Vooruit: socialistisch dagblad

208 0
28 February 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 28 February. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 07 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/z31ng4jj5z/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Prijs per nommer : voor België 3 centiomen, voor den Vreerado S eectiemen Talefoon s Radactie 247 » Adminisfratia 2845 Zatarer-'i 28 i'eSMMiarc 1914 Drukster-U itgeelster Sam: Maatschappij H ET LICHT bestuurder ; ! p< pE VISCH. Ledeberg-Oent .. redactie . . administratie i hooûpoort, 29. CENT VOORUIT ABQNNEMENTSPRJJS BELG5E Orie maanden fr. 3.25 Zes maanden ..... fr. 6.50 Een jaar . ...... fr. 12.53 Men abonneert zich op aile postbureel DEM VREEMDE Orie maanden tdagslijks verzender»), fr .75* Orgaan der Beigische WerkliedenpamJ. — Verschjjmnae mïe dm/m. | IN DEN DUITSGHEN RIJKSDAG lieperking der gezinnen l>- beaktionair wetsontwerp [jji den Duitsoken Rijksdag is een wets-Utwerp iagediend, door meer dan 200 leden van burgerlijke partijen ondertee-(tiid Dit ontwerp bevat een aanslag op de persoonlijke vrijheid in het geslachteiijk ver-[eer Het bedoelt den verkoop van midde-Itatôt voorkoiiiing van zwangerscnaj straf-'.éteriijk te vci'bicdcu — wel de plompste, je vei'derfelijkste, en tevens de minst weréunie manier om het door de voorstellers ge-treesde kwaad, (le vcrmindering van de ge-boorten. a! te wenden. De hoofdstrekking van de wet wordt m et eerste artikel uitgedrukt : je De Bondsraad is bevoegd den handel in roorwerpen tôt opheffing van de zwanger-Jiapté beperken of te verbieden. Hetzelfde ffildt van voorwerpen, bestemd om zwan-eerschap te voorkomen, behalve wanneer Èaarmede beoogd wordt de bescherming van te gezondheid. De door den Bondsraad «e-lomen besluiten worden aan den Rijksdag, mnneer hij vergaderd is, onmiddellijk ineegedeeld, en anders zoo spoedig hij oij-esntomt. Voorwerpen waarin de handel door den Bondsraad is verboden, mogen itiet worden ingevoerd ». [Wathet lot van het wetsvoorstel zal ziijn, Lan natuurlijk nog niet worden gezegd, haar hierva-n kan men reeds zeker zijn, flat aile kracht die nog vaa de oppervlak-kige, kortziehtige en huichelzieke burger-iijte moraal-prediking op onze tijdg»nooten nitgaat, ten gunste van het plan za-1 worden aangewend. En omgekeerd zullen zij, fchetwagen over den nieuwen en nutte-foozen dwangmaatregel hun aikeuring uit [s spreken, zich bloot stellen aan de be- Ïkliliging van de ergste onzedelijkheid in itsètrming te nenien. ûoch dit zal onze îiifek partijgenooten niet beletten, gelijk .//«ds aanstonds doen,. tegen het burger-Sjfe neteontwerp met de meeste kracht te liotesêeeren. fffit verzet berust niet op ingenomenheid pi het z. g. nieuw-Malthusiaansche stel-sti Het oordeel over dit stelsel staat er ei's geheel buiten. Het is bovendien be-ppd genoeg, dat van het begin af de Jociaaldemokratie gewaarschuwd heeft tegen de verwachting, dat met de nieuw-Mtesiaansche praktijken de « sociale srcestie s zou zijn op" te lossen en de armoe-pe weg te nemen of te verminderen. Ma.ar *atwij aan iedereen ontzeggen, is het recht W ziju persoonlijke meening over de toe-passing aan anderen op te driugen. En juist lit is het wat het burgerlijke wetsontwerp ï Duitsehland beoogt. Men wil de toepas-:laS belemmeren, haar, zoover de macht un den wetgever reikt, onmogelijk maken. 'P een beslissing die aan den vrijen wil van !e' individu moet wordon overgelaten, joeent men met geweld te mogen ingrijpen. Joortaan zal de wetgever in de plaats van jet individu uitmaken wat in het geslachte->jit verkeer geoorloofd en ongeoorloofd is. En waarom behoort de wetgever juist deze tehssing aan het individu over te laten 1 Om pe reden; de wetgver die de beperking rao de lmwelijksvruchtbaarheid verbiedt of 'elemmert, voorziet niet in de gevolgen van >et onbeperkt verkeer. Hij laat aan de in-pviduën over de zorg voor de kinderen, hij ao aaarom zich niet mengen in de beslui-En ''an de ouders. De vraag of een echt-'Mr zlc^ in staat acht een grooter of klei-.er getal kinderen in het leven te houden, tl efn,2uiiver persoonlijke aangelegenheid. f ,e neeft de staatsmacht zich te hou-■ ' buiten het overleg of zij een grooter u einer in leven zullen roepen. l'i ".egrijpt de bedoeling van het voor-, ,t : ln Duitsehland, daar misschien bnn-? begint de daling van den ge- (iKbeV\7 i reSeerende klasse te veront-fan v v®,n.haar standpunfc is het voorbeeld L n ^an 00^ schrikwekkend ge-L j ocl1 ",oe men ook over de gevolgen "ordppl ver.minderde vruchtbaarheid moge i!it w 111 ?,een geval. zeggen wij, mag bvoorkolnln n om Sev°lgen 'tap»n°;riv6J^a'^n8 van den geboortevoet, ' 3, 7®^ teeken dat bij de voortpîan-menschelijk geslacht het tôt , dusver gevolgde stelsel niet meer deugt. Man en vrouw vormen een geziu, dat, groot of klein, door hen wordt onderhouden en bestuurd. De stoffelijke middelen, hier-toe vereischt, moeten zij, door de uitoefe-ning van hun beroep verschaffen, de tijd en de kracht, op hun bezigheden buiten het gezin onderhouden. Zullen man en vrouw altijd aan die verplichtingen kunnen voldoen ? Dit is zeer dikwijls niet het geval geweest, tôt groote schade van de maatschappij, die evenwel geen ander stelsel had. Maar de loop der ekonomische dingen brengt mee, dat het steeds moeilijker wordt en wel omdat de onzekerheid van het be-staan in bijna al de kringen van de bevol-king snel toeneemt. Het eenige middel om hierin verandering te brengen, 'is gelegen in het overnemcn van de verplichtingen, tôt dusver op d^ individueele ouders gelegd, door de geineenschap. Men ziet dit in Frank-rijk, v/aar het in gebreke blijven van het stelsel der peroonlijke verantwoordelijkheid op dit terrein zich het eerst heeft doen ge-voelen, eindelijk in, en ook elders dringt bij de regeerende klasse het besef door, dat het ongerijmd en onpraktisch is de on-vruchtbaarheid van de huwelijken te be-jammeren als een nationale en sociale ramp, en tegelijkertijd het afweren van de gevreesde nadeelen te blijven eischen van de individuën. Àls de vermenigvuldiging van het menschdom een algemeen belang is, dan moet de gemeenschap haar leden in staat stellen zich te vermenigvuldigen. De invoering van moederschapsverzekering, de uitkeering van ondersteuning aan kraam-vrouwen, enz., zijn de eerste teekenen, dat de gemeenschap zich van haar taak bewust wordt. ïîe belemmering van de gezînsheperking, ecliter, is eea reaktionaire maatrpgel. Van eeo gemeenschap die nog de onvolmaakt-heden van een klassenstaat niet overwon-nen heeft, is trouwens niet veel anders ta T-frwaehten. In plaats vah «aîi® krachtén in te spannen om de zorgeu van d-e parti-kuliéren zooveel mogelijk te verlichten, en allen die zich Jichamelijk en geestelijk be-kwaam achten een schoon en gezond na-kroost ter wereld te brengen, ook stoffe-lijk daartoe in sta<at te stellen, grijpen do regeerders tôt het onrechtvaardige en nieuwe middel dat de regeling van het kin-dertal moet bemoeilijken. Zij willen hier-mee tôt het gebied van de persoonlijke verplichtingen blijven terugwijzen, hetgeen de maatschappelijke ontwikkeling gereed staat aan de gemeenschap over te dragien, en wat "voor de persoonlijke verantwoordelijkheid te zwa-ar is geworden. Wat de Staat moet doen, wil men blijven opleggen, met behuld van den strafrechter zelfs, aan de individuën. Wat de Staat zoo kan doen dat het geluk van allen erdoor wordt be-vorderd, gaat men voort van de partiku-lieren te eischen onbekommard voor de el-lende die er voor velen — ouders zoowel als kinderen — het gevolg van moet zijn. Zooals aile reaktionaire maatregelen,kan ook dit verbod niet bereiken wat het bedoelt. Streng doorgevoerd kan het trou-■wens alleen worden voor de onvermogen-den. De rijken hebben altijd gelegenheid voor hun geld te koopen, wat zij willen. Maar de bemoeilijking van de gezinsbe-perking met deze, zal enkel leiden tôt beperking met andere middelen. Sommigeo zullen het huwelijk nog langer uitsteïlen dan reeds in vele kringen noodig is geworden, en de geboorten zullen daardoor misschien nog sneller dalen. Men bedenke wel dat de mogelijkheid van beperking het sluiten van huwelijken bevordert, en een zeer klein gezin is toch altijd te verkiezen boven kinderloosheid. Nog meer is het kleine gezin te verkiezen boven de toe-vlucht tôt de prostitutie of het redmiddel van de vruchtafdrijving. Eerst wanneer een behoorlijk ingerichte samenleving voor de instandhouding van de menschheid zal hebben gemaakt tôt een voorwerp van genaeenschappelijke zorg, zal zij van haar leden kunnen verlangen, dat zij zich niet onttrekken. En men mag er staat op maken, dat de wereld altijd genoeg menschen zal tellen die in de vervol-ling van deze taak de verwezenlijking zullen zoeken van een zuiver g»luk. felioBs-pensioen, en dan nog... l'^eren6],^61!8^061? va^ niet alleen te bekri-ï°,r,ze kleribi;renng-b?sP°tt«liik gedrag dat f''°ngen aa' r8&e«rmg dan nog noodge- i I 1 heeft onwe af^8loofde wroe- | la d» V !en.t*>ewerpen. 1 teSen™t Lif °?k,tewns ^ geprote*- i ' 't rnpn fh{«dahg en wraakroepend f 1 " v»n niônl°0rj op dea buiten, in de t ! u> de piio Jt Pas^°or moet st-aan, i ; e"endige 9 cens daags te géra- - !' ' aJleen centen van den JBel- sakken van de arbeiders vooral, —■ met mil-ioenen en miljoenen narar de kloosterscholen yaar verstompings- en uitbuitingsonderwijs [als in de kantwerkscholen) wordt gegeven, sn naar de bonden waar arbeidersverdee-Sing wordt gepreekt en bewerkt en waar icnechtschap aan fabrikant en kasteelheer wordt bestendigd, door zeemzoet aanklap-aen van « braafheid » en «verduldigheid». ï)ok het geld dat gestemd wordt voor sociale ïoeieinden, als voor pensioen aan de ouder-ingen, schijnt niet bestemd voor iedereen, ilthans naar de opvatting der klerikalen. Er wordt vereischt dat men goed aange-îeekend sta bij den pastoor. En de pastoors, die nochtans gesteld zijn 3m gods schoone geboden over verdraag-laamheid, rcchtvaardigheid en menschen-liefde te verkondigen en vooral to huldigen, aebben, uit fanatisme, zelfs nog geen eer- bied voor de afgewroehte ouwe peetjes en meetjes met grijze ha-ren5 gekromden rug en stramme en oevende handen. Wij deden daar van onlaugs een nieuw be-wijs op. In een dorp uit het arrondissement Gcnt-Eecloo heeft, naar een inwoner ons verzekerde, de pastoox zich niet geschaamd te preêken dat « nog v«io oude lieden reeht hebben o» pensioen. maar dat zij het r.:et bekwamen omdat zij nog niet aangeslotcn waren bij den een oï anderen katfi«!iekeai bond. » Zoover zijn we gekomen. 't Is inderdaad geheel fijn berekend. Nadat zij zich zoolàng mogelijk en zoo hardnekkig als ;t voor ultra-reactionairen beta-amt, tegen elke oplossing van Jt ma^t-schappelijk \ raag&tuk verzet hebben, willen zij dan nog dat deel der arbeiders, aan wier strijd de moeilijk afgedwongen sociale her-vormingen te danken Z'jn, van die voordee-len berooven. En de andere gedweeë werk-lieden lijmen ze ; geen voordeel, geen pensioen, of in kaiholieke bonden, waar men u leert bra-af zijn. En hoe meer lijdzame ver-duldigen, hoe minder verzet en minder strijd voor meer en d-e'gelijker sociale wet-ten. • Daar is 't belang dat de katholieken be-oogen, als zij door allerlei loensche streken, van de afgedwongen sociale wetten klerikale I>a.rtijwetten zoeken te maken. En daarom is 't meer dan gewettigd als onze mannen in de Ka-racr daartegen waar-borgen eischen, die overigens geweigerd worden. Daarom meer dan ooit ten strijd voor het volkspetitionnement voor Z. A. S., tegen de overheersching der rijke drie- en vierstem-mers. J. D. G. ERRARE. — In het artikel «Briefdra-gers, opgepast ! » hebben de zetters ons weerom wat gedraaid. Zoo staat in de 9e alinéa 2e regel le ko-lom : < gemeente inzichten >, dit moet zijn : genseene inzichten. In de 5s alinéa, 3e regel, 2e kolom staat : « poliek ( ! 1) blad ». Dit moet natuurlijk zijn : politiek blad. Over de kleinere feilen stappen we heeu, alhoewel het natuurlijk weinig plezierig is. R. V. "Ebhb goode sociale Wet".„ Daarmee beoogden de klerikale demago-gische bladen de nieuwe wet op de goed-koope werkmanswoningen. Wij hebben verleden week in eene reeks tôt hiertoe onbeantwoord gebleven art-ike-len alreeds de houding der reactionnaire klerikale regeerders, ten opzichte van de door de socialisten van af 1886 verdedigde goede oplossing van het woningvraagst8uk aangetoond. De nieuwe wet zoude eene wezenlijke goede en hoogst belangrijke sociale wet kunnen zijn, mits de volledige bijtreding tôt wat gezel Hector Denis ervan gewild had, en wat thans weer door onze mannen, vooral Bertrand, A. Delporte, en 0. Huys-mans zoo knap is verdedigd geweest. Maar de klerikalen deden een stap voor-waarts doch beklaagden het zich weldra, want zij bleken geneigd te zijn er al twee acbterwaarts te doen. De nieuwe wet is dus bepaald gestemd. Ailes wat als doeltreffend en degelijk door onze mannen werd voorgesteld bij middel van de amendementen, welke wij verleden week aanliaalden, werd verwor-pen. Aan de nieuwe wet, welke goed had kunnen zijn, heeft de booze geest van Woeste geknoeid. De regeering wilde van geene aanmoedi-ging van de gemeenten voor snelle verhel-ping aan den woningnood. Zij is vijandig aan het municipalisme. Zij wil niet van de rechtstreeksche regie, waar van zulke prachtige uitslagen bestaan in Zwitserland, DuitscMa-nd, en Engeland, en ondanks er lotwaardige pogingen op dit gebied ook in Belgié bestaan. Bijzonder belang, kapitalistisch belang, gaat- voor algemeen gezondheidsbelang. Dat is nog meer en duidelijker geblekcn bij de verdere bespreking. der wet. Er was gevraagd dat zou toegelaten worden gronden te onteigenen, die als reser-vegronden zouden dienen voor verdere noodzakelijke uitbreiding- van het werk der goedkoope woningen, en oqk om derwijze den grondwoeker in zekere mate te keer te gaan. Deze politiek van voorzienigheid wordt gevolgd en aangemoedigd in Duitsehland, waar de gemeenten het recht hebben ter-reinen te onteigenen om iater van de meer-waarde ervan te genieten. Zij hebben aldus een veel beteren uitslag bekotnen, dan hier in België mogelijk is. Wij zeiden het reeds verleden week : De klerikale regeering wil geene ruzie met de grondwoekeraars. Woëste heeft met allerlei uitvluchten de belangen van hun geldzak verdedigd. Ah ! onze klerikalen verzetten zieh erte-gen dat, — dan nog mits allerlei beseher-mende waarborgen voor de kapitaiisten. — gronden van bijzonderen onteigend zoudou worden in 't belang der algemeene gezond-heid. Maar zij hebben niet geaarzeld de gemeenschap te onteigenen van de kostbare mijngronden in de Kempen, ten bate van eenige kapitaiisten, en zij staan wel geree-delijk gronden van meer dan 10 000 hecta- ren af aan Oongoleesohe klerikale kongre-gaties.Dat is al te klaarblijkelijk klerikale politiek voor kàpit&lîstïsfth- en eigenbelang. J. D. G. <bS»UAR- .-■jMir.t.-'.. Jii-HTSIi . TO L /> .-"ri» I I i I lll'll l 1 I l'iTIl Soclaal Ploitiek Ovarzlcht i)E STAAÏSBËGR00TING VOOR 1914 De Fransche Kamer is volop aan de be-handelingi van de staatsbegrooting voor 1914. Het algemeen verslag van de finan-cieele kommissie is nog niet gereed. Beslo-ten werd geen algemeene beschouwmgen te houden, onmiddellijk de diskussie over de "«.rbikelen te openen en den spreektijd van de leden te beperken tôt 15 minuten. Op deze wdjze werd met grooten spoed gewerkt, zoo zelfs, dat de begrootingskommissie op een gegeven oogenblik moest verzoeken de be-handeling te schorsen, aangezien de verdere rapporten over de afzonderlijke hoofdstuk-ken of artikelen nog niet konden wordeu overlegd. De algemeene rapporteur heeft zijn verslag uitgebracht. Buiten de bijzondere uit-gaven voor de verhoogde legerkosten en behalve de 232 millioen voor Marokko bestemd, zullen de uitgaven 5092 millioen frajiken be-dragen, de inkomsten 4789 millioen, zoo dat een tekort bestaat van 302 millioen. De. uit-gaven zijn sedert 1904 met 1500 millioea franken gestegen. De rapporteur vermetdt de oorzaken vau de stijgingen in deze volg-orde : da militaire wetten, de sociale her-vormingen,de algemeene prijsverhoogingen, de groote uitgaven voor oiiteigening van spoorwegen, de Marokko-expedities, en de uitbreiding van de andere diensten. De vaste militaire uitgaven zijn sedert 1904 met 553 milliôen franken'aangegroeid, waar van 163 wegens den verlengden diensttijd. Aan sociale maatregelên worden 234 raillioen méér besteed. De belastingen zijn tlians 919 millioen hooger dan toen. Het vermogen is sedert zwaarder belaet geworden met 210 millioen, het verb.ruifc van weeideartikelen met 205 millioen, noodzakelijke levenstoid-delen zijn met 156 millioen ontiast. TERUGGANG DIOR L AHDBÛ U WPRO-DUKïIE l.N VERGELÏ.JKIjS'G MET ANDERE LAN DEN. BelangWjke debatten zâjn in de Kamer ge-voerd geworden naar a-anleiding van de be-grooting van het la.ndbouwministerie. Onze partijgenoot Brenier toonde onweerlegbaar aaoi, dat de teruggang van de produktie in den Franschen landbouw de hoofdoorzaak uitmaakte van de heersehende krisis. Wel is waar levert de bebouwde oppervlakte groo-tere hceveelheden da.n vroeger, maar ver-geleken bij andere landen is het verschil vol-komen onvoldoende. De hektaar tarwe geeft in Frankrijk 1375 kilogram, ia Duitsehland 1920, in Engeland zelfs 2127 k.g. Een hektaar aardappelen : in Frankrijk 75, in Duitsehland 140 en in Engeland 160 gewicht. Het inkomen van de geheele bevolking zou, in geld uitgedrukt, met zesduizend millioen vermeerderd kunnen worden als d'opbrengst van den bodem in dezelfde evenredigheid als in andere landen verhoogd werti. Maar het mankeert aan de noodige arbeidskracht. De 4 millioen landarbeiders van 1862 zijn thans ingekrompen tôt 2.320.000. Het getal boeren met eigen bezit daalde, met 23 procent. De landbouwende bevolking, in 1848 nog 74 procent van het geheel, bedraa-gt nu niet meer dan de helft. De slechte loontoestanden dra-gen dragen de schuld van den trek naar de steden. En nu heeft de invoering vaji den verlengden kazernevdienst ailes nog veel erger gemaakt. Men moet althans trachten doo-r het moderniseeren van den landbouw deze nadeelen uit te wisschen. De regeering moet de pogingen hiertoe aanmoedigen, het welzijn an de groote meerderheid der bevolking in stad en la.nd is er mee gemoeid. GEZEL COMPERE - MOREL SPREEKT OVER DEN TOESTAND DER KLEINE R0EREN-EIGENA A H S. Onze partijgenoot C'ompère-Morel, die in deze zaken een groot gezag geniet, heeft eene merkwaardige rede gehouden.Hij toonde dat de waarde van het Fra-nsche grond-bezit in de laatste 30 jaar sterk is gedaald. Vooral de kleine boeren worden gevoelig getrofîen. Ook gaan de kleine bezitters in aantal terug, terwàjl de eigenaren van meer dan 10 hektaren zich handhaven. Compère-Morel wendde zich verder tegen de voorstel-ling. dat de socialisten, wanneer hun de po-litieke macht ten deel valt, plotseling de geheele aarde zouden willen socialiseeren. Het is een ekonomische vraag, welke be-drijven in handen van de gemeenschap zullen worden gebracht, en welke nog niet. Het financieele,industrieele en agrarische groot-bedrijf is voor ovornéming door de gemeenschap rijp geworden. Wij handelen niet na^ir een abstraite theorie, na<ir een buiten de werkelijkheid gehouden leerstuk, wij maken hervormingen welke het angemeen bëlaong voorschrijft. De ontwikkeling in de richting van grootbedrijf gaat voort en zal door ons stelselmatig worden bevorderd. Maar dit wil niet zeggen, dat wij de kleine boeren onmiddellijk met geweld zullen dwingeu hun bezit af te staan. De groote produktiemid-delen, ook die in het landbouwbedrijf en andere, voor dat bedrijf van groot gewicht, zullen wij onteigenen : de spoorwegen, de fabrieken van Jandbouwprodukten, enz. En als de boeren dan zien, dat het landbouw-berlrijf, op grooten voet ingericht, met een minimum van inspanning een maximum vau produkteu kan op'everen, zullen zij van zelfi tôt samenwerking overgaan, zullen zij de ge-heehtbeid aan hun partiknlier eigendoin af-ie.ggen...»ZWITSERL &m EENE GEMEENTE, D.1È H ARE WEKK-LIEDEN VERPÏiCar GESYNDIKEERDt TE ZIJN. De sociaJistische gemeeoteraad te Ohauxi de fonds in Zwitserland heeft het lidmaat-schap van de vakvereeniging voor de ge-meentewerklieden verplichtend gesteld. Het betrokken provinciale bestuur — d»1 ra«*d van het kanton Neufsshatel — weiger-de deze verordening goed te keuren. Dezei weigering was gegrond op de overweging- dat het voor&chrift in strijd zou verkeerën met1 de grondwet van den Bond die aile Zwit-: sers gelijk voor de wet verklaart, en met de, wet op het vereenigingsrecht, volgens welke; niet alleen ieder het recht heeft tôt een; vereeniging te behoorèn, maar ook tôt eeai vereenigiag niet te behooren. Van burgerîijk demokratisch standpunt is' het in deze bezwaren vervatte betoog teni gunste van de vrijheid van airbeid zeker vol-! konien verdedigbaar. Alleen bewijst het dat. men in dé arbeidersbeweging niet steedsi naar de eischen van de burgerlijke demo-« kratie kan handelen. Voor zoover de eerbiediging van de zoo^ gezegde vrijheid van arbeid in die eischen is begrepen, zijn 'ze zelfs met het arbeiders-' belang volkomën onvereenigbaar. Dat de geûrganiseerde arbeiders het recht) ffiijctsii hebben h«t, werk en met oageorga-i aiseerden te weïget'éB, Word tha-ns in de» geheele arbeiderswerôld erkend. Of 'ook' de ger&ëenteb'esturen het rechtt hebben de verpliehting \an organisatïe; voor haar wei'kpersoneel in te voeren, ia een vraag cfie' ni'et zorider meer" te beant-> woorden vaît. Onze leidende overwegings is het arbeidersbelàng in den ruimsten zin. De omstandigheden lafcen zich denken: dat een zooda-nige bepaling dit belang meer! zou schaden' dàn baten. Om dit te beoordeelen, zou kennis noodig zijn van de plaatselijke gesteldheid : de; ontwikkeling vau het vereenigingsleven, de"i verhouding va-n de gemeentewe'rkliedënver-1 eenigingeri tôt de gemeentebesturen en hunfi plaats in de gemeentelijke huishouding,enz.; Natuurlijk zou het niet aangaan de werk-f liedeu, voor te schrijven lid te worden vaiij een organisa® van een bepaalde kleur oô richting. Doch dit is ook blijkbaar in Ohaujc; de fonds niet de bedoeling. Men mag aannemen dat onze partijgenooten, die de meerderheid in den Raad bezit-l teji,_ geen dwang of bevoorrechting hebbea| gewild, en door hun opvatting van het al-i gemeene arbeidersbelang zijn geleid. De gemeenteraad heeft hooger beroep opj den Bondsraad, wieus uitspraak met be^ langstelling- wordt at'gewacht. ZWËBEII1 DE K1EZIN G SPERIODE IN VOLLENl GANG. — DE ZWEEDSGHE PERS KEURT ERIEi OPENBARING A LSI ONGEOORLOOFD MIDDEL A F. Maandag zijn er in heel het'iand nagenoegi honderd vergaderingen gehouden, meestJ van de rechterzijde. De liberlile.ki,esvereonigiug te Stockholm, zegt in een manifest : De strijd gàat nu tus-schen 's lands verdediging en het parlemen-i tarisme aan den eenen kant en 's lands ver-' dediging met verlies van het parlementaris-, me aan den anderen. De Zweedsche Perse!ub hee.ft in een be-! sluit haar afkeuring uitgesproken over het! gebruik, dat de conservatieve Nya Dagligtl Allehanda van een particulieren grief heeftj gemaakt. Een zoodanig zedeiijk ongeoor-1 loofd strijdmiddel, jzeyj het besluit, zou het'1 openbare leven vergiftigen en het aan zien-' van de pers .veyla.gen. mm w mnELmi® EENE S'FAKING BEDWONGEN OP ZIJN «OTHA'S In Nieu .v-Zeeland is een staking bedwon-gen met middelen, die-op de Zuid-Afrikaan-i sche gelijken, maar met een verschil. Er was te Auckland, te Wellington en in andere ha-vens een .staking van bootwerkers. Ze heeft, GG dagen geduiu'd. Evenais in Zuid-Afrika. kwamen.de boeren, "dië door het gémis aan; transport gevoelig getroffen werden, de, regeering te hulp, maar vriiwilKg. In dnei dagen tijds boden zich 1600 boeren aan om! te Auckland als Lsrecten politie dienst tei doen, en 1500 te Wellington ; in andere ha-, vens in geringer aantad. Onder hun bescherming ginge.n arbeiders van het jand aan het' laden en lossen. Deze vonnden eigen vak-, vereenigingen en verdienden gi-of geld. Ï5r waren er die een weekloon badden van £ 7,j tegen de 20 iot 30 shilling die zij op het lanâ

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods