Vooruit: socialistisch dagblad

166 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 14 May. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 22 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/n58cf9kf79/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

sssasa KSSES ttWtiaihl—rrMi Orgaan der Belgische Werklledenpartlj - Verschijnende alle dagen EoropsGje Ooit Wsst-flaaiHisrai in in Frankrijk it Duitsche bron. GROOT HOOFDKWARTIER, ia Mei (Off). Westelijk oorlogsterrein : Langs de slagfronten bleef het kampen beperkt tot nipe plaatselijke, afzonderlijke geveenten. Ten noor* en van Kemmel en langs den zuidelijken oever der "ie viel de vijand ons na geweldige beschieting door ne artillerie aan. Op verscheidene plaatsen rukte hij "Toor sterke verkenningstochten. Ten noorden van emmel, in een gevecht van man tegen man, brachten ï den vijandelijken aanval in onze lijnen tot misluk«. Voor het overige kwamen zijne stormtroepen s onder ons vuur uiteenloopen. Langs den westejken oever der Avre ontwikkelden zich uit een door m ondernomen optocht ten zuidwesten van Mailly eftige gevechten, na dewelke wij meer dan 30 ge vannen meenamen. Tusschen de Avre en de Oise haden er hier en daar gevechten plaats tusschen de verningstroepen. Lang» de andere frontafdeelingen 'ets bijzonders In den luchtkamp werden er gedurende de twee te dagen 19 vijandelijke vliegmachienen naar omg geschoten." Van deze machienen werden er ia neerschoten door 't jachteskader dat vroeger aangevoerd erd door ritmeester vrijheer y,. Richthofen. Luitnant ów.-nhardt behaalde zijne üdSren aieoverwinning in e luchti *>e Eerste Generaaikwartiernieester. LUDENDORFP. it Engelsche bron. LONDEN. 10 Mei. —Officieel: Bij het boech van Teluy benoorden Albert is een plaatselijk gevecht ge- erd. Behalve vijandelijke arülleiiebedri|vigheid op chillende punten, vooral in het vak van Vimy en obecq en bezuiden Dickebuseh is er niets meer te ' «1. öi .oriog lassslïs» Itilli m It Italiaansche bron. ROME, 10 Mei. — Officieel: Aan het hede berg"it" waren patroeljes in touw en wisselde het gesebutur , vooral bij den Adamello, op de noordelijke heigen van den Altistimo. In het oostvak der hoogde van Asiago, in het dal van de Brenta en bij den 4 van den Piave hebben wij wagenkolonnes en en op marssh getroffen. OP ZEE De aanval ep Oostende ISTERDAM, 12 Mei. — Reuter meldt nog over laatsten aanval op Oostende, dat hij evenals de ge door Kommodore Lyness geleid werd. Het weer .tot i.a5 uur overtrokken; een kwartunrs eer de iser ce Vindictive» den ingang der haven bereikte, het uitmuntend. Dan vormde er zich een nevel en t naar de kust, zoodat het uitzicht op drie tot vierderd yards beperkt werd, wat de operaties zeer bedijkte. De «Vindictive» moest 20 minuten kruisen «ij de haveninvaart vond, waarbij het vijandelijk f verliezen berokkende. Om a.ao uur bevond zich kruiser dicht bij de pier. dan begon de helscbe P. De kapitein voerde het schip in t kanaal en liet den achtersteven op de pier loopeo. Als da «Vin- Drviêler-Üitffeéfster Sam. M. HET LICHT, Best.! P. De. Vüeh, ledeberg Gtnk, Red.-Adm.': Hooffpoort S9, GenU dictive» op grond vastzat liet de kapitein de bemanning in bereldliggende motorbooten gaan. De Duitschen boden alles op om hun het ontkomen te verhinderen; een regen van granaten viel op de motorbooten. Een ervan bereikte om 3,15 ure vroeg het Glacis met admiraal Keyer aan boord en zette twee luitenants en 38 man af. De zeelieden aan boord van de «Vindictive» waren vrijwilligers der Doverpatroei jes. Kommodore Lyness zegde in zijn bericht dat de vijand den terugtocht niet bemoeilijkte. Twee motorbooten waren aangewezen om op de pier torpédos af te vuren. De nevel verhinderde de werken der vliegtuigen. Eenigen tijd waren zelff de schijnwerpers onzichtbaar maar toen de « Vindictive » aankwam klaarde het weer op, daarop begon de aanval opnieuw. De geheele bemanning bestond uit 5a officieren en manschappen, waarvan drie officieren en 40 man gered werden. Lyness zegde dat geen Duitsch schip de haven van Oostende waagde te verlaten om de door de motorbooten gedekte Britsche oorlogsschepen aan te vallen. Het vuur uit de havenbatterijen was zoo heftig, dat 300 granaten dicht bij de twee motorbooten neervielen, zonde echter te treffen of verliezen te veroorzaken. Vliegers hebben waargenomen dat de «Vindictive» 150 tot 200 yards binnen de pier ligt. Er werd geene poging ondernomen om manschappen te landen. Op de pier waren geene Duitschers te zien. (Wij verwijzen ertegenover naar de Duitsche berichten en de herhaalde vaststelling van den staatssekretaris van 't Rijksmarineambt admiraal v. Capelle in den Rijksdag, dat de aVindictive» buiten het vaarwater gezonken ii.) a Belg. Kur. » DE STRIJD IN 'T WESTEN BERN, 11 Mei : De militaire medewerker van dei: «Bund», wijst erop dat Foch's tegenoffensief nogsteeds niet gekomen is, maar betoogt dat sterke samentrekkingen bij Parijs op de verzameling van nieuwe reserven wijzen, waartoe vermoedelijk uit Afrika gebrachte troepen tellen. Ook is de onderbrenging van Amerikaansche en Italiaansche contigenten achter het Vogezenfeont op te merken. Hertling en KuhSmann In 't Hoofdkwartier BERLIJN. 11 Mei. (Oft ) — De Rijkskanselier Dr Graaf Hertiing en de staatssekretaris van buitenlandsche zaken Dr von Kuhlmann hebben zich gisteren avond in 't Groot Hoofdkwartier begeven. Rond de VredeskwestIe BERN, 11 Mei. — Over het zoogenaamd « Duitsch Vredesoffensief 1 langs ifwitserland is hier op te merken dat professor Quidde in alle geval in de laatste dagen van April korten tijd in Bern zich opgehouden en volgens uit een door de « Stemmen van 't Vernuft » gepubliceerd onderhoud blijkt, ook met Engelschen en Amerikanen voeling genomen heeft, daarentegen is ook hier nooit ervan sprake geweest. Sat professor Quidde in een officieele opdracht gehandeld heeft. Overigens is het onderhoud tusschen Quidde en den Amerikaanschen professor Heron, naar ik hoor, in doorgaans hoffel ijken vorm verloopen en duurde enkel een kwartuurs. Heron was geenszins over uitingen van Quidde verbaasd, maar noociigde dezen zelfs uit zich weer tot hem te wenden zoo eens langs weerskanten eene betere mogelijkheid voor eene verstandhouding zou komen. Een nieuwe brief van lord Lansdowne KEULEN, 12 Mei. — De « Rheiniscn-Westfalische ^eitung n meldt uit Den Haag : Onze correspondent meldt ons per draad : Jîooalk osa door een over het algemeen te vertrouwen hollsndschen politieker meegedeeld wordt, heeft lord Lansdowne onlangs een vertrouwelijlten brief gezonden aan. Lloyd George, in denwelke hij er uitdrukkelijk op wijst dat de nu eindelijk tot stand gekomen eenheid in het opperbevel lange het westelijk front voor Engeland een groot verlies van gezag heeft meegebracht, zonder de, zoo verwachtte uitslagen opgeleverd te hebben. De taktiek van het nieuw opperbevelhebberschap schijnt te bestaan in een werkeloos afwachten, waardoor het gevoelen der operative en dtr taktische minderwaardigheid onzer legers tegenover de duitsche oorlogsvoeling niets anders dan versterkt wordt, Lansdowne zegt verder in zijn brief dat in den loop van het aanstaande voorjaar Duitschland, voor wat aangaat zijne huishoudelijke kracht en zijne middels van toevoer voor de volksvoeding, veel sterker zal staan dan Engeland. Met bet oog op dit alles legt hij het Lloyd Georges nauw aan het hart om op te houden met het rekenen op een Oostenrijkschen afzonderlijken vrede en om nu eens voor goed den ernstigen wil te toonen om iets te vinden dat gelijkt aan eene bazisder overeenkomst, dat feitelijk kan aangenomen worden door alle oorlogvoerende partijen, dat feitelijk in overeenstemming is met de be'.angen derheele menschheid en dat kan aanzien worden als een tegenhanger van het vredesaanbod van den duitschen keizer. De Paus beveelt te bidden voor den Vrede LUGANO, 10 Mei : In een « motu proprio » van zuivere godsdienstigen aard elschtpaueBenediknisXV van alle katholieke priesters van den aardbol, naar aanleiding van het Peter Paulusfeest op 29 Juni in de mis voor t herstel van broederliefde en gerechtigheid onder d* volken te bidden. « Naar vrede snakken alle volken.» Van de Roomsche bladen kommenteert enkel de « Cornere d'Italia » het « motu proprio », door vast te stellen dat de paus minder vnn gebeurtenissen en politieke kombinaties dan van God den terugkeer van een duurzame» vrede verwacht beeft en nog verwacht. Lltauen KOWNO, 12 Mei. — In 't presidium van den Litauschen landraad is op 4 Mei de door den keizer en koning onderteekende oorkonde overhandigd geworden, waardoor de onafhankelijke Litausche staat door het Duitsche Rijk erkend werdt. De overhandiging geschiedde in plechtigen vorm door den chef ven het 34* Jaar— N. 130 3 iBitiiaea ptr lomnr Dinsdag 14 Mei 1918 militaire beheer in Litauen, die in eene toespraak den jongen Litauschen staat geluk en zegenwenachen mee op den weg gaf. De inhoud der oorkonde is gelijkluidend met het antwoord, dat de Rijkskanselier aan de Litausche kommissie in Berlijn op 33 Maart 1918 gegaven beeft. ■'—■ e* m Het graan voor Holland AMSTERDAM, ia Mei. — Aan het « Algemeen Handelsblad » wordt uit Den Haag gemeld dat het thans vast staat dat de onderhandelingen over den toevoer van de beloofde 100.000 tonnen graan bepaald afgeloopen zijn. Men wacht thans nog alleen op de regeling dezer aangelegenheid met Duitschland om de noodige waarborgen voor de veiligheid der schepen te bekomen. Ook in deze kwestie verwacht men eene spoedige beslissing Dit voorloopig besluit zal aanvankelijk maar geldig xijn voor de voor de vrije uitvaart gereed liggende schepen, «naar men mag hopen dat er na eene zulke eerste beslissing niet veel tijd zal noodig zijn om overeen te komen voor de andere schepen die graan zullen gaan halen. Voor den steamer «NieuwAmsterdam», die op het einde der maand Mei afvaart, ia reeds een vrijgeleide voor de heen- en terugreis toegestaan. AMSTERDAM, 12 Mei. — De nederlandsehe Telegrafenagentuur meldt: Volgens de laatste berichten wordt hier verwacht dat twee schepen, die graan naar Holland zullen brengen, een dezer dagen gereed zullen zijn om de reis naar Holland aan te vangen. Zoo zou de steamer «Java» eene lading van 1.500 tonnen mais, 3.000 tonnen meel, 3,000 tonnen graan over brengen, terwijl de steamer «Stella» 3.000 tonnen tarwe en 1.600 tonnen meel zou meebrengen. Eene Britsche propagandazending naar Zuid-Amerlka ROTTERDAM, «o Mei : In eene Reutermelding wordt onder meer meegedeeld, dat eene ofHcieole Britsche zending üuid-Amèrika bewerkt. Aan het hoofd der zending staat sir William Maurice de Bunsen. Verder behooren ertoe vertegenwoordigers der vloot, van 't leger en van bet departement voor overzeeschen en buitenlandschen handel en van het buitenlandsch ministerie. Het doal der zending is de landen, die hunne sympathie voor de geallieerden praktisch uiting zouden gegeven hebben, door persoonlijke vodingname met hunne staatsmannen de princiepen waarom het in dezen oorlog gaat, en de idee, die Engeland noopt hem voort te zetten, te verduidelijken, verder met de ZuidAmerikaansche regeeringen de economische kwesties te bespreken, die zich tusschen hen en de Britsche regeering tengevolge van den oorlog opgeworpen heb- lint Palaatlna BASEL, 12 Mei. — Volgens de « Bader Anzeiger » meidt, schikken zich de Engelschen om ook hunne nog aan den Jordaan gehouden bruggenhoofden te ontruimen. Volgens de Engelsche berichten thans toegeven, ia in Palestina het wapengeluk thans bepaald ten > 11 unste der Engelschen beslist. De Engelsche pars mag niets meer over den nieuwen terugtocht in Palestina brengen. De nieuwe, erge nederlaag die de Engelschen daar geleden hebben, heeft zoowel in Engeland al» in Indiê een zeer onaangenamen indruk verwekt. 555SM GENT E. H. 0.5-5-18. Landw. Betriebsstelle J. N. 7368 Aan alle gemeenten ! De in Januari opgeheven boterpremie wordt weder ingevoerd. Dit moet met verwijzing naar onderstaande berekening terstond aan alle melkleveraars bekend gemaakt en hen tevens er op gewezen worden, dat de premie slechts bij aflevering van onvervalachte melk toegestaan wordt. Premieverdeeltng ! i kilo boter ontvangen ■ 1. Eigenaars van 3 koeien, die dagelijks meer dan 15 1. melk leveren; 2. Eigenaars van 4 koeien, die dagelijks meer dan 30 1. melk leveren; 3. Eigenaars van 5 koeien, die dagelijks meer dan 35 1. melk leveren; 4. Eigenaars van 6 koeien, die dagelijks meer dan 40 !, melk leveren; 5. Eigenaars van 7 en meer koeien, die per koe en meer dan 6 L melk dagelijks leveren. kilo boter ontvangen : 1. Eigenaars van 5 koeien,die dagelijks meer dan 451, melk leveren; 2. Eigenaarsvan 6 koeien, die dagelijks meer dan 50 1. melk leveren; 3. Eigenaars van 7 en meer koeien, die per koemeer'don 7 1. melk dagelijks leveren. kilo boter ontvangen •■ Eigenaars van 7 en meerkoeien, die dagelijks per koe meer dan 8 1. melk leveren. ledere aanvraag van boter moet schriftelijk gedaan, door den aanvrager eigenhandig onderteekend en door de gemeente voor echt verklaard worden. De aanvragen moeten dan iedere week Dinsdags aan de Landw. Betriebsstelle, Aid. Melk, voorgelegd worden. Landw. Betriebsstelle WATJES JjaWitnant» * * * BEKENDMAKING AFLEVERING VAN WOL! Op de onderstaande tijdstippen is alle nog achtergebleven wol, die tot vulling van matrassen of kussens gebruikt wordt, af te leveren. Verplicht tot aflevering zijn inzonderheid oolc : Personen boven 70 jaar, zieken, onderdanen van onzijdige. Staten, ziekenhuizen, kloosters en hotel». Ook de wol uit kwartieren die voor militaire doeleinden ' dienen of voorbehouden zijn, moet afgeleverd worden. Moeten niet afleveren slechts diegenenen die een . schriftelijk bewijs van de Etappen-Kommandantor of ! van den Militairen politiechef bezitten. Tijd Hippen wm aflevering : Maandag 13 Mei voor de personen wier naam begint ' met A tot Bov. — Dinsdag 14 Mei van Br tot Coola en 1 van Cop tot De G. — Woensdag 15 Mei van De H tot De Q en van De R tot .Oez. — Donderdag 16 Mei van D'H tot D, E tot F en van G tot Here. — Vrijdag 17 Mei van Heur tot Leym en van L'H tot M. — Waterdag 18 Mei van N, O, P, Qtot Ren van S tot T.—, Dinsdag 11 Mei. van U tot Vander H en van Vander L tot Van Lie. — Woensdag 32 Mei van Van Loo tot Verm en van Vera tot V, W, X, Y, Z. Afieveringstijd: 8 - ia uur voormiddagg. — a - 7' uur namiddags. Plaats van afleoering: 1, Wijk Volmolenstraat, St-Lievensgesticht ; a id. Stoppelstraat, 41 ; 3 ld. Chartreuzenplaats, io; 4. id. Abeelatraat, Stadschool ;

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods