Vrij België

1007 0
19 October 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 19 October. Vrij België. Seen on 13 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/6h4cn6zp3w/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

No. 113. VRIJDAG 19 OCTOBER 1917. DERDE JAARGANG. VRIJ BELGIË ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKRIJK en BELG1Ë ....... 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.25 ENGELAND 2 sh. 6 d. FRANKRIJK en BELGIË 3.— fr. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACT1E EN ADMINISTRATIF TE ZENDEN: 81, GEVERS DEYNOOTWEG, SCHEVENINGEN. INHOUD: De tijdcn zijn rijp, F. van Cauwe-laert. — Het Vredesprobleem, J. Hoste Jr. — Vlaanderen in Vrij België, II, G. Opdebeek. — Na-betrachtingen van de jongst Rijksdagzitting, F. v. C. — Ontslag van von Capelle. — Evolutie, III, R. Verdeyen. — Prikkeldraadschetsen IV: Werk-verschaffing, L. Noë. — Het IJ zerepos, J. Uytter- hoeven. — Boekbespreking. — Krijgswetenschap: Torpédo's. — Kantteekeningen. — De Volkeren-krijg. — Infernationaal Overzicht. -=■■-Mieuzus van het Front. — Zij die gingen en zij die blijven, I. Eenzame. — Nieuws uit het Land. — Nieuws uit het Buitenland. — Advertentiën. De tiiden ziin riio Het is ijdele m'oeite van d'en kant d Duitschers om zich -op te werpen als rechi herstellers of als beschermheeren van h Vlaamsche volk. Wij gaan bij geen woek raars te leen, die alleen geven om hun slacl offers uit te sohudden. De Vlamingen wet zich mans genoeg, om in een alzijdig v België hun recht onverkort te doen gelde en koesteren tegenover het buitenland, b vriend of vijandig, slechts den éênen wensc dat zij zich niet mengen in onze binnenlan sche verhoud'ingen. Met des te meer aand'rang echter richti wij ons tôt onze eigen regeering opdat zij i oplossing van het taalvraagstuk onverwij en onvervaard ter hand' neme en aan het ve ontruste gemoed van het ontwakende Vlaar sche volk de inwendige rust verzekere, d tôt de verdediging van het land en zijn spo digen wederopbouw zooveel kan bijdrage Men zoeke geen reden tôt onthouding het feit, dat de Duitschers, hunne tijdelijl macht over ons land misbruiken om de taa kwestie te maken tôt een breekijzer van on: nationale eenheid. Het is gewis zeer betre: renswaardig, d'at onze vijanden in de ve onachtzaming van onze Vlaamsche taalrec' ten een gelegenheid hebben gevonden, o hun eigenbeîang te dekken met den zedeli ken nood van onze bevolking, maar de; niet meer te ontwijken feitelijkheid kan vo< onze regeering geen aanleiding zijn om ha: handen af te trekken van een werk, d: tachtig jaar op hare zorgen heeft gewacb De vijand immers verlangt niet beters a dat zij voor hem „hands up" doet. De vrijwillige onmacht van onze regeerir is immers de beste aanbeveling voor h werk van schijn'herstel waardoor hij het ha der Vlamingen zoekt te verteederen. In plaa van baan te ruimen voor den vijand, had 2 integendeel de pogingen van de activisten e van de bezettende macht om de Vlaamscl taalkwestie te lichten uit haar binnenlandsc verband en te brengen voor het wereldg' richt, moeten voorkomen d'oor ondubbelzii nige verklaringen en door een manmoedig politiek van praktische rechtvaard'igheid1. I is reeds veel kostbare tijd verloren gegaai maar tegenover den voorsprong door de vijand' genomen in de orde van den tiji vindt onze regeering een onvergelijkelijke voorsprong in de standvastige trouw en i de onverwoestbare vrijheidsliefde van or Vlaamsche volk en zoo zij 00k nu nog h< bewijs weet te leveren, door de daad, d'; het haar ernst is met de belofte van gelijl heid in feite zoowel als in rechte, zal zij c nog vruchtelooze maatregelen om ons lan door de taalkwestie te ontredderen en on2 huishoudelijke aangelegenheden te maken te een voorwerp van uitheemsche bemoeiïngei 00k blijvend beschamen. Of zal men nog komen aandragen met d ijdele bewering, dat deze regeering allee geroepen is om de problemen op te losseï die rechtstreeks verband houden met de oorlog en met. de noodwendigheden die or middellijk zullen volgen op het herstel va d'en vrede? Zou Le Havre dan zoover bui ten het wereldverkeer liggen, dat men er nie voelt, dat de Vlaamsche kwestie een de meest brandende vraagstukken van onz oorlogspolitiek is geworden, of zou deze na tionale regeering, waarin de erkende leidei van aile partijen zijn samengebracht, he treurige schouwspel willen nalaten van haa collectieve onmacht om de innerlijke levens behoeften te bevredigen van de meerderhei van onze landsbevolking en de primaire ver eischten te begrijpcn van een gezond Bel gisch staatswezen? Men vermeie zich toc niet in struisvogelpolitiek. Men late zich nie afschrikken door het gezeur of het ongema] van eenige aftandsche franskiljons, wani hoe men 00k over de oorzaken ervan denke de groote werkelijkheid staat overeind vôô ieder die over de Belgische politiek eenig verantwoordelijkheid heeft te nemen: te we ten dat de taalkwestie in België gesteld is ii haren vollen omvang. Zij werpt reeds har schaduiw vooruit over de periode van weder opbouw en van onze staatshoofden word verlangd, dat zij tegenover haar Hunne hou ding bepalen. Van het inzicht, de zakelijkheid en dei moed, welke onze regeering tegenover di taalkwestie voortaan zal aan den dag leggen zal veel afhangen voor de toekomst van he land. Zij heeft het in haar hand 't Vlaamsch volksgevoel rondom haar vaster aan t sluiten of meer en meer van haar af te keeren 't weerstandsvermogen van 't binnenland t> verhoogen of te verzwakken, den vrede t< onthalen op de bereidwillige samenwerkinj van1 aile nationale krachten of den oorlog t< verlengen met een periode van onzaligen bur gertwist, de bedreigde eenheid van het lanc te bevestigen of onberroepelijk te ondermij nen. Zij kieze. Maar men kan zich voortaar de moeite sparen om akademische pleitrede nen te houden voor de zaligmakende uitwer king van eene gelijktonige tweetaligheid ovei geheel het land. De ftatuur heeft .haar werl verricht en bij ons, zooals overal, dft on-vruchtbaarheid der muilezels bewezen. Wi willen een land zijn van normaal ontwikkel-de menschën en de Vlamingen zijn wel be-wust, dat zij zoowel als de Walen, dieze normale ontwikkeling alleen bereiken kunnen ir de zuivere atmosfeer van hunne eigene, on-vervreemde beschaving, zij zijn wel beslisi om hunne geestelijke eenheid en zelfstandig-heid ten allen prijze, volledig te herstellen Een Belgische staatsopvatting, die met deze oorspronkelijke volksbehoefte niet zou stroo-ken, kan zich op den duur onmogelijk staandf houden.Tegenover de kracht der natuur schie1 elke staatkundige behendigheid te kort. Mei de onverzettelijke macht van het ontwakende leven werkt zich de Vlaamsche volkskrachl naar boven en het hangt van de wijsheid van onze regeering af, of zij 's lands eenheid ter goede of ten kwade komt. Bedwingen kar men ze evenwel niet en het. zou een bewijs zijn van kortzichtigheid, om dit nu reedi niet te erkennen. Want uitstel in dit geval is achterstel. Het is twijfelachtig of later nog gelegenheid1 zal worden gevondên om der verloren tijd in te halen. Terwijl de regeering trampelt ter plaatse, gaan die ge-beurtenissen huns weegs en wanneer onze staatsleiding d'e ontwikkeling van de Vlaamsche gedachte zich laat voltrekken ondei den indruk dat van hare medewerking niets goeds is te verwachten en verdier laat be-heerschen door de verbittering, welke zicl: van vele harten heeft meester gemaakt, ten-gevolge van de aanvallen en misbruiken die zich' ten nadeele der Vlamingen drie jaar lang ongeh'inderd konden vermenigvuldigen, dan moet zij later niet vreemd opkijken, wanneer de Vlaamsche volkswil aan hare macht ontsnapt en de oude staatsvormen te eng vindt voor zijn vrije kultureele ontwikkeling.Bij een korteren duur van den oorlog kon de politiek van afwachten aan welke onze regeering tôt nu toe de voorkeur heeft gege-ven, zonder onherstelbare gevolgen tôt het einde toe worden volgehouden. Na drie voi le jaren van het ontzettende lijdten, met een vierden oorlogswinter in het zicht, kan in het oude verzuim niet worden volhard. De regeering moet het vertrouwen der Vlamingen herwinnen, den zich opstapelenden wrevel verstrooien en een gewillig oor leenen aan den aangrijpenden roep naar recht, die gaat door de geledferen van onze stxijdende Vlaamsche jongelingsc'hap. Zij moet metter-daad toonen,dat de nieuwe geest bij ons reeds zijn intrede heeft gedaan.Zoo zij op dit oogen-blik niet over het. voile gebied van haar be-stuurlijk gezag beschikt, er is ruimte genoeg om van haren goeden wil te laten blijken. Misschien zullen enkele ministers, die zooda-nig in hun oude vooroordeelen versreend zijn dat het geweld van den oorlog zelfs hun geest niet kon bevrijden, zich verzetten tegen deze werkdadige politiek van rechtsherstel ten gunste van de Vlamingen. Maar er zijn 00k onder onze ministers mannen die op de werkelijkheid een goeden kijk hebben en de meer-derheid van onze ministers kan niet voor gezonde rede ontoegankelijk zijn, Laten zij den moed hebben om te doen wat 's lands toekomst vergt: laten zij recht doen metter-daad en zonder verwijl! FRANS VAN CAUWELAERT. Het Vredesprobleem, Wie den politieken toestand tracht : overzien in verband met de vredesmogelijl heden, wordt tôt de -overtuiging gebrach dat ondanks de aktie voor Stockholm, d: blijft voortsmeulen, de heropleving der 1 berale Oipvattingen in Engeland en de zo gevatte nota van den Paus, de kansen tôt ee duurzamen vrede door overleg, er niet zij op vooruitgegaan, in zooverre het van c huidige reg-eeringen afhangt. De spil, waarrond die vrede kon draaiei is België, en die spil is thans door het stc van het diplomatieke geknoei zoodanig b< vuild, dat zij tijdelijk buiten gebruik g< raakt is. Voornamelijk van Oostenrijksche zijd wordt beweerd, dat wie de redevoering va von Kùhlmann tusschen de regelen in lees tôt de slotsom komen moet, dat de onafhar kelijkheid van ons land buiten zaak is. T Weenen zoe'kt men trouwens sinds lang i de Duitsche uitlatingen al \yat den vrede b< spoedigen kan, en legt men ailes ten goed uit. Maar de volkeren van de Entente -zooals aile volkeren trouwens — zijn nie toegankelijk voor hetgeen een kleine mindei heid in diplomatieke redevoeringen meent t zien doorschemeren. In oorlogstijd stuit d meest duidelijke waarheid op bergen va leugens en vooroordeelen, en het duurt som jaar en dag alvorens zij tôt het gemoed de volkeren doordringen kan. Hoe is he dan noodzakelijk gesteld met halve waai heden of met uitlatingen, welke voor uiteen loopende uitleggingen vatbaar zijn? Want het is een feit: al beweert vo: Kùhlmann, dat geen enkele kwestie, behalv de aanspraak van Frankrijk op EIzas-Lotha ringen den vrede tegenhoudt, toch heeft hi niet eens in, zake België woorden uitgespro ken, die op onomwonden wijze tegenove de openbare meening elk voogdijplan vai Duitschland ten opzichte van België afzwe ren. Uit niets blijkt, dat de Duitsche regeerin: indien de vredesonderhandelingen morge moesten beginnen, de ontruiming van Be gië zonder welke bemoeiïng 00k als voora gaandelijke voorwaarde tôt het herstel va [ den vrede erkent. | Uit niets blijkt duidelijk, dat de Duitscî regeering ons in strijd met rechtvaardighei en volkenrecht overweldigd grondgebiei niet langer als pand beschouwt. Die dub'belzinnigheid blijft België make tôt een element van oorlog en verhindert c bewust-e Vlamingen de openbare opinie va hun volk op te werken tôt een algemeene drang naar recht, waaraan hun regeerin zicht als eerste dienaresse van het land 1 onderwerpen heeft. Het willen bewaren van België als pane waarmee men andere voordeelen tracht af 1 dwingen — terwijl België door geen enkele staatsman op dezelfde lijn mag geplaats worden aïs ander betwist grondgebied -verlamt diegenen, die in de landen van d Entente de onbetwistbare uitingen van de nieuwen geest in Duitschland verbeiden, or hun werkdadig aandeel te hebben aan de wederopbouw van het volkenrecht, dat al grondbasis den volkerenvredë moet hebber Nagenoeg elke regeering vertoont in di stadium van den oorlog twee stroomingen de imperialistische, die de mannen van d versleten traditioneele politiek groepeert e den nieuwen koers, die een werkelijke vader landsche politiek betracht, zon'der -daaror de hoogere rechtvaardigheid te vergeten, di na den oorlog de onderlinge verhoudinge: der staten beheerschen "moet. Over de stroom-ing, die het thans in d Duitsche regeering wint, kan men slecht oordeelen aan de eene zijde door de uitlatin gen van von Kùhlmann, aan de andere zijd door het optreden van Michaëlis. Von Kùhlmann heeft de noodzakelijk verklaringen over België niet afgelegd. Mi

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vrij België belonging to the category Oorlogspers, published in Scheveningen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods