Vooruit: socialistisch dagblad

263 0
25 January 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 25 January. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 23 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/gf0ms3m533/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DrolMter-lHtfeeHte» Çsro: Maatschappij H ET LICHT b«stu«r4er » J>. DE VISCH. L«dcberg-0«nt . . REDACTIE . . ADMINISTRATIE HOOGPOORT. 29. GENT Orgaan der BeJyische Werkliedenpartif. — Verschijnende aile dagen. ABCNNEMENTSPRIJS BELGIE Orie maanden. . . , , fr. 3.25 Z&3 maandcn ..... fr. 6.50 Ccn jaar ....... (r. 12.50 Meo abonneert zich op aile postbtireelea DEN VREEMDE Drie maandcn tdagelijk» vcrzonden). . .... U, t.ïî VERORDENINC betreffende het verbod v»n betallng tegenover Itaiië en betreffende het vtpmoj«n van Itallaansohe onderdanen. Bij ivijxc '.an vergc'ding wordt hei navolgende be-paak( : AniUsl î. 11et is verooden, recbtstreeka of oircchistrceks met gei eed geld, wissels ol checks, door overdrachten oi op'eenige andere wijze betalingen te doen naar Italie, naar de Italiaansche koloniên en bui-lenjandsche beziuinsen, evenals, naar de gebieden, die iloor liaiiannw.be strijdkrachten bezet zijn, alsook geld oi \\ aardepapieren rechtstreeks of onrechtstrecks naar de hiervoren .opgesomde gebieden over te maken of over te drapcîi, bijaldien zulke betalingen, overmakin-qen ot overdrachten handelszaken zijn, of bijaldien zij geschieden • 1. om zaken te venvezenlijkcn, die voor één partij o! voor beide pariijen handelszaken rijn, 2. om wissels ot checks te betalen, ' 3. om intrestkoepotis uit te betaler van achuldbrie-veu van het Duitsche Rijk of van een Duitacben bond-staat, die vôor^t ilnli 1914 uitgegeven zijn. Art, De soorschrilten van artikel 1, 2e lid, evenals van artikel 2 tôt en met 7 der verordening van 3 November iqi4, « betrekkelijk verbod van betaling te?en Hnpeiand en Frankrijk », in de bewoording der verordening van 12 Augustus 1915 (Wet-en Verorde-ningsblad voor de bezette streken van Belgiê, N. 10 en loyj. worden 00k op de door artikel t opgesomde gebieden toepa?selijk veiklaard. De seborsing geldt sîechts zoover aaiispra'ken van zaken ot waardepapieren in aanmerking komen voor den door artikel 1 dezer verordening bedoelaen aard. Voor de vraag, ot het verbod van betaling en de scliorsing tegenover den over-nemer geldt (artikel 2, 2c lid, der verordening van S November 1914), koratniet in aanmerking de woon-plaats ot de zetel van den ovetnemer, maar enkel ot de ovememing na of v6<5r 30 Aprjl 1916 heeft plaata gehad. De aanduidingen omtrent de t^Jsbepaling van het in werking treden der verordening van 3 November 1914, -worden vervangen door de tijdsbepaling van het in werking treden dezer verordening. Art. 3. Als vijnndelijke Staât in den zin der verordening van 5 Mei 1916, betreffende het vermogen van onderdanèn van vijandelijke Staten (Wet- en Yerorde-riingsblad voor de bezette streken van Belgiê, N. 2t2), gelden 00k ItaliS, de Italiaansche koloniên en buiten-iandsche bezittingen, met dien veratande eehter, d«t, 30 April 1916 do door artikel 1 aangegeven tijdabepa-ling 9 October 1916 vervangt. Brussel. den 9 December 1916. Der Généra gouverneur in Belgiën, von B1SS1NG, Generalobertt. Bovenstaande verordening wordt met betreklung tôt de verordeniugen van 22 Juli en 11 September 1913 (VcrordeniDgsblad blz. 4 Nr 4 en blz- 65 Nr 46), als-00k tôt de Verordening van i4Juni 1016 (Verorde-Jlingablad blz, 390 Nr 177) voor het Ktappeagebied vaiv't 4e legerir. werk-ing gesteld. A. H. Q., den ne Januari 1917. Der Oberbe/ehlshaber. Herzog Albrecht von WURTTEM.BERG. VERORDENING betreffende het opnemen en in beslagnemen snetwerktulgschaal (papidestaal) in 't gebied van het 4e loger-, Artikel 1. — Het in beslagnemen. — HierW| wordt al het snelwerktuigstaal van om het even welke aoort en beuamina in beslag genomen. Onder snelwerktuigstaal is te verstaan staal in legee-1 ring met wolfram (tungsteen), vanadium ot iridium, zooala btjvoorbeeld de merken : Novo, Capital, New-Opital, Titelesa, Mushet, BObler-Rapid, Beeker-Rapid, Torno, Velocity, Goliath, Clifton, Armstrong, e. a. De in beslagueming strekt zich uit op snelwerktuîg-(taal onder vorm van staven in oorspronkelijke toestand otin stukken gesneden, op «nelwerktuigachaal onder vorm van gansch- ot halfatgewerkte, rieawe ot ge-bruikte werktuigen van om het even welke soort, alt-00k op afval van om het even wqlke soort hoeveelheid. Art. 2. — Het aanoeven der ttapels. — Al de sta-pels voorwerpen, die krachtena artikel 1 onder de in beslagneming vallen, moeten ten laatate op 10 Februari 1917, schrittelijk aangegeven worden bij de«Beauf-tragter det Kriegsministerium» in Gent», Savaenstraat 42. De belanghebbenden zuilen voor de aengifte gebruik maken van de daartoe voorgeschreveo lijuen van oangifte. Deze zijde te verkrijgen bij de bevoegde Kommandantur. Art, 3. —- Vallen onder toepassing van deze vererde-ning: Aile natuurlijke en rechtspersonen, maatschappijen, privaat of openbaar rëçhteriijke vennootschappen en vereenigingen, welke voorraden van de in artikel 1 aan-geduide voorwerpen in bewaring hebben. Art. 4. — We> hinq aer inbetlagneming. — Het ia verboden de voorwerpen die onder de in beslagneming f vallen, op welke wijze 00k te verwerken of er eenige p wijziging aan toe te brengen. : Afgewerkte werktuigen uit inelwerktuigstaa!, waar-van bewezen kan worden dat zlj op het oogenbllk van s het in kracht treden dezer verordening nog in gebruik i waren, mogen voorloopig 00k verder in gebruik blij-r ven ; de « Beauftragter des Kriegsministemims in f Gent » kan evenwel de verdere benuttiging van deze werktuigen verbieden. ) Het is verboden over de voorwerpen, die onder de in beslagneming vallen, eenige rechtazakelijke beschik-' king te treifen of bedoelde voorwerpen op welke wijze 00k van bezit te doen veranderen. Op aanvraag der bevoegde Orts- of Etappenkommandanturen moet de bezitter het in bealaggenomen anelwerktuigataal aan de nog aan te duiden plaata leveren. Art. 5. Strafbepalingc-ii. — Wie debepalingendezer verordening opzettelijk of uit grove nalatigheid over-treedt, wordt met ten hoogte 5 jaar gevangenis en met ■7 geldboete tôt 25.000 mark, ot met ééne dezer beide 1 straffen gestralt. Bovendien kan het voorwerp, waarop de stralbare handehng betrekking heeft, bij vonnis ten bate van het Duitsche legerbestuur verbcurdverklaard " worden; in geval vkn opzettelijke overtredingmoet de verbeurdverklaring worden uitgesproken. De pogmg tôt overtreding is strafbaar. De Duitsche militaire rechtbanken en krijgabevelhebbers zijn tôt oordeelvel-len bevoegd. t A. H. (î-, den 11 Januari 1917. Der Oberbefcfilshdber, e Herzog Albrecht von WURTTEMBERG. > Waarom moet men vereenigd zijn ? Dit is de vraag welke arbeiders zich stel-len, welke weiiiig met ons io a^nraking komen. Wij willen datrop antwoorden a*»t h*A-geen wij gedurende oiizen leveneloop go-leerd en ondervonden hebben. De vakvereenigingen spruiten voort uit de noodzakelijkheid ran den ekonomischeo toestand der arbeiders. De arbeiders zijn vrij, maar bezitloos. "Als vrije menschen kunnen zij door nie-mand gedwongen worden te werktai, maar daar d« werkliaden beroofd zija vain de arb»idsmiddelen, kunaen zij maar in hnn onderhond voorzien door htinne arbeids-krachten, in ruil van een loon, ten dieoste te stellen van het patronaat. De werkliedan zijn de TerkoopcTB, de p*r ■broons de koopers der arbeidakreuchit. En als vrije (?) menschen mogen beidwi, zooala het çp de markten gaat, de prijzen en voorwaarden bedingen voor de levering dezer arbeidskracht. Voor het verkoopeo Taai. hnnne arbeidskracht staan de alleenstaande arbeider* in zulke ongunstige omstan digheden, dat J.ij steeds tegenover het vereenigd patronaat. de zwakke, de meert bemadeeligde partij moeten uihmaken. Daar zij niets anders bezitten dan htmne vakkennis en hnnne arbeddskrachten, en d© verkoop ervan het eenige middel is om te leven, kunnen zij niet, zoo ait de patrooe», naar passepde verkoopsvoorwaarden waoh-ten, want : iedere dag dat men zonder arbeid is komt er geen loon ino «n kan due 00k geen voedsel gekocht worden. Dez» alleenstaanden beiitfcen de midde-len niet om elders htmne arbeidskrachbeo te verkoopen, en daardoor worden zij gedwongen hunnen arbeid aan veel goedkoo-peren prijs af te geven daji hunne vereeoig-de broeder». Daarbij, de dagen dafc zij sonder werk zijn is het verspilde arbeid welke niet ver-goed wordt. Hadden zij nu de middelen w&l, zij ston-den toch alcijd in de onzekerheid hunnen arbeid elders te kunnen aanbieden, daar deze niet weten of de patroona behoeften hebben aan arbeiders, ja dan neen. De patroong genieteu dns de vruchten van de machteloosheid der alleenstaande werklieden *welke, door d&n nood gedwongen, zich moeten bukken. Er is nog meer : de alleenBtaande arbeiders weten niet. hoe het met de arbedds-markt is gesteld, weten niet wat zij voor hunnen arbeid moeten eischen. De patroons, integendoel, zijn beter in-gelicht en vereenigd, en deze kunnen beter I oordieelen wat zij de m verdwaalden moeten aanbieden. Dus, machtelooB, afhankelijk van hunnen wil, onderworpen aan hunne eischon, in dien toestand bevinden zioh de alleenstaande werklieden in werkelijkheid tegenover de patroons. Van elkander gescheiden bij de produk-tie, zonder eenige betrekkingen met elkander, volkomen onbekend aan elkander, kun-j nen dezen niet eens op den goeden wil of e menschelijk gevoel van de patroons reke-? nen. ' De alleenstaande werklieden behoeven gecne theoretische overwegingen te doen, om naar de vereeniging gedreven te worde®. Het gevoel van machteloosheid van ailes wat in fabrieken en werkhuizen hen neer-drukt, langs den anderen kant, door , het dagelijks samanzijn met relen on het zichtbaar voorbeeld van samenwerken in de fabrieken en werkhuizen moeten onvermij-delijk de werklieden gedreven worden om gezamenlijk op te treden om hunne belan-I gen te verdedigen tegenover het patronaat. De vakvcreenigingien zijn dus de blijven-de vereenigingen van arbeiders, met het doel hunne belangen als verkoopers van arbeidskrachten tegenover de koopers va* die arbeidskrachten te Teidedigen. ] Dit zijn maar enkele aanhalingeo, welke wij nog kunnen staven door honderdeo. j. voorbeelden. % Wij doen du» nogmaal* op de aiet-ver-eenigde werklieden een beroep, om once roepstem te aanhooren en lid te worden vaai de socialistdsche syndikaten. r , Ang. Vander Brngge. Nuttige en noodige 00 & De katholieke pers had den maatregel, door de Btad Gent genomen, namelijk de verhooging van den tarief der gas, boven het verbruik van een bepaald minimum ge-kritikeerd.De Stad had voor doel, daardoor het verbruik te doen vermindereu, om aldus de brandstof, die er ^eer hchaarach ia te kunnen besparen. Volgens de klerikale para, had dien maatregel den gewenschten uitslag niet gege-ven.Onze aobepen geael An&seie heeft daarom-trent, in de gemeenter&adszitting van maaa-dag laatst,. het volgende verslag voorgele-5.en, opgemaakt door den heer ingenieur Coune. Het is afdoende : De t« rmeerd ering Tan den gaatarief toot de hoeveelheden verbriukt boven een bepaald minimum, is veel minder eene nieu-we belasting dan wel een voorzorgsmaat-regel tegeo het te groot verbruik der gas. De hoeveelheid der Terbruikte gae io eeoe woning, is in no-rmalen tijd, in eene zekere mate evenredjg aan de kracht van den meter, maar tegenwoordig dient er rekening gehouden te worden van het feit, dat de besparing gemakkeiijker is, daar waar er zich groote meter» bevinden en 't is daarom dat de ooëffioent of de vermenig-vuldiger, die het maximum per meter vast-stelt, genomen geworden in gelijk aan : 6 kubieke meters per bek aan den meter voor de toestellen van 8 en 10 bekken ; 4 kubieke meters per bek ?an den meter voor de toestellen van 20 en 30 bekken; 3 kubieke meters per bek aan den meter voor de toestellen van 80 en 60 bakken ; 8 kubieke meters voor de grootere meters.Aldus den gang verminderend die de groote meter* achijnen toe te laten. In de toepassing is eene tamelijke gewich-tige matiging aan dezen tarief gebracht, als volgt : men vraagt aan de abonnenten eene besparing van 25 ten honderd op hun verbruik van Januari 1916, het getal gelever-de kubieke meters gae aan 0,20 fr. niet minder mogende zijn, dan de drie vierden van het verbruik van Januari. Aldus mag een abonnent die een meter heeft van vijf bekken 86 kubieke meters gas verbruiken aan 20 centieraen, maar indien zijn verbruik in Januari 1916, 80 kubieke meters bedroeg, zal hij 60 kub. meters gas per maand mogen bezigen aan 20 centiemen, vooraleer een enkele kubieke meter aan 40 oentiemen te moeten betalen. Deze tarieffeering heeft haren invloed doen gelden, aangezien het gasverbruik ge-weest is : oi r-< o © o> oô «i ■»' r—1 r—i T—i r—I 6. <D 0 <D 01 s—' ^3 | §1 i-* >o oi -f ci o r-î M5 iô ^ «6 b M CM Kl I i-! i I i | S I i 10 o *0 >0 ® CO irt >0 1 i i i I ! 11 i I a « îzi O ^ § S « > > e "S * ■»« a m " « 6 -i T3 T3 i & S 'r. !. î- S. (1) Eene déoade beteek«ctt een tijdverloop ran 10 dagen. (2) Stock is beschikbaar blijvende voor-raad. Het verbruik is natuurlijk niet minder als dat van het vorig jaar, maar de buiten-gewone vermeerdering als gevolg van de» 1 aangroei van het getal abonnenten en van deze van de vrrbruikers van verwarmings-gas, die de te dure kolen vervangt, is tegen-' gehouden in bevredigende voorwaarden, als men rekening houdt, dat de toepassing van het tarief slechts draagt op de 3/4 van de gas, die buiten het gesticht of het fabrîek gaat. ; Men n.iag de besparing der brandstof op omtrent 1000 tonnen (eene ton is 1000 kilos) per maand schatten, 't zij een millioen kilos. De invloed van dezen tarief gaat afne-mend, naarmate de dagen verlengen, ho* is te zeggen dat met het grooter gemak van brandstof te ontvangen, de beperking gebracht aan het verbruik der gu, vermia-dert.De Regie heeft eene werkz&me propagan-1 ,da gemaakt om haren dienst v66r den oor-log te ontwikkelen ; maar het is eene dwa-ling van te zeggen, dat eene de gewoont» genomen is door de abonnenten van zich van de gas te bedienen voor de keukea, det» tarief der gas in 1916, werd opgeschorsi voor iedereen. ( Elkeen weet dat de nieuwe tarief ratx 1815 werd opgedrongwn door doc oorlog en atet door de Itegie der gas. De Regie had aile beschikkingen genomen met het 00g erop, om voldoening te , geven aan het grootat getal inwonera, die van veriichting beroofd waren, ten gevolge der verdwijning van de petrool en ae kar-buur./Te dien einde werden er in 1S16, 87M nieuwe vertakkingen aangelegd. In 1916 werden er 8406 vertakkin gen aangelegd. - - Het is geene propaganda die gemaakt is gewordon voor het çebruik van gas zondiT meter; dit stelsel biedt te veel moeilijkhe-den en gevaren aan, opdat er kwestie zou kunnen zijn van er zich van te bedienen als p ropagan d am id d e 1. Het getal meter» in dieast, trots de benuttiging bij twee verschillonde abonnenten, der meters die rroeger in dubbel waren in één huis, is vermeerderd met 23130 in 1915 tôt 33550 in 1916, hetzij bij de 13 dui-zend abonnenten meer op de 20 duizend die er waren in 1914, het is te zeggen 65 per honderd vermeerdering van het getal in twee jarem. Om het hoofd te bieden aan de vermeer-diering van het verbruik dat te voorzien was ten gevolge va® het groot aantal nieuwe abonnenten, heeft de Regie in 1916 hare fabriek vergroot, zoodanig van 20 duizend kubieke meters gas meer per dag te kunnen leveren. Deze vergrooting was geëindigd in November laatst; de omstandigheden zijn al-dus geweest, dat men er zich niet heeft moeten van bedienen. De aankoopen van kolem waren voldoende om een stock of voorraad t» hebben in het fabriek tegen einde Deoeimber van 30 dui zend tonnen en om beschut te zijn tegen d© gekende moeilijkheden der maanden Januari en Februari. Ongelukkiglijk is al het aandringe® der St'ad tôt einde December vruchteîoos geweest en gezien den kritieken Wwataud ■ is de verandering ran tarief moeten geschie-den.Wij hebben op dezen dag, zijnde 38 Januari, kolen, om de gasfabriek in gang te hou-den tôt dem 8 Februari. 1 De militaire overheid rerzekert 004, er maatregelen zuilen genomen worden, om de herbevoorrading van het Gasgesti^jt toe te laten. Uit de Oude Doos Een dezer dagen kregen wij toerailig een otiden Belgiachen Volksalmanak in de han-.'en voor het jaar 1840. Dit boekje.hadden wij jaren geleden gekocht, toen wij loffelijke gewoonte op onzen ouden boekenmarkt van 's zaterdags rond-slentorden, snuffelende links en rechte. Onder bovenstaanden titel deelden wij lirrhaalde malen stukjes mede uit dit be-langwekkend boekje, die allen om te beat bevielen. Heden willen wij zulks wel roort-zeften.Onze vrienden zuilen er meer en meer door evertuigd worden dat de sociale kw<»-tie geen nieuwbakken brood ia, de volk»-i grieven gekend waren en dat hadden de ka-pitalisten de klassengrieven der werklieden willen in der minne oplossen indien er i niogelijkheid was. De voortdwrcnâen ver-".herpendc klassenstrijd i* dut wtslititelijk il", schuld der bezit tende klatse. Ziehicr nu den dagklapper van den Bel-gi^chen Volksalmanak van het jaar 1840, voor het jaar 183,9. I*0 Jdniiory. — Den koning ontvangt de gelùkweiischingen van verschillende depu-latiën; aile de redevoeringen welke voor t'en koning uytgesproken worden, zvn be-licld met de vui igste vaderlandsliefde. Den minister van oorlog zegt: dat het leger hrand om zieh met den vyand te mefen, en de schande van 1331 uyt te wisschen. 6- — Den heer Hody, prokureur des ko-nings, wordt «ia ovjjer-iaouohard aeo«e steld in vervanging van den heer François. De ondervinding heeft ons geleerd dat den eenen opper-mouchard niet beter is als den anderen. 11. — Den generael Daine wordt door Leopold belast om de stad Venloo tegen de Hollanders te verdedigen ; dit was weder om ons wat siroop aen den mond te stry-ken.20. — De woorden VOLHERDING en MOED hadden het gansche land gerust gesteld en elk een was vol vertrouwen in de mannen welke aen het bestuer waren; doch terwyl het volk zich aen de vleyende hoop overgaf, waren de dwingelanden bezig met de ketens te smeden voor onze ongelukkige broeder» van Limburg en Luxemburg. Het duerde echter niet lang of de verschillende geruchten welke van de conferen-tie van Londen kwamen, deden de klaer-ziende vaderlanders nadenken, en den 29 january 1839, sprak den volksvertegenwoor-diger Pirson in de kamer eeno redevoering uyt, die op aile de aenwezenden den diep-sten indruk maekte. Hy vorderde te ven s dat den minister van buytenlandsche zaken, M. de Theux, zon verklaren wat of het gouvernement van wegens de conferencie van Londen ontvangen had, en of het van wil-lens was om Jafhertiglyk de 24 artikels aen té nemen en 400,000 broeders aen den vyand af te staen, dan wel of het voornemens was zich met kracht en geweld tegen de^o onregtveerdigheyd te verzetten.' De gansche kamer keurde de redevoering van den heer Pirson goed, en den minister, ziende dat hy geenen vreg meer kon, beloof-de dat hy vrydags, zynde den lm february, een voldoead antwoord aen de .volkoverte- genwoordigers zou geven. 31 January. — Beraedslaging in den raed der ministers; twee ministers, MM. d'Huart en Ernst, geven hun ontslag, om-dat hunne dry ambtgenoten het land wil-den bedriegen, hunne broeders wilden leveren, en de eer en het welzyn des vaderlands met voeten wilden trappen. 1"" February. — Benoeming van den pool-schen generael Skrzynecki, tôt opper-bevel-hebber van het belgisch leger. — Men be-merke hier wel het verraed van de ministers De Theux, Nothomb en Willmar: den 31 january hadden zy reeds besloten om onze broeders te leveren, en des anderendaegs, j den l™ february, benoemen zy eenen pool-schen generael om het bevel over ons leger te nemen, dat niet bestemd was om onze broeders te verdedigen ! 1 — Kan er grooter verraed begaen worden !... M. de Theux, die wel wist dat hy niet veel goeds aen de kamer kon mededeelen, aengezien hy, en de andere ministers niets gedaen hadden om onze vryheyd en onaf-hanglykheyd te handhaven, had een magtig leger doen naer Brussel komen en rond het Park en de kamer der volksvertegenwoor-digers doen plaetsen, om het volk in.toom te houdon, dat welligt in woede kon géra-ken wanneer het aile de schelmery verne-men zou. Om 2 uren des namiddags werd de kamer geopend; magtig veel volk was in en rond dezelve; M. de Theux Ieesde eene lange» reeks van protocollen voor, waeruyt bleek dat de conferencie al lang besloten had, dat wy 400.000 broeders aen den vyand moesten overleveren, eene jaerlyksche schat-ting van 5 millioenen nederlandsehe gul-dens, benèvena een iwaer tolceld op. de Schelde, aen Holland moesten betalen. Ver-scheyde volksvertegenwoordigers vroegen hierop wat of het gouvernement besloten had te doen ? Den minister antwoordde als-dan dat het gouvernement nog niets beslo-te had, dat de zaken nog niet afgehandeld waren, en dat hy niet meer verklaringen doen mogt. De heeren Gendebien, Dumortier en andere volksvertegenwoordigers stelden voor, dat de kamer een besluyt zou nemen, waer-door het gouvernement kan verpligt worden om te handelen naer mate de kamer zou i J vinden. Dit besluyt moest den 6 february genomen worden ; maer ziet, de ministers die dit wilden, maer niet konden tegenwerken, deden op den 4 february de kamer voor eene maend s! 11 y ten ! ! Terwyl de kamer gesloten was, besteedden de ministers hunnen tyd om aile de goede volksvertegenwoordigers om te koopen, door schoone beloftcn, door geld of ander-sints, tôt dat zy zeker waren in de kamer eene meerderheyd te hebben om den schan-delyken vrede aen te nemen, welke wy nu bezitten. 6. — Den heer Hendrik Conscience spreekt te Antwerpen in den Vlaemschen Schouwburg eene treffende vaderlandslie-vende redevoering uyt, om den moed der Antwerpenaren tegen de verkooping van 400,000 onzer broeders, alsmede tegen den ondergang van geheel Belgien op te wek-ken.15. — Eenen lerlander, M. Steele, biedt ons gouvernement 15,000 man aen, om ons grondgebied te helpen verdedigen ; maer in plaets dat onze ministers dezen menschen-vriend wel zouden ontvangen, zoo wierd zyne bolangryke aenbieding van de hand gewezen en hy werd verpligt om binnen' de ai uren het land te verlaten. 18. — Groote volkdemonstratie te Bru*-sel, tegen de aenneming der 24 artikelen. Verscheyde persoonen worden aengehouden. — Groot gastmael aan het Hof van Leopold.19. — Weder opening der kamer. Het mi-nisterie stelt aen de kamer een projekt van wet voor, om den koning te bemagtigen het vredes-traktaet tusschen Holland en Belgien te mogen aen nemen. — Den toorn der eehte volksvertegewoordigers is ten top go-klommen; M. Pirson verwyt de ministers dat zy judassen en lafhertige verraders ïyn. — Het voorstel der ministers wordt naer sectien der kamer gezonden om hetzclv» te ofide.rzoeken, 28. v- Aenhouding en in geheymstelling der volksvri en den Jacob Kats en Adolf Bartels, beyde schryvers te Brussel, die zich heviglvk-tegen de aenneming *ex schande-lyke 24*artikels verzettede. 9 Meert. — De geheymhouding van Kats en Bartels wordt opgeligt; hunne vrienden kunnen hen in de gevangenis gaen bezoeken. 13. — De bisschoppen van Brugge en Gend verbieden hunne onderhoorige pries-ters om tegen het verdrag der 24 artikels te petitiçnneren. 14. — Deri volksvértegenwoordiger Beo-kaert valt plotselings in .de kamer dood, na eene redevoering ten voordeele der 24 art. uytgesprokèn te hebben. 16. — Den heer Gendebien spreekt in de kamer eene treffende redevoering uyt tegen , de aenneming der 24 artikelen. iVervolgt.jl '1 x

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods