Vrij België

729 0
27 August 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 27 August. Vrij België. Seen on 16 January 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/pg1hh6d231/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

No. 1. VRIJDAG 27 AUGUSTUS 1915. EERSTE JAARGANG. VRIJ BELGIË ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENQELAND 2 penny. FRANKRIJK en BELGIË 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.— ENGELAND 2 sh. FRANKRIJK en BELGIË 2.'50 fr. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACT1E EN ADMINISTRATIF TE ZENDEN: VAN LOOSTRAAT 89, DEN HAAG. Vrij België. De titel van dit weekblad is tevens de leus, die ons streven bezielt. Reeds meer dan één jaar woedt over ons onschuldig land de rampzaligste der oor-logen. Geen foltering is ons volk ge-spaard gebleven; en nu zwoegt het in uitputtisg verder onder de looden hand van de vreemde bezetting, maar de vrij-heidszin van België is even ontembaar als op den eersten dag, toen het ultimatum, dat de Duitsche regeering aan België zond, deze oorlog in het bloedigste onrecht deed geboren worden. De moreele beteekrais van den strijd, dien België doorstaat, is onaangetast gebleven. en de Belgische documenten, die van Duitsche zijde nog onlangs werden openbaar gemaakt, hebben bij het onbe-vooroordeelde buitenland slechts de alge-meene overtuiging kunnen bevestigen, dat België zich niets te verwijten heeft, be-halve wellicht een bovenmatig vertrouwen in de bindende waarde, welke het Duitsche rijk toekent aan de plechtigste verdragen en aan het Recht der Yolkeren. Maar even zoo weinig als onze Koning en onze soldaten eraan denken de wapens neer te leggen, zal de strijd opgegeven worden door de Belgen — Vlamingen en Walen — die op geestelijk gebied de wacht hebben te houden rond het vaandel der ge-rechtigheid, dat aan hun beproefd, maar geheiligd vaderland wera toevertrouwd. Met de zekerheid een willig gehoor te vin-den, blijven zij hun woord richten tôt het ' geweten der menschheid, dat niet dulden kan, dat de onbeperkte zelfopoffering van ons volk voor aller heil geen ander gevolg zou hebben dan de zegepraal en de beze-geling van het gruwelijke onrecht, dat zou besloten liggen in elke blijvende inbreuk op de volkomen staatkundige en economi- sche zelfstandigheid van België. * Een rechtstreeks of onrechtstreeks afhan-kelijk maken van België tegenover Duitsch-land zou niet alleen beteekenen, dat in de betrekkingen onder volkeren het recht voor het geweld blijvend moet bukken, maar ook dat er van een internationale rechtsorgani-satie geen spraak kan zijn. De volledige onafhankelijkheid van België zal dus in het vredestractaat de toets-steen zijn van het recht en de eerste eisch van elken vrede, die in zich de kiemen niet drage van nieuwe oorlogsrampen. De kleine naties vooral gevoelen onmid-dellijk en aangrijpend, dat met ons mee. Zij beseffen dat de vrijheid van België ook als een waarborg is voor hun eigen onaf-hankelijk volksbestaan ; vandaar hunne cn-begrensde sympathie voor ons volk en hunne levendige belangstelling voor ailes wat zijn toekomst raakt. le Dit gemeenschappelijk belang aller klei- - ernstig gedacht wordt. Die ellende zal ons - volk blijven dragen in waardige en hoop-î voile verwachting. 5 Gansch het volk van België snakt naar vrijheid terug. Ons dappcr leger strijdt on- - tembaar om voet voor voet de bevrijding KONING ALBERT. * Naar een Foto van Ketwich Collings. (Zie blz. 10). Uitgave van C. Faulkner, Londen. . ner volkeren bij Felgië heeft ons mode aangezet om door dit weekblad tôt volledi-ger inzicht in onzen strijd bij te dragen, en wij durven op een sympathieke tegemoet-koming van de openbare opinie der kleine 1 volken, in 't bizonder van het Nederland- 1 sche publiek, rekenen. * * België kan nog heel wat elende te ver-c duren hebben, alvorens er aan den vrede e van ons land te veroveren, en smachtend - verlangen over al de landen onze Uuchte-lingen naar den terugkeer onder de 7.<;ge-vierende banier van on«en Yorst. e Geen enkele volzin zal in dit weekblad verschijnen, die niet beantwoordt aan deze levensverzuchtingen. Wij begrijpen niet, dat het mogelijk zou zijn, dat een Belg over zijn schrijftafel zou ■- kunnen gebogen liggen zonder zich te ver-e eenige;. in den geest met zijne broeders in j w o x t\ t\ v oa, uen n t\ t\ u. s de loopgraven, zonder het schrijnen te i- voelen van het gemeenschappelijk lijden, en het hooge gebod niet zou verstaan om r het innig samenvoelen te be orderen, dat i- de macht van geheel ons volk moet uit-cr maken. Onverantwoordelijke aanvallen op de Vlaamsche Beweging, onbezonnen uitingen in de lijn der Duitsche geschriften, geen van beide kan geduld worden. Wij heeten misdadig van nationaal stand-punt uit elk onverdienden aanval tegen de Vlaamsche Beweging gericht, en het be-hoort tôt het vaderlandsche program van dit weekblad, om ze met kracht af te wij-zen. maar evenzeer is het onze plicht het drijven te veroordeelen van eenjge overi-gens weinig talrijke en door hun eigen volk afgekeurde jongelingen, die niet wil-len inzien, dat hun geschriften in dank onthaald worden bij Duitsche publicisten, welke er volhardend op aansturen om ou listige wijze de Belgen te verdeelen, tegen elkaar op te hitsen en ons zelf de inleiders te doen zijn van hun streven naar uitbrei- ding hunner machtsfeer. * * * Ons streven gaat uit van de hechtste ver-knochtheid aan land en volk en die ver-knochtheid meenen wij niet beter te kunnen uiten dan door nu reeds ook ons aandeel te nemen in het geestelijk opbouwend werk, dat den stoffelijken opbouw van ons land moet voorafgaan. en dat zelfs in deze bange dagen dient voorbereid, opdat het voltrokken wezei, wanneer het feestgeluid der bevrijding ons naar onze taak in België zal terug roepen. -<• Maar dit werk kan alleen de vr^cht zijn van de samenwerking, van aile vetoraan- N staande landgenooten; wij vertrouwen, ^ ons weekblad zich in hun medewerking zaî kunnen verheugen en zoowel door de y.ei^H scheidenheid van zijn inhoud als door 4M degelijkheid de belangstelling zal genie;^ van lien, die tôt de leidende krirBHH^ ons volk behooren en die zicly|^P^£ei1 van hun medeverantwoordelijl^^r^°°Was^ ^i;;* toekomende lotsbestemming 0Ver blad zal. in zijn samenstelj^Pj,, Oriv* (m £• on h'-dere wijze rekening houde^fc ln(), DlJzo.i- M ten van onze soldaten aan*^. e ^ehoef- aile uitgewekenen in ^e'Meiian(j ' &n VaQ 3_ en Engeland. / '' Wij nemen met veA'(ÎTm,„„ v °uwen onzp,-, „ ,d beid op. \ ar- FRANS VAN CAUWELai^I u JULIUS HOSTE Jr. U

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vrij België belonging to the category Oorlogspers, published in Scheveningen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods