Vooruit: socialistisch dagblad

193 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 07 August. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 08 April 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/dr2p55fk9d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Or«k>ter-Ultg*eï8tftt Saia: Maatschappîj H ET LICHT bestuurder v P. DE ViSCH. Udtbers-Otnt . . REDACTIE . . ADMIN1STRATIE HOOGPOQRT. 29. GENT Brgaan cfer Behfkche WerkliedenpMtj' — Versûhjjrnnde aie dagen. ABONNEA1ENTSPRSJS BELGIE Dr!e tnaanden. . » , , frr. 3.23 Zee maaiedea » , . • . fr. 6 50 Een jaar....... fr. 12^0 Men a bonnet rt ocfe o? aile postburcele» DEN VREEMDE Drie roaandea t«tage!ijk» verso a du a). . r . ■ • fr. 6.73 SET KIND EN ZONE OPVOEDING Voordracht gehouden in «Ons Huis», door den Heer Tan Eeeke op 3 Oogst. Vrienden, Ik zal dus spreken over het kind en zijne opvoeding. Mij achijnt het toe dat de zaal vand&ag moest stainpvol wezen en het doet mij waar-Lijk goed dat zoovelen hier tegenwoordig zdjn. Ik heb niet de verwaandheid dat dit zou moeten zijn omdat ik als spreker op-treed, maar wel om de belangrijkheid van het onderwerp. Er zal gesproken worden over het kind, k&a er wel iets zijn dat ons nader moet aan het harte liggen dan onze kinderen; en zelfs diegenen die het geluk niet hebben kinderen te bezitten, ook dezen moeten zich uiterst bekommerea om de opvoeding van de kinderen van anderen zooals ik hoop u te bewijzen. Immers de kinderen van heden, zijn zij niet da samenieving van latci'î Hoeveel en hoe heftig moet er soms niet gestreden worden om sommige maatschap-pelijk© wautoestanden te bekampen? Wat kost het moeite sommige voorrechten en onrechtvaardigheden uit te roeien en voor de verongelijkten soms een beetje meer recht en welstand te veroveren 1 Gebeurt het niet nog al te veel en te a.1-gemeen dat edelmoedige harten en verlich-te geesten moeten onderdoen voor de ik-îucht der eenen en de groote domheid van vele anderen ? In een woord zcjn wij niet nog zeer ver af van zuike maatachappelijke toestanden als aile woldeakende menechen 'droomen dnrven ? Ik hoop n ail en te mogen rangée hifcken onder dezen die streven en strijden voor verbetering ; doch wij mogen niet zoo ik-ïoeheig *ijn die verbetering alleen te willen voor onze tijden, we moeten die in nog veel ruimer mate toewenschen aan volgende geslachten ; wij moeten daartoe bijdragen uit al onze krachten en het doelmatigste middel daarvoor is de welopgevatte opvoeding onzer kinderen. De toekomstige samenieving zal zijn vol-gens wij onze kinderen van heden zullen cpkweeken. Dat is zoodanig waar dat aile politieke partijen daarvan bewust zijn, en trachten zich van het onderwijs en de opvoeding der jeugd meester te maken ten einde om zoo te zeggen de toekomende geslachten naar hunnen wensch te kneden en aan hunne politieke leiding te onderwerpen. Op politiek terrein wil ik zelf voor het oogenblik niet treden, maar ik heb dit wil-,len aanhalen als bewijs van de belangiijk-jheid die moet gehecht worden aan de opvoeding der kinderca. En laat ons thans dit gewicbtig vraag-&fcuk van naderbij beschouwen. Waaruit willen wij dat de toekomstige samenieving Lesta 1 Zal het niet zijn uit burgers met kloeke en gezonde lichamen, met een helder verstand en een goed en edelmoedig hart, gereed om al wat waar, goed en schoon is in eere te houden en lief te hebben ? Zulke burgers moeten wiij rnn onze kinderen maken. Vandaar dat de opvoeding onder een drievoudig oogpunt kan be-schouwd worden waarvan geen enkel mag verwaarloosd worden of minder geschat Het kind moet opgevoed worden lichame-Isjk, verstandelijk en zedcîijk. Geen dezer drie factoren mag ontbreken, zoo niet is het werk onvolledig evenals de uitslagen ervan. Als we nu willen spreken over de licha-melijke, de verstandelijke en de zedelyke opvoeding is er middel over elk lijvige volumen te schrijven en dat is door honder-den opvoedkundigen reeds gedaan. Ik moet u aanraden in de mate van het mogeîijke nilke werken te lezen : 't is niet zoo aan-genaam soms als romans, niet zoo aanlok-kelijk misschien als boeken over positieve wetenschap, maar 't is meer belangrijk dan ailes en de lust zal misschien wel komen al lezende. U aanhalen wat er al in die boeken wordt opgesomd is niet mogelijk in eene voor-dracht als deze, ik zal mij dus noodzakelijk ffloeten bepalen tôt zekere punten waarop ik het nuttig acht uwe aandacht te trek-'ken.Laat ons samen in verbeelding het leven van een kind doorloopen en ik zal zoo vrij ZlJn ter dier gelegenheid eenige meeningen U't te drukken die ik heb opgedaan i>ij de °Pvoeding mijner eigene kinderen en die yan de talrijke leerlingen die ik gekend heb Jn mij ne reeds betrekkelijk lange loop-, an als onderwijzer aan onze volksscho-«n.De opvoeding van het kind moet beginnen van v6<5r de geboarte. Dit kan zonderling ' ^mken en 't is nochtans zoo. Ik had zelfs °g verder kunnen ga-an en misschien wel : ;f! vraag' kunne stelle of iedor echtpaar wel J ! fe'oepen zijn zou om kinderen voort te 1 Drsngen, of het voor sommigen niet wen-cbelijk ware dat zij kinderloos bleven, : «a,arbij zou dan aansluiten het vraagstuk 1 an ontvolking en overbevolking. < ■Ik wil dit punt maar even aanstippen en 1 hei K a^aandelen omdat wij reeds genoeg 1 °ben aan ons eigenlijke onderwerp. j we gaan dus uit van heb oosrenblik éak- - de moedor zwanger wordt. Van dan af be-gint de opvoedkundige plicht der ouders; niet van de moeder alleen, maar van vader en moeder allebei. De moeder moet overtuigd zijn van al het gewichtige dat in haar omgaat en ze moet er haar gedrag naar regelen. Ze heeft voor eerste plicht een kloek en gezond kind ter wereld be brengen : ze heeft dan ook kloek en gezond voedsel te nemen; het is niet zoozeer de hoeveelheid dan wel de degelijk-neid der spijzen die hier in aanmerking moet komen. Er zijn vrouwen die zich ver-waarloozen onder dit oogpunt en het soms nog meer doen gedurende de zwangerschap omdat ze dan bijzonder sparen willen voor de geboorte en het hierbij komende doops-feest dat soms nog al geld kost. Die vrouwen misdoen groofcelijks ; ze zouden moeten denken : liever geen pracht en praal bij de geboorte maar goede voeding gedurende de zwangerschap. «Goedc voeding». Mij dunkt ik hoor sommigen zeggen : « ja goede voeding, als ze de middels hebben ». Ze zouden ze moeten hebben, en waar het hun aan eigen middelen ontbreekt zouden ze hun moeten kunnen verschaft worden. Heb ik niet ergens gelezen dat er in den tegenwoordigen tijd een bijzonder werk bestaat voor de voeding van zwangere vrouwen? Naast aile andere huidige werken van liefdadigheid is dat wel een van de nut-tàgste. Ik ben niet voor het grondbeginsel dat de mensch op liefdadigheid moet steu-nen, integendeel, maar waar het nu een-maal niet anders kan moet er bijgespron-gen worden. Ik moet ook doen opmerken dat niet altijd de kostelijkste spijzen de degelijkste zijn j in gewone omstandxgheden zijn melk en eieren toch wel binnen het bereik van veler beurs. De zwangere moeder zou zich ook moeten onthouden van aile werk dat haar lichaam te veel verflauwt. Dit is helaas voor vele zeer dikwijls een vrome wensch. Ik denk onwiilekeurig op sommige fabrieken ; maar deze niet alleen, ook vele andere werkplaat-sen zouden moeten voor de zwangere vrouw gesloten blijven; het is nu niet zoo, het is eea kwaad dat ik aanduid ; aan u en aan mij het zooveel mogelijk met woord en daad te bestrijden. Maar niet alleen het afmattend werk, ook de afmattende vermaken moeten vermeden worden. Zijn er niet zulke vrouwen die in de laatste periode van zwangerschap zich nog niet onthouden kunnen van bals en slemppartijen 1 Zijn zulke vrouwen niet mis-dadig tegenover hun toekomstig kroost '< De slerppartijen brengen mij natuurlijk tôt den alcool, 't Is misschien wel in de woestijn gepredikt te willen bekoœen dat eene vrouw aan den alcohol verslaafd, dien drank gedurende een zekeren tijd zou mis-sen ! We maken ons daarover geene illusie. Zulke vrouwen zijn beklagenswaardige we-zens, ongeneesbare zieken ; maar 't is ons een plicht zulke ongelukkige toestanden aan te kiagen en er de aandacht op te trekken evenals op de schrikkelijke gevolgen die zij na zich slepen. Wanneer de tuinier het zaadje van eene kostelijke plant aan den grond toevertrouwt, dan kiest hij daarvoor de beste teelaarde, geeft het de doelma-tigii&e meststoffen, verwijdert ailes wat het plantje eenigszins schaden kan. En is er wel een kosteîijker plantje dan een menschen-kind i Ehwel ik zeg : het lichaam eener alcoholi-sche vrouw, dit lichaam is voor dit kosteljjk plantje eenen vergi&igden bodem waarin het moet sterven of ontaarden. Sechtaf ge-zegd de alcoholische vrouw zou niet baren mogen. Bij dat ailes moet ik doen opmerken dat men niet alleen door alcoholische vrouw moet verstaan deze die soms zichtbaar in dronken toestand verkeert ; boevele zijn er niet die regelmatig fijne dranken en likeu-ren verorberen en zijn zij niet zichtbaar be-dronken toch even alcoholisch als de eerste mogen genoemd worden. Heb ik het eerst gesproken van de vrouw, 't is dat zij hier de hoofdrol vervult ; doch ook de man moet zijn deel biijbrengen. De vrouw moet goed en gezond voedsel hebben, aan den man met dubbelen moed te werken om het haar te kunnen verschaf-fen ; de vrouw moet minder werken, hij moet medehelpen om hare taak te verlich-ten; en moet er gespaard worden, ook zijn zondaggeld moet hij weten te bekrimpen. Wat hij vooral niet vergeten mag : het is noodig dat de toekomstige moeder zooveel mogelijk blijgeestig gestemd weze, want dat ook heeft groote gevolgen voor het kind ; de vader mag door zijn gedrag en doen-wsjze de vrouw niet in somber humeur brengen, meer dan ooit moet hij vriendelijk zijn tegenover haar die hem binnen kort een schat zal schenken. Het zou wel kunnen schijnen dat bij dit ailes slechts de liehamelijkc opvoeding van het kind te pas kwam ; vergeten wij nochtans niet dat de gesteldheid der zwangere vrouw ook grooten invloed heeft op de ver-standelijke en zedelijke ontwikkeling van haar kind. De alcohol bvb. werkt niet alleen op haar, maar ook op de hersens van het kind; daar het alcoholism erfelâjk is, zal het kind dus ook verstandelijk en zedelijk getroffen worden. (Wordt vervolsd). Oe kanksr Isr : ®§rfcsrszaaj( i c ïii i Et najue ei'ii'.liuiini. (Weest tpeh eindelijk geleerd.) «De Kanker uer fStioien», dit was de titel der praktisohe bioohuuç aoor ouzen al te jong- gestorven vriend Léon i'a.n der Hae-gen, secretaris van ae injutbewerkers en Verguldersvereeniging, geschreven. Met een helder uoorzicht ontleedde oni-" kameraad de verschillige bteiseis van arbei-den in de hout- en meubeinijverheid, en hij heeft met eene onbetwistbare stiptheid en juistheid den schadeh,jiien kant van drie voorname misbruiken aangetoond en aan-geklaagd.De drie stelsels van stukwerk heeft hij bijzonderlijk veroordeald. Wij dachten aan Léon en aan zijne st-elsel-matige propagarida bij het overlezen der be-ïic&ten van het Ivationaal Steuncomiteit aan de onvereenigde werklieden der stad. Wat is het te betreiuen in een land als Belgie en eene stad als Genb, nog zulke groote bataillons onverschdliige werklieden naar den nationalen «dischs» te zien trekken. Welk verschil met de vereenigden ! Hoe dikwijls en op hoevele manieren hebben wij de verzakering tegen de werkloos-heid met aangepredikt en verdedigd '( Wat al opoffenngen zijn er reeo- niet door de gesyndikeerde werkers getroost, ten bate hunner onverschiliige broeders en zusters'î Zullen thans hunne oogen open gaan 1 Zijn de onvereenigaan nu genoeg be-proefd '( Er zijn er die reeds een vol jaar de gevolgen hunner onvoorzichtigheid of kortzich-tigheid boeten door kommer, ellende en ver-nêdering ! Hoe bekrompen was de redeneering? ! Werkstakingï iiah, geen nood, die breiken niet gauw uit en daa-r sparen wij voor. Braa>k of brand in 't fabriek ? Ho, dat duurt niet lang en daar spartelen wij toch gauw door. Voor werkloosheid ? Daar is geene vrees voor, wij werken reeds vijf en twintig jaar bij X. en va-n stil-alî&n kan d-aar geen spraak zijn ! I Komen vv-ij niet terug op do veelvuldige gevallen van pers&onlijken aard en schijn-reden voor afzondering, want aan veront-sçhuldigingen mangelt het bij de onvereenigde werkers niet ! Maar nu is de oorlog gekomen, het akelig-ste verschijnsel voor allen en van ailes, en daar stonden al de profeten van de onver-stoorbare vrede en welvaart, de onverkaar-bare aanbidders van «laat gaan wat gaat» met den mond vol tanden. Zullen de verdedigingsmiddelen der ongelukkige onvereenigde wërkbroeders,die zooals men gezien heeft, slechts op onbetrouw-bare verbeelding. op eigen'oaat of gémis aan broederlijke solidariteit berusten, uu eens uitgediend hebben? Zullen zij al de geveinsde redenen onzer onverschiliige werkersbevolking op gehouden hebben te bestaan 1 Wij hopen het ten vurigste ten groote profijte van hen zelve want iiet is de eeuwi-gen kanker der onverschilligheid die oor-zaak is van zoovele ellende, zooals zij schuld heeft aan de geringe afmeting die Belgic in evenredigheid van bevolking en voortbrengst, ails werkersorganisatie in den diagram der wereldsche arbeidersgroepee-ring bestaat ! Laat ons gedurende den oorlog nog her-stellen wat we kunnen, om op het gepaste oogenblik tôt de ernstige arbeidersmobili-satie over te gaan en te eischen wat eene verstandige bevoking in rechte verdient ! Houden wij de woorden en voorbeelden van geestdrift, volharding en kloeke over-tuiging onzer vrienden, die streden en vie-len in den karo-p voor betere levensvoor-waarden, in eere en in waarde ! ! Jules De Clerck. Vsipiielt Oiidsfwlis voor ÔifefsM Werk'oszen t® BURJJSSEL Het Brusseilsch gemeentebestuur heeft volgens een uitgebreid verslag, ingediend door gezel Huysmans, gemeenteraadslid en volksvertegenwoordiger, het verplicht tech-nisch onderwijs voor de ondersteunde werk-loozen ingevoerd. Dit initiatief waarvan de verwezenlijking voor Brussel alleen zeer omvangrijk is, werd terstond overgenomen door het Natio-naal Steunkomiteit, metbst doel het verplicht technisch onderwijs, dat een grooten invloed zal hebben op de ^ermeerdering van de waardigheid van den Belgischen arbei-der ein tevens het dreigend gevaar zal kee-ren dat beroepsbedrevenii ::d zou verloren gaan door iangdurige werkloosheid, uit te breiden over gansch het land. Als grondbeginsel van de raerkwaardige instelling werd aangenomci. : Aile werkloo-zen, mannen en vrouwen, van 14 tôt «.0 jaar, zijn verplicht, willen zij kunnefci genisten van den werkloozenonderstand, de lessen van het nieuw ingericht onderwijs te vol- , aen. l Het statistisch onderzoek. dat geheel be-langloos door de ingénieurs aan de Belgi-sche staatsspoorwegen werd i-gesteld, sted-de vast dat er te Brussel 57.0C0 werkloozen zijn, waarvan 75 % aan de kleeding-, bouw-, metaal- en houtindustrie behooren ; deze duizenden zijn volgens geslaeht. ouderJom, beroep, in verschiilende kategorieén inge-deeld; de ongeletterden werden naar de lagere scholen gezonden, de "technisch best onderlegdein naar de bestaande nijverheids-scholen en de overblijvenden, de groote meerd-erheid, werden naar het nieuw inge" steld vakoaderwijs verwezen. Dit laatste wordt in twee n^ien, i.'eder-landsch en Fransch, gegeven. Het bevat drie leergangen : 1) beginselen der teehno" logie of beroepsteekenen ; 2) arbeidshygiè-ne ; 3) arbeidsrecht. De stof van deze leergangen wordt op de meest praktische wijze behandeld. Het leeraarskorps voor den eersten leer-gang, de elementaire technologie, bestaat merkwaardiger wijze uit arbeiders en pa-troons uit de 16 verschiilende ambacnts-groepen ; op dit oogenbiik siin er reeds 400 leeraars, arbeiders — mecstal weriiioo-zen — en patroons aangesteild. De arbeids-hygiène wordt onderwezen door dokters en het arbeidsrecht door de leden der jonge balie. De medewerking van al deze elemen-ben is volkomen belangloos. Aile leergangen van eenselfde ambacht worden in één lokaal gegeven. Deze maat-regel hee£t dit voordeel, dat de leeraars el-kander aantreîfen, eene algemeene pedan;o-gische richting kunnen vaststellen en zich zelf op de hoogte knnnen brengen van de behoeften vain het vakonderwiis en oo^ d^i de technische collectiën iu één lokaal ver" eenigd zijjn. Er zijn 10 scholen ; in elke klas zitten 30 leerlingen voor leergang I, en 60 voor leergang 2 en 3. Het hoofcîbestuur bestaat uit 16 leden : 4 schepenen, 4 gemeenteraads-leden, 4 leden van de godshuizen en 5 nota-belen. Het uitvoerend komiteit bestaat uit 5 leden, o. a. schepeu Jacqmain en Huysmans. 6 inspecteurs, 2 ingénieurs, 2 dames, 1 advokaat en 1 dokter vormen het consulta-tief lichaam voor het uitvoerend komiteit. De directeur van de school wordt voorge-steld door de leeraars. JNaast iederen lee-raar is er iemand aangesteld, die moet na-gaan of de werkloozàn "cp'de lessen aanwe-zig zijn.^ Deze instelling is in een paar weken op-gebouwd ; ook de onderdeelen zijn praktisch geregeld. Zoo werden b.v. de handelsbe-dienden in drie catsgoriën verdeeld, waarvan de derde, waarboe de meest bekwame behoorden, met de boekhouding der 16 scholen belast. Het Nationaal Komiteit heeft nu een be-stuur benoemd. waarvan o. m. deel uitma-ken : HH. Dr Barnich, Hvusmans, Jacqmain, Prof. Mahaim, om in heel België het onderwijs voor werkloozen in te voeren. Om de onkosten van deze enorme onder-neming te dekken — er zijn op het oogenblik meer dan 700.000 ondersteunde werkloozen in België — heeft het iNationaal Komiteit 1,000,000 fr. gegeven, waarbij de ge-kende nliilantroop Ernest Solvay een twee-de millioen gevoegd heeft. 0® zisl! la varSîsSpin itgîB 6?fërg?6rek " Er is gebrek aan boter en daardoor is deze dan ook duur. Geen wonder dat er ge-zocht en herzocht is om «boter» te ■ maken die wat goedkooper komt. Ziehier eene remédia die ons werd opgege-ven en die een smeerssl voor den boterham bezorgt, dat uitstekend is. Om 3/4 kgr. «boter» te maken doet men de volgende bewerking: Men neemt 150 grammsn versche boter die men in eene kastroi laat smelten (oppassen niet te laten bruinen). Men breekt er dan 150 grammen tarwo bloem in, goed roerend. Men heeft afzonderlijk twee eieren geklopt, er twee koffielepeitjes zout bijgevoegd, als-ook een pint gekookte melk, — geene oude melk. Men giet dit beslag in den pot waarin de gesmolten boter en de bloem reeds geklopt zijn. Dan laat men ailes goed koken, standvas- s tig roerend, tôt ailes goed gemengd en ge-steven is. Men giet ten slotte aïles in een kom of diepe telloor. Als het mengsel koud en gesteven is, dan nogmaals goed dooreenwerken. Wij denken goed te doen die remedie aan onze lezers op te geven ; wij hebben ze zelf beproefd en zeer smakelijk gevonden. Onze lezers kunnen de proef doen (toch op den buiten waar men, in plaats van brood, bloem krijgt). Willen zij van de eerste maal zulk geene groote hoeveelheid maken, dan nemen zij proportioneel, b.v. 50 gr. boter. 50 gr. bloem, een derde pint melk, een ei en een goede halve koffielepel zout. Wij moeten echter waarschuwen tegen het bewaren dier boter in een gesloten pot.Melk verzuurt en zou dus ailes bederven.Maar wij hebben reeds vier dagen het smeersel goed gehouden in een open pot in den kelder. Wij moeten hier nog aan toevoegen dat t men die boter niet kan gebruiken om b.v. vleesch of iets anders af te brade». Os Quderdoms- psosmenen « Het bericht dat daarover in «Voorait» van 1 Oogst verscheen is waar. De ouderlingen welke hun pensioen van het jaar 1914 nog niet ontvingen, zullen het' in 't kort ter hand gesteld worden. Dit pensioen voor 1914 za^ het gewone be-drag zijn : 65 jranlcen. Dit nieuws zal ongetwijfeld met genoegen vernomen worden door onze oudjes ! Hoe weinig dat pensioen ook is, toch zal het in al die arme huisgezinnen welkom zijn: het zal zijnen « weg » vinden. Voor het jaar 1915 zullen ook de ouder-domspensioenen betaald worden, doch de 65 FRAJMKEN zullen waarsdhijnlijk op 45 FRANKEN GEBIIACHT WORDEN. De juiste tijd der uitbetaling weten wij nog niet. Het wa re wel j animer dat de 65 fra nken verminderd werden op 45 franken. Wij begrijpen heel goed dat ailes nu op, geene wielkens loopt, dat men vele onvoor-ziene moeilijkheden moest te boven komen. Doch eene VERMINDERING der 9 cens daags op « DIKKE 6 CENS daags is nog al kras, en voor de oudjes bij lange NIET aangenaam. Hopen wij, dat daar nog kan aan veran-derd worden, want elk leefde in goede hoop : in plaats van 65 fr. waren immers de 120 fr. gestemd. Als 't eenigszins kan : gaene vermindering der 65 fr. a. u. b. „ A. V. Oe rit- of tyÉustafs De vermaarde hoogleeraar Vincent, dia om zoo te zeggen heel zijn leven geofferd heeft bij het zoeken naar ©en middel tegen de schrikkeiijke rot- of typhuskoorts, heeft» nu eindelijk aaai een confra>ter het volgende mogen verklaren : Wij mogen u eindelijk gerust sbellen en de stellige verzekering geven dat de weten" schap de vreeselijke smetziekte bepaald meester is geworden, daar waar de door haar voorgeschreven maatregelen op de let-ter gevolgd worden door discipels die ge-wetensvol meewerken en ailes in den grond goed verstaan. Wij mogen u cla-arenboven verzekeren dat, dank aan de medewerking van eene heele groep van zulke gewetensvolle en bekwame discipels, de afschuwelijke rotkoorts zoo goed als heelema-al uitgeroeid is in onze aan het front staande legers. Heeft men hier en daar nog eenige aizon-derlijke gevallen van typhuskoorts vastge-steld, dat mogen wij zeggen, dan het slechts was bij personen die ofwei te 'aat, ofwel slecht gevaccineerd waren geweest, door aaingestelden, die niet volledig op de hoogte' hunner taak waren of de kwestie niet vol-doende bestudeerd hadden. Thana beschikken wij overai ove>r een goed ingewijd personeel en steunend op onze ondervindingen en uitslagen mogen wij verzekeren dat wij de ziekte meester zijn, aangezien wij niet duizenden maar millioe-nen personen gewrijwaard hebben. Op de dubbel evraag van den conf rater of het waar was dat de geleerden beschikken over een voorhomeEd roowel als over een I genezen«S sérum tegen de rotkoorts, a<nt woordde de hoogleeraar : Zeker is dat waar. Gedurende de eerst* weken van den oorlog, ic den tijd dat wij nog de gelegenheid rrst gehad hadden om al onze soldaten te vaccineeren tegen de ziekte, deden zich in onrustwekkende ver-houding gevallen van typhuskoorts voor in de loopgraven en vooral in de hospitalen achter twt front. Dan hebben wij overal ge-bruik gemaakt van het genezend sérum en de statistieken, die eerstdaags zul'.in ver-schijnen, ïullen bewijzen dat wij ook met deize bewerking schitterende uitslagen be-komen hebben, veel mannen genezen hebben die ten doode gedoemd waren. Op de vraag van den dagbladschrijver, of de hoogleeraar in zijn laboratorium nog voort gaat met het maken van de beide se-rums, antwoordde de geleerde ten slotte : Ja, wij gaan voort r.iet het maken deï beide serums, maar wij bepalen ons b^ eene geringe hoeveelheid, aa-ngezien gevallen van roode koorts, rot- of typhuskoorts uiterste zeldzaamheden geworden zijn in de Fran-sche of de Belgische 1er; . „ aan het front, waarvan nu aile mannen gevaccineerd en hergevaccineerd zijn. Iedereeio zal zich bij ons aansluiten als wij hier eene welgemeende hulde brengen aan de helden der wetenschap, die de mensch-heid zoo goed als heelemaal rerlost hebben van eene afschuwelijke plaag — die ons vol-sens de papen als straffe gezonden .werd. 31' laar mm N. 218 Prijs per mimbm : tooi Bslgië 3 eentiemw, mot den reerade 5 eenUemen TaSafoon t iSadaoïia '247 » ÂMnlstpaiie 2845 Zalai*da$s 7 OOfiST 191b

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods