Vooruit: socialistisch dagblad

1590 0
14 December 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 14 December. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 06 June 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/pn8x922r1c/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Dit 9B2i Osrlogsdiikimntatii Gedureade de beiettiog 1s er geen M&n dlo door dea Tijtndop allerleiman'eren werd lastig fevallea. %1« oaz« leider Ed. A-ukI». Orer stUwUi onderwerpaa. moeat Wj zijn» meeruag uite», tn niet aet minst over à» flamin-gaHiisck simà 4* Uirtk mi! it stnatistische parti). In de Duitsche bladen werd ook over deit kwestie root en tegen gesproken. De all-Dult-schers-çroo'Tiijveraarsannextionisten waren er natuurhik roor. De meer gematigde blade* waaronder « Vorwàrts », « Berliner Tajeblatt », « Frankfûrter Zeitunr ». en*. tegen de lnmen-ging aan Duitschland in dezen taalstrijd. Het moet dan niet verwonderen dat Anseele door socialistische Duitsche soldaten ' hierom-trentwerd ondervraagd, daar de flaming&ntische kwestie eene zeer verwarde zaak wat. Om het de Duitsche partijgenooten kiaar te snaken gaf gezel Ed. Anseele volgend oordeel, dat in Duitschland veel opgang maakte, overal ▼erspreld en in de bladen en den Rijksdag be-sproken werd, zonder men i;i 't openbaar wist dat Anseele er den opsteller van was. Ziehier dit dokument : E<in sociaal-d«mokratisoh oordeel uit V!aand8r«n #ver deVIaamsch-aktivistischsbiwsglng Gent, 10 Februsri igi8. D«ar wij in de Eiappen door de oorlogjmaatregeltn van de rest van het land aff ealo'en zijn, kunren wij alleen over de plaatselijke Visamsch-aktivis'ische bewe- Sing oordeelea. en kurinen ten stelligste verzekeren d»t eze bew»girg geen wortel viadt in de arbeidende klasse en dat het volk ze niet volgt. Het ii eene burgelt ik-demokratische beweging welke «eue voorboede vormt van het Pan Germanisme in Viaanderen. Het idce eener scheiding van Belgié in twee verschillende deelen heeft bij or«geene Vans tôt alagtn. De Fiemiagantische fcen-egine is overigens steeds /ijandig geweest aan de arbeidersbeweging, en \i dit nog. Everals elle rhauvir.sche beweging vindt men de Vlaamsche voor hei grootste deei onder de intellek-mee'en en kleine burgers. Over het algemeen zijn deie keide kateporiên, zooals bekend, geene vrienden van den proletarischen klassmstrijd. Hier te Gent hebben de leiders der Flaminganten Steeds cemeene zaak gemsakt met de Franschgezinde groo'-bttrgerij tegen de socialistische arbeiders. V<5i5r eenige jaren was er in de plaatselijke liberale Asjociatie eene minderheid, die in de verkiezingen eensgezind n-et de socialistische paitij op een overeen-gekomen demokraiisch programma wilde samen-aa». De Flam nrantische leiders waren regelmati» onder de teg<u;standers van dit voorstel te vind 'n. Toen v(S<5r eenir-e aren enkele anarchisten zich van de soc.aiisti-sche arb'-iderspartii afschcurden, werden zc finartieel ei: ope îlijk gesteund niet alleen door katholieke en libe laie turgers, maar ook door Flamingantische hoofd-aami'.n.Vooraifèr hier in Gent de arbeidende klasse hare (^«..•«ïiwoordiging in hei G. meente Kollege bekomen had, had ze eene lange en taoie s'rijd uit te vechten. Onder de verbitterdste legensîanders waren weerom de naminganten.,In 1907, tijdens de Gemeenteverkiezin-fttti. voerden ze in roerende gemeene zaak met de Franschkiljons burgers nogmaals een verbitterden atrijd tegen de werkende kias, en in den Gcmeenteraai •temden ze met de Franskiljon» tegen de benoeming van een arbeider «ls schepen, tegen de ichoolsoep en andere werkershervormingen. In de laatste 30 jaren zijn te Gent talrijke en groote werkstakingen uitcebroken; duizeade metaaibewer-Jf«rs,-fcatoorspirners c.; wtrers, r.ietscrs en wtrkîieden der bouwnijyerheden, enz., werden door de Franskil-fons grootnijveraars gelock-outeerd. Nooit hebben de Flaminganten een woord ten gunste dezer arbeiders gesproken, ver van ze te hebben ondersteund. V<5<5r etnine jaren werd in de groote nijverheldtge-meente Wetteren (10 kilm. v. Gent) eveneens honderde weversfamilitn gelock-outeerd. Om d«ze arme Vlaam •che wevers te ondersteunen, ramen de Gentsche socia-listen honderde kinderen dezer uitce^lotenen in hun huis eedurnsd, maanden. Geen erkel Flamingant heeft geholpen. Zij kunnen nietzeggen dat deze ekonomische atr/jd hen niet aangaat, daar ze in Viaanderen, en in eenige Vlatmsche midden:i in Wallonié, Vlaamsche syndikaten .1 t\ :tualiteiten stichtten voor de arbeiders van private ri openbare besturen. Deze heeren die nu te Ge u aan de spits der aktivii-tische beweging staan zijn voor het grootste* deel : dezelfden, welke in den Gemeentekicsstrijd van 1Q13, , In akkoord met de anarchisten, eene lasterkampagne 1 tegen de socialistische arbeiders voerden. EUvetn in Gent weet dit. Zij hebben onze inrichtin- I gen belasterd; zij zegden dat deze die aan het hoofd , der socialistische koôperatieven stonden dieven waren, dat de groote mutualiteit «Bond Moyson». die zijre eelden in de Bank der socialistische koôperatief grstort 1 had, deze gelden ir.oest teruçvragen, daar deze koôpe-ratiel slecht bestuurd werd en geen waarborg daar- 1 •telde, enz. Z\j trachtten aldus, tôt groote vreugde der s groot-burgerij, mistrouwen en verdeeldheid onder de 1 arbeiders te verwekkes; zij wilden, -.en voordeele der 1 groot-kapitalisten, de socialistische mutualiteit yer-zwakken en de socialistische koôperatieve inrichtingen 1 niinaertn, w«t he» echter niet geiukt is «n wat hea niet lukken zal. , ^'ddr eenige dagen hebben re in de itad «n affiche •angeplakt tejen de aocialistitche arbeiders, waarir ze < deze beleedigden die sîechts gestredem haddtn voor enkele elîendige centiem«A looc*rerho«gtng en det si) ^ de intcllektueele en zedehfke beieneen der werker* ?er- 1 waarloosd htdden. Dit ii vulêch I în geene enkele ited 4 der wereld hebben de locUtliiten meer gedetn roor het ' ——^^——— VOOORUIT Orgaan der Belgische Werkliedenpartij. — Verschijnende aile dagen. v/igartii ucr ûtîigisuiia vyenmeueiiuiiriij. — verscnijneriae aue aa^en. Drukster-Uitgecfster Sam. Maatsch. HET LICHT, Best. : P. Da Visch, Ledr.berg-Gent. — Red.-AdmUoogpoorl, 29, Qcnt ©le ondîrwiji en ontvoogding der arbeiders, en ls «lies ge-, " bazeerd op hare ekonomische bevrijdlng. ' Steeds hebben de Gentsche socialisten zware opoffe- ringe» gebracht, om groote biblietheken in te richten; t« steeds zijn ze opgetreden voor verplichtend en beroepa-:el, onJerwijsj zij hebben groote en schoone volkshulzen irai gebouwd, waailn kunst en wetenschap prijken. Mid-be- d=n In den oorlog hebben zij eene Hoogeschool van rjst den Arbeld ingericht. welke 1300 à 1400 leerlingen telde, op den oogenblik waarop door de Duittcho militaire overhtid de school gesloten werd. Nu voor wat de taalkwestie asrigaat. Het programma der Beljçische Soc. Arb.-Parti) eischt de absolute gelijklteid der beide landstalen. Waatom zouden wn, Vlaamsche socialisten, tegen de f>9 Vlaamsche taal zijn! VVij zijn geboren Vlamingen. Als I arbeiders was onze huis- en schoolopvoeding Vlaamsch, onze omgangsnerionen en onze familiin spreken !',n slechts Vlaamsch, alleen wanneer het eene noodzake. lijkheid is spreken oi schrijven wij Fransch, verder niet, Het is waar, als inîirnatienale socialisten steunen wij het groote idesal van eenen Volkerenbond, afschat-n e fing van aile crenzen en v^anneer het la'er mogelijk ware, voor allen éére enkele 'aal. Maar deze schoone . droom kan slechts werkelijkheid worden door de vol-e !" ledige oplossing der sociale kwestie In den sociaal-: m demokratischen zin. Dit bewijst dat wij zeer goed be ÎOt grijpen dat wij — in afwachting en wij stellea geen ,ens datum vast — rekening hou len moeten der bestaande ' cn toestanclen, uit nationaal oogpunt eu de er afhanke-, ijke kwesne», zooaltt, bijvoorbeeld, de taalkwestie. . ^ Wij zijn overigens overtuigd, dat de hervormhigen, die men wil verwezenlijken, in het domein der taal eie zooals in aile andere domeinen, zich niet door eene van tooverroede oplosfen, maar zij om zoo te zesgen het logische en onvermijdelijke gevolp, zijn der ekonomi-j" sche heivorminqen van de huidigt kapitalis';sche n Ssmenleving, die zich zelf maar bij etappen oplost. p , ZrVtr stemmen wij met de rechtmatige arieven van ra e het Vlaamsche volk in, en wij hebben dit altijd ge^egd, 7e11 herhaald en door onze diden bewezen. Het socialisme en" zal zich overigens niet kunnen oplossen met welke on-' rechtvaardirheid ook, gelijk waar en wanneer ze zich , ,e roordoet, of wie er den dader of het slachtoffer van is. . Daarmede zijn onze Waalsche kameraden het met ons .s"*. eens, die zelfs in IQ03 den Vlaming Anseele als kamer-?" afgevaardigde voor Luik kozen. Wat wij beslist wei-',f geren is, de Vlaamschu kwestie als eene hoofdkwçstie ' " te aanzien. gezien wij belanorijkere, dringender kwes-ties op te lossen hebben. D t de aktivisten de Vlsam-tre sche kwestie met zulken bpoed op den voorgrond :len schuiven, bewijst alleen dat zij niet kunnen of willen e?" begrnpen dat de Vlaamsche kwestie eene nevenkwestie e in het aociaal problema is. "ï1" Voor ons, sociaal demokraten, gaat het niet om den , e raasen- of aationaliteitsstrijd, maar om den klassen-elî stri jd. Niet de minsten hebben de Vlaamsche socialiste* ?a gedurig de rechten van het Vlaamsche Volk en zijne ln" taal verdedigd, maar de heeren flaminganten vergeven en ons onzen onafhankelijkheid- en onzen klassengeest niet. Hun doel is ons van onzen helderen weg van den klassenstrijd op den weg van het chauvinisme en ras-f' senstrijd af te leiden; zij pogen de arbeidende klasse af , cj' te schuimen, door haar de jonge gevoelvoile eiementen î te ontnemen, en ze dan met de afgeroomde melk te e laten zitten, zonder intellektueele bekwaamheid, opdat :ers , ze aan den willekeur der heeren gediplomeerden over-gelaten zijn. 'U" Wat hunne aktivistiiche beweging atngaat, dsze r e heeft geene toekomst. Inderdaad, ovirzien wij de '71 groote openbare machten van het Vlaamsche Volk en zien wij hunne meeningen en hunne belangen ten op-zichte der scheidingj jhe < • de georganiseerde arbeidende klasse; jn ». het greot-kapitaal en het groot-grondbezit; :he 3. de katholieke kerk; er.; 4, de midden-klassenj 5. de boeren. 'is- De sociaal-demokratie it absoluut tegen de scheiding; eel zij strijdt er tegen uit princiep en voor de belangen der 13, arbeiders; zij wil integendeel lievereene sterke samen-;ne trekking dan eene scheiding. Het groot kapitaal en grondbezit heeft eveneens be-in- lang bij de ekonomische en politieke samentrekking, jfd dan eene scheiding. ■n, Het groot-kapitaal en grondbezit heeft eveneens be-jne lang bij de ekonomische en politieke samentrekking, ort en is derhalve eveneens tegen de acheidiig. pe- Nu de katholieke kerk. De hooge geestelijkheid en ar- hèt grootste deel der kleine geestelijkheid zijn tegen de tler scheiding. Zij sullen hunne» kardinaal volgen, die de reeds verscheidene malen wegena zijne nationale gevoe-ier lens door den Gouverneur tôt de orde geroepe* ls, er- Door de atichting van eenen Staat voor Viaanderen. ;en zou de kerk er een weinlg mede winnen, maar zij zeu liet reel in het nieuwe Wallonié verliezen, Zij is en zal tec«n de scheiding biijven. ;he Zien ws naar de« middenatand. Eerstens is zif zon-ze der eene enkele organiaatiemacht, «n, zoo ver als tk )0r weet, in meerderheid tegen de scheiding, en dit is zeer si j bcgrljpeliik. Wij zulle» met vervierdubbelde schulden er- uit den 001log komen, een verwoest Viaamich land, ad ultgeputte veiden, een jerufoeerde veestapel, dorpe* tiet en steden ganach eî gedeelteiijk gebombardeerd «n . m* a. is* \j*jl x f . i . t/a r »oo/i, r&r ym\j \ 1 ge- verwoest, een gtoot deel an den middtns'and sonder geld er. met «chu'den over:«den t«n« bloedarmoedîge jflfe- arbeidende klasse, werkhuue» fonder werktuigen, en ten; banen, straten, bruggen #> vaarten verwoest. aUuwe eps- drukkende !as'v".u en 3 1/2 millioenen Walen tnindar Izen omze te dragen; groo\ere tnoeilijkheden «n 'ioiten onn Ild- onze produkten ia bat walcnland te verkoopen em tr van onze grondstoffer. e»n te loopen, daar het voor ons igen rvreemd land» r»! gewoiden si|o »a welîlcht een ander •cho tolstelnl hebben zal. Men zal wellicht ar.twjorde» dat ât mark te» der mlddeiimathteo zich voof oas sullefl op r*. eu. Eullen zij den kotikurrenticetri}a kunnea v^eren, onze mid- irti) den klassen, cn verliezen zij de marirton van de Entente len. niet! i de Geloofmij, de mid len^'anden voelen zich Belgen en Als hebben geen belang bij de scheiding waaraan zij vijat- «ch, dig zijn, tken Biijvsn de boeren. — Vàjbr ae kwestie der scheiding ske. anllen zij noch groep no>:h macht vormen. ,0a katho- rder lieke boeren zullen hunne priesters volgen. Anderen ,nen hunne liberale grondbezitim en n et kleinste dee! zal de hat- nrbeiders-part j volg-n. île altivisten su'tien ondtr de :lijk boeren weinig aanhan"ers.vinden, minder dar. te den- ione ken. Moesten de tiktivistei triom'eeren. soo sonder, ze vol- wellicht tusschen dit en enkele jaren oorzaken van een aal- rieuwe ooriog kunnen ?ijn. vndefdaed, aktivisten be dreomet1! -t van om cen Vjâendereo van vodtt Lodewijk ;een XIV te ^cheppen. nde Tôt dsze doeleinden miken ze Flamingantische en tike- «nti Fransche propaçandr in de F. ansche departemen- s ie. ten, die \66v honderde aren deelen »'«n Viaanderen t>en, uitmaakten. En dan kan gïbeuren wat in : g 14 voor de taal Serviêrs is gebeurd, door hunne propagande in BosniS- sene Herzegowina. !n de toekomst dreigt ons 'hetzelWe ge- het vaar door die aktivistische beweging In Fransch- >mi- Viaanderen. Een deel der aktivisten droomt van eene sche vereenîging van Vlaamsch-Belgié met Hollan t Welk eene utopie! Holland zal daar nooit willen van wtten. van Nu zijn die daar twe>:-derden protestanten cn een- tgd, derde katholieken ; kwar,\ Vlaamsch-Belgié daarbij, sme dan werd het twee-.:erde'katholiek en één-derde pro- on- testant. zich Daarbij heeft Holland voor ons, Vlamingen. slechts 1 is. eene middelmatige achtiug; tegenover ons houdt het ons zich tamelijk aristokratisch. — Wat meer is, een ner- volbloed-Vlamir.g voelt zirh beter met eenen volbloed- ivei- Waal dan met eenen volb'.oed Hollander. istie Om de aktivistische meening daarover te kennen. ves- spreekt daaromtrent met Antwerpenaars, die door am- hunne haven en wereldverkeer Kosmopolitischer aan- ond gelegd zijn dan de Gentsche sektarissen en daardoor lien een breederen blik in de zaken hebben. tstie Dit is nu heel en al mijne loyale meening en deze mijnerpartijgœooten ovtr het Tegenwoordige en de den Toekomst van het Vlaamsche Aktivisme. sen- 5;|^ AAN HANQSEL ven De Ge'neenf-raad tta; Qent, hoofdplaats der Pro- eest vincte Oost-VIaanderen, ieeft in zijne gewone zitting den van s8 Januari t<)i8 met il gemeene stemmen volgend ras- protest aangenomen : ''jl De <3;nr?t.-tcra(fe van-Sent, k te Doordepers op dc hooate gebracht, en wel name >dat dtor de «Kôln'sche Zeitung» in haar nummer van irer- 23 Januari laatstleden, van de bes'uiten genomen door een Comiteit dat zich den naam heeft toegeéigend van leze «Raad van Viaanderen»; de Overwegende dat de handelinsen van dit comiteit : en 'en zeerste inbreuk maken op de Grondwet en op de 0p. wetten van het Belgische volk, — dat zij tôt niet» minder strekken dan de eenheid e» de ondeelbaarheld van het Belcisch vaderland te vernietigen; Overwe ende dat de overgroote meerderheid der bevolkini; deze handelingen at keurt en veroordeelt met al de kracht harer liefde tôt het vaderland; dat zij het feit zijn van enkele alleenstaande personen, handelend zonder daartoe hoedanigheid noch wettlg mandaat te ng; bezitten, alleen gehoorzamend aan drijfveeren welke der gansch het land ten s el'igste heeft afgekeurd van zoo-len- dra zij tôt uiting kwameti; Overwegende dat de handelingen van dit Comiteit be- des te laakbaarder zijn daar zij gepleegd worden ter-ng, wijl het Vaderland het juk draagt eener vreemde be-zetting en aan de bevolking aile openbare vrije uiting be- harer wezenlijke gevoelen» is ontzegd; ng, Ozerwegende dat er In Belgié, buiten de feitelijke bezettende macht, geene andere machten bestaan dan en de wettelijke machten door de Grondwet tôt stand ge-1 de kotnen; die En overwegende dat het als noodzakelijk voorkomt 'oe- het Duitsche Rijk in te lichten aangaande de ware ge-1», voelena der Gentsche bevolking; en. Teekent eenpariglijk protest aan — in natn» van de zeu Gentsche bevolking die hij vertegenwoordigt en wier zal wezenlijke gevoelena hij overtuigd is uit te drukken — tegen de handelingen gepleegd door voormelden on- «Raad van Viaanderen»; ontkent aan dit Comiteit aile i ik wettelijke en feitelijke macht; veroordeelt ten «trengste :eer deze handelingen als zijnde een verraad tegen de hei-den Hgste belangen van het Vaderland en huidigt nit id nd, zijne kracht en met den meesten nadruk, zijne trouw pe* aan de Natle, aan den Koning en aan de Regeerin/j en van het Belgische Voik| 1er B<ahV J»t anderhsvig ksslult zal overgemaa\: wor- ge den aan den Karselier van net Duifsche rijk en s»n de en ventegenwoordijer» van de Duitsahe Oyarhelo m ive Balg'é. 1er >m Wij verm^enen dat bovenstaar.-'. marffest " met aanhangsel niet aan duidel'.jkhçld ont J"8 breekt, dat gezet Edw. Anseele hienr.eùe uog- cr maals de gevoalen» der gansche Vlaarr.schs ijr werkende klasse vertolkfe, en dat het als van zellsprekend ls dat bovens'aana krachtig en id- ju'st beioog grootoa Indruk. in Duitschland lté heeft verwekt. Ook hlermede dus heeft onze voornian de «n arbeiders en de Vlaamtche zaak eeh ocschat- e" baren diecs». bewezen. i Een Saîematlonaal Àrbsldersco^rss Naar aanleiding van het t^legrani door n" Gompers, voorzitier van den Amcrikaan-^ schen arbeidsbond, aan Oudegeest (IIol-.cn land) gezonden, waann hij aantondigt dat i|i de bedoe'ing van den bond it oene internationale arbeiderseonferontie samen te roe-en pen, ten einde bij de vredesbesprekingen de !n* behulpzame hand to bieden, en een nieu-wen internationales bond van vakvereeni-ige gingen te stichtcn. zegt het nieuwsagent-!e. schap Reuter : 1 Men zou uit dit telegram ;h- kunnen opmaken dat Gompers eone confe-:ne rentie voorstaat,waai enkel vakvereenigin-:1k gen vertegenwoordigd zulleu zijn. Daaren-:n- tegen vernemen wij in goed ingelichte Amerikaansche kringen, dat de nauwe sa-menwerking, die in Europa tusschen de vakvereenigingen en de socialistische ver-htj eenigingen bestaat, zulken • diepen indruk iet op Gompera heeft gemaakt bij zijn laatste ten bezoek, dat hij vermoedelijk zal pie i ten voor het denkbeeld van een conferentie, waar op zijn minst een bepaald aantal vereenigde vergaderingen der vakvereéni-in. gingsleden en socialisten zal worden ge-)0r houden. Men verwacht, dat het Internationale Socialistische Bureel ten spoedig-sze ste uitnoodigingen - voor de conferentie zal verzenden. Kationai! Socfalistisch Partljksngres "o- Een buitengewoon kongres der Werkliedenpartij ng zal plaats grijpan op 25 en 26 December aanstaande nd om 10 ure 's morgens, in het Volkshuis van Brussel. Aan da voorloopige dagoade staan rceds de vojgcnde punten : 1. Bespreking van het verslag over de wrrk-dadigheid van den Landelijken Raad en de Werklie-18 denpartij tijdens de oorlogsperiode; 3. Oproep aan de sn groepen voor de benoeming van den nieuwen alge-l0r meenen schrijver der Partlj, door het bureel; 3. De an politieke toestand; 4. Benoeming der leden van het bureel van den Landelijken Raad. ®lt Binnen enkele dagen zal bij de aangesloten groepen _ het verslag toekomen van het uitvoerend bureel van 5,j den Landelijken Raad. Syndikaal Kongres ncj Een Syndiitaal Kongres zal gehouden worden op te Zondag 12 en Maandag i3 Januari a. s. in het «Volks-|çe huis» van Brussel. 0. Dagorde : 1. Verslag aangaande de werkzaamhedan der Syndikale Kommissie tijdens de jaren 1914-1918; sjt 2. De organisatie der Syndikale Kommissie; 3. De »n-,r. middellijk aan te vatten bedrijvigheid 1 a) De àchtuien-,e. dag; b) Het minimumloon; c) Het arDeidstoezicht; d) De verschilleride werkwijzen; 4, De internationale betrekkingen; 5. Kiezing van het Bureel. kg Dit Kongres moet het uitgangspunt zij* voor de aan an te vatten werking in de Belgische vakbeweging. De ,e_ Syndikale Kommissie hoopt dan ook dat de aangeslo-' ten organisaties het zich te* plichte zullen rekenen zich nt op degelijke wijze te doen vertegenwoordigen, opdat ,e_ de te îieroen besiuiten de ware uitdrukking zouden zijn ' van de georganiseerde arbeiders va» ons land. de Vele Batioua'a aroepen hebben, ia het vooruitzicht er van het Kosgres der S. K. en ook voor het nemen der en noodige «taatrageleii voor het weder ingangstellen 9n hunner orgaaisaties. «en vtkko*gres belegd. We kun-je ne» niet andera dan deze* msatregel toejuichen en de lte andere (jroepen welke nog gee* Kongres belegd hebben ,j_ aanmanen hetzeljde te doen. Onze vakbeweging kan er aieta iaa bij winnen. [w Het verslag der ferkzaamheden ra'. deakelijk rond Ktistm!» aan de *a*fetl*tan groepen kunnen verzon-den worden. m ' ' UJ—^ ^ •a geene ïeep hebbea. Zij zeljf loopen vuii en Uit het leven der apgeSischfe werkers un TOBisme WSIRBIS XII • 19 >ovômbor. —- Het weder is 110g even sl«oht. Wind en r*^en om geen hond door te jagen. George» is zatcrdaT avond toch om 4 tarin gen geweest voor 1.75 tr. Wij zullan xe bedeelen orer de gangohe week' Om 10 1/S unr moeten wij om ona loon gaan : S.2S fr. ; daarna gtor^en ik en Georges onze kousep. Om IS uur krijgen wy eene redelijk coede soepr 't i« te zeg-gen toch ieta betar dan dit tu ten of wortel*. He» is rijitmeel en grui» srekookt. Wij hebben honger en net emaakt oni bij-zonder ; allen eten gulzi§ fîliji uitgehon-SPerden. Op eens wordt er geroepeu dat er nog ovrrsohot i*. Allen snringen naar baiten, maar wij hebben niets meer.Daar-mede is het weeral afgeloonen tôt de* avonds 6 nnr. Om 8,i0 unr moeten w^j wedorom naar buiten om roor de twerde maal ingeënt te I worden. op dezeifde plaats aa~i de linker-borst. Ditmaal heeft de geneeshear mlj een goeden prik gegerm. ■ Nn hooren wij zeggen dat er gister, rond 6 uur, 43 wagons met iongens van Laom vertrokken zija. Dat geett oms aoede hoop, maar de onsekerheia is zoo afin attend. Ik «al waarlijk In eene andere wereld zijn wanneer wij mo^ea weçg&an. Mijne arme rrouw en famille terugzien en _ tâ uogss emhebeai Wai ul dat «sa. s*. Il et ra aieacn ganacn •: geaeeiteil)K gebombardeerd an m ggggg—■ ,—»—»■ I .ia.j lukkige dag zita. Ik kaa het bijna niet ge-looven, en toch klamp ik mij vast aan die zoete hoop, want zonder dat zou ik ziek worden, en ik wil niet, want ik hoop nog gelukkige jaren met mijne vrouw en kinderen té mogen «lijten. Ik deok tooveel aan mi^nen zoon Guat&af, die zoo gansch alleen ta. n Wij zijn hier met versoheidene kennia->r son en gebvren, zooala Gtentiel otn Gaston j h dat verzet rog wat. ij Om 4 uur krijgen wij onsen warmen kof-c. fij en 2 hervekazen om met 0 penwnen te n deelen. Dit gaat met vele moeilijtheden n gepaard. n c«n *00 vervliegt onze dag wederom en 5- wij gaan ona weder op het strooi leggen, in de hoop eenen dag diehter bij onze ver-t. lossinoi te komen. j- 20 November. — Ik heb een sleohtea t- nacht doorgebraoht. Na 1 uur heb ik niet r meer geslapen. Ik voelde mtj *00 ellendig. ,r Wat heeft mij dietn nacht lang geduurd. Om 8 1/2 uur krijgen wij weerom regen, * inaar gelukkig gaat het spoedig over. Ons werk is nog altijd grond uitdelven en ver-,r voeren in ijzeren wagentjes. Wij zijn allen e in ploegen van 20 tôt 25 man-nen gedeeld, onder het toezicEt van 1 of S geniesolda-n ten, weJke hunne (K>mtnand«s geven. De een is al wat beter dan de andere^ maar men heeft nooit detnzelfde. Ooik z^n er Uj u die zeer brutaal zijn en som* de menschen e stanipen als zij niet rap genoeg naar hnn-1- nen ziri arbeiden. 1. Er mannen die de wagon tj es vu lies, 1. dan anderen die ae vervoeren en uitstor-Q ten en dan weor anderen die den n t®e-i. ataitsa grond affen leggça.. SS u—! -I- '' ' L— ;e- Georges rijdt met de wagontjes, ik leg lie den grond effen j zij di« vullen, hebben ek een iastigen arbeid. og ledere ploeg moet zoo ran de 100 tôt 136 n- wagontjes vullen en uitstorten en men lel moe- nog redelijk ver rijden. Ook is de ch grond zwaar en moeilijk : het is al kleem- grond en blijft overal aan plakken. i»- Om 18 uur krijgen wii weer savooiblaren ûj b 't water. Ik geloof dat zij het doen om ons te tergen. Als wij moeten werken is >f- het bijna altijd eavooi- of wortelsoep. Ik te kan ze niet binnen krijgen en g»ef ze Wjna on al aan Georges. Ik roel mijne beenetn onder m^j beven van afgematheid. Om 1 uur an we«rom aan den arbeid.Ik kan bijna niets n, meer doen. Ik gevoel mij gansch onwel, ir- maar zal het toch trachten uit te houden. Ik ben kontemt als het 5,30 uur is om sa naar huis te gaan. Ik tracht wat van ona et kwart brood te eten met wat warmen g. koffij. Er wordt hier weeraî gesproken dat wij zaterdag allen naar huis gaan. n, Ook wordt er hier hard gewerkt lrt de as hoop, ai» het grondwerk g|edaan i», dat r- wij zullen gedaan hebbetn. Hier nog lang Bn vertoeren, dan worden wij allen ziek, d, want wij zijn hier veel ileohter dan de a- galeiboeven. Die hebben toch ten minste >e Dunnen oppas en kumnen sich op tijd red-nt nigen. Wn niet, want in ons bassijntj# of >43 eetpotje, hetwstk wij hier mede gebracht jn hebben, moet men zioh wasachen, er uit n- eten, enz., Ons verrerschem van hemd, onderlijfje of onderbroefe kunnen -f! niet, tt, ofwel moet men het mil dat men n'doet, r- bij het schoon steken. e- Aan de inwoners van het dorpje kunnen _ vii het aok niet «eyen, daar zy bijb* zolt 1—- —, ■ ' - 1 L g geene seep hebbea. Zij zell loopen vuil en Q aaarbij. wij oi zij zijn verboden met el-kander ce apreken, ant onze verblijf-8 plaats is nu rondom afgesloten met pik-Q draad ter hoogte van S of 4 meters en aua e de uitgangen met wachten dag en nacht [. bewaakt, zelf* '» nachte als men op den koeir komt, om zij» gevoag te tnak&n, loopt n men op een schildwacht; maar om ons te n kuisohen is er nog voor niets gezorçd, nog g geen emmer of kuip. Zoodus is er met aan ^ te deuken om zich te ververschen van on-a dergoed. En dan aog het drogen : ieder zou wel bij zijn wasch moeten biijven staan r om er de wacht bij te houden en aldus ze-4 ker te zijn het niet kwijt te "Taken, want er is hier van aile soort volk, goede en slechte, en bijzonderlijk sleclite, want die Q vindt men overal; er zijn er zelfs hij oie B nog geld te veel hebben en den zondag a hun armzalig loo>n, waar zij zoo hard nne-a ten voor werden, hebben, vertuischen of verbanken. Jammer dat men zulks moet c zeggen van zijna eigene lar.d- en lijdensge-t nooten, maar ware ik meester. die ik kon ; snappen strafte ik voor minstens 8 dagen , streng arrest, want het is van dat soor< e mensohen dat men moet oppassen ; als zij e al les verspeeld heobeia, zouden zij ailes stele® van hunne makkers, — en zoo ieta { M toeii erg af te keuren. Daarom wetnsohte t ik trit die omgeving spoedig te zijn : ik ook t ben een werkmensoh, maar er is nog een , groot versohil en 't is in zulke gevallen 1, dat men ziet wat niet al moet gedaAn i, worden om de menschen hunne eigea-waarde te doen kennen en gevoelen. a —» v l Links en Rechts GEZEL WAUTERS, minister van de bevoorra-ding, neemt maatregelen om veispilliag va» bl*««a, boter, suikeren melk te belette*.!. De verkoop van patisseriéa zal streag verboden worden en de melk aiageslagen om de groote st»d*n te bevoorraden, Het aoentnaal in de hatels zal maar één plat» vieesch mogen beslaan. TE DINANT hebben de Ontischtrs lafleUjW 650 buri ers venr.oord, waaronder So rrouwen en 18 kinderen onder de 14 jaxen., Onder deaen wareri er 5, miti dan 1 1/2 jaren ou V. Dat is de prokKmatie die, op verzotk v«n het ga-meentebestuur dier gemartelde stad, openbaar ter kennis isgebtacht en langeplakt in Duitscht>ad . Aldus zal de Duiisclie bevolking die nog rwtjfelds ■un hare «hoege kultuuro, overtuigd zijn. TIJDENS de Duitsche bezetting werden te GhvU-ro1 "erse'neidene personen doodgeschoten. De straïuit-v.^eringen iiaiden plaats langsheen de buitenmuren 1er kyzente van hei ie jaiteia te voet. De teraardbestellog dei slachtoflcis gesch.edde op de plaats zelf, waar zi[ onder dekogels vteten. l.isgen daar begra 'en : M. Szeck, van Brussel; M. M. Garbet en Daiyie. Iransche vliegers; M. M. Loul» Wauthier en Gaston Samin, van Maubeuge; Désiré Degucht, va'i Ciiarleroi; Emiel N'icolay, belgische sergeant; Albert D llie, soldaat der gidsen; Jezef Van der Meeren. vati Biusstl; Frans Mergay. id.; Casimir Cool, fransche soldaat; Jozef Delfosse, »an Leuve»; Frans Veraeylen. id., Ad. Vanhoeke. van Antwerp:r; Paul Hoogei heyden, van F.anaeken; de Belgische lui-tenant J oïcf Ferraud, van Luik, en zekere Gastain, zottder andere aandui-ling. VOLGEN'S een particulier bericht aan de «Voss Zeitung» zou Wilsen den Vredes-Nobelprijs kiijgen. Van andere ziide wordt uit Christiania gemeld, dat Prof. Colin in i.TidetiS Tegn» heelt voorgevteld om den Vredea Nobelprijs aan Maarschalk Foch toa te kennen. OM HET TEKORT aan trekdieren te verhelpeie bij de binrenlandsche scheepvaart, is men op de ge dachte gekomen daar tanks voor te gebruiken. De Fransche «nderstaatssekretaris Cels beeft a»n~ stonds eene proet doen nemen, die heel goed gelukt moet zijn. Vier vaartuigen werden door één tank ge-trokken met eene snelheid van 3 kilometer per uur, terwijl een paard slechts één vaartuig kan trekken (Set eene snelheid van anderhalven kilometer. HET PARLEMENT, In plechtige zitting verga-derd. zal dinsdag ten Paleize der N>t'!e de drie °tzan-ten-beschermers van ons land, namelijk MM. Brtnd Whitlock, gezant der Vereenigde Staten ; markies de Villaiobsr. gezant van Spanje, en van Voilenhoven, gezant van Nederland, ontvanpen. De Kamer en de Senaat zullen in algemeene zittiag zetelen, en de vergaderzaal der Kamer, z*l voor d* gelegenheid. prachtig versierd worden. Het is M. Poullet, voorzitter der Kamer, dle'slands tolk zal zijn, in de uitdrukkking vati de hartelijksta erkentelijkheid aan de drie gezanten, die zoo ondndig veel gedaan hebben voor de bevoorrading enzer bevol-kinten in de ijselijke oorlogsjaren, eh die nog steeds voortgaan met hun bewonderenswaardig hulpbetoon, Nu afloop van de plechtige zitting zal, in de salons van het Wetgevend Paleis. eene groote outvtngst plaats hebben, gevolgd van een kunsteoneert. H ET SCH E P EN COU EQE van Brussel heeft aan. ( minister Wauters een 6chrijven gezonden, wijzende-op de hooge priizen van eerstr levensbehoefteen vooral' von de voeding. Het college vermeent dat een vaststeller. der prijzen door de pemeenteoverheden onvoldoe*d« zou zijrv, maar dat est e gouvernementeel» tusschenkomst meer uitslag zou hebben. De wensch wordt uitgedrukt een spoedig heratel der spoorwegen te hebbe», zoodat de koop«/aren in over-vloed op de markten zouden komen. DE B1JZONDERE commissie gelast met het on-derzoek van het wetsvoorstel Vandervelde betreffende de huishuren is samengesteld uit MM. Tibbaut, Brifiaut, Fieullien, Hanssens, Vandewalle et Wau* wermans en de gezclle» Brunard en Pirard. In het Buitenland In Nederland Naar het vrouwenklesrecht De Tweede Kamer benoemde tôt verslag gevers over het voorstel Marchant en kon> soorten tôt invoering vao algemeen vrou> wenkiesrecht de heeren Scho'kking (chris-ten-historischX De Murait (unie fiberaal). en Beumer (anti-revolutionair), gezelliï' Groeneweg (sociaal demoEraatt, de eenig<| vrouw die in het Hollandsch parlement zetelt) en de heer H. G. Hermans (roonmei katholiek). De duitschs moordenaar De « Times sehrijft dat geen stappen zrul-len worden gedaan in verband met het lot van den keizer, alvorens de zaak met <îe Amerikaansche regeering is besproken. Verbod van uityoer De uit-voer van zeep en zeeppoeder ia verboden. In Engeland De parlementsklezing Zonder tegen-kandidaat gekozen zija 97 leden, waarbij 10 van de Arbeiderspartij.' In Ouifschland Revolutionalre propagande De duitsche soldatenraad te Fraakfort' aan Main heeft een manifesfj uitgeg»v(vnf waarin er den Franschen wordt op gewez«ï dat men in de Duitschers niet langer moet zien de werktuigen ter onderdrukking df r yrijheid. Verder doet men een beroep op de solidariteit en wordt te kennen gegevea dat thans de Duitschers de Fransche leuz® «Vrijheid, Gelijkheid en Broederachap * hebben overgenomen en verder dragée. De blokkade duurt voort De Président van den War Trade $u«fd deelt mede, dat de blokkade der vijaads-lijke landen zal biijven voortdureo tijawua1 den wapenstilstand, zoodat uit- ee invoer zal worden gekontroleerd De yredessnâerhâsëellnpfi De s Echo de Paris» deelt mede da,t de intergeaJlieerde conferenïie voor deo voor-loopigen vr»de Dinsdag 17 December in het, ministerie van buitenlandsche zakon te Parijs zal worden geopend, na de officieol« ontvangat van président Wilson en den koning van Italië. De Fransche gevolmachtigden zullen «il de leden dei rejwwring worden gekcwen, Het lijkt waarschijiilfjk dat de werkatato1 heden der conferentie tegen 16 Janoarl mljlen g«ëindigd zijn. D^n zullen de vr*^ . | 34e |aar -- N. 325 5 eentiemen per cummer Zaterdag 14 Cecember 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods