Vrij België

851 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 29 June. Vrij België. Seen on 07 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/g44hm53c04/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

VRIJ BELGIE onder leiding van FRANS VAN CAUWELAERT en JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKRHK eri BFICït , • 0.2^ fr verschijnt elken vrijdag. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1 25 ENGELAND 2 sh. 6 d. FRANKRIJK «r 3CL01Ê . . . . ' v- r > ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIF TE ZENDEN: 81, GEVERS DEYNOOTWEG, SCHEVENINGEN. inhoud. Kleine staten en kleine volkeren, Al. Jansseus.— Het Fransche volk en de Vlamingen, L. Geerts. — Vlamingen vèreenigt u. Fr. van Cauwelaërt. — Verderfelijke praktijken, J. Hoste Jr. — Algemeen overzicht der Nederlandschè o(voedkunde, Y, Edw. Peeters. — Rusland en de oorlogsdoeleinden, J. Hoste Jr. —; De krisis in Oq'slenrijk] G. O. — In de Italiaansche Kamer. — Allerhande Tijdingen. — Kantijeekeningèir. — Internationaal overzicht. — De volkerenkrijg. — Nieuws van liet front. — Van twee Vlaamsche kunstenaars, J. Rombotrts. — De Boni. De Schildivacht (gedichten), J. Liseron. — Nieuws uit het land. — Nieuws uit het buitenland. — Roekbespreking. — Advertentien. Kleine Staten en Kleine Volkeren. Hoe menigmaal wordt, door die onbetaal-bare Pruisen, uit dikke folianten de geschie-denis van Rome en Carthago opgediept! Daai streden twee groote Staten om de wereldheer-schappij, het oude Rome met zijn nationale le-gioenen, Carthago met zijn huurlingen; de grootste macht van het. vasteland tegen de grootste zeemacht. Het eerlijke, fiere Rome — wordt cr dan eigenwijs bijgevoegd — en hel valsche, ghtiperige, looze Caçthago. De slotsom van die geleerde beschomvinger is de oude wapenkreet: Delenda Carthago! In hoeverre de Pruisen of de Duitschers ht'L 'îtciit "nV'bucii oiii ic vergëhjKtn mèi de oude Romeinen, staat nog te bezien. Zeker zijn de Romeinsche ondeugden, veroverings-lust, nationale hoovaardij, dieper doorgezij-peld in Duitschen hodem dan waar elders ook ter wereld. Ook de Duitschers meenen geroepen te zijn over geheel de wereld te gebieden. Zij willen meester zijn over 't Europeesche vasteland, meester over 't. Afrikaansche vasteland, meester op' de zee, meester overal. Al de andere volkeren hebben zich te schikken naar de wen-schen van Duitschland. Wie tegenpruttelt wordt onçler den voet geloopen; wie zich ver-dedigt wordt te morzel geslagen. Waar zij voorloopig nog buiten gehouden worden, als b.v. uit hun gewraakte Carthago, gooien zij de moordende bommen op de ,,vesting Lon-den", over vreedzame steden en dorpen. Wie is vermetel genoeg om ons tegen te spreken? Wij willen den onbeperkten duikbootoorlog, zi'illen, zeg ik u. En zoo ge daar geen genoe-gen in vindt, slaan we uw dommen kop te brijzel. Zoo sprak de oude Romein: ,,Tu regere imperio populos, Romane, me- mento. Hae tibi erunt artes, pacique imponere morem, Parcere subjectis et debellare superbos." (Vergilius). Zoo spreekt de pangermanist: ,,Gedenk, Duitscher, dat. gij gemaakt zijt om meester te zijn in de wereld. ,,'t Krijgsbedrijf is uw levenstaak; streef naar een Duitschen vrede! ,,Laat vrij zijn iederen Duitscher, en dat de anderen uw schoenzolen likken." Dat is het motto. De geleerden zoeken dan naar een theorie, naar schoone woorden, om dit motto te rechtvaardigen. Aile wetenschap-pen, de godsdienst en God zelf, worden ge-mobiliseerd om den Duitscher in 't gelijk te brengen. Zoo b.v. schijnt het nu filozofisch, ethnolo-gisch, biologisch, historisch, staathuishoud-kundig vast te staan, dat er in de twintigste-eeuwsche maatschappij geen plaats meer is voor onafhankelijke kleine staten,' voor onaf-hankelijke kleine volkeren. Die hebben uitge- diend. Die behooren tôt de kindsperiode van het menschdom. Die zijn een levenel anachronisme. Voor hun eigen nut en voor 't algemeen welzijn moeten de kleinere, zwakkere componenten van het menschdom opgelosl worden in het levenslustige, heil-brengende Dcutschtum. Wie, die nog wat hersenen heeft., kan daar-aan twijfelen.-? • * * Als ik kon, zou 'k met een grooten Zeppe-Hf, ,/le forniHe " au de All-Deutschers naar de maan of naar Mars laten overbengen. Dan waren zij ineens onschadelijk. Nu ik mijn plan nog niet ten uitvoer kan leggen, moet ik me voorloopig vergenoegen met aan te toonen, hoe de Duitschers de eer-st.e beginselen van aile wetenschap, •— en van het gezond verstand evenzeer — op den "kop hebben gezet. Mijn redeneering is niet ten behoeve van Bernhardi's en Treitschke's. Zulke menschen moeten met de zweep afgekletst. Maar voor bezadigde koppen, die voor rationeele redenen ontvankelijk zijn." Is het waar, dat de wett.en der geschiedenis ons allen, Belgen, in de armen voeren van Moeder Germania? En dat wij haar éénmaal met tranen zullen bedanken voor al de gunsten die zij over onze hoofden zal uitschudden? En dat. onze eenige smart die zal zijn van d'en bekeerling der laatste ure: Serins ie cognovi, serins te amatvi: te laat heb ik u gekend, te laat heb ik u bemind? We slaan 't groene gordijntje weg, dat vôôr die lieve boeken is gehangen, die boeken die doode menschen voor onze oogen doen herrij-zen, springlevend. Vanaf de grijze oudheid tôt in het jongste verleden, roepen we de we-reldfiguren, de historie-makers op. Keizerrij-ken met hun gekroonde Pharaohs of Augusti ; zwerversstammen van Arabieren, Mongolen, Hunnen, Gothen; zeeschuimers uit Phenicië en uit de Noordlandën, kleine républieken, vrije steden, strijdende volksstammen: ailes gaat in een plechtigen stoet voorbij en leert ons en onderwijst ons. Wat blijft er nog over van die machtige wereldrijken van Egypte, Babylonië, Assyrië; van de uitgestrekte bezittingen van Hunnen, Oost- en West-Gothen? Welke levensbron is, uit zooveel grondbezit, geweld voor de lafenis van den dorst der menschheid? Van die machtige Oostersche rijken blijven ons de schamele resten die in de Mn-seq zijn geborgen; van de overige niets als de treurige gedachtenis van hun onvruchtbaarheid. Daarentegen staan de kleine, vrije repu-bliekjes van Griekenland, van 't middeleeuw-sche Italië, de machtige vrije steden van het oude Vlaanderen, het tusschen twee grijperige naburen steeds beknelde Palestina. Waar is een rijker zaad gezaakl van edele gedachte, van hooge schoonheid, van levensvatbare in-stellingen: in de logge, t.yrannizeerende groote staten, in Babylonië, in Egypte? Ofwel in de ~ kleine staten, in 't Jodenland met Mozes en n David, — we spreken hier niet van den Hei-e land, die zijn weg liet voorbereiden door een ~ klein volk —; in Griekenland, met zijn vrije '■ instellingen, zijn denkers, dichters, wijsgeeren: in de kleine Italiaansche republieken met. hun - pracht, hun rijkdom, hun kunst; in 't kleine landje van Artevelde? Dat leert ons alvast de geschiedenis: zoo-1 wel kleine als groote staten, zoowel kleine als groote volkeren, kunnen een zegen zijn voor de menschheid. 't Pleit zou veeleer ten voor-a deele van de kleine staten uitvallen. , j. Een kleine, vrije staat, met een begaafd en e vrij volk daarin, is ,,a thing of beauty, a joy for ever!" * * ♦ Wat zijn die groote staten toch anders als „magna latrocinia"rooverijen in 't grex>t? Rome knecht Alba, Veiï, Italië, Carthago, en de wereld; Hunnen loopen met hun plompe voeten over 't gouden tapijt. van Westersche 5 bescha\ ing, vernielûn, verwoesten, zijn vour • een wijle groot en machtig. Vandalen onder-werpen Spanje en Noord-Afrika. Sarrazenen 1 veroveren heel 't bekende Afrika, een deel van 1 Spanje, dringen dôôr tôt in Gallië langs den eenen, tôt aan den Donau van den anderen 1 kant. Dichter bij ons veroveren de Engelschen hun wereld-omvattend koloriiaal rijk; de Duitschers stelen Polen, Sleeswijk, Elz.as-Lotharingen. . . . om van hun overige roof-tochten niet te gewagen. Hier mag het Recht, de grondvesting van aile orde, zijn lessen geven. Groote staten zijn gebouwd op onrecht; — eere aan de zeldzajne uitzonderingen! Kleine staten behooren er steeds te zijn in een wel-geordende wereld. Want de uitgestrekte rijken zijn uitteraard niet. bevorderlijk voor den vrede, voor de vrijheid, voor de rust. Zij bedreigen hun zwakkere naburen en zoeken te vaak een gelegenheid om lien te over-vallen. Zij leggen zich niet toe op de ontwik-keling van den enkeling, noch eerbiedigen zij diens vrijheid in dezelfde mate als dit in de kleine staten gebeurt. Dat heeft Augustinus van Hippo-Regius met zijn arendsgeest vôôr vijftienhonderd ja-ren gezien. ,,Ailes zou veel beter gaan, als er niets anders was*als kleine staten, die neven elkaar leefden in een blijde eendracht. Zoo zouden er in d wereld veel Italien zijn, «ooa".^ eu stad veel huizen en familiën zijn." (De Civi-tate Dei 4, 15). Laat iederen staat vrij zijn, laat binnen de staatsgrenzen ieder votk vrij zijn: op dezen grondslag alleen kan de wereld-vrede worden gebouwd. AL. JANSSENS. Het Fransche Volk en de;LV!amingen. iijaens de eerste maanden van mijn ver-)lijf in Frankrijk had ik herhaaldelijk de ge-egenheid om de leugen te weerleggen als :ou de Ylaamsche beweging tegen Frankrijk ^ekant zijn. De Franschen kennen thans den îeldenstrijd der Mamingen in den oorlog; :ij weten dat 80 t.h. onzer soldaten Vlaam-.che jongens zijn. Zij weten dat liet Vlaam--che volk ten achtere is niet door de schuld 1er flaminganten, maar omdat het van een îatuurlijike ontwikkel'ing in eigen taal ver--token bleef. Zooals een oude Fransche dame îet inij nog onlangs zegde: „k Flandre peut :tre comparée à une belle fleur qui ne démaillé qu'à être cultivée, mais qui se meurt faute le soins." De oude dame kon niet beter den oestand kenteekenen, dan waar zij er nog lijvoegde: „vous flamingants vous êtes les ardiniers, mais on vous défend de cultiver ette fleur, pourquoi?" Natuurlijk ben ik laar het antwoord niet schuldig gebleven. „De Vlamingen willen de Fransche taal liet aanleeren" verklaarde tôt mijn groote erbazing een mijner Fransche kennissen. Hoe komt het dan" hernam ik, ,,dat ook zoo-eel Vlamingen, die te Parijs verblijven, "ransch spreken? Maar leeren de Fransche :inderen een vreemde taal aan alvorens de unne te kennen?" Het client erkend, dat de Fransche bladen !oor den band elke bespreking over de Vlaamsche kwestie laten rusten; krijgen wij iog het een of het ander te lezen, dan gaat ulks bijna steeds uit van kortzichtige land-enooten.Het is vo'ldoende aan het Fransche volk en waren toestand bekend te maken, waar-n Vlaanderen verkeert, om de Franschen te 'vertuigen, van de rechtvaardigheid onzer eweging. Wat meer is, zij zijn soms groote- re flaminganten dan wij. Zoo zegde ik laatst dat de Vlamingen die in de openbare bestu-ren een plaats willen bekleeden de twee taLen moeten kennen, terwijl in al'lerlei diensten tôt in het hart van liet Vlaamsche Jand, nog maar steeds Vlaamschonkundigen aangesteld worden. \ erondferstel, zegde ik, dat gij ziek zijt en bij den geneesheer gaat; hij onderzoekt U en als gij hem vraagt waaraan gij lijdt, ant-woordt hij U in, een taal, die gij niet kent. Wat zult gij doen? — Ha, mais non, cela jamais! " zei mijn Fransche vriend. Door dergelijke kleine voorbeeld<en kan men aan de Franschen gemakkelijk doen in-zien, in welken staat van minderwaardigheid het Vlaamsche Volk verkeert. De Fransch-tnan is edelmoedig, ongeveinsd en wij moeten met dezelfde oprechtheid en rechtzinnig-heid tegenover onze Zuiderburen optreden. Wat wij ons door niemand zullen laten ont-nemen, is onze taal; ons recht op een eigen hoogere beschaving; dat kan ons niet belet-ten aan groote volkeren te ontleenen wat goed is bij hen. Moge onze werking nog meer volksgezind; worden, opdat ons ideaal gedragen worde op den wil; van de massa, en dan zullen wij zien wie nog tegenstand zal kunnen bieden tegen gansch een volk. Parijs, 20 Mei. L. GEERTS. WANNEER GIJ IETS KOOPT bij één onzer adverteerders, maak U bekend als lezer van ons blad, dat kost U niets, alleen maar een paar woorden; doch U zelf en ons bewijst het een grooten dienst No. 97. VRIJDAG 29 JUNI 1917. TWEEDE JAARGANG.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vrij België belonging to the category Oorlogspers, published in Scheveningen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods