Vrij België

1347 0
24 September 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 24 September. Vrij België. Seen on 12 August 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/mg7fq9r161/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

No. 5. VRIJDAG 24 SEPTEMBER 1915. EERSTE JAARGANG. VRIJ BELGIË ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKRIJK -n BFLGIË .... 0.?0 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND f \.~ ENGELAND 2 sh. FRANKRIJK en 3F LGlS 2.50 fi ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIF TE ZENDEN: VÀN LOOSTRAAT 89, DEN HAAG. rWninfr rier Tenfoonstelline van werk van Beleische eeïnterneerden. Zicht op een der stands; op den achtergrond het ontwerp'van monument (zie artil Veerkracht. ç t ■ A, die .'.net Iist lot van België begaan zijn, drukken er ooms liun v-erwondering over uit, dat de Belgen steeds zooveel blÉfk geven van onwrikbaar vertrouwén en fiere berusting. ,,Het heeft mij vooral getroffen," ver-klaarde ons een Nederlandsche vriend, .,hoe de Belgen al hun ellénde dragen, zonder zicï over hun lot te beklagen; het is eenvoudig verbazend, hoe zij dat ailes kunnen door-maken. Ik heb in mijn huis Antwerpenaars gehad, die tijdens de beschieting van hun stad gevlucht waren; zij hadden ailes on-verwachts verlaten, maar spraken slechts over den Koning. die met het leger uit de vesting g-etrokken was. Een nijveraar. wiens fabriek tôt op den grond was afge-brand. zegde mij koelbloedig en vastbera-den, zonder een zweem van v er outra oedi ■ ging: ,,Wijzullenlierbeginnen". Voorwaar. in uw ras leeft de geest van Uilenspiegel voort, den volksheld, die zdch door df treurigste toestanden wist heen te slaan met een opgewekt gemoed; gij wendt uw blik van de puinen af om hem vol vertrouwen te richten naar nieuwe lichten-de wegen. Ik wftnsch het U, Belgen, van harte, dat nieuw leven, want Uwlandheefl het verdiend niet alleen door den moed van zijn soldaten, maar ook door den onver-stoorbaar opgewekten zin van gansch hel volk." Iedereen kent onze ellende; wij spreker er niet over, maar allen weten wellicht nog zoo goed niet wat er in ons gemoed omgaat, en al is het ietwat onbescheider die innerlijke stemming bloot te leggen toch blijven wij ook daarover aan onz( vrienden de waarheid verschuldigd. In België wordt nagenoeg het vierde ge deelte van de bevolking door de openban besturen ondeirsteund; velen, die daar vroe ger aan het hoofd van voorspoedige onder rr;r stonden. besteden thans hu: laatst beschikbaar geld aan werken va menschlievend hulpbetoon. Wij hebben lira haaldelijk menschen gesproken, die ui België kwamen, en toen wij vroegen, of d toestand in het bezet gebied niet gedruk werd. kregen wij meestal tôt antwoord: d oorlog duurt lang; de Duitsche censuu laat weini'g door, dat ons opbeuren kan de ellende is groot. maar de hoop onvej zwakt. Nederland, Engeland en Frankrijk, di aan zooveel uitgeweken Belgen de g as vrijheid verleenen, kunnen getuigen, d£ ook deze Belgen niet ten achtere blijve op het gebied van opgewektheid en vei trouwen. Ons dunkt zelfs, dat die hoopvolle b< rusting van edeler allooi is dan het opg< schroefd optimisme uit de eerste dagenva den oorlog; aile Belgen moeten thans il derdaad geleerd hebben het hoofd recht t houden en het voile vertrouwen te bews ren, zonder verpliclit te « .-J. r. vermeien in buitensporig optimistische bt spiegelingen, die al te gemakkelijk o misrekeningen uitloopen, en die bovendie in het algemeen den zin do en verlieze voor de noodige maatregelen, welke doo de nationale belangen in verband met d gebeurtenissen gevergd worden. Ook dat hoogetr en beter soort optimism begint ons volk deelaclitig te worden; he vertrouwen is door den band minder luic ruchtig en meer daadwerkelijk. Zij. di van meet af aan den vollen omvang bese hebben van de rampen, die België voo waardigheid en recht zou doorstaan. kur nen meer dan ooit een invloed ten goed uitoefenen op hun landgenooten. Op he berust thans de plicht het vaandel van h< vertrouwen hoog te houden; wie toch, di gansch den toestand kan overzien. is ni< overtuigcl, dat deze oorlog niet eindigen zé Het onderwijs in de Kampen. zonder het herstel der onafhankedijkhe'd van België? i.. '1 i 'ils 'i1a;, h'uar vi ij ook , o\ i. den magen. in den nieuwen werkkring, waarin de omstandigheden ons ten bâte van het vaderland gebracht hebben, onzen plicht vervullen opgewekt, fier en vroom. Wij vinden die opgewektheid, die fier-■ heid en die vroomheid bij onze soldaten aan het front; zij moeï ook bestaan in het 1 bezet gebied. alsmede bij onze vluchteilin-gen en geinterneerden; wij hebben die overigens reeds ontdekt in de eenvoudige ' schrijfboeken van soldaten. die in de kampen hun beste uren besteden aan het op-doen van meer kennis. Onze materieele ellende, den achteruit-! gang van ons vaderland op ekonomisch 1 gebied, dat ailes kunnen wij opnieuw groo-tendeels goed maken door de algemeene ' verhooging van den volksgeest, waarvoor t in deze tijden meer dan ooit moet geijverd 1 worden. In dat opzicht is de tentoonstelling van het werk der Belgische geïnterneerden een welsprekende daad. Laat ons door meer dergelijke daden aan de wereld bewijzen, dat er geen ontredde-ring bestaat in de geesten, en dat de nationale veerkracht, die haar diepe oorzaak vindt in het besef van ons goed recht, on-geschonden en gaaf gebleven is. JULIUS HOSTE Jr. Abonnementen. » Aile abonnementen beginnen te loopen van 27 Augustus 1915 af. Dus ontvangt eenieder die zich abon-neert, de reeds verschenen nummers." Om aan de talrijke aanvragen tejj voldoen, hebben wij nummers 1 en 2 zelfs laten herdrukken.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vrij België belonging to the category Oorlogspers, published in Scheveningen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods