Vooruit: socialistisch dagblad

441403 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 13 July. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 26 September 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/q814m92m8t/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ORUIT Qrgam der Belgfecke WepkiiedenpiïÇiij. — Verschynende aile dagen. Orutater-Uitgeelstef Sam: Maatschappij H ET LICHT bcstuurder: P. DE VtSCH. Ledeberg-Oent . . REDACT1S . . ADMINISTRATIF HOOGPOORI. 29. GENT ABONNEMENTSPR1J5 BELQÎE •Oflc manndcn. » . . . fr. 3.2S Zes maanden fr. 6ô0 Eenjaar. ...... fr. 12.50 M en abonneert zich op atte postburcelea DEN VREEMDE Drie maanden (dagelijk» verzonden). .... .'fr. 6.73 Onze Bijdrage aan het Anti-socialistisch Jubelfeest V Dus de kerk, bij monde harer onfcil-bsre pauzen, aanvaardt de samenleving m nare tegenwoordige samenstelling met armen en rijken, geleerden en on-wetenden. enz. In andere woorden, beteekent zulks, dat de kerk en hare volgelingen al de misbruiken aannemen, al de uitbuiting die er gepleegd wordt, geheel de reeks van misdaden waarmede het bestaari der klassen onvermijdelijk gepaard gaat. De kerk aanvaardt dus het brutaal recht van den sterkste, die den bezittei is. Maar Pius X poogt niettemin deze a] te bittere pil, die de werklieden niet zul-len slikken, te vergulden, om ze aldus te doen innemen. In zijn Motu proprio tracht hij zijnen hutsepot wat te binden en hij verklaart : dat rijken en armen, geleerden en onge-leerden, enz. allen verbondan moeten zijn, door den bar.d Aor liefdadigheid, daî zij elkander moeten steunen, om op arrcfa het stoffelijk en het zedelijk wel-zijn te bereiken. Wat onnoozele woordenkramerij ! » Men moet paus zijn om zooveel onzin in zoo weinig woorden samen te vatten. Moest iemand zulke stommiteiten uit-kramen in eene werkersbijeenkomst, hij werd uitgejouwd en aan de deur ge-walst.Dus armen-en rijken moeten verbon-den zijn, door een band van liefdadig-heid.Maar. begrijoen Pius X en zijne anti-socialistische gapers dan niet, dat het kapitalisme uit zijnen aard zelve juist de ontkenning is van aile liefdadigheid i De tegenwoordige voortbrengst er handel zijn vooreerst gesteund op de vrije concurrentie. Om ze'lve voorifit te gaan is men dus i verplicht zijnen gebuur achteruit te du-wen, hem den verkoop zijner waren on-mogelijk te maken, hem te ruineeren als het zijn kan. Natuurlijk zal de man tegenweer bie-den. Evenals de drenkeling zal hij zich aan ailes vastklampen om zich boven water te houden. Hij zal langer werken of doen wer-ken, hij zal de loonen zijner arbeiders snoeien, zijne marchandises verval-schen, hij zal 't onmogelijke beproeven om niet te bezwijken. En wie is er het eerste en het laatste slachtoffer van geheel dien concurren-ùiestrijd ? De werklieden ! Zouden de woordenkramers uit d'Oud-burg ons ne keer willen uiteen doen waar de band van liefde of liefdadigheid is, ten eerste tusschen de concurrenten en ten tweede tusschen hen en hunnç werklieden, die ten slotte de gebroken potten betalen ? Allons, waar is die fameuze band van liefdadigheid, waarover Pius X spreekt? Ons dunkt dat in deze zaak gelijk in vele anderen, zijne onfeilbaarheid erg te kort schiet. Het kapitalisme, dat is de leer en de praktijk van het elk voor zich zelve en de filosofen dier klasse voegen er onbe-schaamd bij : Wie voor zich zelve zorgt, zorgt voor een goeden vriend. Ziedaar de hooge zedclijke opvatting in de kapitalistische wereld. Een band van liefdadigheid tusschen de verschillende standen der samenleving. . Ware het ondenverp zoo ernstig en zoo treurig niet, het zou zich goed lee-nen voor eene boertige alleenspraak. Liefdadigheid! Wat.heeft die te zien op de kapitalistische Beurs, waar men millioenen verhandelt, over 't leven van duizende menschen beschikt, crisissen schept, oorlogen yerwekt of steunt, waar men 't lot der gouvernementen, ja de troncn der vorsten in handen heeft. Op de Beurs, den tempel van het kapitalisme is het woord liefdadigheid niet eens gekend en aangezien zij geen rente opbrengt, wordt zij niet gekwotecrd. Zij nnn oor»rl^r»1 'zrn-irïnr a rrlf* Laat ons voor een oogenblik aannemen dat aile kapitalisten liefdadig zijn. Wat lost dat op? Juist niemendalle. Vooreerst de werklieden vragen geen liefdadigheid, zij willen geene aalmoe-zen die hen vernederen, iets wat zij niet verdienen. De werklieden eischen rechtvaardig-heid, zij eischen hetgeen hun toekomt, de vruchten van hunnen arbeid. Nu dat zullen de kapitalisten nooit toestaan. Dus hunne liefdadigheid zal altijd het karakter ecner aalmces be-houden en nooit beantwoorden aan de volledige rechtvaardigheid. Laat dit aalmoezénstelsel zoo breed mogelijk opgevat zijn, wat kan het ba-ten ? Er heerscht voor den oogenblik crisis in de gentsche katoennijverheid, zoowel in katholieke als in liberale fabrieken. Wat doet de liefdadigheid ? Dat de liberalen niets doen, dat kan desnoods uitgelegd worden, het zijn ket-ters, de woorden van den paus hebben geen vat op hen. Maar de katholeken doen evenmin voor hunne werklieden die in dezen tijd veel armoede lijden. Verwijt het hen en zij zullen u ant-woorden, als die en gene het niet doen, kan ik het ook niet doen, het zijn mijne ergste concurrenten. Daarbij crissisen als deze zijn niet te lenigen door giften, de ramp is te alge-meen, te uitgebreid, zij gaat boven onze krachten. Wij_ halen dat voorbeeld aan omdat het niet gezocht is, het is een feit dat ons voor de hand ligt en dat aantoont hoe Pius X zijnen pauselijken neus heeft voorbijgeklapt. De belangen der klassen in de samenleving zijn tegenstrijdig en daaruit spruit geheel natuurlijk de klassenstrijd voort, of men hem wel of niet wil, hij is er, hij verscherpt van dag tôt dag en hij zal slechts een einde nemen door de vernieti-giging der klassen zelven en door de re-geering van den Arbeid. Verre van ons de liefdadigheid te mis-kennen.Deze zal ook nog bestaan in de socia-listische maatschappij. Er zullen altijd menschen getroffen worden door onvoor-ziene, ja niet te voorziene rampen en dan zal eene daad van liefde, altijd een balse-menden invloed hebben. Dje liefdadigheid heeten wij solidariteit, die een plicht zoowel als een recht k voor allen. T? TT Het onderzoek naar de ramp van de Empress of lreland Lord Mersey heeft de besluitselen door d( commissie van onderzoek inzake de aanva ring op de Sint Laurens-rivier tusschen d( « Empress of Iereland » en de « Storstad > vastgesteld, voorgelezen. Tuftenes, de officier die tijdens de aanva ring het commando over de « Storstad > voerde, treft volgens de commissie de schulc voor de aanvaring, omdat hij de koers var de «Storstad» heeft veranderd en heeft na gelaten den kapitein te waarschuwen toer fui den mist zag naderen. De ramp mag volgens de commissie geens-îins worden toegeschreven aan de eigenaar-digheden van den waterweg op de St-Lau-rens, zij had onder gelijke omstandigheden overal kunnen voorkomen. De kwestie der verantwoordelijkheid voor de ramp meent de commissie gemakkelijl op te lossen, omdat zij beheerscht wordt i door de vraag, welk van beide schepen tij-idens den mist ziin koers heeft veraadsrd. Indien Tuftenes verondwAteld heeft, da de «Empress of Ireland» de oStarstad» aar bakboordzijde heeft willen voorbijvaren et dat zij door haar lichten dat voornemen t< kennen heeft gegeven, dan heeft hij zicl vergist. Die vergissing zou echter geen kwa de gevolgen hebben gebad als de Storstac maar dezelfde koers had gehouden. Voorts geeft de commissie als haar mee ning te kennen dat kapitein Kendall (var de Empress) beter zou hebben gedaan al: hij de Storstad meer ruimte had gelater om te passeeren. Dat hij zulks heeft nagela ten beschouwt de commissie echter niet ali bijkomende reden voor de aanvaring. Ool kan men niet zeggen dat het bevel om t< stoppen, door Kendall uit voorzorg gege ven, blijk geeft van weinig beleid. Het snelle zinken van de «Empress» ver klaart de commissie uit de gedeeltelijke ver nieling van het gesloten waterdichte schè: tusschen de beide machinekamers. De commissie beveelt voor de toekoms' aan, aile patrijspoorten en zooveel mogelijl waterdichte schotten,tijdens mist te sluitei en vlotten gereed te houden, die vanzel ..\stegdriial^eeii^scHip_zinkt.' - ■ - : . Het Arrondissements-kengres Gent-Eekloo Wij zegden reeds cta-ags na den prachtigen uitslag der verkiezingen van -21 mei, dat het Middenkomiteit der gentsche partijafdee-ling als eene herleving in den schoot der partij zeif k i vaststellen. Nauwelijks was een slag gcle\erd, de overwinning behaald, of er werden nieuwe middels besproken om den kamp die nooit mag stilstaan tôt yer-lossing onzer klasse, met meer eensgezind-heid dan weleer aau te pakken. 't Is hetgeen aan gang is ! Te Gent zelf is de propaganda veelzijdig begonnen en de buiten wérd niet vergeten. Om echter te vet-en wat de gedachten in de verscSiilIige kantons van het arrondissement Gent-Eckloo zijn, achtte de partij het noodig' een kongres io houden. t Is dat kon-gres het welk gister in « Ons Huis » plaats vond. Een 50tal afgpvaardigden van den buiten en 32 van de stad waren aanwezig. Het groot getal buitenlieden verheugde ons en volstaat om te zeggen: de buiten is bereid om naast de stad de propaganda voor onze brginselen en t-egen onze vijanden te voeren. JAN LÂMPENS, volksvertegenwoordi-ger, zat het kongres voor, met A. VER-S'CHKAKGEN, partijsekretaris ; Cnudde, propagandist voor den buiten, en R. Ver-camrnen, opsteller aan « Yooruit ». Om 10 1/4 ure opende LAMPENS dit kongres. Hij verontschuldigde partijgenoot E. ANSEELE, die te Parijs gevraagd was om er in naam van Belgie te spreken,_ ter gelegenheid der feestviering van de schitte-rende overwinning onzer fransche partijge-nrvntvin in ri- là.n.tst« Ka.me.rkiezine. DE UITSLAG DER UIEZING VAN 24 MEI LAMPENS bedankte vervolgens de aan-wezige vrienden van den buiten voor de propaganda die zij voor de partij deden en de fctemming die zij uitbrachten. De vijand zelf is door den uitslag getroffen geweest en is geslagen. Allen laster die zij over ons ver-. spreidden is vruehteloos geweest. Dit laat evenwel niet dat er over den toestand van sommige plaatsen dient gesproken te worden.Met behulp van oda«i bestendigen pro-pagaaidist op den buitèn zal het te verrich-ten werk vergemakkelijken en eene aanhou-dende werkzaamheid zal meer mogelijk zijn. Van kiezers moeten wij overtuigde socia-listen maken, Allen moeten de socialistische schriften, het blad «Vooruit» lezen. Wîj moeten beletten dat het gift, door de vijanden verspreid, voort de geesten onzer klaa-segenooten verderve. Nogmaals de vrienden van den buiten be-dankende, er op wijzende dat onze tweede zetel voor altijd is gered, sluit hij zijne openingsrede (toej.) VERSCHRAEGEN zegt dat de uitslag der kiezing van 24 Mei eene uitspraak was voor het A. S., en tegen de legerwet, de slechte pensioenwet, het finantieele ban-kroet der regeering, enz. HET PETITIONNEMENT TOOR HET A.S. VERSCHRAEGEN. — De strijd van A. S. staat voor ons aan de spits, omdat hieruit aile noodige demokratische hervormingen zullen spruiten. De socialistische partij deed reeds ailes om aan het A. S. te komen. Stakingen, betoogingen, meetings werden gehouden ; dit heeft ons het A. S. niet gegeven. , Wij z)ijn nu met het Petitionnement begonnen en wij mogen ons tôt nu op een goeden uitslag verheugen. Nochtans moeten aile komiteiten het noodige doen. Verschraegen leest het aantal handtee-kens dat tôt op heden in het arrondissement Gent-Eekloo behaald is. Dit getal beloopt tôt heden : 26.831. Eene vergelijking makende met de andere arrondissementen van België betreffende het aantal vrouwen die voor A. S. teekenen, stelt spreker va^t dat Gent aan het hoofd kornt. Wij moeten voort ons best doen om vrouwelijke handteekens op te halen. Het is nu aan de vrienden van den buiten aan te toonen welke middels zij meenen ten hunnent moeten aangewend worden om het potitionnement te doen vlotten. Verschillende kameraden van den buiten, zooals : Waarschoot, Evergem, Wondel-gem, Selzaete, Assenede, Eekloo, Aaltre, Deinze, Bouchaute, Zeveneecken, Wachte-beke, Moerbeke, Terdonck, enz., geven verslagen oyer den loop van het petitionnement ten hunnent, of het beginnen er vn n Voor wat Eekloo aangaat zeggen vele liberalen niet te kunnen teekenen ; men moet eerst eene vergadering houden, de liberale meestergasten durven niet teekenen, enz. De liberalen hebben zelfs ver-klaard zelf eene petitionnement lijst voor A. S. in omloop te brengen. De Staats-werklieden laten zich te veel onder den invloed der ka'tholieken brengen. Nochtans zullen onze mannen hun plicht doen. GEVAERT, Deinze, toont aan wat bij hen gedaan wordt en zegt dat zij om-trent od dezelfde moeilijkheden stuiten als te Eekloo. Hij meent dat de strijd tusschen liberalen en socialisten klaarder dient afgeteekend te worden. Het masker van demokratie vanwege de patroons mag de werklieden niet langer medeslepen. - LEFEV11E, Gent, sppreekt ook over den toestand te Et':)oo en zegt in zijne rede dat de elconomische strijd er beter zou moeten afgeteekend woiden. DE SMET (Eekloo), MOSTAERT (Oost-kamp) enz., voeren nog het woord en goede wenken worden gegeven. DE HERLNRICMTING DER KANTONS-KOMITEITENCNUDDE (Gent) spreekt over de herin-richting der Kantonskomiteiten en zegt dat deze lichameu goed werk k'unnen verrich-ten.MOSTAERT geeft goede wenken over het werk dezer iichamen. Aile drie maanden zouden de verschillige kantons verga-deren om de verschillige werkingen van het arrondissement te bespreken. Daaruit zullen plaatselijke propagandaclubs en een krachtig werken voortspruiten. DE PROPAGANDA :• 1; < j?" > VERSCHRAEGEN spreekt breedvoerig over de propaganda die in het Gentsche Midden-lcomiteit besloten werd en welke op den buiten bestendig zou moeten gedaan worden. Schriften zullen regelmatig worden' verspreid en meetings gegeven. Het blad «De Toekomst» is verbeterd en moet dit nog; het blad «Vooruit» moet meer op den buiten doordringen. LAMPENS, MOSTAERT, FOUCAER, VERCAMMEN en anderen spreken in denzelfden zin. EEN VRIEND VAN L < ERGEM drukt er op dat «Vooruit» aan de treins zou moeten verkocht worden, waaïmede de buitenlieden naar de stad komen werken. Hij maakt van de gelegenheid gebruiï om t6 bewijzen dat de regeering steeds met de patroons is. Van voor een tweeta' jaren wordt gevraagd om het vertrekuui van den werkerstrein Gent-Eekloo des avonds te veranderen, ten einde te voor-kômen dat vele menschen meer dan een uur moeten rondslenteren. Deze vraag kaii maar niet ingewilligd worden. De patroons daarentegen vragen den morgendtrein te vervroëgèn', ten einde te voorkomen da1 hunne werklieden 5 à 10 minuten te laat toekomen. Dit werd onmiddellijk toege-staan.— Er zal eene buitengewone propaganda met «Vooruit» gedaan worden. — Nog verscheidene vrienden voeren hel woord over de algemeene propaganda, en goede besluiten worden genomen. HET STICHTEN VAN GROEPEN LAMPENS vraagt dat de vereeniginger die kunnen, zoowel van Gent als van den buiten, helpen aan het stichten van groe-pen.Jteeds verschillende kleine plaatsen hebben een propagandaclub, doch dit kan ver-meerderd worden. MOSTAERT meent dat de kantonskomiteiten daar veel kunnen toe bijbrengen. (t'Akkoord.) DE AFGEVAARDIGDE VAN DEN BOND MOYSON zegt dat de nieuwe _wet op de verzekeringen bepaalt dat al^ wie ^ min dan 2400 fr. 's jaars wint, verplicht is in eene ziekenbeurs te treden. In naam van den Bond Moyson van Gent vraagt hij dat de plaatsen, waar eene aideeling van de 'onderlinge verzekeringskas zou kunnen ge-sticht worden dit den Bond Moyson of den partijsecretaris te laten weten. LAMPENS steunt de vraag, en wjjst er op dat te Heusden reeds eene afdeeling van 118 leden bestaat, waarvan elk lid 0.37 fr. per week stort. DE INHULDIGINGSFEESTEN TE GENT OP 15-16 OOGST CNUDDE wijst op de feestelijkheden die op 15 Oogst te Gent gehouden worden ter gelegenheid der inhuldiging van het Feest-paleis «Vooruit». Vlaanderen vooral moet aanwezig zijn. LAMPENS steunt den oproep en zegt dat de vrienden ook den 16 Oogst te Gent moeten blijven om dan al de inrichtingen van «Vooruit» te bezoeken. Met een krachtigen oproep tôt werken ter verspreiding onzer gedachten, sluit hij rond 1 ure dit in aile opzichten welgelukt arrondissementskongres. Om 1 1/2 ure vergaderden de afgevaardig-den van den buiten aan een smakelijk noen-maal in den restaurant van het «Feest-paleis», waar het er zeer gulhartig aan toe-ging-Wij mogen ons ten uiterste verheugen en gelukkig gevoelen om onzen dag. Terwijl wij de middels beraamden om de wroeters van den Vlaamsche buiten uit de slavernij op te richlen, vierden de dompers feest om de slavenbanden derzelfden nog nauwer toe te halen en -ze voort aan de uitbuiting van het kapitalisme over te leveren. vSchande over lien en leve de sociaal-demokratie. „ ' _ ' ;. _ . Instortingen te Pariis Gister namiddag, om 1 ure, had eene in-zakking van meer dan 1 meter breedte ea, nogal diep plaats in de rue Conmartin. Het rijtuigverkeer is onderbroken. Eene instor-» ting had om 5,30 ure plaats in de rue Ma», rivaux, rechtover de Opera-Comique. Een deel van den steenweg is medegesleurd op eene lengte van 5 meters. Men meldt geene persoonlijke ongeluk-' ken. Onweer te Parijs Na een stikkend heete morgen<t is gister > namiddag, om 3 ure, een onweer over de ' hoofdstad losgeborsten. De bliksem is op eene gasbuis van den I hof der woning n. 164 van de rue de la j Chapelle gevallen. De buis werd gesmolten. Een begin van brand ontstond. De pompiers gelukten erin hem te blusschen. Hansi te EPinal Frankrijk De duitsche teekenaar Hansi is te Epinal. aangekomen. Het was eergister avond 9 1/2. ure en bracht er den nacht in een hôtel' door. Hij heeft geen enkel bezoek ontvan-gen. Hij is gister morgend naai1 Gerard-mer vertrokken. Het tijdsverloop om zich gevangen te geven is vijf dagen. Men denkt te Colmar dat hij den Elzas niet zal verlaten, daar hij dit het «oorlogsveld» noemt. Tragisch drame ie eene kazerne in Ouitschland Een soldaat van het 132 regiment voefc-volk, te Straaisburg gelegerd, werd door een schildwacht nabij het Thannfort per ongeluk doodgeschoten. De schildwacht die drie soldaten nabij het fort in het gras zag liggen, riep hun al schertsend toe : «Scheert u weg, of ik schiet !» Terzelfdertijd veinsde hij op hen te mikkeen. Een der soldaten, Potzaderi, sprong recht èn slôeg de hand op de borst, als ware hij door een kogel getroffen, doch op 't zelfde oogenblik ging een schot en Potzaderi viel dood ten gronde. Ditmaal was de ongeluk-kige werkelijk getroffen. De schildwàchti ging aanstonds zijne overheid op de hoogte brengen van het gebeurde en werd aange-houden. Reusachtige Branden IN RUSLAND ST-PETERSBURG BEDREIGT Men telegrafeert : De stad Schlusselbnrg' en zelf Petersburg zijn verleden nacht door eene ontploffing van dynamietdepots, ernstig bedreigd geworden. De buskruitfabriek was vanv een groote brand omringd. Twee bataljons pompiers en sapeurs, alsook duizend werklieden werkten aan de beperking van den brand. Rond middernacht scheen eene ramp onvermijdelijk, maar gelukkig veranderde dai wind van richting. De boschbranden duren rond Mitava, Pskoff, Moskou, Ekaterimburg, Oufa, Viat-' ka, Smolensk voort. Deze steden zijn in eea dikken rook gehuld. De boschbranden strek-ken zich in het gouvernement van Pokoff' over 150 wersten uit (eene werst is 1067. me-! ters). Na het drama te Sarajewo "" 00STENRIJK EN SERVIE Aan het Weensche correspondentiebureel wordt uit Belgrado geseind : De «P.olitikaî richt niet weer te geven beleedigingen t-egen de leden van het keizertijk huis. De Bal-kan scheldt op de politie te Sarajewo en zegt dan : «Europa, dat zich korten tijd ge-leden met den zieken man a.an den Bosporus bezig hield, zal binnenkort zijn zorg moeten wijden aan den zieken man aan den Donau». De «Trgowinski Glasnik» noemt de poli van Oostenrijk-Hongarije jezuitisch, roeke-loos en eerloos. De «Stampa» bevat een open brief aan den burgemeester van Sarajewo, waarin deze wordt beschuldigd, door zijn kennis-geving het mohammedaansche en Kroatische gespuis tôt plundering en moord op de Ser-viërs te hebben aangezet. De tijd is niet verre meer, dat de Serviërs Juan en Plania zullen omsingelen. Dan zal niets en niemand den burgemeester voor zijn gerechte straf kunnen bewaren. De «Piémont» ontvangt uit Agram een brief, waarin wordt beweerd, dat aan de aJiti-Servische betoogingen geen Kroaten hebben deelgenomen, doch alleen partijen, die samengesteld zijn uit als geestdrijvers bekende geestelijken, keizerlijke beambten, spionnen, joden, Magyaren, Duitschers en Italianen. De «Prawda» wekt de Serviërs op, de Oostenrijksche firma's te Belgrado en ,_0<2stenriiksche kooj^waar te, bofpqttea. 30 faar ■- N. 193 Prijs per'nnminer : voor België 3 centiemen. voor den Vreemda 5 ceatiemen Telefoon s Redsictie 241? - Admînistratie 2345 Maandag 13 Juli 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection