Vrij België

673410 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 14 July. Vrij België. Seen on 22 September 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/6m3319st4m/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

No. 47. VRIJDAG 14 JULI 1916. EERSTE JAARGANG. VRIJ BELGIË ONDER LEIDINQ VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE J*. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKRIJK en BELGIË 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.— ENGELAND 2 sh. FRANKRIJK en BELGIË 2.50 fr. ■ ■ ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIF TE ZENDEN: GEVERS DEYNOOTWEG 81, SCHEVENINGEN. Met vereende kracht. Sflctert den slag aan de Marne, hebbei wij de krijgsbedrijven met zooveel span-ning en verhevene verwachtingen niei meer gevolgd als thans. Aan vertrouwen in de uiteindelijke overwinning heeft het ons nooit ontbroken. maar het was onbe-twistbaar voor onze landgenooten die le-ven onder vreemde bezetting, en voor ons, die sedert jaar en dag geschoeid en ge-ranseld staan om den weg naar het lieve land terug op te gaan, een zware proei om den steeds geli.iikblijvenden stand van zaken met even gelijjkblijvende berusting van gemoed en vastheid van wil te dragen en het was niet aonder pijnlijke bezorgd-heid, dat wij het vooruitzicht onder oogen zouden gaan nemen van een derden win-ter in ballingschap of verdrukking door-gebracht,. Maar nu wij het machtig beuken hebben vernomen van het Engelsch-Fran-sche leger tegen de stalen poorten van het Westelijjk front, en de rolïende eeho's ver-namen van de slagen door Rusland en Italië geleverd, veren onze blijde verwachtingen, na lang bedwang, plots losgelaten krachtiger dan ooit op Toch willen wij verstandig blijven. In den tegenspoed hebben wij de rede gekend en ons met hare verklàringen goed be-vonden; nu de kansen keeren, willen wij het kalm overleg niet verliezien. Ook zon-der ons eenigszins met ontleende strategi-sche beschouwingen te willen inlaten, zegt de gezonde geest dat een zoo stelsel-matig ingerichte en geweldige macht als deze van de Centrale rijken, niet plots breekt gelijk glas. In de verplaatsing van het evenwicht, tusschen zoo ontzaglijke krachten, als deze welke in dezen oorlog tegenover elkander staan, wil de tijd zijn aandeel hebben. En daarom willen wij wachten, zonder overspanning. Maar het-geen ons gevoel in ongewoon hooge stem-ming heeft gebracht, is dat in de laatste weken zelfs voor het oog van den gaan-aen man is duidelijk geworden, dat onze vijaruden, hun krijjgskundige meerderheid ook te land definitief hebben afgelegd en dat wij getreden zijm in het bedrijf der victorieuse ontknooping van de reuzentragédie, waarin wij, Belgen, niet alleen met onze soldaten, maar met geheel ons volk en met geheel onze have meespelen. Hoe-lang dit bedrijf nog1 duren zal, -is op dit oogenblik nog niet te voorspellen. Of het zich voor ons zal afspelen, zoncler dat wij het vaderland geheel bevrijd hebben te-ruggezien, is misschien ongewis. Maar de zekerhedd, dat de overwinning1 aan de on-zen en onze bondgenooten zal toebehooren is niet meer te bestrijden en, uit de ontstel lende symphonie van het leger van vuur- Onze Belgische Vrouwen in de weer. Het vervaardigen van granaatzakken te Paramé, Dat niet alleen de Engelsche vrouwe zich nuttig maken voor het leger gee bovenstaande afbeelding te zien. Een groe Belgisfcjhe vluchtelingen, die een onderda in de omstreken van St. Malo hebben g< vondetn, komen dagelijks te Paramé in ee zeer primitieve behuizing werken onde leiding van Belgisehe juffrouwen, die" i het bezit zijn van een diploma voor maa L" riinn om Deze vrouwen maken thans met grootf vaardigheid dagelijks honderden granaat zakken, zooals men goed kan zien aan de stapeltjesj die op de naaimachinesi liggen. Ter bevordering der vedligheid moeteri deze zakken zeer nauwkeurig volgens de opgegeven afinetingen geknipt en gestikt worden en staat dit kleine groepje ondei de bekwame leiding van mejuffrouw Juli* Roulin. monden, dat zich in dubbele slagorde rondom de centrale rijken van Europa heeft opgesteld. hooren wij het sterke aan-ruischen van de stalen zwingen der na-kende zege_... Deze geweldige kentering is geen kans-werk. In den meest ingewikkelden en re-velatorischen oorlog, dien de wereld ooit heeift doorstaan, is het aandeel van het toeval en zelfs van de geniale onvoorbe-reide schepping, naar verhouding, tôt een minimum teruggebracht. Deze oorlog is een oorlog van passer en winkelhaak, van techniek en organisatie. In de langdurige en tetelselmatige voorbereiding, met welke Duitschland zich al de geheimen van deze beide heeft toegeoigend, heeft het zijn tijde-lijke superioriteit gevonden. En het bleef de zeer inspannende taak der bondgenooten, om op hunne beurt hunne rijke mid-delen met dezelfde doelmatigheiet voor hun doeleinden aan te wenden. De moeilijkheid was echter van- meer dan militair technischei aard, zij lag ook op het gebied der staat-kundige strategie, want het was niet alleen noodzakelijk om elk der medestrijden-de mogendheden voor zich te overtuigen van het beginsel om al de binnenlandsche krachten op het ééne doel, den oorlog, sa-men te trekken, maar bovendien om al deze nationale, volkomen zelfstandige er niet onzelfzuchtige krachtsystemen aan één allenomvattend en gemeenschappelijk pra-gtram van actie te onderwerpen. De ongelijkheid der verbonden machten vergemakkelijkte deze eenmaking bij de centralen ongemeen. Bulgarije en Turkije zijin te zwak om weelrspannig te zijn aan hooger Pruisisch bevel, Oostenrijk-Honga-rije te lang gewend aan een strak bond-genootschap en van den beginne af van Duitschen bijstand te reclitstreeks afhan-kelijk om zich niet naar dezelfde leiding geheel te voegen. Ook bij de doeileinden van deze vier was gemakkelijker aanslui-fcing te verkrijgen. Bij die volkeren der entente integendeel was, om België, Servie en Monténégro dan nog geheel buiten spraak te laten, de verhouding losser, die machtsverdeeling gelijkmatiger en de ver-scheîdenheid der eindbelangen veel groo-ter. In sommige opzichten waren hunne nationale aspiraties zelfs sterk tegenstrij-dig.In deze tegenstelling eendraclit, in de menigvuldigiheid) samen willen te brengen, was staatkundig een zware onderneming', waarvan het wedslagen vooral is toe te schrijven aan de Fransche regeering en haren premier, minister Briand. Eindtelijlk is de overtuiging daadwerkelijkheid geworden dat dezci strijd door de geallieer- den moet worden gevoerd met vereend kracht, en de verheugende verachijnselei welke wiji van het oorlogsgebied verneme zijn de eerste vruchtem van dit nieuw b( leid. De wetenschap zal na den oorlo hebben uit te maken of het vernioedon jui' is, dat, indien van den beginne af dez samenwerking had besitaàn en indien d eene of de andere mogendheid niet te ve( liad geofferd aan ijdel vertrouwen of egoïs tische berekeningen, de oorlog reeds me de overwinning der Entente zou zijn g< eindîgd en zoowel aan België als aan Sei vie en Polen de onbeachrijfelijke ellend van een zoo langdurige en onmeedooger de bezetting zou zijin gespaard gebli ven, maar het schijnt niet twijfelachtig df de hulpbronnen van de landen dei' Entenl zoo ruim zijn, dat zij! zonder eigen schul niet verliezen kan en dat van deze imdde len niet altijd een verstandig gebruik i gemaakt. % Nu de samenwerking er is, willen w echter geheel onze aandacht keeren naa de verwachtingen, welke zij in ons wal ker roept, en ons nu reeds verheugen i: de teekenen der verlossing, welke zich aai de lucht vertoonen. De eenige vraag, wel ke ons nog bezighoudt, is deze: of in d bereikte samenwerking, elk der groote me gendheden reeds last naar krachten heet opgenomen. Men kan vast niet verlangen dat elk der bondgenooten offers breng in verhouding met deze, welke gedragei zijn en worden door de kleine landen, di aan hun zijde strijden, maar in de verdee ling der inspanning zullen Frankrijk en Rusland ongetwijfeld gaarne zien, dat oo] door Engeland en Italië een evenredij krachtverbruik worde toegestaan De een heid van actie mag zich niet bepalen i] de ruimte alleen, zij moet ook den wil b« heerschen, waarmede elk de hem wegg< legde taak opneemt. FRANS VAN CAUWELAERT. RUK OP, VLAAMSCHE JEUGD! Aan mijne kranige wapenbroeders welk onder het zingen van „De Vtaamsche Leeuw naar de vuurlijn stappen. Hoort ginder in het Vlaamsohe Land Vanaf dte grens tôt 't Noordbeestrana1 Die oudle Vlaamsche zangen! Daar klinkt het nog uit mannenborst ,,Wee hem die Vlaandren tarten d'orst, ,,Hij zwicht voor onzie rangen!" ,,Zij temman nooit dien Vlaamschen Leem ,,Hij strijdt nu reeds1 zoo menig eeuw ,,Yoor vrijheidl, land' en taie! ,,Maar wee wanneer het wraaksein klinl ,,Als 't heilig vuur in de oogen blinkt ,,Met bliksemenidle stralenV' O! hartetaal! 0! zielsgevoel! 0! krachtig bloed! 0! jeugdlgewoel! Elink" luid uw Vlaameehe stemme Ruk op! voor 't vrije Volksbestaan! Ruk op! voor Godl en Vorst en Yaân Geen Keizer kan u temmen! C. HODISTiER.-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vrij België belonging to the category Oorlogspers, published in Scheveningen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods