit oçzer stad, gerne bet»-ende ieesten mter te mogen bijwontn op gevair voor ;ene week hunnen ondei-stand ontnomen te worden, zoo lebben wij de toelat.ng gevrargd en bekomen twee ;ostelooze conccrten voor onze leden te mogen inrich-.en.Deze zullen plaats hebben op Zondag 12 tôt 15 Maart îarstaande, c m 6 ip.ure 's avonds. Het concert, dat door de fanfare « Hand aan Hand» '.al gegeven worden. belooft heel puik te zijn en het zal 3us vuor onze leden heel aangenaam wezen zich toch iets of wat te kunnen verzgiten in deze droeve tijden. Het ic dan ook zeker dat het erzal stroomen die d«-;en 111 « Hand aan 11 and». Wel opgepast : kinderen beneden de 16 jaar, »iet t-ergezeld van hunne oudeis, zullen den lowy»n,g ac-weiaerd «'qixW

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods