Vrij België

1466 0
17 September 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 17 September. Vrij België. Seen on 30 June 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/0p0wp9tq5d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

No. 4. VRIJDAG 17 SEPTEMBER 1915. EERSTE JAARGANG. VRIJ BELGIË ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKRIJK en BELG1Ë 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.— ENGELAND 2 sh. FRANKRIJK en BELGIË 2Wf' ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIE TE ZENDEN: VAN lOOSTRAAT 89, DEN HAAG. België en de Duitsche Katholieken. Er zijn stemmen opgegaan van noutrale katholieke zijde, om hua geloofsgenooten uit de oorlogvoerende landen aan te manen tôt verdraagzaamheid, er zijn pogingen aan-gewend om de wegen der verzoening na den vrede, te effenen. Wij betwijfelen de goede bedoelingen van deze vredesboden niet. Maar wij kunnen hen niet volgen. Wij kunnen de Duitsche katholieken nog met geenen stap nader komeïi, Avant elken dag doen zij ons, als katholieken, nieuw onreeht en geven ons nieuwe ergernis. Wij verlangen van de Duitsche katholieken het onmogelijke niet. Wij vragen niet, dat zij zich zouden werpen, dwars over de krijgsbaan van het Duitsche Rijk, en zich laten te plotter rijden door zijn gepantser-den wagen. Wij vragen niet, dat zij ach-terwege zouden blijven noch in moed op het oorlogsveld, noch in offervaardigheid bij het mensch- en vaderlandslievend hulp-betoon,^ dat onder duizend vormen voor het binnenland wordt gevergd. Wij vra-crp,' : jet, dat zij in open opstand zouden ;unaen tegen de màtolo: -e hurdvoditighe:d, met welke Duitschland ons arm landje heeft mishandelJ. Een goed katholiek doet zijn pliclit geheel, ook tegenover zijn land, en wat de p icht niet gebood kan in zekere mate de voorzichtigheid aanraden, want de hand van het militaire bestuur is zwaar in Duitschland ook voor het eigen volk, dat niet gedwee wil aantreden onder het regee-ringsjuk. De „Kôlnische Yolkszeitung" heeft het ervaren, zoodra zij eenigen twij-fel dorst te opperen over de waarheid van het berucht Keizerstelegram aan Président Wilson. Maar het geweten en de waarheid heb-ben ook hun rechten en vôôr deze lioudt burgerplicht stiil. De Duitsche katholieken hebben ze oversclireden. Zij hebben zich in liunne beschouwingen over de middelen en het einddoel van dezen oorlog in nie'.s onderscheiden van de cliauvinistische pers der Staatvergoders. Zij hebben geen woord van protest gevonden tegen de onbeschaam-de wijze, op welke de Duitsche Regeering ons levensrecht en haren eed heeît geschon-den. geen woord van oprecht medelijden voor ons zoo gruwelijk mishandeld volk ; geen enkele poging is door hunne nochtans invloedrijke pers en volksvertegenwoordi-gdng aangewend, om het Duitsche volk en zijn Regeering te overtuigen, dat het een eerste eisch van recht is, dat België in zijn onafhankelijkheid en zelfstandigheid volkomen worde hersteld en schadeloos worde gesteld voor de onberekenbare ver-woestingen en verliezen, welke ons door Duitschland's scliuld zijn toegebracht. Integendeel, eenstemmig hebben zij zich gevoegd bij de binnen- en buitenlandscbe pers-agenten, welke met laster en leugen de wereld moesten overtuigen, dat Duitschland's inval in België niet alleen van krijgskundig standpunt was aan te beveleti. maar ook in zedelijk opzicht volledig ge-rechtvaardigd was. Zij hebben met bun ge-zag al de schendingen van het volkeivn-recht, die de Duitsche legeraanvoerders gepleegd hebben, gedekt; zij hebben ltlak-lceloos aanvaard en zelfs verscherpt de theorieën van de ,,Kriegsraison" zooals deze ontwikkeld zijn in het officiëele Duit sche geschrift: , ,Kriegsbrauch im Land-kriege", en met de meest ontzettende wreed-heid in ons vaderland zijn toegepast. Zij hebben onze onschuldig vermoorde of ge-vangene burgers, onze vrouwen en doch-ters, zelfs onze priesters overgoten met lasterlijke aantijgingen van wreedheid en franc-tireurs-daden. Ilet was de leider van de Centrurnsfractie, de oude heer Spabn, die uit naam van al de burgerpartijen en in tegenstelling met de sociaal-democratische partijverklaring, welke zich kantte tegen elke inlijving van België, met ondubbel,dn-nige, zij- het ook in diplomatische bewoor-dingen, op 22 November van het vorig jaar in den Rijksdag liet hooren, dat zoover het van Duitschland zou afhangen, België niet meer zou worden vrijgelaten en zijn zoon Prof. Martin Spahn, van de hoogeschool van Straatsburg, hield in Hochland een open pleidooi voor de annexatie van ons land. Hunne- eenzijdige voorstellingen en on-rechtvaardige aanvallen, zijn niet uit ge-brek P'in yporiichting, noch uit voorbij^-gaande opwinding te verklaren. Na de verwoesting van Leuven, begaf zich Dr. Sonnenschein van de Katholiek Sociale Centralstelle te Dusseldorf zelf ter plaatse, en ondervroeg verschillende gezaghebbende ooggetu.igen, van welke hij de volkomen betrouwbaarheid niet kon betwijfelen, maar dit belette hem niet in de ,,Kôlnische Yolkszeitung" op gezegde van een zekere kloos-terzuster, welke alleen wat kon hebben ge-hoord van de Duitsche soldaten, een geheel averechtsche voorstellingi van de feiten te geven, en zelfs om aan Mgr. Coenraets, onderrector van de Universiteit te Leuven. een onecht interview in den mond te leg-gen. Het is hun bekend, dat bij elk onder-zoek dat de Duitsche Pax-informatie omtrent vermeende franc-tireurs-daden van priesters heeft ingesteld, de volkomen onschuld van de betichten is gebleken; zij kennen het plechtig protest, dat door Zijn Eminentie Kardinaal Mercier en Z. H. Mgr. Heylen, •Bisschop van Namen, tegen dezelfde aantijgingen is uitgebracht, en weten, hoe deze op hun bisschopseer hebben verklaard bij geen enkelen der neergeschoten oî gevan-gen priesters een schijn van schuld aan gewelddaden noch van ophitsing tôt ge-welddaden te hehbën ontdekt; het is hun evenmin verborgen gebleven hoe Z. H. de Paus op officiëele wijze, in het schrijven van Z. E. Kardinaal Gaspari aan onzen Gezant te Rome den inval van Duitschland in Belgie als zed^ijk cnrorc'.edigboiar feoJç veroordeeld. En nochtans de Duitsche katholieken laten ook nu niet af. Dr. J. Bachem durft zich in de ,,Kolnische Zei-tung" met de uitspraak des Pauzes nog in strijd stellen en zelfs in apologetische ge-schriften gaan katholieke priesters en hoog-leeraars voort met onze priesters, onzen ■ Koning, ons land te belasteren en te be-leedigen.Het gedrag van de Duitsche katholieken tegenover België en onze Belgische priesters, is intreurig, en men vraagt zich af wat or van de oorzaak zijn mag. Staatkun-dige berekening allereerst, maar een bore-kening, welke^getuigt van een totaal gémis aan katholieke vroomheid. De Centrum-leiders en hun geestverwanten hopen, dat de Duitsche Staatsgod ze genadig hooren zal, boven het koor van zijn schreiende aanbiddérs uit, en zich hunner zal ontfer-men. Zij hopen wellicht, dat b.v. aan de Duitsche Jezuieten vrijen toegang tôt Duitschland, aan de katholieken over 't al-gemeen meer ruimte in het Staatsleven zal worden geschonken. Wij betwijfelen zeer of hunne verwachtingen in vervulling zul-lén gaan, maar het zal elk helder denkend katholiek wel duidelijk zijn, dat deze vrij-heden te duur gekocht zijn indien zij moe-ten worden betaald met opoffering van be-ginselen van recht en waarheid, met eere-roof en r'echtstreeksclie medeplicbtighefid aan een misdaad, Suis deze welke tegenover oii6 iand is bedreven. De voormannen uit den grooten tijd, als Windhorst, de Rei-chensperger's, Ketteler e. a., hadden andere begrippen over Christenplicht en gehoor-zaamden aan grootschere beweegrelenen. Zij ontweken den Kulturkampf niet, maar trotseerden en overwonnen hem. Dehuidige Duitsche katholieken hebben zich echter op OORLOGSBEELDEN UIT WEST-VLAANDEREN. Een straat te Loo. Zicht op Oude-Capelle. De Kerk te Ieperen. Het Kerkhof van Lampernisse. (Deze foîo's werden ons van het fiont opgezonden^door een Belgisch soldaat).

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vrij België belonging to the category Oorlogspers, published in Scheveningen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods