Vrij België

734 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 07 April. Vrij België. Seen on 29 November 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/125q815b1f/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Dit nummer bestaat uit 16 Bladzijden. No. 33. VRIJDAG 7 APRIL 1916. EERSTE JAARGANG. VRIJ BELGIE onder leiding van FRANS VAN CAUWELAERT en JULIUS HOSTE Jr. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKR1JK en BELG1Ë 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1— ENGELAND 2 sh. FRANKRIJK en BELG1Ë . . . . 2 50 fr. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIE TE ZENDEN: GEVERS DEYNOOTWEG 81, SCHEVENINGEN. De geestelijke wedergeboorte van België. BIJ 'S KONINGS VERJAARDAG. ,,De rijkdom alleen maakt de volkeren niet gelukkig. Wij ondervonden vôôr den oorlog ook de nadeelen van den overvloed. Nu zijn. wij armer in stoffelijk opzicht, maar rijker aan zedelijke waarde geworden. En zoo wi] willen, zal het een zegen zijn voor de toekomst." Ik lieb deze woorden met ingetogenheid aanhoord en telkens als de zorgen komen, om de opgestapeilde ruines in ons schoon land, en telkens als de nood onder nieuwe vormen zijn grijmzend hoofd opsteekt ach-ter de grensdraden, herhalen ze in mijn geheugen huii opwekkende taal: ,,Wij zijn rijker geworden aan zedelijke waarde." !k lieb deze woorden gehoord uit den mond van onzen Koning zelf, op dien voor mij on-vergetelijken Januari-avond van 1915. toen ik het hooge voorrecht genoot door Z. M. ten gehoore te worden ontboden, in zijn hoofdkwartier te Venrne. Ook van andere personen, welke door hunne ambtswaardigheden in nauwer ver-keer met onzen Koning zijn geplaatst of welke de eer hadden in audiëntie te worden toegelaten, vernam ik. hoe zij telkens onder den indruk waren gekomen van de zedelijke verhevenheid met welke onze Koning de gebeurtenissen van dezen tijd beschouwt, en wij waren liet eens om in deze vergeestelijking der dingen de ver-klaring te zoeken van de onverstoorbare gelijkmatigheid, van het rustige vertrou-wen, met welke Z. M. zijn léger en zijn volk met het voorbeeld is voorgegaan in de vervulling van hun liarden plicht. Men beelde zich eelitier niet in, dat onze Koning eerst door den oorlog tôt het in.zic.ht is gekomen, dat immaterieele goederen meer waard zijn voor de blij,vende gezondheid van een volk en voor zijn beteekenis in de wereld, dan ophooping van vergankelijke kostbaarhe-den. Reeds vôôr zijn troonsbes.tijging wist zijn omgeving, dat zijn bezorgdheid meer in de richting ging van de verbetering van ons menschenmateriaal, dan van onze zuiver stoffelijke economisehe liulpbron-nen: verbetering van de levens^oorwaar-den der mindere standen, uitbreiding van het volksonderwijs. bescherming van kunst en we/ienscliappen, veredeling van de volkszeden. Zijn eerste troonrede draagt duidelijlk de kenmerken van deze opvattin-gen. en de levende belangstelling, welke Z. M. daarna bij vele gelegenheden liet blijiken voor de ontwikkeling van ons kunstleven, voor den arbeid van onze sociale voormannen, en voor werken van volksopvoeding, als de drankbestrijding, oefende op ons openbare leven een reeds voe'baren en gelukkigen invloed uit. De rampzalige oorlog is dezen veelbe-lovenden vredesarbeid op misdadige wijze komen verstoren, maar het is te hopen, dat zoodra het zwaard opnieuw zal worden omgesmeed in alaam van den vrede, deze koninklijke inzlichten hun voile be-vrediging zullen vinden, en dat bij onze Regeering en bij onze Volksvertegenwoor-diging de vraag zal vooraan staan, hoe zij de zedelijke aanwinst, welke deze oorlog ons heeft verzekerd, zullen bevestigen, hoe wij de verstandsrij|kdommen, welke in aile lagen van onze bevolking op intensere ontginning wachten, tôt hun voile voort-brengstwaarde zullen opvoeren. Men late dezen arbeid van geestelijken opbouw niet wachten op zoogezegd betere tijiden, die nooit komen, om zich van den beginne af alleen te verdiepen in zuiver financiëele, economische en polilieke be-slommeringen. Hij moet onmiddellijk wor- breiding van onze verstandelijke volks krach, te verzekeren. Zedelijke hervorming! Laten wij het ons niet verhe'.en. Ook op zedelijk gebied heef de oorlog onder ons volk verwoest.ingei àangericht. welke de aandacht van der wetgever, van de kerk en van al de instel lin g en. welke doeleinden van volksverzede lijking nastreven ernstig zullen gespanner houden. Maar onze zorg moet verdei strekken dan de opruiming van de oor-logskwalen. Wij jnoeten verder denken èr naar het verleden èn naar de toekomst Wij moeten in den geest teruggaan naai de dagen van het voile leven, en ons af- KONINû ALBERT 1 van België. len aangevat. Terwijl het volksgemoe< log week is gekneed door den oorlog noet men de misvormingen van zijn zede iijk leven uitwisschen, terwijl men no< iiezig is met het gruis van onze vernieldi fsi.eden op te ruimen en vooraleer het gra. Is gewied uit onze verlaten havenkaaien noeten onze onderwijsinstellingen reed; /oorzien zijn van aile hulpmiddelen on ;en spoedig herstel en een blijvende uit vragen. of ook de kwalen van het moden genotsleven ons niet bedreigden. De groo meerderheid van ons volk was in e opzichi onaangetast en wat ons volk, tijdei dezen oorlog, aan geweldige energie hee verboond, is liai meest onomstootbare b wijp, dat de kern van onze volkskracl nergens was aangetast. Maar de toestan was toch voldoende ernstig om de waal zaine geesten te verontrusten. TV elnu,. deze gevaren mogen na den oorlog niet terugkeeren. De zedelijke loute-ring, welke wij in het lijden en de ont-beringen liebben gevonden, de spanning van wilskracht, welke het volhardend ver-zet heeft ontwikkeld, de geest van ideale zelfverlôochening, met welke de beste van onze soldaten uit de loopgraven zullen tei-ugkeeren, mogen niet verloren gaan. Wij moeten de goede neigingen, welke de oorlog heeft voortgebracht, onmiddellijk vastleggen in wetten des levens, in stevige volksgewoonten, in heilzame maatregelen van openbaar bestuur. Yôôr den oorlog vond de wetgever den moed niet om het drankmisbruik stevig in te binden; hij zal een bondgenoot vinden in de noodzakelijk-heid om te bezuinigen zoowel op onze private als op onze openbare uitgaven. Wij waren te laksch in het bcstrijden van de openbare onzedelijkheid; deze oorlog heeft duidelijk de bewijzen geleverd, wat het voor de wperkrachï en voor het ex-pansie-vermogen der volkeren beteekent een gezonde en talrijke jeiigd te bezitten. En zoo kunnen wij in dezen oorlog al de Iessen, maar ook al de hulp vinden, welke wenschelijk zijn om aan ons volk een zedelijke uitzuivering en een krachtverjon-ging te doen ondergaan, die den besten waarborg zullen vormen van zijn her-nieuwd geluk. Zedelijke hervorming en verstandelijke verlieîfing; op den stevigen grondslag van een hechte zedelijkheid, een weidsch ge-bouw van veelzijdige volksontwikkeling! Xiemand zal er voorzeker aan denken om ons Belgl'sclie volk van achterlijkheid te beschuldigen. Onze prestaties op elk gebied getuigen het tegenovergestelde. Maar het is niet ons eigen belang om ons in gemakke-lijk bevredigde zelfvoldaanheidi te begeven. en wij mogen gerust bekennen, dat wij in zake onderwijfe niet bereikt hadden, wat een volk, met zooveel nrddelen en moge-lijkheden als het onze, moest beschouwen als een noodzakelijke vereischte. De be-perkte rtiim'c van dit artikel laat niet toe om daarover in bijzonderheden te treden. Maar ik heb, reeds vôôr den oorlog, her-haaldelijk aangetoond, dat noch ons lager, nocli ons middelbaar, noch ons hooger noch ons vakonderricht geheel vol-Lleden aan de eischen van onzen tijd, en ran onzen nationalen vooruitgang. Talrijk waren onze scholen genoeg, maar de kwaliteit der leerkrachten, de onderscheide-lijike programma's en de samenwerking van de verschillende afdeelingen liet-en in menig opzicht te wenschen ovei*. En door le blinde verfranscliing, welke bij de in-richting van het onderwija in Vlaanderen avérai had voorgezeten, traden de kwade gevolgen van dezen toestand in onze noor-lelijke provinciën op bijzonder noodlottige wijze te voorschijn. Dikwijls waren de jeringe belangstelling voor geestelijke schoonheid en de kunstmatige beschaving, ivelke zelfs in onze gegoede en zoogezegd mtwikkelde kringen heei-schten, een steen les aanstoots voor fijner bewerktuigde îaturen, en onze volkswelvaart droeg ■eeds zeer kennelijk de schadeilijke sporen /an het tekort aan verstandelijke hulpmid-lelen, waaronder onze arbeiders en mid-lenstandiers het meest onmiddellijjt leden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vrij België belonging to the category Oorlogspers, published in Scheveningen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods