Vooruit: socialistisch dagblad

742 0
30 October 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 30 October. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 24 January 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/2r3nv9b809/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Dreikster-U Stgeeîater £,asu: Maatschappsj HET LfCIfî , bcstMUidef » P. DE ViSCM. Lesîeberg-ÛSFit . . REDACTIE . . ADMINISTRATIF ^OOGPOORT, 29. CENT VOORUIT Qrgaan der âe/j/scAe ¥/erkliedenpapiy\ — Versohjjnerade allé dagen. f A BO N N EM E NTSPR ÏJS 'f BELQîE D-ie suaanden. . » , .. tr. 3.2S Zes maandén • , . , . fr. 6.5S-Een jaar. ...... fr. 12.54 Men abonneert zicîï op aile postbureeie? DEN VREEMDE !> Drie maanden (dagelijks i vsrzenden). fr. 0.75 JEAN JAURES, het eerste slachtoffer van der oorlog Redweering iiitpsproken Éor Gain» Huysmans, op le leraardsBisstBlli&E De omstandigheden hebben ons belet rroeger de~o ledevoering mede _te deelcn. In naam van het Internatlonaal Socialis-tisch Bureel, druk ik hier de ontroerde deelneming uit van de socialistische werk-liedenpartijen van aile landen. Wij tellen over de wereld tien millioen gsorganiseerde werkers, voor wie de naain can Jaurès de edelste verzuchting, de toeest welsprekende en de volledigste ver-iegenwoordiging was van het socialisme. Het genie van Jaurès was niet ingeslo-ten in de kaders eener partij. Hij was den man niet eener sekte. Hij was nog meer dan den vertegenwoordiger eener kiasse. Hij was het symbool van een tijdvak. Indien hij de gedachten zijner vrienden verhelderde, straalde hij ook uit op zijne tegenstrevers. Zijn onverwacht verlies is gevoeld gewor-den als een nàtionaal ongeluk, waarvan Frankrijk op dezen oogenblik al de scherp-te moet ondervinden. Maar Jaurès behoort niet alîecn aan Frankrijk, hij behoorde tôt al de nationa-liteiten. Zijne verdwijning is eene Euro-peesche ramp. De werkzaamheid van Jaurès overschreed de grenzen van zijn vaderland. Ik herinner rnij wat hij namelijk waa voor de kleine natiën, voor de slachtoffers die men verdrukt, voor de zwakken die taen overrompeld, voor de Armeniërs die men verworgt. Ik herinner mij ook wat hij was voor de tverklieden van andere landen en ik denk »«i.a d-i <lobai.iea van onze Inierutalioiiala Congressen, waar zijn woord het gezag had van tien natiën. Ik zie nog de vreemde aîgevaardigden wachten tôt hij gesproken had om hunne definitieve zienswijze te vestigen. Zelfs als zij het met hem niet eens wa-Ten, hielden zij eraan tôt zijns opvatting te naderen, omdat zij de ingeving hadden dat het woord van Jaurès mear moest be-Vatten dan die betrekkelijke wa-arheid die wij in de denkbeelden van anderen zoe-ken.Maar hij was meer dan een bunstenaar. Hij was meer dan het woord. Hij'was meer dan een redenaar. Hij was het Geweten. Hij was eene zedelijke waarde. Hij wist het voorbeeld te geven van de tucht. Hij geleek aan die hooge, vast in den grond gewortelda eiken van Finland, die bimne kruin weten te bukken, zonder ont- worteld te worden en wier buigzaamheid hunne kracht verdubbeit. Ik zie er van af orn u te zeggen, hoeveel droefheid zijne dood in geheel de werken-de klasse verwekt heeft. In mijn land, waar hij zijne laatste groote redevoering uitsprak, in eene zaal met duizende aanhoorders gevuld, heb ik bij het nieuws van den aansiag oude strij-ders zien weenen gelijk kinderen. Zij konden niet begrijpen dat den zoon eener vrouw kon bestaan om het bloed van den edelste der mannen te vergieten. Jaurès verdwijnt met Schuhmeier. Eenige maanden geleden, werd de Oostenrijksche afgevaardigde, bij het uit-gaan der statie, gevolgd door een chris-ten demokraat, aangehitst door de anti-joodsche pers, die hem lafhertig langs ach-ter een kogel door het hoofd schoot. De aansiag is nu herhaald in Parijs, na-genoeg in dezelfde omstandigheden, door de ontketening derzelfde slechte driften en misschien met dezelfde verantwoorde-lijkheden.Jaurès verdwijnt op het oogenblik waar-op gansch Europa bedreigd wordt van te vjiur en te zwaard te worden gesteld. De moord op den grootste aller burgers is de bode geweest van de grootste aller rampen en het is alsof het lot dit bar-baarsch tooneel heeft willen sparen, aan het onvermoeibaar optimisme van hem, die trots ailes volhardde in ta gelooven aan den eindtriomf van 't verstand en de gezonde rede der mensehen. Hij is verdwenen gelijk een bliksem-Bohiehi, zonder pijn, zonder droefheid. Hij redeneerde. Hij luisterde welwillend naar het woord van een kameraad. Al ineens haalde eene misdadige een haan over van een schiettuig. Hij is zacht gevallen aan de borst vaa een vriend. De moordenaar had op het hoofd ge-mikt. Hij kwam met een slag de volledigste en de vatbaarste hersenkas te verbrijze-len die drie verfijnde geslachten hebben voortgebracht, een meesterstuk van we-tenschappelijke juistheid, de haardstede der menschelijke vreugde, vuurklomp van broederliefde. De werkers van aile landen zullen nooit de schoonheid van zijn leven vergeten, en wanneer de jongelingen van heden zich zullen bukken naar het graf, zullen zij zich nog met aandoening en trots herinne-ren, van hem gehoord te hebben. lit de IfiterpÉeiili Eens v.rkEariBz m Kaotsk» De «Yorwàrts» van 20 October bevat deze terklaring van Karl Kautskjr DANKBETUIGING Bij den ontzaggelijken wereldbrar^çi dio »m ons woedt en die al het pfersoonlijfce gering doet achten, meende ik dat zulk «eu onbeteekenend voorval als mijn zestig-ite geboortedag onopgemerkt zou voorbij-gaan. Evenwel werd ik verrast door eon ZOO grooten overvloed van sympathiabetui-gingen, dat het mij onmogelijk is voor aile persoonlijk dank te zeggen. Ik verzoek ïniju vrienden en partijgenooten deze uiting "fan mijn hartelijke erkentelijkheid voor lief te nemen. Het meeste gewicht moest ik onder de tcgenwoordige omstandigheden heohten aan de brieven uit het buitenland. Zij be-i troffen natuurlijk, evenzeer als die uit het 1 iùnuenland, meer de zaak welke ik door laijn persoon dien, en bewezen juist daar-door dat de doodverklaarde Internationale ieeft, en gaarne iedere gelegenhoid aan-grijpt om daarvan te doen blijken. En geen v?ond?r, want voor ons allen is dit een tijd van de zwaarste beproevingen. Mijne per-soonlijke ondervinding zegt mij echtar dat onze partij sterk en vol veerkracht is. De uederlaag van de Parijsche Kommune, het verval van de oude Internationale, de Aeerschappij van de Socialistenwet in Puitschland en van de uitzonderingswetten in Oostenrijk, de ineenstortdng van de vo-rige terroristisch-revolutionaire beweging m Rusland — onder den indruk van deze gebeurtenissen doorleefde ik de eerste vijf-tien jaren van mijn werkzaamheid in de Partij — altijd scheen de Partij neergewor-'pea en verslagen, en telkens riehtte zij ïich met kracht weer op en keerde zij te-sterker dan tevoren. Wie dat heeft meegemaakt, hf^zit een on- proletariaat. Wat ook de oorlog en zijn ge-volgen ons nog mogen brengen, de arbei-dersklasse zal ailes met goed gevolg te boven komen. In dit vertrouwen zie ik den grondslag van mijn irscht. Daaraan ben ik grooten-: deels vert.(;huldigd hetgeen ik mag hebben verricht — idsaraan en aan de leering en het voorbeeld vaa groote worgaBgers en vrienden. Voor mij persoonlijk wensch ik niets meer dan dat aan mij de sterkte blijft voor het overige van mijn dagen mijn plicht te doen in den dienst van de zaak die langer dan veertig jaar de inhoud uitmaakt van mijn leven. Nogmaals mijn hartelijken dank. Berlijn, 19 October 1814. & 3|t ^ E® va» list l88t@5tBSiti©Ba©i In de « Vorwârts » van zaterdag 24 okto-ber lezen wij : « Het Partijbestuur schrijft ons : »Naar aanleiding van een door de Hol-landsche socialistische partij opgeworpen denkbeeld, heeft het Partijbestuur reeds eenigen tijd geleden goed gevonden dat voor den duur van den oorlog het Internationale Socialistische Bureel aan de Hollandsche partij zal worden toegevoegd. De Engelsche afdeeling van de Internationale heeft zieh in den zelfden geest geuit. De Italiaansche en de Zwitsersche partijgenooten hadden bijna op hetzelfde oogenblik als de Hollan-ders het voorstel gedaan het Bureel tijdelijk naar Zwitserland te verplaatsen. » Wij vinden in het Zuricher « Volks-recht » dat de Zwitsersche partijgenooten nu ook toestemmen in de overbrenging van het Bureel van Brussel naar Amsterdam, dich-terbij gelegen dan Zurich. Partijgenoot Troelstfa, die naar het Zweedsche kon gros te 'Kopenhagen is vertrokken, zal daar met de vertegenwoordigers onzer Skandinavische , broederpartijen deze vraag bespreken. Bureel naar Holland schijnt derhalve ver-zekerd. » «** Wij kunnen aan dit berickt toevoegen dat het plan van Troelstra om het Zweedsche kongres bij te wonen, moest worden opgege-ven, aangezien dat kongres eerst in Novem-ber wordt gehouden. ii■■ mm' — rÇji iiii lie? Is faestind in BiS|ië In ons broederorgaan «Het Volk> van Amsterdam (datum 23 October) vinden. wij de beschrijving over een tocht door België. Wij laten ze hier volgen : Ik kom zoo juist terug van een dagen-lange auto-reis door België. De tijd ont-breekt om vandaag meer te geven dan een indruk van wat ik heb gezien. En die indruk is, dat heel het land gevreldig'lijdt onder den oorlog en zijne gevolgen. De oorlog is over België gegaan als een orkaan van vlammen, dio op zijn weg zoo schrik-kelijk veel heeft verwoest. De bevolking schikt zich onder de Duitsche overheer-sching, maar zij is nog vol ontzetting over wat zij heeft ondervonden. Stil en gedrukt gaat zij haren gang, trachtend to redden wat er nog te redden valt. Op aile wegen van Maastricht naar Gent ziet men vluch-telingen, gepakt en gezakt, naar hun woonstee terug trekken. Op de schier ein-delooze banen sjokken de gezinnen dag en nacht slechts langzaam vooruit. Het is onzegbaar triest om in het middernachte™ lijk uur heele gezinnen in regen en guren wind te zien loopen, terwijl uren in den omtrek nog geen woning is te zien. Op het platteland is schrikkelijk veel verwoest en de voorziening met levensmid-delen laat zeer veel te wenschen over. In menig dorp stonden tientallen mensehen voor de bakkerswinkels t© wachten op wat brood. In de groote steden is de toestand iets beter, maar meer dan niterlijk is dat niet. ïn Antwerpen komen de mensehen vrel bij troepjes terug, maar toch staan er nog dui-zenden woningen verlaten. Zelfs in 't hart der stad zijn nog tal van winkels gesloten. De trams Joopen en de gemeentediensten vangen hun taak weer aan. Er is gas en electriciteit, maar dinsdagmiddag was de waterleiding nog niet her,steld. Brood is schaars, maar toch wel te krijgen ; ander© levensmiddelen schijnen in voldoendon voorraad aanwezig te zijn. De prijzen van de meeste artikelen zijn niet hooger dan in-normalen tij"d. In Brussel is van hongersnood geen sprake. Groenten, boter, eieren, kaas, aardappelen, vleesch is er op het oogenblik genoeg. Alleen het meel is schaars. De Duitschers eischen veel meel, terwijl tal van mol&ns op het land verwoest zijn. De kooperatie kan slechts de helft van de gewone hoeveelheid brood per gezin leve-ren. De werkloosheid is zeer groot en het gemeentelijk toeslagfonds keert niet regel-matig meer uit. Van gemeentewege wordt aan noodlijdenden gratis soep en brood uit-gereikt. Het kafee van het « Maison du Peuple » is gesloten, om botsingen tusschen Duitsche soldaten en arbeiders te voor komen.Te Gent is de stemming zeer gedrukt. Aan levensmiddelen was woensdag nog geen gebrek, maar men vreesde voor de naaste toekomst, want het Duitsche leger •eischt geweldige hoeveelheden. Onze partijgenoot Anseele, die aan het hoofd staat van den gemeentelijken dienst der voe-dingsmiddelen, behartigt, op een wijze die de algemeene instemming heeft, de belan-gen der bevolking. Wat hij voor haar onder groote moeilijkheden en gevaren gedaan heeft, eischt aller bewondering. De fabrikanten trachten de zaken gaan-de te houden, maar de produkten stapelen zich, bij gebrek aan uitvoer, op. Men werkt hier en daar nog halve dagen, maar vele fabrieken staan reeds stil. De kooperatie zet haar werk onvermoeid voort. Het restaurant in het nieuwe feestpaleis is echter gesloten, omdat de Duitschers er te luid-ruchtig optraden. Kranten verschijnen er niet meer, men wist dus woensdagmiddag niet hoe het aan de kust stond. Dat het toen tôt een neder-laag der Duitschers zou zijn gekomen, lijkt mij niet waarschijnlijk. Te Gent was althans van belangrijke troepenbewegingen geen sprake en gewon-den werden niet aangebracht. Wel trokken militaire dokters met veel Roode Kruiswa-gens in de richting van Brugge. Daar zou het wel vol gewonden liggen. Op de «Kom-mandantur» te Gent was men buitengewoon rustig. Wel gaf men toe, dat te Nieuwpoort in de laatste dagen heftig gevochten was. Te Leuven is de toestand nog ontzettend. Heel de binnenstad ligt in puin. Men is be-zig op de sterk beschadigde St-Pietefskerk een nooddak te leggen. Honderde mannen scheppen het puin uit de ye^sperde straten. «g———————— || —vn- le \mM in MM Wij lezen in den «N. R. Courant»: DE TOESTAND In den Haag wordt van Duitsche zijde een propaganda-blaadje verspreid. «De Toestand»,een dagblad. De «Nieuwe Courant» schrijft, naar aanleiding van een in dat blaadje opgenomen Open brief. het vol-gende:« Hoewel een dergelijke pers-propagnda voor een der oorlogsvoerende mogendheden in een neutraal land niet zonder bedenking is — in Zwitserland, dat evenals ons land een ontwikkelde nationale pers bezit die in de voorlichting van het publiek over den inter-nationalen toestand en den oorlog ruim-schoots voldoende voorziet — zouden wij op het genoemde blaadje nie»t bijzonderlijk de aandacht gevestigd hebben, ware het niet dat het nu en dan de grenzen van hetgeen aan een orgaan van dezen aard kan toege-staan worden, overschrijdt.» Met name is dit het geval met een artikel in het nr. van eergisteren, 22 October, onder den titel : «Open brief aan de tegenstaanders van Duitschland», blijkbaar (en zeer gebrek- , kig) uit het Duitsch vertaald, maar zonder^ vermelding van herkomst en dus redaction-neel opgenomen. Het slot van dat artikel -kiidt aldua : « Aan de geheele menschheid werd thans opnieuw bewezen, dat een eeuwige vrede op aarde niet mogelijk is, en aan het Duitsche volk is klaar en duidelijk voor oogen gesteld waar op heden en in de verre toekomst de gevaren liggen, die zijn bestaan bedreigen. De Duitschers zullen het dus ter wiile vaa.' hun zelf en met het oog op hun verheven plichtèn tegenover do menschheid, als hun, messt belangrijke taak moeten beschouwen, te allen tijde de sterkste maeht te kumiei^ doen gelden. Indien het dusver de wil is ge«, weest van Duitschland, om aan de zijde vani Engeland in vreedzame concurrentie ta, staan met aile volkeren, dan zal van nu af>' aan de leus moeten zijn : Wie niet voor ons is, die is tegen ons 1 Een andere uitweg be'. staat er niet meer, en ds wqjreld rondom he(l! Duitsche volk zal hebben te kiezen tusscheni de Duitsche cultuur en den Duitschea' toorn. » ^ i t Hier wordt dus, in een in Nederland ge-* vestigd en uitsluitend aldaar vcrsehijnend.-' in 'tNederlandsch opgesteld dagblad, aaii het Nederlandsche publiek beduid, dat Ne-' derland niet neutraal mag of kan blijven, dat de politiek van de regeering verkeerd is en het land het gevaar van den toorn van een der oorlogvoerenden op den hais zal halen. | Wij worden aldus binnen de grenzen vanj ons eigen land veryittigd partij te kiezen, Wij moeten voor Duitschland zijn, zoo wordl ons voorgehouden, of wij zijn er tegen. Eeq andere uitweg — dus die der neutraliteM welke tôt nu toe onze weg is — bestaat el niet. De wereld rondom Duitschland moeif kiezen tusschen de Duitsche cultuur en deJ Duitschen toorn. En een blad, dat zulke opgehoorde bedrei< gingen bevat, wordt in onze straten in groo-1 ten getale ongehinderd verspreid en aan een grootendeels onontwikkeld publiek gratis in handen gespeeld. , i Wij hebben het noodig geacht tegen deze soort propaganda te waarschuwen, Maar wij zouden verder willen gaan en zeggen : hier moet op de een of andere wijze een eind aan ! gemaakt worden. » : Europiisclie isrlog De groote veldslag in 't Westen van België en Isa 't 88«MN*den van Frankrijk KSit Frasiseli© ïsrosa (Olficieel); Parijs, Dinsdag, 3 u. m. De strijd duurt bijzonder hevig voort tusschen de mond van het Yser-kanaal en de streek van de Lens. Op dit gedeelte van het front zijn de verbondenen geen voet br&ed achterùitgegaan en blijven grond winnen in de etreek tusschen Yperen en Rousse-laere.In het district van Soissons- en Bevry-au-Bar had een artiilerie-gevechfc plaats het-welk eindigde met de vernieling van ver-scheidene vijandelijke batterijen. In de streek ten oosten van Nancy tusschen de bosschen van Bezange §n Parroy zijn wij aanvallend opgetreden en hebben do Duitschers oyer de grens gedreven. Aan de San en ten zuiden Przemysl be-houden de Russen hun aanvallende taktiek. 11 's av. Niets ïs verder te melden behalve eenige vooruitgang van onze posities in het zuiden van Dixmuide. Het communiqué van het ï'ransche ge-zantschap te 's Gravenhage van heden luidt als volgt: « Hoewel Duitsche strijdmachten er in g&-slaagd zijn over de Yzer tusschen Nieuw-poort en Dixmuiaen te komen, kenmerkte zich do dag van gisteren door een vooruitgang onzerzijds op tal van punten en in het bijzonder in de streek ten Noorden en ten Oosten van Yperen. Ons gevechtsfront is overal gehandhaafd gebleven op de algemeene lijn waarop het gevecht aan den gang is tusschen de Noordzee en Atrecht, Nieuw-poort, Dixmuiden, de streek tusschen Yperen en Roussp'.aere, tusschen Armentières en Rijssel, ten Westen van La Bassée en van Lens, ten Oosten van Atrecht., om zich aan te sluiten aan de algemeene linie, reeds in verschillende communiqués aangegeven en op welke wij, sedert een veertiental dagen, op elke plaats merkbaar vooruit zijn gegaan. » De dagelijksche verîiezen der Duitschers in de Noorderstreek blijven zeer aanzienlijk en de troepen der bondgenooten hebben gisteren nog talrijke gevangenen gemaakt en buitendien veldgeschut genomen. ^ Il if E&§sg©ls©Iii© is^osa LONDEN, 26 October. (Reuter) : Een to-legram uit Parijs, datum 25 October, zegt : Een Fransche korporaal-aviateur, met mécanicien, bracht gisteren, ten Westen van Amiens, eene Duitsche yliegmachine tôt vallen. De vliegenier en de mécanicien ont-vingen beiden de militaire medalie. Hit iloitscii® isreri ^ «De Courant » van Amsterdam, schrijft f1 » Men meldt ons van Duitsche zijde : » Van Belfort tôt Mulhausen heerscht : eene koortsachtige bedrijvigheid, zooals ' door ooggetuigen beve'stigd wordt. Aile ! kleine plaatsjes in het bereik der vestingen ; worden tôt kleine vestingen omgebouwd.Uit ; vrees voor een beleg der vestingen door de zwajre Duitsche artillerie worden deze zeer versterkt en met groote troepenafdeelingen voorzien. Trouwens, de gansche streek ligt vol troepen, speciaal in de buurt yan Dam.- • 30 iaar -■ 18■ Prijs per onmmer : yoor België 3 eentiemen, vooi den freimde S ftentiemen * Tj»l«feen ? Jïètf«©tle feï - âdm!nîsti*alË9"S845' VfS^dar» S© Qcfobei* 1H14

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods