Vooruit: socialistisch dagblad

1243 0
06 December 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 06 December. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 06 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/pc2t43k83h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

30 »aar » N. 317 Prijs per nummer : voor Bolgië 3 contiemen, vooi don /reemde 5 centieraen Tslefoon s Kadactie 247 - 4dministraiie 2845 Éonann 6 December 11114 Drukster-UItgeefster am: Maatschappij H ET L1CHÎ bestuurder s P DE VISCH. Ledeberg-Gent . . KEDACT1E . . ADMINISTRATIE HOOGPOORT, 29. GENT Dr gaan der Be/ffische Werkliedenpadi/. ~ Versohijnefide aile daqen. ABONNEMENTSPRIjS BELGIE Orîe maanden. . . , , fr. 3.25 Zcs maanden . , # , . fr. 6 50 Een jaar ....... fr. 12.50 Men abonneert zicft op aile posibureeiea DEN VREEMDE Drie maanden tdagclijk» , verzonden). . . . . . fr. 6.79 \ Was nog één dag voor den zesden. .oberken, een vijfjarig, lief blond tje, bijzonder verstandig voor zijncn lerdom, is reeds vroeg wakker en stil-<ens uit 't groote bed gckropen. Zon-ier zijn moederken te doen ontwaken, aan wiens harte hij nu moogt slapen, op de plaats waar vroeger zijn vader zoo gelukkig rustte voor hij ten velde trok voor 't kleine Belgenland. 't Jongentje had geen rust niet meer. 't Was er ook anders op die dagen zoo druk. Vaderken was op Klaasavond ge-boren en op zijn verjaardag was het groote kermis, maar nu is papa krijgs-gevangen te Amersfoort ; 't was er nu al zoo droef. De kleine ging weer, zooals gewoon-lijk, op zijne knietjes zitten voor een af-gewassen Mariabeeldje, ditmaal met zijne kleine, bevende armen omhoog, om God te smeeken zijn vaderken te lat-en wederkeeren. Bertha, de moeder van Robert, sliep slechts met één oog, zij vond hare kleine lieveling zoo bijzonder lief 's morgends met zijn wit slaapkleedje aan ; hij was net geïijk 't kindeken Jésus, dacht zij. 't Kleine ventje zat stil te bidden ; het deed moeite om zijne armpjes omhoog te houden. Bertha, pansch bewogen, wilde het juist zeggen dat het genoeg was, als de kleine Robert eensklaps in tranen los-brak, en tusschen de traantjes heen, welken in overvloèd van zijne bleeke wangjes biggelden, uitriep: « 0, Sinter Klaas, brengt morgen mijn vaderken mee ! s De moeder was ten zeerste ontroerd, sprong weenend uit het bed en tilde haar zoontje op hare knieën, waar zij hem met kussen overlaadde. Toen het nu wat over was, vroeg- de moeder waarom. hij toch zulk verdriet had. Zij stond echter verbaasd door het antwoord van den kleinen Robert. « Moederken, zegde hij, nog met een krop in zijn keelken, moederken, ik bid nu al vier maanden op mijn bloote knietjes opdat ailes weer zou mogen goed gaan en 't verslecht nog aile dagen. Gij hebt mij beloofd, Marna, dat ons Heerken mijn vaderken ging weer laten komen op zijnen dag, maar ge, doet niets anders dan schreinen, dus zal hij nog niet komen. » Nu heb ik het gevraagd aan Sinter Klaas, want Jesuken zal mij voorzeker niet meer hooren ; de melkboer heeft u gisteren toch gezegd dat Ons Heere ook krijgsgevangen was. » Hoe koddig de laatste woorden ook waren van haar itraaf en engelachtig zoontje, doch moest de moeder niet lachen, zij ook deed anders niet dan bidden, maar verlichting kwam er niet. Hare gedachten vlogen tôt zelfs in Duitschland, tôt bij de kinderen van den machtigen « vijand », die ook Klaas zou-den vieren met betraande oogjes, zonder speelgoed en zonder vader. Zij stelde vast dat het in aile oorlog-poerende landen hetzelfde wee, dezelfde Ellende was. Waarschijnlijk, dacht zij, is de macht en bestaan van een goeden God, zooals de H. Kerk ons voorschrijft, niet méér waar als de vertellingen van St Klaas en zijn wij allen, geloovigen, groote kinderen en de dupe van een fijn uitgevon-den fabel. Zij kon het niet aannemen, dat een al goede God de smeekingen van dû'zendt moeders, vrouwen en onschuldige km derfe niet zou aanhooren. Bertha kwam met Roberken naar be neden, die nog altijd zuchte, stak hel vuur aan, zette water op, en, nadat bei den gewasschen waren, zouden zij zicl te goed doen aan een lekker pot je koffie, dat verzet de zinnen. Ik kwam binnen toen moeder en kinc aan tafel warm gezeten, alsof er niet: gebeurd was. 't Was echter goed tf zien dat beiden geweend hadden, en zoe wist ik weldra ailes. « Roberken » vroeg ik a wat zoudt gi nu willen van Klaas? Maar 't slimme ventje antwoordde « Niets, mijnheer, het is ten slechter tijd, doch mama heeft mij een band ge maakt van 't Rood Kruis. » Deze moest hij seffens aandoen. Roberken, wendde zich dan tôt zijne moeder en haar streelend vroeg hij en kel twee witte boterhammen als koel van Klaas. Bertha beloofde ailes te doen wat zi kon, doch trapte in hare verstrooiheic op den staart der kat, die met een helscf geschreeuw hare gevoelens te kenner gaf. Dat kleine ongeluk kwam ailes in orde brengen. Roberken, van 't Rood Kruis zijnde ging 't katje natuurlijk seffens verzor gen en streelen tôt groote vreugde vai poes, die seffens in haar mandeker moest. Daar lag reeds een geestig beerkei in, dat Sinter Klaas verleden jaar hac gebracht. De beer was een lint op de borst gespeid. Op mijne vraag of den beer ook ge kwetst was, antwoordde 't ventje mei zekere fierheid : « Ja, mijnheer, die is gisteren van a de trapoen gevallen en daarvoor heb il hem gedekoreerd. We hebben tranen gelachen en manneken ook, altijd vol van goede « slagen ». 'k Ging nu voldaan naar huis gaan bijna beschaamd in deze tijden nog te durven lachen, als het ventje mij eens-klaps vroeg : « Zou het waar zijn, mijnheer, dat ei nog een Sinter Klaas is, zelfs nu nog met den oorlog? » Het antwoord was beslist : « Ja, Roberken, er is een Sinter Klaas hier toch in Gent, welke zijn best doel om ons nog zooveel mogelijk eten er ailes wat wij 't meest noodig hebben te bezorgen ; een Sinter Klaas die, zoolan^ den oorlog duurt, ja, zoolang hij leefl voor groote en kleine kinderen zal zor-gen, niettegenstaande hij nog van som-migen beleedigd wordt, een man vooi wien gij niet eens hoeft te bidden er ailes doet uit loutere menschenliefde. » « O ! wat brave Sinter Klaas j> ne'p hel manneken uit. Bertha zegde of hoorde niets. Ze was verslonden in gedachten, met de ooger op een brief van Amersfoort. Reintte. Gngegronde vervijtei De klerikale Gentcuaar, Landwacht Iileiiie Patriot, — eene heilige drievuld heid, — beschuldigt ons van voor eenig d< te hebben, op de klerikale regeerin~ uit malien, wanneer wij schrijven dat de kle kale regeering niets gedaan heeft om werkeloosheid tegen te gaan. Het is noohtans de zuivere waarheid c •lijkt uit de tabel die wij hebben medef leeld. Do Gentenaar en Cie hebben dubbel c jelijk. Zij antwoorden ons dat wij niets kenn >ver de ontwerpen of de voorstellen c le regeering zou gemaakt hebben daar a /erbintenis met het gouvernement afgebi ke;i is. Inderdaad, maar wij moeten niet wete in dezen oogenblik, wat het goeverneme van zin is te doen, maar wel wat het s ilaan heeft voor de werkeloosheid tôt hit toe. Wij herhalen ons antwoord : NIE ME DALLE' En 't is nu vruchteloos te komen aa àraven met de afwezigheid van het goeve nement en het niât kennen zijner yoc ftî QAtwajçws» voor_ i. 't Is nu dat er moest gehandeld zijn. De oorlag is geen normale toestand, da weten wij wel. Maar is de werkeloosheid nu uitgebrei der en pijnlijker dan in gewonen tijd, da belet niet dat zij toch een bestendice kwaa is, waar altijd maatregelen tegen dienen ge nomen te wohlen. En nu in oorlogstijd die nen deze maatregelen eenvoudig verdubbeli en verdriedubbeld te worden. Integendeel bestaat er niemendalle ei dat noemen wij kort en bon een schandaal Hadden al de steden aldus moeten hande len, wat zou de toestand geweest zijn. Wel eenvoudig dat België voor opstandej en plunderingen zou gestaan hebben, doo hongersnood en wanhoop. Dan zoudt gij al die felle groote en kleim patriotten hooren roepen en tieren hebben Het zou het werk geweest zijn der socialis ten, die roode bandieten... en den gewonei riemram, den «koekoek eenen zang» van ge heel die christelijke kliek. Ha., de Kamers zijn niet bijeen en zij kun nen geen wet stemmen, en werd eene we gestemd, zij zou niet kunnen uitgevcere worden. Vooreerst de wet moest niet meer ge stemd worden, zij moest het sinds lang zijn hier meer dan elders, omdat wij het mees : jûiïftrheidaland der wereld zijn waar door allerlei omstandiglieen de werkeloosheid altijd het' grootst en het drei-gendste is. En die wet was wel uit te voeren, farceurs.De regeering had maar de gemeente of provinciale besturen als tusschenpersonen te bezigen, in afwachting dat de geldelijke toelage later zou betaald worden. Gent alleen heeft nu reeds 1.668.ts94.''o franken uitgegeven om allerhande nood te lenigen en dan nog aan den Staat 175.810. <.j franken voorgeschoten. Het is zoo goed als de verkeerde wereld. Het goevernement dat zoo machteloos sohijn om iets te doen voor de werkende klasse, is nochtans zoo onbeholpen niet als het de burgers; zijne eigen klassensçenooten, betreft, zie bijvoorbeld de proclamatie van het moratorium, de hulpbanken, dJ voor-schotten op titels, enz. Zonderling genoeg, wanneer het de werk-lieden geldt, dan staat daar de ezel stil. Goed jongens, maar weest geheel gerust, het uur der afrekening zal komen en Je kalme heeren van het ministerie zullen wel het koleken uitblazen. F. H. Kevember 1S14 't Is winter daarbuiten... Koude sneeuw dwarrelt naar beneden, wordt docr gure wind opgezweept, tegen 't ver,star geplakt en schuift krijschend op de richels. Binnen zit 'n jonge vrouw droef door de ruiten te star«n. Haar hart bloedde toen zij straks nogmaals de krant las van het da-gelijks herhaalde vechten, s1' ijden en nog oorlogen. Haar gedachten volgden haar man, den vader harer drie kleinen, den sol-daat di» zijn leven thans voor 's lands vrij-heid opofferen moist. Ze volgden hem... Maar waar was hij? Waar2 Daarginds is 't winter... ijzige wind en sneeuw... verlaten velden waarop hij rond-dalcn moet. 't Lot voor arme menschen is zoo ruw en or.dankbaar ! Was 't land dat hij verdedigen moest dan zoo duurbaar voor hem, als 't hem dan toch niets geven kon? Ze vroegen niets meer dan 't zure loon dat hij verdiende, zwoegend ervoor den ganschen langen dag. 't Was voor d© kinders. Eten, kieederen en nog eten en nog kleederen moesten ze hebben. Meer niet ! Liefde hadden ze genoeg vocr elkaar over gehad, liefde toen ze nog jonger waren. Wat gaf hun dit thans nog? Liefde was door 't huishoudelij-ks zorgen en sparen verbannen. Waar was haar Jan nu? Waarom kwam er ge«n nieuws meer van hem ? Zou die ake-lige... heldcndood hem wellicht niet reeds uit dit.martelaarsleven hebben verlost? Neen! Jan zou terugkomen, hij moest, voor haar en voor de kleinen. Waarom was haar man, hij zoo braaf, niet rijk geboren? Waârom was hij toen de sol-datenwet hem als offer eischte, moeten op-gaan ? Zoovelen, rijken, waren daarv'an ont-heven. Dachten ze thans aan hunne broeders die hnn bloed vergoten?? Dankbaarheid ware hun eeuwigdurende plicht ! De moeder verbcet hare droefheid. Wee-nen mocht ze niet. De kleinen speelden voort, kinderlijk-onbeseffend... Haar lieve-lingen... Weezen wellicht! 't Ongelukswoord brandde haar op de lip-pen. Zwoegen en sjouwen zou zo haar gan-sche leven, wroeten om haar kroost 't noo-dige te verschaffen. 't Onontbeerlijke, niets meer ! En er waren zooveel, zooveel kinderen, die meer dan 't noodige, die overvloed hadden. Waarom? En de gelijkheid voor 't Noodlot? Hield haar god geen rekening daarvan? Haar god ! Hoe vaak had ze met haar man hierover geredetwist. Hoe dweepto ze met zijn ideëen ! HIJ wilde niets weten van haar god vol illusiën, vol overeenkomst die zich aan allen protistuteert in verwisseling van 'n ziel of wat hij zoo denkt te zijn. Zijn ideaal, zijn godheid had hij zelf gemaakt... Zijn godheid, dat waren zijn vrouw, zijn kinderen, dat waren zijn werkbroeders, die even als hij zwoegen moesten voor 't dage-lijksche brood, 't dagelijksche eten dat zo bete voor bete aan do maatschappij moesten ontwringen... Waren die rijken dan toch geen menschen-kir.deren als zij, gevoelig voor den wreeden slag van 't lot dat hun thans neerdrukte. Waar bleef de hulp?? Haar stem stokte in haar kelc... En ginds op besneeuwde velden, over-stroomde landouwen, zaaide de oorlog on-verbiddellijk, immer on immer dood en ver-nieling. Broeders vermoordden broeders... voor 't vaderland!!? ...En de nagels geprent in 't vervroren veld, Daar lag Jan, de dappere held Te sterven!... E. O.o, LEEST EN VERSPîîEIOT " ïooRurr » Europeesche Oorlog In Wesî-Vlaanderen m 'tNnnrden van FranRrijK Oflicieele telegrammsu : Uit FraaseSM Im» PAEIJS, 3 December, 3 ure namiddag (Officieel). — In de streek ten Zuiden van Ieperen, werden de aanvallen van den vijand op de door ons veroverde loopgraven afgeslagen. Onze artillerie heeft drie batterijen van groot kaliber beschadigd. Te Vermelles zijn het kasteel, het park, twee huizen en loopgraven door ons ver-overd.Het kanongeschut was nogal hevig rond Fay, ten Zuid-Westen van réronne. Craônne werd geweldig beschoten ; onz© artillerie antwoordde. _ Wij hebben eene vijandelijke batterij vernield. In de Argonne werd een Duitsche aanval tegen Fontaine Madame, afgeslagen. Wij hebben eenigen vooruitgang gedaan. PARUS, 2 December. — Men meldt dat de Duitschers eene maand lang de stad Béthune hebben beschoten. Iederen dag vielen 20 tôt 30 houwitsers in de straten, bijna altijd in dezelfde wijk. De stoffelijke schade is niet zeer aanzien-lijk, maar er zijn 10 dooden en 20 gekwet-sten.Houwitsers, in de stad gevallen, dragen het jaartal 1892. ' Te Rijsel werden de poorten van het go-vang open gezet; de opgeslotenen werden naar Duitschland gevoerd. De ouden en invalieden werden in vrij-heid gelaten. * $ * Â3B te Oost-Piiiissische gnns Ha op is©2©©k Berlijn, 2 december. —• Ambtelijke mel-ding van gisteren. — De keizer bezocht gis. teren te Gumbinnen en Darkehnen, in Oost-Pruisen, de troepen in L^nne stellingen. Berlijn, 2 december. — Ambtelijke mede-deehng van gisteren ; In verband met het officieel bericht van den Russsischen algemeenen staf van £9 november, wordt de over verscheidene dagen loopende toestand der Duitsche wapens bij den strijd bij Lodz volgender wijze vastgesteld : Het gedeelte der Duitsche kracht, die Oostelijk van Lodz tegen den rechter flank en in den rug der liussen aan het strijden waren, werd zijnerzijds door sterke, van het Oosten en het Zuiden oprukkende troepen sterk in de rugzijde bedreigd. De Duitsche troepen sloegen zich, na een drie dagen lang verbitterden strijd. door den door de Russen gevormenden gordel door. Hierbij maakten zij nog 12.000 krijgs-gevangenen, veroverden 26 kanonnen, zonder zelf ook een kanon te verliezen. De verliezen waren uit den aard der zaak niet licht. Dit was gewis een der schoonste vrren- feiten van den veldtocht. * * & Aan de OssîeBrijàSÉ-Smisia grsns ©p k^âjgçtoogseel Weenen, 2 december. — Van h( t Zuidelijk krijgstooneel werd gisteren ambtelijk ge-meld : Op het Zuidelijk krijgstooneel vond een sterlrer optreden een zegenrijk besluit. De vijand, die Oostelijk Kolubara e^ van Ljig hardnekkig aanviel, en andermaal een aanval bçproefde, werd over gan?.-1 de linie afgeslagen. Op het slagveld van Kona-tice alleen, vonden onze troepen ongeveer 800 niet teraarbestelde lijken. Bovendien werden er talrijke krijgsgevangenen gemaakt, en het verlies aan materiaal is zeer zwaar. Sedert het begin van het laatste i aanvallend optreden, werden meer dan 19.000 krijgsgevangenen gemaakt, 47 ma-chiengeweren en 45 kanonnen, alsmede veel materiaal. door «I© Weenen, 3 decenber. — De keizer ont-ving van generaal Frank, den hevelhebber . van het vufde .legerkorps^ het volgende hwi- digingstelegram : «Ik bid Uwe Majesteit op den dap der vol-' eindiging van het 66e regeeringsjaar, wel de tijding te willen aanysarden. dat de stad Belgrado heden door de troepen van het vijfde legerkorps in kezit goaoaien werd.> * * Î^C hm de Rasslsch-Poolsebe-Oaiisisclis grens Hit BEllLIJN, 3 December (Officieel).— Van het Westelijk frent is niets te melden. Op de grens van Oost-JPruisen is eene poging der Russiscke troepsn, om de ves-tingen te nemen, ten Oosten van Darkhe-men, mislukt. De Russen leden aanzienlijke verliezen aan dooden. Het overige der aanvallera, officieren en 600 manschapen, werden S58-vangen genomen. i Ten Zuiden van de Weichsel hebben onze } tegenaanvallen ons grooten vooruitgang gebracht. Wij namen 18 kanonnen en 4505 krijgsgevangenen. In Zuid-Polen, niets van helang. 4c a|c Oorlog tusschen Rusland in Mijo mt (t 88B»feS6l'S® 188*011 CONSTANTIN OP EL, 8 December (Qffi-cieel). «De Russen die den 22 November geklopt werden in de omstreken van Futah en ten Noorden teruggedreren, zijn er in gelukt hunne stellingea opnieuw te ver-overen.De Turken hebbem «tellingen genomen' rechtover deze van den vijand. ftggssisdh SiesohadSgd Het Russisch liniesehip «Swajtol-Jcva-tasi» is tijdens het laatste gevecht in de» Zwarte Zee zoo erg beschadigd, dat het herstellen wel twee of drie maanden zai duren. •_]) le Turksch- Engelscho oorlog Enver Pacha heeft het bevelhebberschajf genomen der troepen door Turkije tegen Egypte gezonden. D« Engelsche troepen hebben begounen verschansingen op te trek-ken van Faym naar Dsjarahad, ten eind< da toegangen tôt het kanaal van Suez te bel sehermen. Ook artillerie is opgesteld. Men zegt dat 76.000 Turken, waarbi! 10.000 Bedouiënen, naar het ivanaal opruk-ken. D© Turken zouden een kleinen veldi spoorweg gebouwd hebben naar de oasis vari El Nakel. Te Constantinepel verzekert men dat al do Arabische stammen van Mésopotamie vereenigd zijn in den strijd tegen Groot-Britanje.Een Engelsche korps meharigten dat na-bij Boeroen patroeljeerde heeft den 20 nc-i vember een verwoed gevecht tegen de Der-wischen geleverd, die hunne loopgraven ontvluchtten, in de richtiag van het Zui-' den. Turksche troepen hebben in Palsstina al do gestichten bezet, toebehooresde aan d«. Verbondenen. Het Turksche gsrnizoen van Jerusalem is op 18.000 mansehappen gebracht. De Turken hebben in e®n hulphuia van het «Crédit Lyonnais» eene som van 1,070,000 frank aangeslagen, toebehooren-i de aan Engelsche en Fransche onderdanen. In de Bank Anglo-Palestine sloegen rff 40,000 frank aan. §Fzëe OeeraseÊs© sfoomes* ^ ^ezosi^en Londen, S De«emher. Dsensche stoomer «Mary> ii tijden* d«a tsaht van Esbjorg naar Grimsby, in de Neoralzee op eene mijn gelo»pen en g«zcnkpn. De veer-tien koppen der bemanning redden zieh la twee booten. De knpitein en zeven man' nen, die zich in een dezer booten bevoa< tien, werien deor het stoom;sehip «Juno»j van d» Wilson-lijn, epgenotnen, en t< Grimsby aan land gezet. j . ,Y,an anderç bof)t.}=? w fteèn .«(peflfa'a

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods