Vooruit: socialistisch dagblad

772 0
18 October 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 18 October. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 20 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/6w96689m7r/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

VERORDENINC houdande wijziging van artiksl 6 dei* ver-ordeningan betreffanoa hct verbod van betalfng (voor ds bszette atreken van België). Eenig artikel. — De verordenicg van 3 Novembei 1Q14. betreffende het verbod van betaling tegenovci En -eland en Frankrijk, gewijzigd bij de verordeninç van 12 Augustns 915 Wet en Verordeningsblad vooi de Dezette streken van België, bl. 28 en bl. 907 — voor het gebied van het 4e leger van kracht gemaaki door de verordenmgen van 22 Juli 1915 en 11 September 1915 van den Opperbevelhebber van dat leger — ), al<ook de verordeninaen waarin naar beide wordi verwezen, zijn in dier voege gewijzigd. dat artikel 6, zooals dat luidt in de verordering van 12 Augustui lyiS. vervangen wordi door onderstaande voorschrilt : Artikel 6. — Wie de bepalingen van artikel 1 over-trtedt, ol bij een overtreding behulpzaam is. wordi met ten hoogste vijf jaar gevangenis en met ten hoogst« lionderd duizenJ mark boete ot met ééne van deze straflren gestraft. De poging tôt overtreding is straf baar, Voor de betaling eener opgelegde boete zijn, naast de veroordeelden, als pezamelijke schuldenaars med« Terantwoordelijk, de firmas en persontn, wier ver-«eenwoordigers, beheerJers of aangestelden, de straf-§are behandeling hebben begaan. De krijgsrechtbanken en de krijgsbsvelhebbcrs zijn toi oordeelvelleji bevoegd. Grosses Haaptquartier. den 16 Oogst 1917. Der Gencralquartiermeister, HAHNOORFF. Generalleutnant. Brussel, den 16 Augustus 1517. Der Generalgouverneur in Belgien, Frhr. Von FAI KENHAUSEN. Generaiooerst. Bovenstaande verordening wordt met betrekking toi de verordeningen van 22 Julien 11 September 1915, 14 Juni en 1 September 1916. t5 Juni, 5 Juli en 2c Augustus 1917 '■ erorderingsbiad v. h. Eiappengebied van het 4e leger blz. 4 n. 4, blz. 7 n. blz. 65 n- 46, blz. 289 n. 176. blz. 406 n. 22^. blz. 695 n 318 blz. 726 n. 364 en blz. 916 n. 412) voor het Belgiscb gedeelte van het 4e leger bekendgemaakt. Der Oberbefchhhaber, SIXT VOA ARM1N. fâ«ner*l der Infanterie. Earisiis? eii Il Wi$î-ïïiatÉr§§ m il Fîâifcrljï Uit Duitsche bron. Wostelijk gevcehlsterrein : BERLIJN, 16 October. — Officieel : Front geii. veldm. kroonprins Ruppr. van Beie-ren: De artilleriebedrijvigheid van gister aan Ixet frc-nt in Vlaanderen geleek die der vorige da-gen. Grootere voetvolkgevechten grepen niet plaats. Verkennersondernemingeo der Engel-schen werden op verscheidene plaatsen 00k in Artoia afgewezen. Front van den Duit&chen Kroonprins: De artilleriestrijd was ten .Noordoosten van Boissons den ganschen dag weer levendig. Ook ten West-en van Craonne nam bij bij twee vergeefsche aa-nvallen der Franschen tegen de door ons Noordwaarts van den , aïo-len van Vauclerc korbelings genomen loopgraveu toe. ËSn aantal verkennersge-vechten namen voor ons gunstig verloop. Ten "Westen van ds Suippes haalden Sak-sische grenadiers, ten \Vesten der Maas Beiersche stormtïoepe-n een groot aantal gevangen-en uit de vijandelijke sfcellingen. De vuurbedrijvigheid aan bet front ten Noorden van Verdun was levendiger dan gedurende de laatste dagen. Russiscb en lloemeensch gercelitstcrrciu ; De onder het bevel van den infanterie-generaal von Kathen op Oesel strijdende tro-epen st-elden zicb gisteren ten voile in net bezil- van het voornaamste deel van het eiland. Op het naar het Zuiden gerichte schier-éjlaud Sworbe boden d-e daar den weg ver spprdo Russische troepen nog hardnekki-gen t&genstand. De zware kustbatterijen werden door het vuur onzer schepen tôt zwijg*3n gebracht. De yijand werd krachtig naar de Oost-kust tce teruggedrongen. zoodat slechts enkele gedeelten zich over den naar het eiland Myon voerenden dam konden red-den. Aan de gevechten tegen het brugge-hoofd van Ori&ar aan d^n Oostrand van Oesel namen van het Noorden uit onze zee-strijdkrachten door hun vuur suksesvol . deel. Totnogtoe zijn meer dan 2400 gevange nen geteld geworden. 30 stuks geschut, 21 machiengeweren, eenige vliegtuigen en veel ■\-aartuigen vielen in de handen onzer Ian-dingstroepen, die onder voortreffelijke medewerking der onder bevel van viee-ad-miraa' Schmidt staande eskaders het voornaamste deel h un n or taak in vier dagen vervulden. In de golf van Riga werden de eilanden Iîunboo en Abro door ons bezet-. Aan het front ten lande in het O os ten geen gebeurtenissen van belang. Baikanfi'ont j In de Stroema-vlakte stonden de Bulga ren den Engelschen enkele plaatsen af. GROOT HOOFDKWARTIER, 16 Oktob CAvondbericht) : In Vlaanderen sterke artil. leriewerkzaamheid, tôt hiertoe geene infan-teriegevechten.Op he<t schiereila-nd Sworbe vooruitgang Weer werden 100 gevangenen gemaakt. Elders in 't oosten, niets van belang. Uit Fransche bron. PARUS, 15 Oct. — Officieel: Op het Aisnefront heeft de aktie der twee artille-rieën zich zeer levendig gehandhaafd in de .streken der hoogvlakten tusschen Ailles en Craonne. In Champagne hebben de Fran-sc-hen een overval verwezen lijkt in de duit-sche linies ten oost-an van Maison de Champagne en maakten gevangenen. Op den rechieroever van de Maas hevige artillerie-bedrijvigheid ten noorden van de hoogte 344. Niets te melden op het overige van het front. PARUS, 14 Oktober. (Officieel): Avond-bericht: Bedrijvigheid der artilleriën in het gebied van Craonne en Laffaux in Champagne in den sektor van den berg zonder naam op den rechter Maasoever, in het gebied van Samogneux, op de hoogte 344 en in het Chaume-woud ; geene infanteriebe-drijvigheid.PARIJSj 15 Qktober (Officieel) : In Bei- ! 33e 290 ' centiemen ver nummer OoïtsfersJap IS Gcfoiter i@17 tmmws miwm «nwi- MNHffiMHflâni Org&zin der Belgische Werkliedenpartij. — Verschijnende alla ctageru [h~ukîtsr Citqeefster Sam Maatzch H El I.JCHT Best P Dû Visck, I edebcrq-Gtsnt — Red. Adm Hoeçpoort, 29, Gent gië vielen onze verkennersafdeelingen 's 's nachts vijandelijke patroel.ien voor het nieuwe fransche front aan ; zij keerden met zoowat 30 gevangenen terug, onder dewelke zich een officier bevond. Aan het Aisnefront was de artilleriestrijd tusschenpoozend levendig, vooral in het gebied van het Panthéon en op de hoogvlakte van Vauclerc en Kalifornië. Op de overige fronten onder-tusschen geschutvuur. Uit Engelsche bron. LONDEN, 15 Oktober. (Officieel): Noord oostelijk van Ieperen was de vijandelijke artillerie over den nacht bedrijvig Ten westen van Becelaere en ten noorden van Poel-kapelle werden vijandelijke verkennersaf-deelingen teruggedreven. In de nabuurschap van Hulluch maakten wij een gevolgrijken aanval. LONDEN, 15-Oktober (Officieel): Heden namiddag hebben troepen uit de oostelijke graafr.chappen eenen gevolgrijken aanval in de vijandelijke loopgraven ten zuid-oosten van Mouchy-Le-Preux ondernomen en eenige gevangenen gemaakt. Aan het slagfront heerschte gedurende den dag betrekkelijke artiilerie-bedrijvigheid zonder infanterie-gevecht.Lachloorloy: Ten gevolge van de weder-gesteltonis werd gister weinig gevlogen. In zekere gebieden werd een zekere arboid aan artillerie-verkenning en fotografische opna-me gedaan en de nieuwe stellingen van- den vijand verkend. Een onzer luchtpatroe'jen ontmoette eene dubbele zoo sterke afdeeling van vijandelijke vliegtuigen ; het kwam tôt een heftig gevecht, uit dewelke vier onzer vliegtuigen niet terugkeerden. Tengevolge van de strijdverwarring kon het getrouwe getal der vijandelijke vliegtuigen door onze vliegtuigleiders niet vastgesteld worden ; andere vliegtuigen der geallieerden, die te laat kwamen om nog aan den strijd deel te nemen,zagen uit de verte verscheidene vliegtuigen naar beneden storten. LONDEN, 15 Oktober (Officieel). — Latere berichten melden, dat het aantal gevangenen, gisteren bij d<-n overval ten zuidoosten van Monchy le Preux door ons gemaakt, 65 man bedraagt, met inbegrip $an 2 officieren. Een vijandelijke overval-afdeeling werd in den afgeloopen nacht beoosten het Schrewsrbury-bosch terugge-worpen ^)p tiet slagfront houdt de bedrijvigheid van het wederzijdsche geschut aan. De vijandelijke artillerie toonde gedurende den dag grooter werkzaamheid in de nabij-heid van Lena en het vak van Nieuwpoort. Is mtf§« tesssnift siaiss tTff C 'iKtgnriîkKrhe broîî V/EENEN, 16 Oktober. — Op de hoogvlakte van Bainsizza-Heiligengeest misluk-tçn Italiaansche aanvallen. Op den Monte San Gabriele werden voorbereidfnde wer-ken van vijandelijke afdeelingen in hand-granatenstrijd verijdeld. Uit Italiaansclï.e bron. ROME, 15 October. — Oificieel : Op het front in Trentino en in Karinthie aanzien-lijke en voordeelige bedrijvigheid van Italiaansche verkenningspatroeljes. Pogingen van vijandelijke groepen tegen den Dosso Alto (Lagarinadal), in het dal van de Arsa en op den Granida (Fella-dal) bleven vruchteloos. Lang3 het Julische front levendige plaatselijke gevechten der infanterie. Op de Zuidelijke hellingen van den Rombon hebben de Italianen in een geslaagde over-rompeling eenige vijanden gevangen genomen.Tusschefn Kostanjevica en Selo hebben Italianen de linie van de tegenstanders binnendringend, eveneens gevangenen gemaakt.In het dal van Brestovizza rukten sterke patroeljes van den vijand, door onver-hoeds inzettend vervvoed machineg' \veer-en geschutvuur beschermd, tôt bij onze li-n:es op. Ze werden op de vlucht gejaagd. Bij Lokavac werd een vijandelijke aanval, door het kanon ruimschoots voorbe-reid, die zich van bewesten Flondar tôt de zee uitstrekte, zonder mankeeren gebroken. Ook daar liet de vijand eenige gevangenen in handen der Italianen. ■fll€S!!Sl-F8S]ISlîg-§ë!gfS^ dit Oostenriiksche. bron. WEENEN, 16 Oktober. — Onzer ai jds is niets te berichten. Uit Eussiscfee bron. PETERSBURG, 13 Oktober (Officieel). — Geweervuur en botsingen tusschen ver-kenners. Kolonel Fattykopki, ïijdelijk kom-mandant van een legerkorps, is bij een be-zoek aan do loopgraven door een kogel ge-troffen.PETEKSBURG, 13 Oktober (Officieel). — Twee van onze torpedobooten wisselden den 12n Oktober kanonvuur met de vijandelijke schepen die het dorp Serro in het zuiden van het eiland Dagô bombardeer-den. Tegen 1-wart over 5 ure 's namiddags drongen vijandelijke torpedobooten tusschen de eilanden Dagô en Oesel door, maar werden door zwakkere zeestrijdkrachten der Russen teruggedreven. Volgens nadere berichten zette de vijand den 12n Oktober, om 3 ure, zijn Ianding in rn i Tir • . , ten zuiden van Meris. Onze voorposten be-gonnen na een gevecht op de linio Vehna-paaz boerderij van Kidemejpoel, naar het binnenland an het eiland terug te trek-ken. De vijand verspreidt zicb in zuidelijke en oostelijke richting ov»r het eiland. si unsi §p m Bsftsi Uit Oostenriikschë broa. WEENEN, 16 Oktober. — Onzerzijds i3 niets te berichten. Uit Bu'lgaarsche bron. SOFIA, 15 Oktober. — Levendig artille-rievuur in 't meergebied, in den Cernaboog en op den Dobropolje. In 't Stroemadal levendige infanteriewerkzaamheid. Westelijk van Doiran levendige vliegerbedrijvigheid. Dobrodschafront: In de nabijheid van Tulcea levendig artillerievuur. Eene sterke vijandelijke verkenningsafdeeling, die door LQeerdere kleine schepen den rechter Donau-oever noordelijk van het dorp Parkresch poogde te rie de ren, werd door ons vuur ver-dreven.Uit Fransche bron. PARUS, 12 Oktober (Officieel): Tame-lijk levendige artilleriestrijd in de Tscher-nabogen, weinig levendig op de overige deelen van het front. PARUS, 13 Oktober (Officieel): Tijdens den nacht sloegen de Russische troepen tusschen de meren eene vijandelijke verkenners-afdeeling terug. Van het overige front is niets te melden. In Klein- Uit Turksche bron. KONSTANTINOPEL, 16 Oct. — Officieel bericht van 15 October. — Sinaifront: Onze patroeljen brachten eenige gevangenen binnen. Kaukasusfront: Langs de linker vleugelafdeeling beproefde eene vijandelijke afdeeling het om eene handstreek uit te voe. ren tegen onze loopgrachten. Zij werd afge-slagen. Langs de andere fronten geene we- zenlijke gebeurtenissen. & ^ & €»E» ZEE ■—^Bli " il® vsrsehêrjrfe du5kfe©e!e®rî«3g Uit Bmtsefe® bro^. BERLIJN, 16 October. (Officieel) : Op-nisuw werden in het afsluitingsgebied rond Engeland eene reeks steamers en zoilschepen door onze duikbooten ver-nield. Onder de in den grond geschoten schepen bevonden zich de bewapende En-gelsche tanksteamer « Vienua >, die als ubootval ingericht was, plus eein steamer van meer dan 7,00>'.- ton, die aangetroL'en werd langs den zeeweg tusschen Den Ha-ver en Engeland en waarschijnlijk geladen was met munitie. Verder was er het Fransch zeilschip « Martin a » bij, dat met ingezouten visch naar Frankrijk vaarde. Chef der Mariue. LONDEN, 16 October :' De admiraliteit maakt bekend : Het voor hnt opruimen van mijnen ingericht schip « Bégonia », dat reeds geruiraen tijd achter gebleven was, moet met zijne bezetting als verloren be-schouwd worden. De bewapende hulpkrui-scr « Champagne d is getorpedeerd en ge-zonken. Daarbij zijn 5 officieren en 51 mannen omgekomen. AJ1STLRDAM, 16 October. — Men meldt uit Athene : De Italiaantche steamer « Bari », die de Grieksche consuls uit Turkije aan boord liad, werd door de Duitschers in den grond geischpten, Vier reddingssloepen zijn daarbij ook gezon-kan. In Korfu zijn 50 overlevenden van dezo ramp aangekom&n. In Italië werdm 120 overlevenden aan wal gezet. Men vresst dat al de Grieksche consuls ver-dronkem zijn. PARUS, 16 October: De steamer « Me-die »,die dienst deed aïs begeleidingsschip, is in het westelijk deel der Middellindsche Zee getorpedeerd. De ontplofiing van de torpédo veroorzaakte eene .uitbarsting in do munitieafdeeling van het schip, die slechts voorloopîg ingericht was. De steamer ging enkele minuten later onder. Hij had 559 passagiers aan boord, v.raaronder eene afdeeling van Algiersche soldaten, plus esn aantal andere inboorlingen,werk-liedëu en gevangenen, met 67 man als bezetting. Er werden 250 koppen vermist. Ne! uriapitik fan dsn Vrgda WEENEN, 16 Oktober. Meei'dere bladen melden dat door de laatste verklaringen van Lloyd George, Asquith en Ribot, volgens de opvatting van diplomatische kringen te Wesnen de vredesactie der middenmachten tôt een voorloopig slot gekomen is. Door het afwijzen onzer vredesvoorstellen zijn die om-standigheden gekomen, in dewelke Czernin van eene herziening der oorlogsdoeleinden sprak. LUGANO, 16 Oktober. — Volgens den uCorrière délia Sera» heeft zich de onafhan-kelijke socialist Enrico Ferri bij de partij der 47 aangesloten en zal in de Kamer een vooriitel doen met deu oproep aan de re-geering om in overeeukomst met de Ver- aifzonderlijken vrede, geschikt is een spoe-dig einde aan den oorlog te bewerken. KEULEN, 16 Oktober. — Volgens een Baseler Telegram der «Kolnische Zeitung» wordt uit Rome gemeld dat op bijzondere wensch van den paus meerdere van de aan-geziene kardinalen en bisschoppen van Frankrijk in 't Vatikaan aangekomen zijn. Over het doel der reis wordt in katholieke kringen de grootste terughouding bewaard. Haï Diiilssli Sosiâal-^cîsekrsiiscâ Ïarl!jk0fips LE OPENING WDRZBURG, 14 Oktober. — V66r drie jaren in Oogst zou het sociaaldemokratische pa-rtijkongres in Wurzburg plaats hebben. Het uitbreken van den oorlog heeft zulks als zooveel anders verijdeld. Eerst nu zijn de afgevaardigden hier aangekomen. Groot zijn de veranderingen die de oorlogstijd gebracht heeft, ook in de sociaaldemokratische partij. Eene minderheid heeft zich gevormd ; de onafhankelijken noemen zij zich. Zij zijn natuurlijk hier niet vertegen-woordigd, slechts aan de perstafel. Er ont-breken daarom vele karakterkoppen, die de verhandelingen den eigen toon pleegden te geven. Meeningsgeschillen zullen wel ook hier niet ontbreken, maar het is wel niet twijfelachtig dat de politiek van het partij-bestuur en der fra-ktie de goedkeuring van het partijkongres zal vinden. Daarover heen wil de partijdag richt-linies voor de naaste opgaven der partij opstellen, waarover Scheidemann zal spre-ken.De sociaal-demokratische ' partijkongres-sen worden steeds 's avonds met een klein feest, met aanspraken en het vervullen der formaliteiten, geopend. Zoo ook ditmaal, en gelijk steeds is het bezoftk groot. Eene gr-oote zaal, gansch gevuld met toehoor-ders op de galerijen. Hct arbeiderskoor van Wurzburg begroet het kongres met gezang, een spreker van de lokale afdeeling begroet met woorden. Dan spreekt Ebert, de partijvoorzitter. Hij gedenkt eerst de gevallenen, bespreekt hierop ko-rt de buitenlandsche en binnen-làndscho'toëstand. Lav&ndige bij val vonden uitingen als deze dat o-ngetwijfeld bij eene volksteniming negen tienden voor eenen verstandhoudingsvrede waren. Het m&rk-waardigste was zijne verklaring, dat het bij de afzegging met de huidige regeering en de onderhandelingen zouden dat nog krachtig aantoonen. De demokratie is heden eene levensnoodigwendigheid. Wij hebben eene rijksleiding noodig die door 't ver-trouwen gedragen is, die werkelijk leidt en de politiek van het militaire scheidt, die de onverdraaglijke dwangzak van den staat van beleg afschaft. «Vrije baan voor de tuchtigen s is in de regeering noodiger dan ooit. Ook de Pruisische kiesrechthervorming zal kom-en, wa-nt de socia-aldemokratie zou eene andere niet dulden. Eene versleping der hervorming zou de ?v/aarste strijd meebrengen. Indien het heerenhuis als rem gebruikt wordt, dan zou men ook over dezen hindsrpaal heen komen. In het BkïÏ@iî1î|biI *" - .J. 80 Afreîs van dan KanseSier naar het Ocsten BERLIJN, 14 Oktober (Officieel) : De Rijkskanselier heeft zich heden namiddag naar de bezette gebieden van het Oosten be-geven.Km Nmtorlaiid Bisrgei'diepîstplsoht AMSTERDAM, 16 Oktober. — Volgens het «Handelsblad» overweegt de hollandsche regeering het voorstel van een wetsontwerp, dat de burgerdienstplicht in Holland zou invoeren. Cn HAMBURG, 16 October. — Het '« Hamburger Fremdenblatt » meldt uit Londen : Hct totaal verlies van het Enge.lsche leger, de vloot uitgezonderd, bedroegen in September 106.208 mansehappen en 4927 officieren.II? FrasiS«piiï>fk PARUS, 16 October : Gister namiddag is er eene zitting van d n ministerraad ge-houden in dewelke Painlevé den uitslag meedeelde van het ondeizoek dat gedaan was omtrent de beschuldigingen die ^iit-gebracht waren tegen personen diô krijgs-kundige en diplomatische oorkonden zouden hebben meegedeeld aan den vijand. De regeering heeft daarop besloten dat zij niet zullen tusschenkomen in de bevoegd-heden van de burgerlijke rechters, die hunne volledigo onafhankelijkheid tôt het einde toe zullen behouden in deze zaak. In het belang van den binnenlandschen vrede en van de nationale moraal be-schouwd© de regeering het niettemin als haren plicht de beschuldigingen, waarvan de ongegrondheid bewezen wordt en die onderworpen worden aan het nationaal geweten, te verwijzen naar het gerecht. PARUS, 16 October: Zooals verzekerd wordt heeft député Malvy, ten gevolge der mededeelingen omtrent de , uitslagen eene nieuwe bespreking over deze .aange-j 1 legenheid uit te lokken. BERN, 16 October. — De Panjsche pera, ||| deelt mede : Painlevé, Letcheur, Franklin,- ll|| Bouillon en generaal Foch brachten een j| bezoek aan Duinkerque, om zich persoon* lijk te overtuigen van den toestand waar^ | in de zeestad verkeerde en daar door nood-zakelijk geworden maatregels te nemen, | te bespreken en door te voeiren. STOCKHOLM, 14 Oktober. — Volgëna f ; meldingen van Finsclie bladen werd eene! goudzending van zes miljoen roebels, die J I door -de voorloopige regeering naar Enge-' land gezonden worden, door den Sowjet in; j I Walheasaari, het grensstation tusschen Fin.;, 0 land en Rusland in beslag genomen, met dej motiveering dat de regeering niet het recht J heeft, goud uit het land te sturen. Het direkicrium STOCKHOLM, 15 Oktober. Nu de I voorloopige regeering heringericht werd,ia' I het overtollig geworden. Aan het west-elijk J front werden tegenrevolutionaire officiers-1 9 komiteiten ingetrokken en ontbonden. Men1 meldt dat aile officieren zich bij de soldatea; | organisaties aangesloten hebben. ilattohàlè Aratertssohe Konferentte. 11 TIFLIS, 13 Oktober. — Hier is eene nia-i] llfl tionale Armenisohe konferentie geopend ge-'i ||| worden, waaraan meer dan £00 aîgevaar- ||( digden uit aile streken deelnemen. lia Ew®ÏÊên Ee tformfêîg vm het ZwçedsiBh liaSInejKB STOCKHOLM, 16 October : De oplossing i l van de Zweedsche ministercrisis schijnt] j| eindelijk voor de deur te staan. De steed^M goed ingeiichte « Gotenburger Handels-i - il zeitung » maakt reeds eene lijst bekend: l;| van het nieuw kabinet-, die onder andere y weer de na-men bevat van generaal Ting-i j| sten aïs minister van.justicie als staatsj;!» raadslid, van Nilsen en Branting aïs an-' jl dere ministers. Een feit van beteekenia || mag heit genoemd worden, dat Widen, de | samensteller, Zaterdag- avond andermaaî | door den koning ontvangen werd. flsi. TOTikil© BERLIJN, 16 Oktober (Officieel) : Heden!,! 1 namiddag is de duitsche keizer op een stoo-1, ! M mer van uit Konstantinopel naar Therapia* , s| gevaren, waar hij het kerkhof in 't park van het Duitsche gezantschap aldaar bezocht,' , jlj waar onder andere do in Turkije gevalleno' I Duitschers en ook de generaaJveldmaar-<!., H schalk von der Goltz begraven zijn. Da'nisuws kissillsIrÉMiiiteiing SI irEc'ptei' -, Da wermeerdering ds? véjrtege»iwbostH|H gs?3 de groots steâsn, Da meuiyé zeSîstasîdige Arbeids?3pajé|ii I DEN HAAG, 15 Oktober. — De kommis' sie ter doorvoering van eene nieuwe kaea sfl distriktenindeteling voor Engeland, die on< ial der 't voorzitterschap van den sprekeç d; r ,| leden van 't Lagerhuis g'evormd werd., heeft* ;*n| reeds hare werkzaamheid geëindigd. Do' J nieuwe indeeling gebeurt op grond "van de m nieuwe Engelscbe kieswet, die aann&emt,dat il elke zeventig duizend inwoners het recht op ' [ vertegenwoordigers in 't Lagerhuis hebben Men was evenwel niet pédant. De kiesdis- I trikten zwenken van min dan 50.000 tôt over I de 100.000 kiezers. De indeeling volgt over :t I geheel volgens de graafschappen maar ook J volgens andere zich in détails volledigenda Hf methodes. Merkwaa-rdigerwijze is het kies- : | distrikt van den premierminister Lloyd, 'm George, Carnavon, met buitengewone zorg | behandeld geworden. Trots het enkel 31.000, isM inwoners telt, wordt het niet in een. andern ijj kiesdistrikt opgeslorpt. Men zou zulks toch! '11 als bewijs voor de sterke, Btelling van. LIovdij'jM George aanzien. Zijn kiesdistrikt geldt reeds als «histo- Il riseh». Gemiddeld zal van nu af aan elke! I afgevaardigde in 5t Lagerhuis 71.020 kiezers fil ver tegenwoordigen in plaats van 73.000 op' ' ! heden, waarbij evenwel niet de stemnien der||H mogelijks bijkomende vrouwelijke kiezers ! 1|| meegerekend zijn. Het gevolg van deze nieu-jj!|ffl we indeeling is, dat het aantal der Lager-® fil huis- of kamerleden van 490 op 521 stijgt.lj, Deze aangroci zal er echter in werkelijkheid 1|| wel niet komen, daar anderzijds de Iersche! fM| yertegenwoordigers uit het Lagerhuis g aan, '111 in geval de wel is waar zich moeizaamj] voortslepende besprekingen over de Home' î rule-konferentie tôt een positieven witslas;-komen.Oischoon het platteland veel in aeht ge- Il nomen is, zullen de groote steden beduidejid-' 91 meer dan tôt hiertoe in ;t Lagerhuis vertel II genwoordigd zijn. Het overzicht over Schot- i H land, dat nog niet gansch gekend is, laat II reeds zien dat Glasgow van 7 op 15 zetels .§§ komt en Edinburg va-n 4 op 5. ' De nieuwe kiesdistrikt?nindeeling heeft ' ! in elk geval bij 't besluit der reeds. bestaan-j ,|M de parlementaire arbeiderspartii inoQ.rge. H werlrtwaardoor zij in de volgende verkiezïn-1 gen als geheel zelfsta-ndig optredende dsrda : partij zich zal doen gelden. De parlementai- j - illl de arbeiderspartij heeft zich bij de laatste ' •|| verkiezingen van 1906 met behuip van aller-1 jlj lei afzonderlijke overeenkomsteiY op sleep-If j touw der liberalen gehouden. ,;[] Men rekent; nu bepaald niet het stellen1 1 van 300 arbeiderskandidaten in de grootej!,|H steden. Henderson, vrij van zijne minir;- |fH terplichten, wijdt _ zich geheel aan deze ! ||1 omvattende orga-nisatie. Eene bijzondere, \ ! grondige agitatie bij de toekomende vrou- ; ' welijke kiezers is reeds begonnen. Het' |l | programma der nieuwe partij wordt tegen-,;! ■ woordig door eene bijzoudero kommissie' opgesteld. Het zal aan de Engelsche <ir- ,1 I beidersbeweging, volgens de meening der i J deelnemenden, de politieke macht, diet! '■ haar tôt hiertoe ontbrjxk, geven eu d©H t macht van enkele kiesorganisaties ten " '' gunste va-n eene cent'raliseering t'erugdrin-1 ; Il gen. Het eensgezinde programma-ontwërp'j | zal echter eerst in Januari op het kongres' tfl aangenomen worden. De nieuwe partij' 5 î wordt zoowel door de liberalen aïs "door de Unionisten met terughoudeade welwil-'Hl lendheid begroet. Beide hebben geen onge-: liik. als zii on haren afaiin n'ramm ! ml

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods