Vooruit: socialistisch dagblad

892 0
21 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 21 January. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 09 August 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/vh5cc0wk88/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

3© aar» »■ 2 anMBMttaWWlÉB II ml* ïn i (gui Prijs per mimmer : voor België 3 centieiuon, voot den Vreemde 5 centiemen B—auiiiiliMHiiiaM ■iiimiMninii—IHH iiiiiBmajaijjMMt^atCTiga^iM'iwi'iirtTirm Telefoon t S^edasiie 247 - Admi^istfatie 284B i—imf HTm\inaaffri»jWWiijaM—KiaMma»MjjM,a«tacon Woensdasj 21 Ja^uarâ US14 DruksterUItgeeMer Sam: Maatscfiappij H ET LICHT Veranïwoordelijke bertuurder? P. DE VISCH. Ledeberg-Ocnt . . redactie . * administratie HOOGPOORT. 29, GENT VOORUIT ABONNEMENTSPRUS BELGtE Orie maanden fr. 3.25 Zes maanden 6 50 Ecnjaar. ...... fr. 12.50 Men abonneert zicti op cife pastburcele* DEN VREEMDE Dric maanden (dagelijks ves-îonden). fr. 6.73! Orgaan der* Belgkche WeM'edenparty. — Verschjjnende allé dagen. Het Roomsch orakel klïnkt valsch 1 Ten allen tijdo, door woord en echrift, worden wij aangevallen door de Bourgeoisie, maar vooraï door de cùristenen en de klerikalen. ;t Is onbetwistbaar, dat tôt heden onze positie en invloed niet * an aard is om het offekt van de ongerijmdheden, de valsche bescbuldigingen, den laster, enz. op gansch de lijn te neutraliseeren. Doch daarbij komt nog, dat de klerikalen er een stelsel op nahouden, door hetwelk zij trachten onze beweging lai" ie sla-an. Eenerzijds dreigen zij ons aanhoudend met processen : anderzijds is liet stelsel, bij het minste artikel, waaria eea der liuunen bij naam zou in vermeld staan, niisbruik te maken vau het « recht on antwoord ». Onze positif is dus wel moeilijk en gevaar-\ol Lu dien verstande zal ik trachten beide gevaren te ontwijken. Kr is hier spraak van een artikel, ver-schenen in het Zondagnummer van 4 dezer der - Gazet van Antwerpen». Gansch het tkema is getroffen uit de redevoering van nartijgenoot Van der Velde, welke hij on-langs gehouden heeft te Gent voor de stu-deerende jeugd. Het heet, d»i> de wetensehappelijke en wijsgeôrige vorming van Van der Velde v.einig degelijks is. Ik beken onbevoegd te zijn daarover te oordeelen, maar ik vraag mij te vergeefs af waar de verwaandheid vau sommige kerels zich gaat nestelen. Ie-maud oordeelen en veroordeelen is voor onze gekruinde politiekers en sociologen'H — dos tijds sprak hij wel met een zekere schija van misprijzen en miua-chting over K. Marx — een uiterst gemakkelijk baan-tj e. Deze misrekening en onderschatting idruk ik den kop in door het feit, dat on-la: Van der Velde tôt !id is gekozen van de Akademie. Het groote, onsterfelijke werk van K. jlarx heet hij een wetensehappelijke roman, het Vas een wondermengsel van ?in-dingrijke mbeeiding bijna gelijk aau de verhalen van J. Verne; de jeugd met inbe-grit) Van der Velde waren vorrukt door de schïtterende droomen van Marx. Zicdaar nu wat onze tegensfcrevers ver-staan door ernstige kritiek. Is het onbe-voegdheid o! wel kwade trouwï In aile ge-\ a: is het eene leugen en monsfcerachtigo taal. De grondgedachte van het werk « Da8 kapital » staat rotsvaet en de economisehe feiten hebben naderhand bewezen, dat Marx juist gezien, geoordeeld en gerede-ticerd heeft. 0! is het dan onwawrheid dat de massa gepioletariseerd wordt; dat de samentrek-ki;i:r der kapitalen om den dag scherper voorwaarts dringt; dat de werkloosheid eene voorwaarde en ook een gevolg is van do kâîjitàlistische maatschappij ; dat het bankkanitaa,! al de touwtjes in handen hoeft van gansch het bedxijfwezen ; dat de les■onbduurte een gevolg is van de vorming va a trusten en kartelleu cUar bij komende ùat mm liever de waren vernietigt om de v.inst op peil te houden; dat de aangroei der btvolking ophoudt en zich eerder neêr-•..aarta dan opwaarts afteekent zoo in het 'vatholiek België als in het goddeloos Frankrijk 2 Het ware - oorwaar veel heuscher en be-langrijker voor onze Christene «ociologen ? î zich met dezs brandendo vraagstukken be-zi^ te houden en voor de lezers der G. v. A. én voor de leden der christene vakbon-dea dan eene afleiding te zoeken met te oraschrijven wat partijgenoot Van der Vel-' niet gezegd noch bedoeld heeft. Waar de kwade trouw van dea sohrijver van bedoelde artikel waarlijk in 't oogval-lend is, is waar hij beweert of ten minste iaat -, erataan, dat de studeerende jeugd }a,n destijds met inbegrip van Van der \ e!de zich zoo bekeerd hebben tôt de so-ciaal démocratie om stormenderhîtnd do phatsen van Volksvertegenwoordiger te be-zetteu.Voorheen heb ik aan schrijver de«er ge» tsachte wel eens verteld dat Van der Velde toi'enlioog verheven staat boven allô ver-dachtmaking — Hadde hij in de Burger-partij gebleven, voorwaar waren er voor • ©m audere zaakjes ioo van politieken als finantieelen aard weggelegd geworden — fi in plaats de oogen elders te richten zou Qnso christene tegenstrever veel beter «oen eons rond te kijken in zijn midden, in 'jne partij. Ik denk ts weten dat er tien-! allen van klerikale ministers en volksrer-legcnwoordigers te noemeu zijn die iu hun-'•<c hoedanigheid van klerikale mandataris ot beheerder zijn geworden van eene finan-Ueele- of nijverheidsonderneming; èf be-'ituurdor der Nationale Bank en der bank ^Société Générale» M eigenaar eener mijn-bedding in onze Kempen. l'egen kerels eener partij met ïulk ver-leden, die de driesthesd hebben «erlijke rr.frtschen te verdenken, leggen wij dood-cenvoudig : Handen thuis! Begint met uw eigen Augiasstal te reinigen ! Hier volgt nu eene onvolledige aanhaling yan Van der Velde's voordracht ; hij neemt 3aît» datgene wat in zijn kraam te pas komt en wacht zich wel de oorzaken, door > an der Velde aangehaald te bespreken. uet arrivisme eo d« takgB»npht — de zucht en jacht naar geld en winsten, prael tig 1 ? verschijnsel der kapitalistische maa schappij — iaat hij onverlet en worden dot hem genegeerd en wel om reden. De besluiten, welk hij aîleidt uit des verkorte en onvolledige aanhaling, zijn wi ïenlijk onovertrefbaar ; te meer dat z vastgesteld zijn door iemand die het in zij brein gestoken heeft door eenige zoetsaj pige woorden en holle phrasen — iets p< sitiefs moet men niet verwachten — Ii Marx af te maken. De voorzegging van K. Marx dat door ti uiibrciding der groot-nijverheid de middei stand moest verdwijnen, heet hij valsch; h zegt dat er zich een nieuvven middenstan aau 't vormen is, die met hart en ziel o nijverheid zal steunen ; dat het socialistisc ideaal zijne kracht verloren lieeft op d jeugd; kortoru dat het socialistisch ideaf aan 't verslijten is. Dat de middenstand verdwijnt, kortzicl tige Socioloog??, daarvan getuigen de mi nigvuldige trusten, kartellen en naamlooz veunootschappen zoo op haudels- als ni, verheidsgebied, waarvan het Belgisch Kc lensyndikaat als toonbeeld kan aangeweze worden. Wat nu gezegd over dat nieuw sooi middenstand? waarvan spreker gewaagt. Dezo elementen vinden hunnen ooi sprong iu het ontstaan der naamlooa maatschappijen, welko. als onmiddellijk g( volg hebben gehad dat de bezitters zich va hun ambt van bedrijfsleider hebben ou dc«an oin nog enkel te fungeoren als div dend-trekkers. Hot meerendeel kennen nog niet eens d fabriekeu, waar zij aandeelhouder van ziji weten nog niet eens de taal vrelke hunn arbeiders spreken, maar vergenoegen zic jaarlijks in den maatscliappelijken zeti eens te vergaderen om kennis te nemen va de winsten, welko de arbeiders — die z nooit gezien, gekend noch gesproken hei ben voor heu vooatgebrackt hebbwti. Do bejiitter is in zij no hoedanigheid va bedrijîsîeidér vervangen geworden door taalde beheerders en techniekers — de zc gezegde nieuwo middenstand van onze) schriétene tegenstrever — welko de lieut< nanten en v/achthonden zijn der kapital stische klasse. Hun voornaamste, uitsluiti lijke roi ia de winsten op peil te houden e opwaarts te drijven. Van eeu nieuwe middenstand kan hic natuurlijk geen spraak zijn. 't Is doodeei voudig oene economische noodwendigheic als gevolg van de kapitalistische ontwikki ling. Doch iu den grond der zaak zijn ; deze elementen in het algemeèn «onbewi ste proletariërs» weike hunne instandhoi ding, verheffing en ontvoogding slechl kunnen vinden in den prolctarischen kla; senstijd. Het oogenbîik. dat voor lien de econt mische wet van «vraag en aanbod» zoo zi geregeld zijn, dat het laatste de eerSte wei kalijk overtreft zujlen zij hunne hoedanij hoid van proletariër bewust worden en oi dervinden dat slechts één middel bestan is om hunne veriossing te bereiken : h« voeren van den klassenstrijd in den sohoc der Sociaal-Demokratische partij. Het Socialisme is even valsch als het 1 beralisme. Wat kluchtî Wat spotternij Graag zou ik van die christene socioloog vernemen welk onderscheid or bestaat tui schen het libéralisme en het Katholicism in zake economischo inrichtingî Mij stei nende op het werk vau Léo XIII : «Kerui Novarum» denk ik te weten dat én ch'ristc nen én Liberalen beiden de hardnekkigst aanhangers en verdedigers zijn van de b< staande eigendomswetten bazia van het tt genwoordige econonriisch stelsel dat oorzaa is van aile ma-atsehappelijk kwaad en or heil. Ik wil niet verder inga+m op dezo onb< aonnen beschuldiging — voor ernstige kr tiek zijn die menschen waarschijnlijk nie ïe vinden — die best beantwoord worci door dood «wijgen. 't Is wel frardig, dat onze tegenstrevei moeilijk ons kunnen aanvallen zonder t liegeu. Lees ik daar nu niet dat de socis listen de meeste maoht hebben in ht ï'ransohe parlement. Proportionueel g< eproken is onze vertegenwoordiging ve( sterker dan wel in Frankrijk, zonder no te spreken van Nedorland en in 't bijzor der niet van Duitschîand en zulke paarder leugeu wordt vooropgezet om aan te toc nen dat het socialismo niet leefbaar is. Het slofc van het artikel zal men best rs den; 't is een lofzang ter eere van de or vervalschte opyattirig van het christendon hetwelk een rijken schat van idealen beva voor het persoonlijk, huishoudelijk, maai sohappelijk lever. Het ehristendom i steeds joug en oud en vindt eene jeugd di zich wil opofferen voor de idealen vau de: gekruisigden God-mensoh. Nogmaals eene dier platonische verkla ringen dewîjl in werkelijkheid de ehristus leer na tvrintig eeuwen niet in staat is gc weest het schoonste, .het verhevenste va; het maatschappelijk leven — het pezins leven — te redden. Zonder overdrijving noch bluf kan men bepaald vaststellen da de invloed der sociaal-demokratie op zede j lijk »Ia op maftty?h»pppliilc terreiu gind hooger staat, althans niet moet onderdoe haar twintigjarig bestaan misschien wt voor de acti'e der Boomsche Kerk geduren de haar tweo duizendjarig bestaan. Wat do lïoomsehe aanbidders ook moge: verklaren, de kapitalistische maatschapp: mist aile grondslag voor hooger streven. Eenerzijds is het de samentrekking va: i- aile kracliten om den atrijd voor het naakt b- bestaan. Deze toestand is zoo sterk vast ir geroest, dat de verdedigers der maatschap pij denken dat 't hoort; do kamp voor ' :e dagelijksch brood is voor lien het begi: van het einde. ij Anderzijds wovdt bij de bezittende klass n het denken, het idee, beheèrscht door d >- hoefto om haar bezit te verdedigen, da i- zij denkt bedreigd te zijn door de niet-be ;. zittende massa, uit wier arbeid 't werd ge wonnen en wordt versterkt. e Ten allen-kaut wordt de strijd voor he i- stoffelijke, het matericele door gansch he ij maatschappeiijk gedoe in beslag genomei d in weerwil vau al die Boomscho idealen ('? e en het maai ^happelijk stelsel omslinger h de menschheid en verhipdert haar in haa e opvvaartscheri ontv.'ikkelingsgang. il Onze weten»;hap is doorgedrongen in d geheimen der kapitalistische maatschappij i- wij kennen de ontwikkelingswetten en ool >- de middelen om het te verslaan. e Bij de honderd duizenden dio reeds aai onzeu oproep gehoor gegeven hebben wor »- den er dagelijks door de uitbouwing vai d het kapitalisme nieuwe duizenden aange grepen en gegooid in het loger van het Se •t wust. strijdend proletariaat. Wat mon ook zegge, het' socialisme is d •- draagster van "den nieuwen tijd, welke d-e menschheid moet vrijmaken en ontdoen vai de klemmende boeien die haar belettei u geestelijk eu zedelijk te stijgen naar mee: vrijheid en grooter geluk. L" * nl-verpen, S-l-;14. J. 6 mmm * l> ffUmi mmm ï TER FERS : û 0;îi fcinnon eenSêfl dagen te verscîîâj ij nen ; l " De Pciitieke Sfrijfî,, ® onmishaar Handboek voor propagandes ». ten en huisfoezoekers met hst Pétitionné-i- ment voor Z, A. S. en In den komender klesstnjt!, uitgegeven door hot CentscN filickSen-Komit&it. r 108 biadzijden l, Prijs voor vereonsgjngen en groepw fr. 10,00 per 50 stisks genemen (dus 20 centiemen stuk) Per exempiaar 25 centiemen iS s- Dit bij uitstek kritieke boekje rafeil de gezamentiijke budgetlen der kathO' i- lieke regecring uiteen ; bewijst met sta-tistscke cijfei's de geidverspilîingen er schuldenlast welks zij voor Beigië ge-ilsracht heeft; behandelt de nationale ^ rijkctom en de nationale armoede; df lt bekronipen soeiaie watgeving, île ko-nende sociale verzekeHngsivetten en ck vvafkersivetten van antiers landen, ben© i- vens de voorsteiien door de sociaiistischî ? afgevaardigden gedaan, Eene onuitputteSijke bron van onte» e gensprekelijke bevyiizan en statîstieken, t- door ons BureeS van Documeafcatie ver- n zatneld, die iederen propagandist er s- huisbezoeker in staat steiîen ever aH« e mogelÊjke vragen en kwestîes van poil- ;■ tieken "aard te 3preken en te discisteeren, k Besteiliîigen te richten aan de Samen-- werkonda Maatschappij « Het LScht », Hoogpoort, Gent en Kiesbureei « Qm : j Huis », Vrijdagmarkt. lt t ■—i' ■'-■B W ->»■ «■>- " imtm • Aan wie k schutd? t Naar ik lees in cVooruit;. zoti het cNienw: i- van den Dag» zich ook bekreunen met d< >1 vertraging der treinen. g Waar het schrijît «gémis aan personeels, hiaat hij den na,gel op den kop. Wij schrevei hetzelfae tôt vervelens t(je. t- « Het i\ieuwï vau den Dag » weet dus ooi dat machinisten en stokers overtollige urei werken, wat, heel juist, c-eu schadelijkei invloed uitoet'ent op het verkeer der treinen Hoe jammer dat « Het Nieuw» van dei t 1 Dag », de tolk de> katholieke werklieden, daar uiet vrog^er over gesproken heeft s «ochtans do socia.listische volkvertegenwoor e digers drongen meernialen bij den bevoeg i den minister aan om de werkuren te \ r minderen, het rijdend personeel een familie leven te lafcen genieten, maar geen honden leven gelijk thaos. > Indien er geene afdoeude maatregeien ge i nomen worden voor cîeu winterj zal de toe stand nog verscherpen. ■, Door dagelijksche ondervïndingen willei t wij de reizigers op de hoogte brengen de: t- zaak, om hun le doen inzieii dat het rijdent s personeel voor niets in de zaak betrokken is a Waaraan de vertragingen zijn te wijten 1 1. Economie op personeel en door het ha-telijk Rowanstelsel ; j 2. Hlecht onderhoud der locomotievea ; ; 3. Brandstof van slechte hoedanigheid ; 4. Groote last der treinen ; j 5. De stelplaats zou moeten bestuurd wor-g den door een knappe machinist, die onder-vinding heeft en de praktsjk kent en onder het gezag zou staan rechtstreeks van den t Ingenienr, maar niet onder den werkhnis-J overste. Ziedaar de redenen om den sieçhien gang 3 der reizigerstreinen te doen ophoudeu. ? Het rijdend personeel heeft den last van de vertragingen: meer uren werken, en on-[ derworpen zijn aan strenge strafmaatre-gelen.. Is het geene echte schande onschuldigen j. te doen boeten voor de fouten der grooten ? 1 Dat de belanghebbenden bij den bevoegden ) minister eischen dat de Ingénieurs van t ièdere stelplaats, de bijzonderste treinen c vergezellen en hem daarvan een viitgebreid verslàç over laten geworden, onderteekend door elken machinist dien hij vergezeld t heeft. j Dan zal de minister weten waar het schoentje nijpt ! Wanoeer zal É! eindigen? Tôt vervelens toe hebben aile bladen d»' pogingen tôt aitraggelarij gemelcL; de fa-1 meuze spaansche achat die een opgeslotenei moet « lossen » en waaraan men verzochb' wordt- mede te waken... mits storting. Ondanks aile waarschuwingen, — die toeb1 wel tôt aan de ooren der verantwoordelij-' ken moeten gekomen zijn, — gaat dat spel-leken nog altoos voort. W.ij hebben weer zulken brief voor ons liggen. Do brief, uit Madrid gestuurd oj1, 16-3-14, schijnt ons, in tegenstelling van dei, vorigen, — eigenlia.ndig geschreven. Het be-, tret't nu een, schat, — niet van 80.000 fr. zooals vroeger, — maar wel van 800.000 fr. Misschien wordt het morgen S.OOO.OOO îr. om overmorgen te klimmen ttot .80.000.000 fr. Aile lollekens ter zijde gelaten, wij mee-nerî dat het den jrlicht is van het ministerie van Justitie oiu op te tveden : als de spaan-sche ambassade in Beljie, ot'wel, de belgi-' sehe ambassade in Spanje haren plicht niet1 doen ,dan moet er toch opgetreden wordeuy j — desnoods tegen lien. Zij kunnen toch niet blijven duren, diel | herhaalde pogingen tôt aftroggelarij, waar-' : van, «vie weet, hoeveien reeds het sla.chtof-; i fer zijn geweest ! Sociaal Politiek Overziciit : FR&mRUK 1 1)E MOOKItPOGISG OP SJI.1UF PACHA ; Mil El]S POLITÏEIv 1)0EL HEBBEX De Parijsche politie heeft twee Turken, Specfai Iskander en Tîaran Eddin, gevangen genomen, die men verdenkt betrokken te zijn in den moordaanslag op Sjerif Pasja. Eerstgenoemde heeft erkend dat hij yan Asim bei, den gewezen prefect van politie te Konstantinopel, opdracht heeft gekre-. gen, de gangen van Sjerif pasja te be waken. In zijn woning gevonden brieven hebben dat trouwens bevestigd. Juist op den ctas; van den aanslag had tskaiider, die de verdenkïng dat hij ook van de poging sot I moord wel zal weten, yen van zich wsrpt, Sjerif pasja ten eten gevraagd. Asim bei heeft van 10 tôt 2<i December te . Parijs vertoefd en van daar een brief aau Talaat bei, den Turkschen minister van binnenlandsche zaken, geschreven. waarin > hij dezen op de noodzakelijkheid wijst om to Parijs, buiten het gezantschap om, ver-tegeawoordigers te hebben die de Fraasche taal goed machtig zijn en zich gemakkelijk , weten te bewegeu. Hij weidt verder uit over Sjerif pasja en noemt hem een hoogst gévaàrlijk tegenstander van het Jong-Turk-sche comité, die vociing houdt met de En-gelsche en Jftussisché gezanlschappen en met tal van Fransche Kamerîeden en Se-natoren. Dan komt hij met heb plan om [ Sjerif pasja steeds in het oog te houden en noemt als een der geschikste menschen daarvoor den tooncelspeler Buran Eddin. 1 Voor «andere werkzaamheden dan het ge-gen van inlichtiugen» acht hij hem echter s niet geschikt. i Kort na het verirek van Asim Lt-i (die, naar men zich berinnert, zijn airtbt van ( prefect. van politie heeft moeten vaarwel zeggen na het geschil met Rusland over^de , gevangenneming en vermoording van Ka-waku Moestafa) is fëpech I:kander uit Genève naar Parijs gekomen. Deze man is van Russische afkomst, doch reeds jaren in dionst der Turksche gebeime politie. | De Turksche regeei-ing ontkent, in een officieuse nota van het Ottomansehe pers-agentschap, iets van doen te hebben met 1 den aanslag. Zij zegt dat Sjerif pasja zieh-zelf een air vau gewichtigheid wil geven door het te doen voorkomen dat het Jong-Turksche comité hem vreest. De aanslag is waarschijnlijk uitgegaan van een der Vele yijanden van Sjerif pasja, die het hem niet ' kunnen vergeven dat hij. tegen zijn vader-land. toen het tegen de vier Balkanstateu in oorlog was, een felle perscampagne heeft geleid. Ook verdenken velen hem van me-depliehtiglieid aan den moord op Ma-hmoed Sjefkefc pa^ja. De revolver, waarvan de moordenaais zich heeft bediend, is een wapen, dat wel bij do politie to Konstantinopel iu,gebruik ! is, maa-r.voor ieder m den handel te koop ALBANIE 1 DE PRIAS VAN WIE» MAAliT PKO-PAGANDA VOOR ZIJX ÎROON OOOÎI l> I; V KIKEMA. — ZIJN MEDE OINGER 1 ESSAI) D0ET OOK ZIJN BEST. Het Journal heeft een medowerker, den i sehrijver-journalist André Tudcsq naar Albanie gezonden en maakt he'den een brief uit Durrazzo met mededeelingen eu indrukken van daaruit opoubaar. Na een korte baschrijviug vau het studjo en een terugblik op de historié ervan, be-schrijft hij hoe aile aandacht er op de komst van den Prins von \ ied gespannen is, hoe de prins de propaganda voor zich doet maken door een cinéma en hoe aller ver-wachtingcn vooral sericht zijn op... de mil-lioenen, die de prins mee moet brengen. i e In een plan'kensehuur heeft een firma uit Leipzig een cinéma ingericht. Eerete l film: de Prins von Wied to Potsdam, aan het- koofd yan zijn eskadron; tweede film : de prins brengt een bezoek aau den Kei-zer : derde film : de prins te Mon Repos, de kinderen en de prinses omringd door la-1 keien. De negeu andere tafereelen zijn van hetzelfde soort. Geen loket om pla-atsen te, nemen : het is een gratis pvopaganda-schouwburg. De1 schuur is voortdurend ge-vuld. » De verslaggever iueldt dan dat de vcld-wachters en douane beambten prachtig® kleurige nieuwe uniformen aan hebben, dàtl er een postkantoor met telegraaf geïnstal-leerd i';... Maar wie zal al die kosten be-: talen 1 Daar zijn we in het hart de r kwestie. ' Indien c|o prins hier zoo met spanning ver-! wacht woïdt, ihdieu de Reestdrift al op den loex ligçfc, dan is h-r-t oiu.la,t voor gansch Albanie zijn vorstalijke peïsoonlijkheid 70! millioen klinkende munt vertegeewoordigt.1 De post, de uniformen. het gerestaureerde paleis zijn, dank zij vernuftige kooplieden, even zoovele hypotheken op den toekom-stigen schat. c Maar », zoo vervolgt Tuadesq, « al deze bedrijvig'heid is maar uiterlijk vertoon. Hef -hart van Durazzo is ergens anders Het is, volgens de schrijvçr, in eoa blauw-wii" huis op do hoogte, door schild-' Wachten bewaakt en waar gansch den dag! Etille menschen korneu on gaan hot huis' van Essad pacha. Essad onderhoudt eigen troepen, hij heet't overal zijn partijgangers, zijn eigen administratie, hij int bclastingen ■ enz. Hij heeft wel iu eeu telegram van 27; December zijn éçrbied en onderhoorigheiefe aan den prins von Wied betuigd. maar in1 werkelijkheid heeft hij geen afstand gedaan. Hetgeen hij niet onmiddellijk doen kan, be-rbidt hij in stilte % oor t n dat i* : zelf den' troon te bestijgen en Willem 1 vorst van' Albanie ten val te biengcn. Na een besçhrijviug vau al hot intrigee-ren en snmenzweren in Albanie en in Eu-ropa rondom Albanie en de Albaneoschei kwestie, ejiidigi Tudesq uhl.. : <: Wat kan de offfeier van het ode reg. uh-'-lanen, die tofc vorst is uitgcroepeu van ai die g_eheimzinnighedr-n begrijpen ! Hij heeft argezanten zonder bevo. ù-!<â,d bij zieîi gehad on wacht nu op de « echte » afgevaar-digden uit Albanie... die nooit zullen ko-men. In afwachtjng leeit hij de taal der Gegen un der Toskcn. Wat cou verwarring moet e;- in zijn' hocifd heer-chen., Hij zal1 naar Albanie gaan ; Europa lw;ei't het be-èll&fc en zijn eer is or mee gemoeid. Me» brengt niet voor niets zijn paleis in gereed-ùeid. Optimisten voorspellen hem een re. geering van dric maanden, pessimisten van drie dagen, wereldv.ijze nionschen van drie weken". > riElâCO MET MISLEKKEN DER J i XAXCiEELJB ZEN01>.G VA N BELA LA31A TE PARUS. - GELDHÏSTOKÏES EN KAPÏ-TA LISTES WAHBOEL. Wij hebben reeds medegedeeid, dat de; la Lama, de Mexikaausche minister van' financier! die zich voor linaneieele onder-J handelingen m Parijsbevond, was afge-j treden. omdat hij /ich niet kon vereenigenj met hcc besLuit der .Mexicaansche regee-ring. de rentôbej;Iling op de A xieaansche, fcinncn- tu biiiteniandsche schuld te schor-son. Énkele dagen v66r de la Lama daarto®! besloot. had hij in een interview o. m. hei volgende meedegedeeld aan een redacteur) van Le Nouveau M»àde, een te Parijs ver-schijnend orgaan, dat gewijd is aan de be-i langen van Latijnsch-Amerika : «ik avht.hct ~ aldus do minister,— nood-zakelijk voor onze nationale eer en voor het fcelang vau .Afexico, dat président H'uert» zich tôt Juli a. s. z.-tl kunnen iiand-haven, d. i. tôt aan d'é verkiézingen. Ho^' ook de naam moge zijn van de man, die door de kiezers aangewezcn zal v/orden voor het presideûtschap — lluerta zelf, die niet herkiesbaar is, zal zich buigeu voor den volkswil, Eu ook de Aroerikaanschq

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods