Vooruit: socialistisch dagblad

183 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 04 April. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 11 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/dz02z14b20/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

m frar 1^93 Prijs par nommer : voor Belgie 2 centiemen, voor den Vreemde 5 centiemen Teiefaon : Refïactie 247 - ^dminisfratie S845 Zaterdap 4 Apa»Iï 1914 Il DrtilflrtwUtt8e««ef l llaatschappi] H ET LICHT , bcttuurder > Le VISCH. U*eb«rg-Qe«rt ,redactie . . ! ^DiVilNîSTRATIE 00GPOORT. 29. CENT VOORUIT Orgaan der Beiffische WeMiedenpartêj\ — Versehijnende aile dagen. ABONNEMENTSPRIJS BELQ8E Orie maandcn. . . , , h. 3.2$ Zes maanden t , , , . fr. 6.50! Een jaar. ...... fr. 52.50. Men abonneert ziefî ep aile posibureele» DEN VREEMDE Orie maanden îdagelijks verzonden). ..... fr. J.73K Stilte voor don storm Fondscablad » vindt dat het er zoo Ltziet, nu wij maar zcven yreken r af zija van de kiezing. njcnast klerikale konfrater, gij en |khebben dikwijls gezien dat eene U'cwone windstilte, de voorlooper van een geheel grocrt onweder. jadoleeg uw geheugen en gij zalt •el zeker daarvan yoorbeeiden aan-'en.et is waar dat « Fondsenbî&d » eene mdering maakt voor de socialisten le groene demokraten of beieefder egd, de Christene demokraten die triespropagande maken. fat schiet er dan nog over?, e liberalen! Inderdaad, maar «Fond-|ad> is nog niet naief genoeg, om te weten, dat het joist met de de- \tijgen in macht, \iijgen in aanzien, 1er strijders voor de ont-mding van het proleta-uat, dat moet de oode Week » geven. kratie is, dat de klerikale regeermg en in den grond al de bargesiegee-gea — af te rekenen hebben. lijne voorgewende gernstheid komt | dus meer geveinsd voor, dan wd Itannig nit het hait. iet katholiek blad heeft het volgende igetroffen in « La Dernière Heœre », liberaai blad, dat hem met blijd-ap verrait : Indien men een weinig wâ na-denken is het niet moeilijk te ver-staan waarom de aanstaande kie-angen geene opschndding bij het volk venvekken. De openbare denkwiise rot» àch geestdriftig toonen, indien eene merkejijke verandering kon ver-hoopt worden van den uitslag der kiezing. Nu, iedereen met dat niemand iets dergeKjks_ kan verwachten. Vooreerst er zijn slechts 4 provin-ciën die deelnemen aan de kiezing. Dan de Eevenredige Vertegen-woording maakt dat er wezenlijke ineenstortingen moeten plaats hebben, opdat de vertegenvroordigmg der partijen verandere. Het is met rooeitc dat m eJk arrondissement een zetel kan betwist worden. Kortom, de kiermgen iajn voorop gedaan. aar steekt waarheid in <fie gezeg->, maar zij zijn verre yan vdDedig. is daarbi] valsch dat de openbare iwijze, zich minder geestdriftig t toonen omdat de kiezing geen selijke of lieyer beslissende veran-2g kan medebrengen. ij weten 00k dat wij de klerikale re-mg niet kunnen omverwerpea, voor edenen door « La Dernière Hem » îgeven. aar daaxin zit 00k het betrekkeKjk ukken der kiezing niet in. "s stemmental verhoogen dat is een «> .elke zetel die wij bâjwinnen is tnomf, er een„ viertal veroveren e eene ecbte verplettering, omdat Qeerderheid van stemmen die zestien ■ geheel bedraagt, dan acht zoa val-"etgeen het voortzetten der kïeri- ; regeering zoo goed aïs omnoge-zoa maken. ^ondsenbîad» er zijn van ons leven,. ^ rostortm^en gebeord. * * * '] willen ons nader verkts.ïen wa«T-■a Dernière Henre» onvoDedig ge-etl 's> in het uiteenzetten harer ziens-die het «Fondsenblad» zoo gelnk-®aakt als een kater die ^ijn 4catkMie-:te§enkomt.■ ' jiberaal blad zegt wel dat Jftst-on-;^']k is, de klerikale regeering? om- , Werpen, maar het zegt niet ge~ [ waarom. • er enkeî kiezingen plaats grijpen 1 Provinciën en dat de Evenredige ■ . bCnwoordiging, de groote veran- " >en®oeilijker'ma».ktJ dat«zifn mawr, '# * Bijredenen. De hoofdreden is en blijft, dat wij ge-biikt gaan onder het meervoudig knoei-recht, dat ons elk voor EEN en de rij-ken aller geur en aller kleur elk voor DRiE telt. Ziedaar c Fondsenbîad » waarom het moeilijk, om niet te zeggen onmogelijk is, pwe regeering ineens aan de deur te kegelen. Maar roept geen mosels, kameraad, vooraleer die aan de wal zijn. Al te haastig vangt immers nietj Gij weet dat het Petitionnement voor Grondwetsherziening en invoering van Ztriver Algemeen Stemrecht in gang is. Gij weet door de socialistische "bladen, die gij zoowel leest, als wij u lezen, dat die groote, vredelievende, kalme bewe-ging, nitstekende vooruitgaat, zoodat ze belooft de schoonste betooging te worden, d'ie ooit eene verdrukte klasse hield om tôt haar recht te komen. Zal nwe regeering er rekening hoeden?, Zoo ja, dan doet zij wijs, maar wij staan dan binnen korten tijd voor eene verandering van regiem. Zoo neen, dan begaat zij in hare slechtbeid eene domheid, waarvan zij de gevolgen moet afwachten en dragen. Iets is zeker, namelijk dat het Zniver Algemeen Stemrecht aan de bazis van ons kiesprogramma zal staan, gelijk ze aan het hoofd van ons partijprogramma staat en altijd gestaan heeft. En geholpen door het Petitiormentent •Wîhopen wij daar ailes van. * * * Ha «Fondsenblad», wij hebben geen grieven en daarom blijft ailes zoo stiL Is het feit dan, dat wij maar als het der de en het vierde van een rijken mensch worden beschouwd, geene hoofd-griefi?,, En staat zij niet aan de bazis van al de andere en menigvnldige grieven, die wij kannen doen gelden, op 't gebied van het pensioen aan de oude werkers, de arbeidsregelmg van kinderen en vol-wassen, het onderwijs onzer kleinen? Hebben wij dan geene grieven op de onvoldoende uitvoering der werkerswet-ten, op het niet bestaan van anderen? En blijft er ons ten slotte deze groote overwegende grief niet, die om zoo te zeggen, de hoofdreden is van ons sociaiistisch bestaan, namelijk : het gémis aan het recht op leven, voor den ar-beid die onze klasse aan de samenle-ving schenkt? Ha wij hebben geene grieven! Onze partijorganisatie, onze propa-ganda, ons schrijven en spreken, het in-richten dier geestdriftige massa, ons programma bijtrëdend onze roode vlag volgend, dat zijn dns lollekens, soort van fantazijen waarmede duizenden en nog duizenden werklieden en zelfs en-kek; bargers hunnen tijd dooden, gelijk De Roode Week moet ons duizessdsii hand-toekesis veor hmt peiifion-ment van Z. S. Îsezorgeiî. ^irlVirlrTPlr 'fFtp tP-ttiFtt tt--fr» tF*rt*^r anderen met konijnen kweeken of hon-den af te richten. Niemand zal dat aannemen! Dat het moeilijk is een land te bestu-*en, zoodat iedereen tevreden is, dat nemen wij aan, omdat men zelfs geen partij kan besturen, waar iedereen roept : bravo ! Maar het geldt hier niet zoozeer per-soonlijke, afzonderlijke grieven, maar wel onrecht en last, waaronder geheele klassen btikken. Dat is het geval met de werkende klasse, waarvan geen enkel lid zal be-kennen : Ik ben tevreden ! ïk ben voldajffi met uw pensioen! Ik ben voldaan met uwe werkerswet-ten!Ik ben voldaan met uwe armenverzor-iging!Ik ben voldaan met uw onderwijs1! Ik ben voldaan met uw kiesrecht ! Ik ben voldaan met uwe belastings-wetten!En is de werkende klasse niet tevreden, de kleine ourgerij is het evenmin en zelfs onder de groote bourgeoisie gaan er klachten op, al zijn die meestal .yan een anderen aard als de onzen. En dan vindt t Fondsenblad » dat er geen grieven zijn. Op uw gemak confrater, trekt uw slaapmuts aan en wel te ruste. Maar uw ontwaken zou minder aangenaam kunnen zijn., Wij zullen de eer hebben het u op tijd en stond te herinneren. Opgepast voor hèt stil weer, « Fondsenblad», er is misschien wel storm op handen. F. H. De vijand De ïijsnd lastsrt ! Os vijaoi sehiiiinbikt! WaayoBi ? @ns«Sat het peiStionnement huit en vet°wa@kling inkt, em ossi^at tie Roode Week @®ss fir'ionBftooiit voor Z.A>S. en sie sooiaiîstiselie parti] in ?t aiggemeen zsjn moet. Het XXIXe Partijkongres Wij herinneren de aangeslotene organi-saties oezen omzendbrief van 12 Maart l.L, dio de op het Paaschkongres te bespreken versîagen vergezelde. Wij vroegen hen van om ten laatste v66r 5 AprU, de naam en woonplaats htinner af-gevaardigden te laten geworden, zich be-dienende van fcet mandaat aars onzen om-zendbrief gehecht. E(jn zeker aantal aAngeslotene organisa-ties hebben aan onze vraag voldaan en ons het mandaat hunner afgevaardigden in den, voorgeschreven vorm doen geworden. Wij verzoeben dringend de achterblîjven-de groepen, die verlangen zich op het Kon-gres te doen vertegenwoordige.il, de tegen-woordige oproep in ernstige aanmerkmg te nemen en ons zonder uitstel, en in aile geval v6or den 5 April, hrra mandaat van a£-gevaa-Tdigde op te sturen. De afgevaardigingskaarten ztillen vwr-zonden worden te beginnen van. 6 dezer. Om toegelaten te worden zieh op het Kongres te doen vertegenwoordigen, moeten de organisati.es in regel zijn met htmne bijdr&gen jegens den Landelîjken Raad. DE TERSLAGEN Al de groepen hebben het verslag van de kommissie voor herziening der statuten in 't dubbel ontvangen ; een overdrnk is hen rond 15 Februari gezonden geworden; den 10 Maart hebben zij het nogmaals ontvangen met de andere verslagen er bijgevoegd, ter uitzondering der verslagen van de Kommissie aangaand-e de organisatie der Jeugd en van den Cooperatieven Dîenst, dewelken eenige dagen later opgestuurd geweest zijn. Heden verzenden wij het verslag der kameraden Bertrand en Wauters op het «3>nre leven» dat moet besproken worden op het Internationaal Kongres van Wee-nen.De groepen worden verzoeht al de verslagen aan hunnen afgevaardigde te overhan-digen opdat deze, al de kwesties aan het Kongres onderworpen, met kennis van zaken zonde kunnen bespreken. Voor het laatst herinneren wij dat het Kongres drij dagen zal dnren en dat de eerste dag de zitting zal beginnen om 9 ure stipt 's morgens en eindigen om 11/2 nre 's namiddags ten einde aan de Kongressis-ten toe te laten de betooging bij te wonen ingericht door de Brnsselsche Federatie ter gelegenheid van de inhuldiging der nieuwe lokalen van het Volkshuis. van de «Prévoyance Sociale » en de drukkerij «Lucifer» er zal geene namiddagzitting plaats hebben.De volgende dagen znîlen de zittingen plaats hebben van 8 1/2 nre tôt 's middags en van 2 tôt 6 ure. Wij dringen bij de groepen aan om goede nota's te nemen van het tegenwoordig be-ricEt.Voor het Bureel van den Landelijken Raad De Sekretaris, L. VANDERSMISSEN dfc dfc St ik. it At dfc ifc ifc ik it $k ik ik ik. it 3k-^ W W W W w w V '8e ^ W w VF w W w Eike SooïaaMeïnokraat moet tâjdens de ROODE «Sesizendess lesieia wir^nen voor ois^e c;rgaesïsaties en lezers voor ©iize schriltfi. Uitwerking van den iren tijd IN DUITSOHLANI) De uitwerking van den slechten tijd in ] handel en nijverheid op de arbeidersor-ganisatie komt duidelijk aan het licht in de volgende cijfers, genomen uifc het offi-cieele Duitsche Rijksarbeidsblad, maand-schrift. Ze bevatten gegeVenâ over het laatste kwartaal van 1912 en 1913 i: 1912 1913 Aant. georganiseerden 2.161.470 2.923.051 waaronder maainen 1.940.570 1.804.339 en vrouwen 220.880 . 218.652 Aantal werkloozen 156.392 . 219.688 Dagen werkloosheid 2.242.644 3.808.667 Onderstennden 26.703 . 32.684 TJitk. werkloozen (Mk) 2.041.854 3.330.302 Ten eerste, due, heeft de organisatie een deel van haar leden verloren : 7 pCfc. bij de maainen, 1 pCt. bij de vrouwen, geheel 6.4 pOt. Het werkloozencijfer is met 40.5 pCt. gestegen, dat van de onder-steunden met 22.4 pCt, de som van de nitkeering met 68.1 pOt. Men ziet dat de eigen verzekering tegen werkloosheid een grooten omvang heeft genomen. In de®a drie znaanden is bijna fcwee miîlioe® golden door de vakvereenigingen. aan haar leden betawld of otigoveer 92.000 -gtrfdwi. pre dag. De vleesctiwoekeraars aan hit wark in Zwitsarland HET BEVROREN VLEESCH WOBDT ETENVEEL BELAST ALS HET YERSCH ÏTSLANDSCH VLEESCH. — DAT DE ARMEN MAAR ERE-VEEREN !... De vleeschwoekemara weten in het vrQ-zinnig-demokratische en repwblikeinsche Zwitserland evengoed hun slag te slaaa als in Oostenrijk of Duitschland. De vorige week heeft de volksv«rteg«^-woordiging (nationale raad) een indertijd toegestane verlaging van de invoerrech-ten o>p bevroren vleesch opgeheven,zoodat voojrta&n van dit vleesch, hoofdzakeijjk bssfcemd voor de minvermogenden, even- veel belasting moet worden betaald ah* van versch geslacht. Aldus is besloten iae<j 113 tegen 44 stemmen. De verhooging bedraagt 15 îranken pes) 100 K. G. of 15 centiemen per K. G., waar-1 voor nu in het geheel 25 franken of 25 cen-j tiemen per K.G. invoerrechten worden ge-> heven. En met ditzelfde bedrag kunnen dus, meest ten nadeeie van de kleine verbrai-î kers, de vee- en vleesehverkoopers denl prijs van hunne waren verhoogen. Deze maatregel is hoofdzakelijk te wij-, ten aan de aktie van het machtige Boereri-verbond die de meerderheid yan den Na^ tionale Raad naar zijne pijpen-weet te.doen; doen dansea. « Geen enkele ernstige poging, sciirijfK ont partijorgaan Het Volksreclit, van Zurich, werd door de voorstanders aan-gsweftd om de bezwaren te weerleggen door de Vereeniging voor goedkoope le-vensmiddelen te kemten gegeven. De vleeschprijzen zijn gedurende 1913 bij 1912 geenszins gedaald, ze zijn gedeel-telijk bl'ijven staan, gedeelteiijk zelfs gestegen. Nog erger was het, dat men de| algemaeine bejaanme^de ekonomische kri-i sis en haar gevolg de werkloosheid, vol-1 komen durfde te ontkenneo. Nergens is het klassekaraktsr van. on» pwrlement dnidelijker en schandeîijkec aan het licht getrëden dan in dit varschil-lend waardeeren van de belangen yaao grondbezitters en van aïbeiders. » Het sociaiistisch blad wijst 00k op d» 'dwaze tegenspraak in het stelsel van da vleeschwoekeraars : eenerzijds beweren zij, dat de hoeveelheid van ingevoerd bevroren vleesch zonder eenige beteekeni» is, on tegelijk dat de nood vaai den boe-renstand de beschermende recbten dringend maakt. De socialistische veitegeQWoo-rdigera .hebben met deœ© en andere argnmented de voorgestedde beiwovmg va.n de onver-| mogonden scherp bestreden. Tevergeefs ta « De landheeren haclden het bcvolen »,| zegt het Volksreclit, « en de vrijzinnig-de-.' mokratisene meerderheid had slerhts d<% gehoorzamen. Men sohrikte zelfs voor du 1 brutale uittarting niet terug, dat, als d<v levensmiddelen werkelrjk zoo duur waren, de arbeidera dan maar mœsten bezuiai-; goo op woniag- em kleedîngl > Socieal Politiek Ovorzicht Ot groote engeisshe Pars o*er de houding van Âsquith Over de beteekenis van den stap vaii Asquith, zelf de portefeuille van oorlofjt© nemen, schrijft de (libérale) Daily Chro-. niclc : < Asquith heeft ingezien dat de vtaag-stukken, die Bonar L&w, de leider de>r ojv positie, door zijn openlijken steun aaa de mniterij vao officieren op den yoorgrond • heeft gebracht, voor allee oplossing eischen. Daarom heeft hij besloten,bij aile verantwoordelijkheid die thans reeds op -hem rust, 00k nog deze vraagstukken ter h and te nemen. Zijn voorbeeld zal erlken vriend van viijheid en vrede moed geveo in den strijd, die nu uitgevochten moet worden tôt Bonar Law zijne woorden ver-loochent of de unionistische partij Bonar* Law verlooehent. > Asquith heeft met een slag de spaaorag, die ondragelijk begon te worden, doen verdwijnen^ zegt de Daily News. Hij heeft het volk, in onrust over de bedreiging met militaire dictatuur, den sterksten waar-borg gegeveix dat het gezag der burger-lijke overheid onder aile omstandigheden gèhajidhaafd zal blijven. Het blad uit de hoop dat het loger on-dor Asquith'a leiding eene deanokratisdie hervorming zal o<ndergaan, die voor goed de mogelijkheid om het leger als werktuig van Torypolitiek te gebruiken, afsnijdt. De (unionistische) Times bevat drie be- • schouwingen. In haar hoofdartikel zegt de redactie dat Asquith de -beste oplossing heeft ge-vondcn,die in de gegeven omstandigheden mogelijk was. Toch is het maar een red-middel, hetv/elk den indruk, dat eene regeering die zooveel zaken tegelijkertijd in verwarring heeft gebracht, hare politieke verantwoordelijkheid niet langer kan dragen en rust noodig heeft ,niet vermag weg te nemen. Het blad beweert vorder da.fc Asquith's ambtgenooten de kiezers tegen het léger in het harnas trachten te jagen. Als Asquith denzelfden weg o'pgaat en niet da-delijk dezen lasteraars van het leger het zwijgen oplegt, had hij beter gedaan niet als minister van oorlog op te treden. Hoe handig hij 00k moge zijn, hij kan niet tegelijk leiding geven aan het leger en aan de leden van het kabinet, die -het leger aanvallen. De militaire medewerker van de Times schrijft zeer waardeerend, over Asquith, die beter dan eenig ander lid van zijn kabinet opgewassen is tegen de gevaren. en de verantwoordelijkheid van den huidi-, JUsfin tj»AfaHM3Lget4eggr--zflI- moed en zeîfverloochening op prijs weten te s tel ten. Zij wettigt de hoop dat de poli-, tieke hartstochten tôt rust zullen Kdmenj en dat het département van oorlog met' bekwame hand zal worden bestuurd. De parlementaire medowerking van de Times erkent dat Asquith er in geslaagd is, de eenheid in zijne partiji te herstellen. Zoowel de gematigde liberalen als de ra-dikaJen geven hunne voldoening over zijn etap te kenen. Om verscheillende redenen echter : de gematigden, omdat zij van oor-deel zijn dat Asquith het nadeel, door de ïnisslagen der regeering aan het leger be-rokkend, zal verheipen; de radiîcalen,omn dat zij overtnigd zijn dat Asquith met de demiokratiseering van het leger zal begnv nen. De Dali y Telegraph apreekt op felîen toon over de < malle frats > om tegelijk minister-presideint en minister van oorlog te willen zijn. Er is niemand die beide ambtem tegelijk naar behooren kao ver-vwllen, vooral niet in de tegenwoosrdigfl crisis. De Standard meent dat • de oplossing slechts een voorloopig karakter kan hebben en trekt daaruit de slotsom dat de roi nister-president binnen kort eene ontbin-ding van het Lagerhuis verwacht. Die kan 00k beaga-arliik uitblijven, be-. toogt het blad. regeering heeft dooq hetgeen de laatste dagen aan het licht is gekomon, aile vertro«wen verloren. «ZM heeft schromelijke misslagen begaan en is niet in staat geweest zich schoon te wa.s-sdien van de verdenking eene misdaarl van de eerste grootte in den zin te hebben gehad. Tijdeins de afwezigheid van Asquith zali Me Kenna hem in het Lagerhuis vervan-gen.Nader blijkt dat generaal Prench alleen aLs hd van den Legerraad zijn ontslag genomen heeft. Hij blijft zijn ambt van veld-maarschalk yervullen. De Mitziiig van M. Asquith Londen : De « Westminster Galette * deelt mede dat eene officieele inschrijvingj der kandidaturen voor den parlementairenj zetel van East-Fife is geopend. Dit is de kiesomschrijving van M. Asquith, waar op 15 April de kiezing plaats heeft. * 3$C & De eischen der liaiiaansclie postOedicodeo Men meldt uit Milaan aan de «Messagtv ro» dat het middenkomiteit der post- en telegraafbedienden bssloten heeft tofc_ een . référendum over te gaan om te woten o£ een ; aâR ' hei^uren^me.ot - zal 6»■

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods