Vrij België

2067 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 20 April. Vrij België. Seen on 25 October 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/sn00z71x30/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENQELAND 2 pence. FRANKRIJK en BELGIË 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND y 1.25 ENGELAND 2 sh. 6 d. FRANKRIJK en BELGIË 3.— fr. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIF TE ZENDEN: 81, GEVERS DEYNOOTWEG, SCHEVENINGEN. INHOUD. De alkoholplaag in België, Dr. Van de Perre. — Te lande (gedicht), Herman Broeckaert. — Een boek van Em. Vandervelde, J. Hoste Jr. — Nationale Staatkunde, De Volksschool, XVI, Fr. Van Cauwelaert. — In het Algemeen Nederlandsch Verbond. — Ignoratio Elenchi, IV, Max. van Poil. — Het Pruisisch bestuur in veroverd land, II, Ch. C. Buyse. -— Kantteekeningen. —• Wekelijksch Overzicht. —• Sneeuwstorm in April, Joh. De Maegt. — Intemationaal overzicht. — Nieuws van het front. Nieuws uit het land. — Nieuws uit het Buitenland. — Militaire Vaktaal. — Financiëele mededeelingen. — Advertentiën. De alkoholplaag in België. Door Dr. VAN DE PERRE. I. De alkoholplaag is een grooter kwaal dan de oorlog. lïr is in ckzen tijd heel wat zelfbeheersching c noodig om met gezonden geest het verleden, L het heden en de toekomst te overwegen. Allen lijden we toch in mindere of meerdere t mate onder de gebeurtenissen, naar gelang i temperament en dosi's wilskracht,- die we be- l zitten. We zijn zoo heelemaal uit ons gewoon \ çnidden gerukt en ailes spreekt van de taal 1 der vernieling, van de- verslagen van 't oor- \ logsveld, die ons 's morgens met ons eerste s oorlogsb'rood worden opgediend, tôt onze bezigheden der kwalen door den oorlog ver-wekt, tôt het weg-en-weer geraromel der staatslieden, die, als zoovele Pilatussen, hun onschuld ten hemel roepen. Ons ontbreekt zelf de daarbij vergeleken noodige taal der Joden: „Het bloed der dapperen kome over ons en over onze kinderen." Die geestesdruk-king d'uurt nu bijna drie jaar. Is het niet meer dan tijd, dat wij ons wat meer zouden afzonderen om te overwegen onze eigene te-kortkomingen in ons openbaar leven? Het kwaad van den oorlog moge nog zoo groot zijn, maar zijn er dan geen andere kwalen, die onze overweging en onze werkzaamheid opeischen, kwalen waarvoor we zelf kunnen ter verantwoording worden geroepen; kwalen, die, indien we van nu af niet waken, onze meesters zullen zijn. En de eerste onder haar is wel het alkoholisme. Het alkoholisme is voorzeker een grooter kwaal dan de oorlog. Daarmee wil ik niet een paradoxe vooruitzet-ten of de kwaal overdrijven om de aandacht te vestigen. Uit het voTgende moge blijken, dat ik steun op onweerlegbare bewijzen. Ware het niet, dat al de Westersche staten onder de kwaal lijden ,sommigen meer, anderen minder, maar allen in ernstige mate, ik zou verlegen zijn het kwaad, dat ons volk teistert, in zijn volheid in een blad, dat in Holland zooveel lezers vindt, te doen uitkomen. 1. Slachtoffers. Ik ken noch het juiste ge-tal gesneuvelden in den oorlog, noch het aan-tal slachtoffers der alkoholplaag. Het alkoholisme doodt niet zooals de kogel op het slag-veld. Zijn werking is niet zoo plots, zoo ge-weldig. Het treft ons minder. Maar wat we-tenschappelijk bewezen is, dat het alkohol-misbruik de levenwekkende cellen doet ont-aarden. Wat zeker is, is dat het alkoholisme een ras kweekt van idioten en domkoppen;wat ook zeker is, is dat het alkoholisme het weer-standsvermogen vermindert van 't ras, en wat alnog vaststaat, is dat er in België jaarlijks 10.000 menschen sterven aan tuberculose.Voe-gen we daarbij de slachtoffers der leverzwel-Iing,der nierontsteking.der zenuwziekten door het alkoholisme verwekt, dan kunnen we ons een gedacht vormen van het aantal slachtoffers, dat het alkoholisme in België jaarlijks maakt. En door alkoholisme versta ik niet: dronkenschap, maar wel het regelmatig ver-bruik van een te groote hoeveelheid alkohol. Moesten we daartegenover stellen het ge-tal gesneuvelden op 't slagveid, dan twijfel ik er niet aan of de slachtoffers van 't alkoholisme zijn oneindig talrijker. Vergeten we niet, dat 't alkoholisme eene kwaal is die heerscht en beheert zonder verpoozing, ter-wijl oorlog uitzonderlijk en vrede gewone staat is. 2. Gekwet€ten. De gekwetsten door 't alkoholisme zijn veel talrijker, minder roemvol en veel erger gewond. Ik wou beide ministers, den minister van oorlog en den minister van justitie eens te-genover elkaar geplaatst zien voor een spreek-geStoelte en luisteren? Hoeveel gekwetsten zijn er in den oorlog? Hoeveel door 't alkoholisme?Hoeveel zitten er opgesloten in onze bede-laarsgestichten. Van de 5000, die er zijn, die ten gevolge hunner dronkenschap rondzwier-ven? Hoeveel der 2000 kinderen onzer wel-dadigheidsscholen zijn afstammelingen van alkoholieken? Meer dan 20.000 zinneloozen worden in België onderhouden. 'k Wou de verhouding kennen van dezen, die hun kwaal danken aan 't alkoholisme, erfelijk of niet. In 't jaar 1912 werden ruim 12.000 personen veroordeeld voor openbare dronkenschap of daden gepleegd in staat van dronkenschap. Meer dan 7482 anormale kinderen zijn er tusschen 6 en 12 jaar, zijnde 6 per duizend. 't Alkoholisme met zijn dubbele nasleep: syphilis en tuberculose, zijn er de oorzaak van. 'k Heb allerlei gestichten bezocht. Tijdens -flIIIIIIIIIIUllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllll M IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIllllIJilIlilllllJllllllllllllllllMIIIIIIIIIIMJIIIIIIIIIIII'llllllllllllll M IIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIMIIIIK iimh»1 = I TE LANDE. | | Aan August van Cauwelaert. | i Verlaten rusten al de vale landen j | en wachten naar het werk van taaie handen | | en nieuwe teelbaarheid. 1 | De wegen liggen leeg en rond de sombre hoeven | | breekt niets de stilte dan der w-inden zoeven, | | geen zang vari"knecht en meid. ... | | De winden zoeven, neen, ze zuchten in de boomen; I | ach, zullen zij niet spoedig wederkomen, I 1 de wroeters van weleer, g | de wroeters van de landen met hun vrije leven? I | Wanneer toch wordt' die somberheid verdreven, j 1 en straalt de vreugde weer? | | Verlaten is 't; en 't wacht.en wil niet enden; | | waar blijven toch, eilaas, waar toeven zij, de benden, | | de mannen met hun kracht? 1 Verlaten is 't; waar dralen zij de vromen, 1 1 en zullen zij niet dra weer heimwaarts komen, | | zoo lang, zoo lang verwacht? § | Verlaten is 't; en onder donkre luchten 1 1 ligt ailes lam en moê van hopen, van verzuchten § | naar nieuwe levenslust. g | Dààr, onder doodsche daken ruischt een droeve bede | | uit zware harten, snakkend naar den vrede | | en de ongestoorde rust; | | dààr waart de weemoed rond en sombre blikken | 1 in de asschen staren van den haard en stemmen snikken | van weeën, eindloos groot. ... | dààr, blijven leeg de stoelen voor de vromen, g | de weggerukten, die niet wederkomen | | uit 't machtig rijk der dood. | | HERMAN BROECKAERT. | EE = | Normandie, Maart 1917. | den oorlog "bezocht ik in Frankrijk de scholen voor heropvoeding der gekwetsten van den oorlog. De indruk-, dien ik in beiden had opgedaan, is zoo verschillend. Kwam ik uit bedelaars-, zinneloozengestichten, dan voelde ik me terneergedrukt. Uit een gesticht van verminkten komt men eer getroost, versterkt terug. En nochtans, voor de eerste zijn we mede verantwoordelijk, wij, volksvertegenwoordi-gers vooral. Wij zijn schuldig door verzuim. Laten we dus onze handen niet ten hemel slaan om uit te roepen: ,,Heer, we zijn on-schuldig"! maar eerder bekennen: „We zijn plichtig; we zullen ons beteren!" 3. Stoffclijke verliesen. Nogmaals: het alkoholisme verwekt meer stoffelijke verliezen dan de oorlog. Ik ken noch de schade door den oorlog verwekt, noch het getal door den alkohol ge-ruïneerde families. Maar laten wij eens na-gaan, wat er in België jaarlijks verdronken wordt. Nemen wij b.v. 1913. De Belgen gaven uit aan: 1. Ingevoerde bieren .... 13.179.373 fr. Tolrechten 1.853.096 „ 2. Beigisch bier gebrouwd: 16.726.943 ton, aan 16 fr. gemiddejd de ton . . 267.631.288 „ 3. Ingevoerde sterke dran-ken voor inlandsch ver- bruik 3.331.159 „ Tolrechten 3.744.296 ,, 4. Sterke dranken in Belg'ië voortgehracht en ver-bruikt: 422.401 hect. aan 50 G. L. geschat aan 175 fr. den hektoliter: .... 73.920.175 „ 5. Wijnen 40.444.646 „ Accijnsrechten 9.341.798 „ 413.423.831 fr. De Belgen verdronken in 1913 voor 413.423.831 fr. Maar dat is de prijs der dranken in 't groot. Dit moet op zijn minst verdubbeld worden voor den uitvoerverkoop. Deze berekening is ver onder de waarheid, wat wijn (interest, winsten van uitverkoop enz.) en sterke dranken betreft. Maar laat ons slechts verdubbelen. De Belgen verdronken in 1913 voor ten minste 800 millioen fr. Dat zal wel minder zijn dan de kosten van den oorlog, vooral wanneer men de vernieti-ging van deg oederen berekent. Maar nog eens, de oorlog kwam na 80 jaar vrede en duurde, duurt? toch maar enkele jaren. Aan welke zijde is dan. het grootste verlies? . Alleen de staatskas houdt het met den alkohol. In 1913 bracht het alkoholverbruik (bier en sterke dranken en wijn samen) op: 113 millioen. Besluit. Het is meer dan hoog tijd, dat er strenge maatregelen genomen worden tegen het alkoholisme. Maar we moeten juist slaan. Daarom moeten we niet alleen de uitwerksels kennen van het alkoholisme, maar ook de pathogénie van 't kwaad. De kennis der uitwerksels kan ons alleen tôt handelen aanspo-ren. En 't beste middel om te handelen is te vôôrkomen. Men mag in princiep aannemen, dat een alkoholdrinker ongeneesbaar is. Dus aile maatregelen tegen dronkaards genomen zijn zonder gevolg. In een volgend artikel zullen wij de wijze van alkoholverbruik onderzoeken. VRIJDAG 20 APRIL 1917. TWEEDE JAARGANG. I No. 87.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vrij België belonging to the category Oorlogspers, published in Scheveningen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods