Vooruit: socialistisch dagblad

150029 0
16 October 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 16 October. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 18 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/125q815p6r/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Dnbt«r-tlltg«chief jFain: Msatscheppij H ET LICHT bestuurder > ) ». DE Vise». LcdeberfOtirt . REDACTSE . . ADM1N2STRATIE fîOOGPOORT. 29. CENT VOORUIT — , ABONNEMENTSPRIja BELGIE Orie maanden. » » , « ff. 3.29 Zes maanden » » . « • fr. 6.50 Ecn Jmt, ...... fr. 12.50 Mes atonneert ddi op aile postoaretrie» DEN VREEMDC Orie maanden Idagelijka verzonden). » .... fr. 0.19 Opgaan der Belgische Werk!iedenpad[i' — Verschjjnende aie dagen. Bekendmaking Door vcldgerochteiijk oordeeî tan il Okto-ber 1915 zijn wegens oorlogsverr&ad (toevoer van manschappen aan dea vijand) veroor-deeld geworden : 1. Architect Philiep Baucq, van Brassai; 2. Leer&res Louise Thuliez, van P.ijsel; _ 3. Bestuursfcer van eon geneeskundig insti-tuut Edith Cavell, van Brussel ; 4. Apotheker Louis Severin, van Brusse! ; 6. Gravin Jeanne de Belleville, van Hon- tignies ; V)t de doodstraf. 6. Ingenieur Herman Capiau, van Was- mes ; . 7. Vrouw Ada Bodart, van Brussel; 8. Advokaat Albert Libiez, van Wasmes; 9. Apotheker Georges Derveau van Pâturages ; elk tôt 16 jaren tuchthuis. 10. Princes Maria de Oroy, van Bellignies, tôt 10 jaren tuchthuis ; 17 verdere beschuldigden tôt tuchthuis of gevangenisstraffen van 2 tôt 8 jaren. — 8 beschuldigden zijn van de aanklacht van oorlogsverraad vrijgesproken geworden. Tegen Baucq en Cavell werd het vonnis reeds voltrokken. Brussel, 12 Oktober 1915. Gouvernement. ONS ZONDAGSBLAD Edward-Blaes is een Vlaamsch toondichter, die het lot van velen zijner kunst-broeders onderging: weinig gekend tijdens zijn leven, was hij spoedig vergeten na zijnen dood. Nochtans gaf luj, vooral op liederengebied, perels die met som-mige scheppingen van Schumann en Schubert wedijveren kunnen. In eene mooie levensschtes herdenkt Emiel Callant, voor onze levers geen onbekende, den Vlaamschen componist. Een mooi portret zal aan allen, die Edward Blaes ken-den, zijne uitdrukkingsvolle trekken nogmaals herinneren. Wslgentronken ris wél het mooiste gedicht dat Hector Balieus tôt na toe in onze wekelijksche uitgave liet verschijnen. 't Is een heerlijk tafereel, geschetst met kleuren- en klankenrijkdom. Een wearzien van Gustaaf Dhondt, loopt in het nieuwe nummer ten einde. Ce zijt ma Siaf is een gemoedelijk vera van L. De Neef. Geen wonder dat Oscar Roels het op muziek heeft gezet. In 't Regenî vinden we weer de hoedanigheden, die de aandacht vestigen op den meêwerker Jaak Lescrauwaet. Veel degelijke arbeid kan van deze jeugdige kracht worden verv/acht.. L. Terneus begint eene reeks fOafoe Straattoonoston, waarin zijn bijzondere scherpe opmerkingsgeest vrijen teugel viert. Sohotsjes mot tîe pen zijn keurige studies van Isidoor Albert, die den lezer zul-len doen nadenken. Het geheel is weer aanlokkelijk ; het Zondagsblad houdt zich op het bereikte peil. Vraagt het nieuwe nummer aan de verkoopers. DE ONWEERSTAANBARE DRANG I De lezing van het bijblad van der Moniteur van 30 September 1915 heefi ons aangenaam verrast. Wij troffen daarin de afkondiging aat der statuten van niet minder dan 12 coo peratieven, beroepsvereenigingen er syndikaten. Alvorens dit gunstig verschijnsel na-der te bespreken, willen wij de lijst diei twaalf vereenigingen afkondigen : 1. Syndicat des employés et voyageurs du bassin de Charleroi ; 2. Les amis des Abeilles, Union professionnelle à Mons ; 3. Beroepsvereeniging St-Agnès, t « Huysse-Lozer ; 4. Les entrepreneurs réuni», Union professionnelle à Waremme ; 5. Syndikaat der Behangersbazen van Cent en omliggende, onder kenspreuk : « Door Eendracht sterk », beroepsvereeniging, gevestigd te Gent ; 6. La Fraternelle, Union professionnelle à Soignies ; 7- Hoveniersgilde van Steenockerzeel-Humelghem, landelijke beroepsvereeniging, gevestigd te Steenockerzeel ; 8. Liberale Zinkfabriekwerkersbond, vakvereeniging, gevestigd te Boom ; 9. Vereenigde Vleeschhouwera van Deinze, beroepsvereeniging, gevestigd te Deinze ; 10. Les amis de la Ruche, Union professionnelle te Ochamps ; 11. Union professionnelle chrétienne des employés et voyageurs de commerce ou d'industrie de Hesbaye, Union professionnelle, établie à Waremme ; 12. Le Rabot, Union professionnelle à Waremme. Wanneer men deze tabel nagaat is er iets dat u onmiddellijk treft. De nieuwe vereenigingen van kleine burgers, bedienden en reizigers overtreffen deze der werklieden. Wij zijn geenszins van zin daarover groot spektakel te maken. Integendeel, als de kleine burgerij en de bediendenwereld haren toestand willen verbeteren, was er maar een mid-oel, dat was : de vereeniging, om de ffieest mogelijke onafhankelijkheid te Veroveren als middenstand. i3et °ugeluk der kleine burgerij en der bedienden is altijd geweest van al te v°el de sleepdragers te zijn der grooten I ** van de kleinen te minachten. Ueze houding, die overheerschend was ontnam aan den middenstand aile onafhankeUjkheid, alla wiWsracfat en aile initiatief. De onderlinge jaloezie en concurren | tie was eene andere groote kwaal di< den middenstand tôt machteloosheic doemde. 1 De talrijke vereenigingen die overa ontstaan, toonen d'at de oogen de; 1 kleine burgers en bedienden 00k open gegaan zijn en hunne genezing is be-gonnen.De behangers van Gent hebben hel begrepen als zij voor hunne kenspreul* hebben genomen : a Door Eendrachil sterk I » & * & Zullen al die vereenigingen van der beginne af den goeden demokratischer weg opgaan? Wij betwijfelen het, oi beter gezegd : wij zijn zeker dat ze dal niet zullen doen. Zulke omkeering ware al te plotse-lings, zij ware mirakuleus. Gedachten, zeden, gewoonten, opvat-tingen uitroeien en er anderen doer doordringen is een werk van tijd en var geduld. Zoo is het gegaan met onze klasse, zoo zal het 00k gaan met den middenstand.Zulks belet echter niet dat wij dien zucht naar vereeniging bij de kleine burgerij moeten aanstippen en de aandacht moeten roepen op aat maatschappelijk verschijnsel. Wij zegden dat al die vereenigingen van het begin af den weg der demokra-tie niet zullen opgaan. Daarvan vinden wij al dadelijk de be-wijzen in sommige titels, als christelijk syndikaat van bedienden, als liberale zinkfabriekwerkers, enz. Die vereenigingen plaatsen zich dus van bij hunne stichting op een eng poli-tiek of godsdienstig terrein, dat hun belet al hunne handels- of stielgenooten onder hunne vlag te groepeeren. 't Is eene groote fout, die deze orga-nisatiën al spoedig zullen gewaar worden. De omstandigheden zullen hen tôt bekeering brengen en hun leeren dat de godsdienst — in zijn eigen belang — geene roi te spelen heeft in het syndika-lisme, zoomin als de liberale en de ka-tholieke politiek, die zelden of nooit deze kan zijn der werkende klasse of van den middenstand. De statuten van het syndikaat der Behangersbazen van Gent bevat veel goede artikels, maar ongelukkiglijk 00k verkeerde dingen, die ons rechtzinnig spijten. In de uiteenzetting ran haar doel, zegt dews verctm*™*>'* * « Nummer 11. — In gavai van werk stakîng of anclere vakmceiiijkheiten malkandar helpsn on bîjstaan. » Nummer 12. — Heit bssirijden val da onwettlga concurrentia der amauble manimagazijnen, gestlcht door kaplta listen, arbeiders- of polltleka-vereanigin gen. » Voor wat het eerste punt aangaat heb ben de Behangersbazen ongelijk. Zi hebben tôt hiertoe van de minste aile; stielen onder werkstakingen te lijden ge had. Waarom die slapende kat wakke: gemaakt ? Die patroons zullen ons misschien ant woorden : Moge wij ons dan niet verdedi gen als wij aangevallen worden? Zeker en vast mogen zij dat doen. Maar waarom niet liever de aanvaller vermijden en de verdediging onnoodig maken?, Waarom geen stielraad ingesteld be-staande uit bazen en werklieden, aar wie al de geschillen, die in het vak oprij-zen, zouden onderworpen worden en die dan nauwkeurig zou onderzoeken en be-slissen?Ware dat niet beter en zou het geer goeden indruk maken op de werklieden i Gij zegt altijd dat wij opzettolijk den klassenstrijd willen ; 't is onwaar en gij bewijst het door van bij. het stichter uwer vereeniging de werklieden den oor-log te verklaron. Dat is onverstandig. En geloof ans, smijt die bedreiging uit uwe statuten en volgt den welge-meenden raad dien wij u geven. (Slot volgt.) F. H. De Nationale Werkloozen- onderstind en de Herbergiers m 00ST-VLAANDERE1T Als inleiding, dier n wij een kleino uit-leg:gmg te geven. Het Xationaal-Coœiteit van gedwongen-wsdloozen zetelt te Brusel, en is be-noemd door wie, weten wij niet 1 Het is dit Comiteit dat de reglementen maakt, het barema vaststelt an- doet toe-passen.Het is 00k heifczelfde Comiteit dat het recht heeft, — of dit zelf heeeft toegeeigend — spéciale besluiton te nemen en geheel h»fc land door te doen toepassen. Aan de Provinciale comit-eiten wordt ailes overgemaakt, die dan, op hunne beurt, de te volgen besluiten overinakea aan de lokale oomiteiten. Aan de besluiten, gemomen door het Na-tionaal-Comiteit, is, noch door het Provin-tiaal, noch door de lokale Oomiteiten iets te veranderen : Zij hebben enkel uit te voo-ren en toe te passen. Eene van die besluiten van het Natio-naal Comiteit betreft de Herbergiers-werk-loozen of gedeeltelijke werkloozjen en luidt als volgt : « De Herbergiers en hun gezin znïîen ntt-» gesloten worden van allen onderstand, > zooîang zij hunne herberg niet gesloten » hebben. Dit bssluit werd bekend gemaakt in de zitting van het Provintiaal Hulp- en Voe-dingscomiteit.Daarop werden door afgevaardigden op-markingen gemaakt en door die socialisti-sche afgevaardigden, de volgendo beweeg-redenen en protest neergelegd : Tegen het besluit van het N. C. weni, toen het bekend gemaakt werd in het Pro-vinoiaal Comiteit van Hulp en Voeding, luide geprotesteerd en van aile kanten gingen opmerkingen op. De groep Thielt besloot een schrijven met opmerkingen te stuien aan den Heer Liary, voorzitter van do Provinciale Oommissie. Weerom anderen mompelden : « Besluit wat gij wilt, wij passen het niet toe. » Zelf s de Heer B..., afgevaardigde van het Nationaal Comiteit, achtte het noodig tus-schen te komen in de bespreking en deze mogelijkheid ter overweging te leggen; de herbergen een 8 tal dagen open te laten per zes maanden. Dit ailes, Mijn Heeren, om IJ a-an te toonen. welke belangrijke tegenspraak er was, in genoemd Comiteit ten opzichte van het genomen besluit. Wij ondergeteekenden achten het genomen besluit ongelukkig. Volgens ons is er te veel naar den Brus-selschen toestand geoordeeld, te veel door den Brusselschen bril gekekan. Het besluit is onrechtvaardig. Inderdaad, wie wordt hier getroffen. Voor het meerendeel gezinnen, welke herberg houden, om als eene bijwinst te dienen, en het loon van den man aan te vullen. En juist deze herbergen zijn het, welke in normalen tijd slechts te verkoo-pen hebben aan die werklieden, welke nu zoo getroffen zijn, dat zij niets of weinig te verteren hebben. Hoevele herbergen zijn er niet welke nu sl«chtB een paar franken per week ontvan- gen? Het is verre van eien paar frank , winst te hebben van hunne herberg. Ondanks dien toestand heeft de herb , gier, geheel ras van 36 tôt 50 fr. laaten betaien of ongeveer 1 fr. per week en n meor. Daar waar een werkman, zich kan sch ken zonder huishuur, ofwel met een deel halve huishuur te betaien aan den huiseif naar. zal het den herbergier zeer moeil zijn in dezelfde mate te mogen handelen Men mag rekenen dat deze, zeer dikwi 1 fr. per week méér huishuur te betal boeft als een niet herbergier-werkelooze gedeeltelijke werkelooze. Hoevelen zijn er 00k niet, welke ge ware herbergiers voor zich zelf zijn, do nog enkel gérants-herbergiers, door in klauwen van do brouwer te »tten ; 1. Door het buis te bewonen van d' ' vrouwer of door dezen onderhuurd ; 2. Door dat het herberggerief toebehoc aan den brouwer; 3. Door gedwongen te rijn bier te nem< t van den huiseigenaar-brouwer, en het bi duurder te moeten betaien. Dat men on» niet zegge : Als zij toch nie vardienea met de herberg of bitteir weini dat zij dan hunne herberg sluiten». Hierop antwoorden wij met den Openins taks. Inderdaad, wanneer eeae herberg maanden geslotan is, vervalt zij als herbe en moet bij de heropening den ta.ks betaa worden,vdie voor Gent de som van 1000 f bedraagt. En aan dis ®et kan un niet# verandei worden, zij blijffc van kracht, en dit volgei ifr. Ligy zelf zegde, in het provintia Hulp- en Voedingskomiteit. Daar bij, de herbergiers hebben toch voi geheel het jaar, de la«ten te betaien. , Wanneer de herbergier-gërant zijn hu sluit, of wil sluiten, zal zijn brouwer, hui eigenaar of ontleener daarmede t'akkooi zijn î Za] hij hem voort laten wonea ? Zal hij hem niet doen verhuizen î Zal hij er het herberggerief niet uithaler Zal hij hem op straat niet zetten 1 Wie zou «neen» durven zeggen ? Wij, ^ ondergeteekenden, hebben ree< meor àa,n jén bewijs van het tegenoverg< stelde gerien, in onze hcdaniglieid va raadgevers en beschermers in zake de Hui huurkweetie. Yrouwen van soldaton en anderen, hie den herberg, doch door den verkoop 0 zéro te dalen deden zij geen bier meer il Wat was het gevolgî Het herberggerief werd er uitgehaald e pogingen werden gedaan om de mensche op straat te zetten. Die feiten kunnen w bewijeen. Het besluit is nog onrechtvaardiger. Immers, volgens het besluit van het ï 0. moet allen onderstand hun worden on zegd. In andere woorden : deze van hei zelf, van zijne vrouw en zijne kinderer werkloozen of minderjarigen. Welnu, dit is eene werkelijk ongehoord beslissing, en bij de toepassing ervan zo men tôt uitslagen komen welke nieman zou durven verdedigen. Bijvoorbeeld : Een herbergier fabriekwerker is werkloos, en ver-liest door het besluit zijn eigen onderstand of 3.00 fj Ook dezen zijner vrouw 1.50 fi Hij heeft twee kinderen boven de 10 jaar ook werkloos, daardoor ver-liest het huisgezin nogmaals twee malen 3 fr. of 6.00 h Hij heeft twee kinderen onder de 16 jaar en verliest hier nog 1.00 fi Of te samen 11.80 fr Wie zou durven beweren dat die herbei gier-werkelooze, terwille zijner herberg dewelke —■ laat ons nog aannenien dat zi hem zniver per weok 1.50 fr. winst op brengt — 11.50 fr. per week zou moeten ont nomen worden 1 Ander voorbeeld : Een werklooze herber gier-metser heeft eene vrouw met G kinde ren — onder de 16 jaren. De herberg dien hier blijkbaar tôt bijwinst voor het recht houden van het huisgezip. Met het règlement in de ha-nd heeft dezi werklooze van Werklooien-Comiteit t( ontvangen : vader 3.00 fr. vrouw 1.50 fr. 6 kinderen à 0.50 3.00 fr. Te samen 7.50 fr. Wie zou durven beweren dat zulk talrijl huisgezin, 8 personen, als straf omdat mei herberg houdt, geheel zijn steun moet ont zegd worden, — laat ons aannemen dat hi, het geluk heeft 8 fr. per week zuivere winsi te hebben door zijne herberg. Alhoewel zulke winst eene ontvangst ver tegenwoordigt van minstens 10 fr. per week Nog andere treffende voorbeelden zijn fc< geven, doch genoeg, meenen wij. Hefc besluit van het Nationaal Oomitei-zal als uitslag nog andere rampzalige ge volgon hebben, namelijk het «schenden (Ici btiisgezinnen». Inderdaad, om hun onderstand te kunner genieten, zullen de kinderen van herbergiers gedwongen zijn hun huis te rerlaten, hetrij werkelijk of sohijnbaar, zooniet geen onderstand. :em Het met recht zoo h'oog genoemde «hnis-lijk geluk» en «huiselijkcn aard» wordt om er- vermijdelijk voor een zeker deel der nood-te lijdenden in gevaar gebracht. Dat is een og feit, dat niet zal te ontkennen zijn. Bij al dat, komt nog iets meer en erger, -ik- het is de deur openstellen voor de uitbrei-i of ding der ontucht. Immers, dat mon niet be-je- twiste, dat het ouderlijk gezag niet vermin-ijk dert, ja op zéro daalt dààr waar de dooh-ters het ouderlijk dak moeten verlaten —1 jls en dit zal en moet gebeuren — met het geen nomen besluit. of Wij willen ook de mogelijke opmerkina vooruit loopen, dat juist de aanwezigheid en van jonge meisjes, gansche dagen in eene ch herberg aanleiding geve tôt afkeurenswaar-de dige toestanden. Eerst en vooral staat het ouderlijk# toe-zioht als eeirste bescherming en verzeke-»n ring. Ten tweede willen wij aanhalen, dai een docter ons verzekerde — stad en naam rt ter beschikking — dat van al de rrouwen, welke hij te behandelen had en aan Yenns-sn ziekten leden, er ééne enkele herbergierater er was, en dan nog eene welke niet genoot van het Comiteit. Dus is er geene kwestie van dat het Oo-miteit die soort vrouwen ter ondersteuning zou hebben. Ten derde, ons Comiteit beschikfc over een ^ dozijn contrôleurs welke uitmuntend werk verrichten en in dien zin liph speciaal zou-' den kunnen toeleggen, bij aangeha&îde ge-i"S vallen enz. Ook ten andere zou ons Comiteit zich in r" verbinding kunnen stellen met het lokaal oomiteit van Hulp en Voeding en har© On-a der-Comiteiten, iets wat voorzeker goede uitslagen zou kunnen geven, om niet alleen dio kwestie eene oplossing te geven, maar ook om, — zoo het noodig zou blijken, — de >r te verondertellen winst eener herberg vaut 1 te stellen. " Inderdaad, die onderkomiteiten zijn eohta t gebuurte-inrichtingen, welke het best da t d waarheid daaromtrent kunnen weten. Het is ook onrechtvaardig, meenen wij, de hnisgezinnen geheel te treffen, door gansch den onderstand te ontnemen, daar waar kan f 1 ' bewezen worden dat de herberg slechts eene bijzaak, de winst der moeder is, om zooals men zegt, het loon van vader aan te vullen. 1 18 Er kan ©en ander argument aangehaald ^ worden, of liever het wordti niet aangeraakt, L 0 maar is waarscliijnlijk eene der redenen — 3" verdoken weg — van het N. C. om zijn besluit zoogezegd te verrechtvaardigen, na^ melijk : Yan de pelegenheid profiteeren oa P het getal herbergen in het land te vernrln< deren. Welnu, wanneer dit' waar is, moeten wij n opmerken, dat het N. 0. dan zijne roi tfl ® buiten gaat. >3 Eerst en vooral, als het Comiteit dàt wiL dat het er dan openhartig mede vooruit > kome. Dan kunnen diegenen, die het willen) of wenschen, daarover hun oordeel vellen. Maar, dat is de roi van 't Comiteit niet, Q doch van den wetgever. Wetgevers, dat zijn noch wij, noch het N. O. Ten andere, door 't verminderen van het i e getal herberceen zou er geene pint of drup-u pel min gedronken worden. Alleenlijk zott ^ men diegenen die wenschen te drinken.méér te zamen brengen en zou men de overblij- » vende herbergiers bevoorrechten, door hen eenen meerderen verkoop te verzekeron. Wat meer is, wie stelt vast dat hetgon»; gedronken wordt, dat is door de onder-steunden? En, zoo er zioh gevallen voor-doen moeten de herbergiers- werkloozen, daa rvan de dupe zijn t Bestaan er geene andere middelem om dé, overtreders-drinkers te treffen? Wij herhalen het. wanneer het N. C. dàt beoogt met zijn besluit, kunnen wij het nie* ; volgen. 1. Het is onze roi niet; B. Het is onrecht^ 1 vaardig; 3. Het levert een geheele hoop moeilijkbeden op. , Nog iets en daarmede willen wij sluiten^ j Wanneer de mogelijke winst, welke gedaan worit als bijzaak in een werkloos g«-i zin van een herbergier, in rekening moet I komen, waarom hetzelfde niet doen voor dei' winkeliers, werklooze werklieden, welke in hetzelfde geval verkeeren ? t Zulke besluiten al3 datgene door het N\ C. genomen, zijn niet te nemen voor geheel het land, omdat plaatselijke toestanden ook î plaatselijke nood'wendigheden bijbrengen. |r > Dat is niet alleen 't geval met de herber-i gen, ook de nijverheid geeft ons zulke voorbeelden.Om al deze redenen, stellen wij voor, al$ f algemeene regel aan te nemen : a) Van de totaal of gedeeltelijk werklooze herbergiers, welke eene herberg houden ala : bijzaak, wordt zulks aanzien aïs een inko- 1 men der vrouw, geschat op fr. 1.50 per weçk. Aldus zouden deze herbergiers den j onderstand ontzegd worden van hunne ; vrouw, daar deze als herbergierster en niet - j als huiavrouw zou aanzien worden. De verdere familiesteun zou aan het huisgezin wel toegekend worden. 1 b) Voor spéciale gevallen zal iiet lokaal comiteit door zijne Contrôleurs aile moge-i lijke inlichtingen inwinnen, en daar op besluiten nemen. Wij hopen dat deze beWeegredenen zullen aangenomen worden, om ze over te maken aan het Provinciaal en Nationaal Comiteit A. \ erschraegea. H. Lefevre^ (Sl®t volgt.) 31e faap « N. 288 Pnjs per nnaaner : voor België S oantiemen, voor den Vreemde$ eentiemen îelolooa s Maotie 241? . «4«lministratie 2845 2aterdasi'l6 UGTOBEH Ittli» l'l'Ai' 'il II 'i' 'ZflTrifTnfti

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods