Vooruit: socialistisch dagblad

1051 1
18 November 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 18 November. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 31 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/jq0sq8rn8g/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

VOORUIT Srgaan dep Belgische Wepkliedenpctrhj* — Verschjjti&nde af/e dagen. Dnsfcster-Uitgeefnteî fàm: Maaîschappij H ET L!Giî besîuurde? » P. DE VIS CH. Ledîbe^-Oont . REDACTIE . . ADMINISTRATÏE HOOGPQORT. 29, GEM? ABONNEMENTSPRU3 BELQ1E Orie maanden. . . , . fr 3.2S Zes maanden » » . » . fr. 6 50 Een jaar ....... fr. 12.50 Mea abonneert rich op aile postburctl** DEN VREEMDE Orie maanden IdogeiljlM verxonden). ..... fr. Bekendmakingen BIJT0EG8EL tôt de VERORDENING betreffende het reisverfeeer (verordenings-blad d. 5, bîadz. 56). Tôt A : Algemeene bepalingen : Iedere bijvoeging of wijziging, die door do reizigers zelf op de reispassen geschiedt, 13 gtrafbaar. Tôt B: Bijzondere bepalingen: a) Het reisverkeer van nit Gant, zonder reispas, is toegelaten tôt a,an do volgende stations : t Vierweegsche (Wondelgem) — Meule-stede (einde van lijn 6) — Slootendriesch-Lourdes — de Zwaaa — Desfceibergen (buurt-poorweg) — Heusdea (buurtspoorweg) — Melie (einde van lijn 10) — Meirelbeke (kerk) — St-Denijs-Westrem (Staatsspoor-weg). t> b) Het reisverkeer van ait Oudenaarde lond'er reispas is toegelaten tôt aan de voîgende stations : « Eine (spoorweg), Eename (spoorweg), Mater(buurtspoorweg),Etilchov&(spoo>"weg), Petegem (spoorweg), Ooike Trompet (buurt-spoorweg.)»o) Yoor het geheele Leisverkeef is het g«-bied der gemeenten Gent,Gentbrugge,Lede- mnsxnwr* txnrtmi 'm m ,.f « ,'WMl! berg en St-Amandsberg altijd te beschou-wen als EEN piaats (Groot Gent). d) De bevoegdheid der ingerichte hulppas-bureelen wordt bepaald ,als volgt: Het Hulppasbureel te Loochristl vaardigt reispassen uit voor de gemeenten : Loochris-ti. Oostakker, Desteldonk, Mendonk en Zaf-felare.Het Hulppasbureel te Wetteren vaardigt reispassen uit voor de gemeenten : Balegem Borsbeke, Burst, Elene, Essche, Godveer-degem, Grootenberge, Gijzenzele, Sint-Lie-vens-Houthem, Hillegem, Herzele, Hundel-gem, Landskouter, Leeuwergem, Oomber-gen, Oosterzele, Sottegem, Strijpen, Velze-ke, Ruddershove. Hetllulppasbureel te Wetteren vaardigt reispassen uit voor de gemeenten :Wetteren Wichelen, Schellebelle, Laarne, Kalken, Overmeire, Uitbergen, Cherskamp, Masse-men, Smetlede, Wanzele, Impe. Het Hulppasbureel te Ronse vaardigt reispassen uit voor de gemeenten : Ronse. Amou gies, Orroir, Zulzeke, Berchem, Waarmaar-de, Karemont, Ruien en Rozenaken. Het Hulppasbureel te Temsche vaardigt reispassen uit voor de gemeenten Temsche Elversele, Tielrode. e) Het mededragen Tan gesehriften, han-dclspapiercn, catalogussen is alleenlijk toegelaten na voorafgaand onderzoek door een militair postkeuringsbureel. Het Nationaal Hulp- en voedingskomiteit ïn een vorig artikel(l) zegden wij dat het Provintiaal iVomiteit der provintie Oost-Vlaanderen van het Nationaal Komiteit I 87.457 kleedingstukken had ontvangen ter [ * larde vau .14.873 fr., die in Gent en om-| ikieken door de zorgen der Dekenijen wei-I jeu uitgedeoid. Ziehier uit wat d&za klee-[ dihgstîikken bestonden : Voor mannen : 1500 werkkostumen ; ÎOCO hemden; 1000 onderbroeken ; 1000 flanellen ondervesten ; 3000 paar kousen ; 1000 paar kloefen ; 250 paar nieuwe bottienen ; 750 paar gebruikte bottienen, totaal G500 stuks. Voor vrouwen : 2000 bloezen; 1500 rokken; 3750 onderrokkea ; 2000 lijvekens, 1500 paar kousen ; 1000 paar kloefen ; 250 paar nieuwe bottienen ; 750 paar gebruikte bottienen ; totaal : 12.750 stuks. Voor meisjes : 2^00 kleedjes; £000 lijvekens; 2C00 hemden; 1120 paar kloefen; 380 paar galoohen ; 127 paar galochen-bottie-nen ; totaal : 7604 stuks. Voor jongens: 1800 volledige kostumen ; 200 jerseys-kostumen ; 2000 hemden; 8000 paar kousentotaal : 7000 stuks. Voor kinderen : 600 kindskorven. Het lokaalkomiteit van Dendermonde be-kwa-m rechtstreeks van het National Komiteit, in den loop der ma,and mei, 2000 me-ters geweefsels voor 400 paar beddelakens; 2000 matrassenzeildoek voor 500 paljassen ; voor mannen : 600 velouren kostum&n ; 500 onderbroeken ; 500 gilets de chasse ; 400 hemden ; 500 paar schoenen ; voor vrouwen : 600 voorschoten ; 500 bloezen ; 500 rokken ; 100 sjaals ; 500 paar kousen ; 500 hemden ; 600 paar schoenen ; 400 broeken ; voor jon-geas : 400 vareuzen. Deze zendingen ver-j tegenwoordigden eene waarde \a.n 39,950-80 i frank. Daarbij liet het Provintiaal Komiteit van tijne reserven komen : Te Baesrode : 20 paar beddelaikeos, eener waarde van 126 fr. ; te Denderbelle : 25 paar beddelakens; 12 paljassen; 10 paar schoenen; totale waarde: 244.94 fr. ; te Zele, 50 paar beddel«Ckens en 50 paljassen, waarde: I 471 fr. Wat de Hulpkomiteiten voor Hofbouwers I en kleine handelaars aangaat, in Maart ge-Bticht, zagen ze de kliënten z66 talrijk toe-Btrooœen, dat het krediet hetwelke hun was verleend g worden weldra voor 't grootsûe gedeelte werd opgeslorpt. RE BIJSTAND Da driemaandelijksche verslagen van <îe ifgevaardigden der Regionale Komiteiten geven een volledig gedacht over den bij-stand die de bevolkingen bij de hulporga-nismen vor.den door het Nationaal Komi-I '-it gesticht. Vooral wordt de hulp aan de I bevolking der ongelukkige stad Dender-Konde herinnerd. "engevolge der oorlogsgebeurtenissen die ue vernieiing dezer stad met z-ich voerden, ra,d de stad geene schuilplaatsen meer voor I «0 bewonera die, de zondvioed voorbij, de I Puinen herbevolkt hadden. De levensvoor-waarden, zoo op gezondheids- als op zede-I ik gebied, waren betreurensv/aai'iiig en I ^et spoed moost- de toestand hersteld vror-den.Het Provintiaal Komiteit besbeedde aan I '-st werk een eerste krediet van 60,000 fr. | vertrouwda de uitvoering der werken toe den onderneraer M'. René Van Herrft-I '' ten einde aan de dakloozen het I "oodzakelijke schuiloord te bexorgen. «Vooiujt# 10 No- M. Van Herreweghe schrijft hieromtrent in een verslag, dat hij op 30 iuni aan het Bureel van het Komiteit zond: < De werken werden op M april laatst aangevat. Het bedrag der loonen aan werk-lieden van Dendermonde betaald en op 27 juni opgehouden, beloopt 10,526,10 fr., waarvan 8,292 fr. voor het Hulpkomiteit an 2,234,10 fr. voor rekening der stad. Het getal gebruikte werklieden verschilde tusschen 50 en 200. De eenvormige loonen zijn van 2 fr. voor de helpers, 3 fr. voor de stielmannen, 4 fr. voor de meestergasten. Do arbeidsduur: 10 uren daags. De handenarbeid is verdeeld in twee ploegen van drie dagen. Op datum van heden zijn 140 schuilplaat-sen volledig overgebracht. Deze 140 schuii-plaatsen zijn door 140 families genomen, on-geveor 700 personen omvattende. De hand komt aan 21 nieuwe schuilplaat-sen geslagen te worden, in afdak gebouwd in het t materieel-dépôt » te Dendermonde-Grembergen (B.-M. 61), alsook aan 8 nieuwe schuilplaatsen aan het t gelijk-vloers » van het (B.-M. S5), « dépôt van paardentuig ». Deze 29 nieuwe schuildaken zullen einde Jvli geëindigd zijn ; de middelbare kosten zullen bsneden de 600 fr. zijn. Dit zal ons een totaal van 140 + 29 = 169 schuilplaatsen geven. Ik wacht nog onderrichtingen voor den heropbouw van 12 huizen aan het « Kwar-tierken », eigondommen van het Weldadig-heidsbureel, aan den prijs van omtrent 12,000 fr., en de machtiging van over het Militair Gebouw n. 4 (gewezen woning van den kapitein van den dépôt van 't 2e Tinia) te beschikken, dat met zeer weinig kosten (min dan 500 fr.) twee schoone woningen voor personen der burgerij zal leveren. Ik: zet mijne opzoekingen voort en hoop tôt het cijfer van 200 woningen te komen, dat wij in gemeen overleg voorloopig bij het begin der verrichtingen hadden bepaald. Ik meen als volgt de gedane en voor de 200 woningen te verrichten begrootingmit-gave te mogen schatten: 140 afgewerkte woningen (±) fr. 36,238,18 29 woningon in aanbouw fr. 19,400,00 12 woningen van het Weldadig- heidsbureel (heropbouw) fr. 12,000,00 2 woningen aan het (B.-M. 4^ fr. 500,00 19 te vinden woningen (max.) fr. 19,000,00 Algemeene kosten en materiaal (na verwezenlijking) fr. 2,861,84 Hetzij een totaal van fr 90,000,00 Tôt daar Met verslag van M. Van Herreweghe voor wat de woningkwestie te Dendermonde aangaat. Alleen nog dit: « De verandering der militaire gebouwen, — die de duitsche overheid heeft willen afstaan aan het Provintiaal Komiteit om ze te gebruiken, — gebeurde met opmerkenswaardigen spoed en, dank aan do voltrokken werken, vonden meer dan duizend personen een gezond, ruim en goad verlucht verbliji. Het is een onderstands-werk waarvan het Bureel van het Provintiaal Komiteit gelukkig is, het tôt een goed einde te hebben gebracht. > DE ONDERSTAND AAN DE NÛQDLIJDENDE WERKLQQZEN. Het Provintiaal Komiteit, gel as t met de regels voor te schrijven die door de regionale Komiteiten te volgen zijn, is niet minder in moeilykheden geweest dan deze laatsten. Een eersle règlement, door MM. Mecho-lKpok an ,V arleit gexeftd innavol«a. de bazissen door het Nationaal Komiteit genomen, werd eerst aangenomen. Buitengewoon vrijgevend, verleende dit règlement de volledige «verkloozenhulp aan elken persoon boven de 16 jaar, gedeelfcelijke of volledige werkloosheid, zonder zich te be-kommeron over de samenstelling der gezin-nen in dewelke zij leefden. Men L jschouwde elke werklooze afzonderlijk en stelde zijnen staat van noodwendigheid vast, zonder rekening te houden der bronnen van het gezin tôt hetwelke hij belioorde. Maar spoedig scheen dit règlement ontoo-passelijk. Van den eenen kant waren de sommen waarover het Provintiaal-Komiteit beschikte onvoldoende om in de noodzake-lijkheden te voorzien, en van den anderen kant lieten de schikkingen onrechtvaardig-heden toe, die ten rechte de mistevredenheid der behoeftigen uitlokte. In deze voorwaarden moest het Provintiaal Komiteit van Hulp en Voediag afzien van het in voego stellen der beslissingen, en op voorstel van M. Beckers, afgevaardigde van het Nationaal Komiteit, machtigde het de Regionale Komiteiten voorloopig de sommen te verdeelen, die hen waren overge-maakt om de werkeloozen ter hulp te komen, niet volgens de opgemaakte fiohen, maar volgens de wezenlijke noodwendig-heden der belangheb'oenden. Het verzocht terzelvertijd de bijzondera kommissie, de herziening van het règlement ter studie te leggen en op 1 Juni uet deze hare nieuwe beslissingen kennen, die van aard schenen om een einde te stellen aan d» gemelde mis-bruiken en eene aanzienlijke vermindering van toa te kennen hulp toelatende, waar-door ze in overeenkomst kwamen met de toegestane bronnen. Het barema der noodwendigheden werd met 1 fr. verminderd. De ki,nderen-werkloo-zen, met hunne ouders earuenwonende, in piaats van afzonderlijk beschouwd te worden, moesten, voor de vastetelling van het noodige, in het gezin waarvan zij deel ma-ken, omvat worden. Het loon moest, daarenboven, aanzien worden als eene gemeenschappelijko bron van inkomen voor het gansche gezin en in de toepassing van den noodbehoevenden toestand van hetzelfde in rekening komen. Ten slotte, op vraag van het meerendeel der lokale komiteiten, *verd voorgesteld dat de onderstand per gezin zou betaald worden en in princiep aan den vader der familie zou overgemaakt worden. Het nieuwe règlement, door het Bureel aangenomen, verscheen op 25 Juni, om, van zoodra do kontrool der fichen zou gedaan zijn, in voege te treden. Van zoodra de herziening over het geheel van eenige streken zou gedaan zijn, zal het bevel tôt toepassing van het règlement uit-gevaardigd worden. In het eerstkomend verslag zullen hierom-trent uitslagen over de toepassing van dote reglementen kunnen gegoven worden. DE HULP AAN DE KANTWEIUiSTERS. In den loop der maand Maart werd door het Nationaal Komiteit een lichaam gesticht, dat ten doel had de noodlijdende kantwerksters ter hulp te komen. De kant-werksters zouden minstens een loon van S fr. per week verzekerd zijn. Tôt 30 Juni ontvingen voîgende Onder-Ivomiteiten Aalst, 60.000 fr. ; Audenaarde, 6,000 fr. ; Gent, 33,000 fr. ; Geeraardsbergen, 31,000 fr. ; Herzele, 56,000 fr. 5 Lokeren, 12,500 fr. ; St-Nikolaas, 100 fr. ; Sotteghein, 30,500 fr. ; Dendermonde, 83,000 fr. DE HULP AAN HET WERK DER KïNDSHEID. Dezo afdeeling heeft voor doel: 1. te be-schermen en geldelijk ter hulp te komen de werken die zich met het onderhoud, het on-derwijs en de opvoeding der kinderen bezig houden en wiens bronnen onvoldoende zijn of wiens noodwendigheden verhoogd zijn tengevolge van den oorlog; 2. toelagen te verleenen aan de werken die ten gevolge van dezen toeetand geschapsn werden en niet kunnen bestaan alleenlijk met de toelagen hen door private liefdadige giften geschonken ; 3. aan het onderhoud te helpen der kinderen als oorlogsweezen aanzien, het-zij door hen in gesubsidieerde gestichten te plaatsen, hetzij door hunne ouders of voed-eters te subsidieeren. Het is noodig te doen opmerkcsn, dat door « oorlogsweezen » men de kinderen moet aanzien wier familie ver-dwenen, ontredderd is of zich, tengevolge van den oorlog, in do onmogelijkheid be-vindt in hun onderhoud of hunne opvoeding te voorzien. Aile Dinsdagen houdt het Komiteit sit-ting in het lokaal van het Weldadigheids-bureel te Gent, in dewelke de gedane vra-gen onderzocht worden. Tijdens de eerste drie maanden van werk-zaamheid werden 95 vragen gedaan en onderzocht; 14 moesten verworpen worden. Op 1 Juni werd voor de maand Mei aan verschillende werken eene globale som van 4,800 fr. betaald; aan bijzonderen eene globale som van 132 fr. Voor do maand Juni is dit cijfer wederkeerig 4,950 fr. en 322 fr. ; voor de maand Juli zal het ointrent 6,000 fr. zijn voor de werken en 500 fr. voor de bijzonderen.Het verslag, dat onderteekend is door de heeren : Arthur Ligy, sekretaria; Jo-cques Feyerick, schatbewaarder ; Jan de Hemp-tinne en Constant Heyndèrickx, onder-voorzittera, sluit met de woorden: t Nooit zullen wij aan de vertegenwoordiger» der -jadeluioedifiâ. n&tics* di® het nwaeliik maakr . ten deze werken te stichten en ze met hunne aaahoudende bescherming dekken, genoeg onze blijken van erkentelijkheid kunnen betoonen, die gelijk staan met de onverge-telijke diensten di9 ze bewezen. > Over de verslagen der regionale komiteiten komen we in een voigend artikel terug. R. V. IN MEMORIAM Jan Coucke en MARTELAARS VAN HET GERECHT deu l(i November 1860. Dinsdag 1.1. was het 55 jaar gelden dat twee brave Vlaamsche huisvaders, op wier gedrag nooit iets te zeggen viel.J'an Coucke en Pieter Goethals, onthoofd werden te Charleroi, omdat zij gecn Fraasch keuden. Zij werden beticht van moord, gepLeegd bij de weduwe Dubois, van Douillet, den 23 Maart 1860. De zaak werd onderzocht door rechter Aulit, van Charleroi. Hij verstond geen Vlaamsch, de betichten geen Fransch. Een Duitsch-Luxemburg&r geudarm dieude voor taalman. Deze kon niet eens behoorlijk Fransch sprek&n, en het Vlaamsch, dat hij heette te kennen. had hij geleerd met zes maanden in garnizosn te liggen in Antwer-pe. Coucke en Goethals werden voor het Atisisenhof van Bergen verzonden, en hoe kon het anders, daar de onderzoeksrechter hen niet, of geheel verkeerd verstaan had. Van de drie rechters en de twaalf gezwoor-nen van het Assisenhof, verstond er niet ééo een woord Vlaamsch. De betichten kregen elk eenen advocaat, maar die 00k keniden geen Vlaamsch : de taalman moest alweer dienst doen, en wat voor een taalman ! De.betichten kregen zielfs geene schrifte-lijke vertaling der akte van beschuldiging, zoodat ze niet eens weten konden waar de beschuldiging op steunde, bijgevolg hunne verdediging niet konden voorbereiden. Zij werden ter dood verwezen, omdat zij. arme onwetende Vlamicgen, geen Fransch verstonden, en hunne geleende, vetbetaalde rechters geen > laamsch kenden ! Couate en Goethals werden onthoofd te Charleroi, heden 55 jaren rreleden, den 16 November 1860. Zij waren onschuldig? De moord was ge-pleegd door de gebroeders .»ugust en Jozef Leclereq, hunnen 00m Frans Hubinon, ter-wijl een vierde, Leopold Rabet op uitkijk stond. Die vier kerels maakten deel uit van de Zwarbe Bende, eene bende Waalsche schurken, die allen gevsuigen genomen werden in April 1861. De vier schurken hebben bekend dat zij, en zij alleen, de plegers waren der moord van Couillet. Niettegenstaacde die herhaal-de bekentenissen, heeft men het prooes van Coucke en Goethals niet willen herzien, en blijven hunne namen en die hunner kinderen en kleinkinderen teschandvlekt I Die eerherstelling moet gebeuren. die kinderen en kleinkinderen hebben recht op eenen eerlijken naam, de arme slachtoffers roepen daarom van uit hun graf. Sedert 1894, is die eerherstelling sjerechtelijk mo-gelijk, en wij, moeten ze eischen. De tijden zijn moeilijk, wij moeten het einde van den oorlog afwachten maar dan doe iedereen wat hij kan, en wij zullen, wij moeten ze bekomen die EERHERSTELLING VAN JAN COUCKE en PIETER GOETHALS Martelaars van het Gereeht, den 16 November 1860. L. Delpire. Het doodflnd' AIKolisme Wij hoeven ons het hoofd niet meer te breken met de vraag op welke wijze het menschdorn zal ten onder gaan... Gaan wij verder den weg op dien wij ingeslagen hebben, dan is het zeker dat de wereld noch door het vuur, noch door het water, maar door het alkolisme zal vergaan I Het alkolisme doodt het menschdom lang-zaam, maar des te zekerder, en in sommige streken is de plaag veel, veel verder en die-per uitgebreid dan zelfs de < alarmisten » denken en zeggen. De fransche geneesheer Brunon, die zich bijzonderlijk met de omstreken van Rouaan heeft bezig gehouden, heeft onlangs nog een verslag ingediend 'dat hij gesloten heeft met de volgende woorden, die over de heele wereld, aan aile hoeken van aile straten zouden moeten uitgeplakt worden: Indien er geene païen en perken ge&téld worden aan het drankmisbruik van groot en Jclein, zvj-len handel en nijverheid binnen een bepaal-den tijd in het grootste gevaar voor volle-digen ondergang staan! Sedert eenigen tijd heeft men in onze acholen gekleurde platen uitgehangen waar-op men, naast deze van den geionden menack. lichaamsdeelaa afxebseld ziat yan den dronkaard, en er zijn kinders met een ontwikkeld begrip, die huiveren als iij sien welke verwoestingen er door den drank op die lichaamsdeelen aangericht zijn. Voor den verfctandigen mensch toonen die platen ten duidelijkste dat het menschelijk lichaam op de verschriklcelijkste wijze ver-woesfc wordt door den alkool niet alleen, maar dat de aan den drank verslaafde jon-geling, zoowel aïs de volwassen man en vrouw, zich langzaam laat vervallen en be-neden het redeloos dier gaat staan. Een andere fransche geneesheer, die zich in het "bijzonder met de drankpest heeft bezig gehouden, de heer Legendre, is op hot gedacht gekomen om eene zoo kort mogehjk samengevatte « verwittiging tegen het drankmisbruik », eene t dringende waar-schuwing » op te stellen, die hij uitgehangen heeft in al de zalen van het ho'pitaal Tenon. Het affiche is door de pers, in dagbladen, in brochuren en in boeken heel Frankrijk door verspreid geraakt, het maakt diepen indruk op den verstandigen lezer, en om te voldoen aan het verzoek van den edelmoe-digen schrijver, laten wij het letterlijk ver-taald volgen, in de hoop dat aile bladen hetzelfde zullen doen: De meeste ziekten die men in de hetpi-talen ta bestrijden krijgt, zijn veroorzaakt, of verergerd door den drank. Aile alkolischo dranken iri,jn gevaarlijk, maar de gevaarlijkste zijn deie die bereia worden met gelijk welk plantensap. De alkolische dranken zijn dan nog ge-vaarlijker als zij gedronken worden « op de nuohtere maag» of tus&chen de maaltijden. Als men aile dagen drinkt, vergiftigt men zij ne maag en geraakt men aan den drank verslaafd, zelfs zonder ooit dronken te zijn geweest. De alkool is een vergif dat onvermijdelijk de bijzonderste organèn van ons lichaam moet verzwakken : onze maag, lever, nieren, hart, bloed en hersenen. De alkool hitst het menschelijk lichaam bedriegeliik op, om het te verzwakken in piaats van het te versterken, zooals men meent en zegt om zich zelven en de anderen te bedriegen. Het is volstrekt onwaar dat de alkool1 voedende bestanddeelen bevat en weldra doet hij den drinker tôt zelfs allen smaak van het beste voedsel heelemaal verlie7ren, waarbij hij 00k zijn teringsvermogen inboet. Als men drinkt, wil men aile dagen meer drinken en zoo stelt men zich bloo aan aile ziekten, die moeilijker om genezen zijn naar-mate men meer gedronken heeft, naarmate dat men de bovengeno&mde organen door den alkool verzwakt heeft. De alkool werkt vooral verwoestond op de longen, zoodat de zieken die in on» hos-pitaal terug komen, voor de groote meer-derheid aangedaan zijn van de verschrikke-lijka tering, eene plaag waarvan de weten-schap hen onmogelijk nog kan genezen in da meeste gevallen. De menschen die door den drank verzwakt, ziekelijk geworden zijn, krijgen door den band zwakke, inisvormde kinders, die misdeeld zijn van verstandelijke vermogena en die opgroeien tôt waanzinnigen, als zij niet voorlijdig sterven aa.n de eene of de andere ziekte, waarvan de stuipen het eer-sto verschijnsel zijn ! Rond den Oorlog OufihaidskuniiSge vosisileii Van tijd tôt tijd hoort men van antieke vondsten, die bij het aanleggen van Ioopgrar-ven zijn gedaan. De «Praehistorisohe Zeit-Bchrift» heeft reeds bijzonderheden gemeîol over de ontdekking van een Romeinsch kamp in da buurt van Arency bij Laon, en van overblijfselen uit dsn Uallischen oorlog. De «Umschau» vertelt nog van andere vondsten. Tussehen llijssel en Atrecht heeft men eigenaardige gangen in het losse kalk-steen gebied gevonden, die blijkbaar uit voorhistorischen tijd afkomstig zijn. Ten Oosten van Soissons bij Bucydeling heeft men een oud soldatengraf ontdekt. De groeve, waarvan de grond uit kiezel bestond was met dicht naast elkander geplante knup-pels omgeven. De lijken droegen arm- on hailsringen van brons. Men vond 00k aarde-werk in dit graf. Aan wapens vond men dris puntige eindstukken van ijzeren speren. Tien schedels haalde men uit het graf te voorschijn. Men vermoedt, dat rïj uit de Galisohe periode van de vijfde en vierde eeuw voor Christus dagteekenen. De archaelogische opgravingen bij Bucy le long hebben met wetenschappelijke nauwgezetheid piaats ge-, vonden en duurclen van begin Februari tôt half April. Verschillende belangweàkende vondsten zijn 00k reeds uit het Oosten gemelch In de buurt van Mlawa heeft men begraafplaat-sen gevonden uit den Romeinschen keizer-tijd. Daar vond men 00k een uit de tweeda eeuw na Christus dagteekenende munt van Sabina, de vrouw van keïzer Hadiianus. DENKT STSEDS AAN HET WiNNEN VAN NIEUWE LEZERS VOOR HET BLAD «VOORUIT » 31 saar -- N. 321 Pnjs pot nommai : tooi Belgiè 3 oentiemen, tooi des Vroomda 5 eentiemen Telstoon t Retfaciie 247 * Admïnisf ratio 2845 Oondsrdan 18 NOVEMBER 1915

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods