Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

749 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 18 July. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Seen on 25 May 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/s46h12wq7k/13
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

— 2387 Gesetz- und Verordnungsblatt I TJitgejeven door de politie afdeeling bij den Generaalgc verneur in België. Gedrukt in «rukkerij van het Wet- en Veri deningsblad. Brussel, Leuvensc ïtraat 40. Het Wet- en Verordeningsbl 1s in België verkrijgbaar bovengenoemde drukkerij, Duitschland en in het onzijdi touitenland bij de Duitsche po kantoren tegen een kwarta abonnement Tan 2,50 mark, h iele nummers kosten 20 Pfenr per stuk. De doorloopende t( •ending van het bijblad tôt 1 wet- en Verordeningsblad k 4e Toornoemde drukkerij teg 4e aan 't einde van elk kwarts M innen som van 4 Pfennig p M van ieder nummer besU WM -fûr die okkupierten Gebiete Belgien ?ou- ÎÊ en Verordeningsblad voor de bczette slreken \an Belgii blad Yn Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge tcc st- ai- ■ » — ■ in- ^ Herausgegehen von der Polittschen Abteilung bel dem Generalgouverneur ta Belgien. fl«4ruckt let iu der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu Brllssel, Lôwenerstrasse 40. an Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgien durch die genannte Druckerei, in Deutschland eD und im neutralen Ausland durch die deutschen Postanstalten fllr 2,50 M. vierteljahrlich regelmâs- tal sig bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung des ,er Beiblattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bei der genannten Druckerei gegen die am jh Ende jeden Vierteljahres einiuziehenden Betrage von 4 Pfennig ftir ein Blatt der euuelnen Nummer beantraet werden. 5, —— Publié par le département po tique près le gouverneur génér en Belgique; imprimé à Bruxell dans l'imprimerie du Bullet des Lois et Arrêtée, rue de Lo vain 40. On peut s'abonner au Bulleti: ni en Belgique, à la susdite impi I"5' merie, en Allemagne et dans 1 pays neutres, par l'intermédiai de l'administration des postt au prix de 2,50 M. pour un abo nement trimestriel. Vendu sép vt rément le numéro coûte 20 Pie lc*1 nig. La susdite imprimerie . charge également, sur demand KL (te l'envoi régulier de l'anne: lf?" au Bulletin des Lois et Arrêté contre paiement, à la Un i chaque trimestre, de 4 Pfenni 5£*ÊT . WWU«Bi j -vwuMUB» T.WWW*. BRUSSEL. N° 235. 18. JULI 1916. 1NHALT : Verordnung, betr. die Aufhebung frttherer Getreideverordmmgen, S. 2387. — Verordnung Uber die Besclilagnahme des Brotgetreides, S. 2388. — Vorord-nung, betr. die Ernte-Kommissionen, S. 2301. — Ausrainungsbestimmuiigen zu der Verordnung, betreffend die Brnte Kommissioncn vom 8. Juli 1916, S. 2394. — Verordnung uber Vermahlung und Befôrderung von Brotgetreide, S. 2-101. INHOVD : Verordening betreffend ophefflng van voorgaande korenverordeningen, bl. 2387. — Verordening over de inbeslagiieming van liet koren, bl. 2389. — Verordening betreffend de Oogstkommissies, bl. 2392. — Uitvoeringsbepaljngen tôt de Verordening; van 8 Juli 1916 betreffend de Oogstkommissies, bl. 2396. — Verordening over het malen en vervoeren van koren, bl. 2401. SOMMAIRE : Arrêté abrogeant les arrêtés antérieurs concernant les céréales, p. ^388. — Arrêté concernant la saisie des céréales destinées à la panification, 'p. 2390. — Arrêté concernant les Commissions de la récolte (Ernte-Kommissionen), p. 2393. — Dispositions réglementaires de l'arrêté du 8 juillet 1910 concernant les Commissions de la récolte (Ernte-Kommissionen), p. 2398. — Arrêté concernant la mouture et le transport des céréales destinées à la panification, p. 2402. ERORDNUNG V, betreffend die Aufhebung frùherer Getreideverordnungen. Die Verordnungen vom 5. 6. 1915 (Gesetz- und Verordnungsblatt S. 671), vom 30. 6. 1915 (Gesetz- und Verordnungsblatt S. 747), vom 11. 7. 1915 (Gesetz- und Verordnungsblatt S. 778), vom 23. 7. 1915 (Gesetz- und Verordnungsblatt S. 829) mit den Ausfiih-rungsbestimmungen vom 30. 7. 1915, die Verordnung vom 10. 8. 1915 (Gesetz- und Verordnungsblatt S. 868), die Bekanntmachung vom 10. 8. 1915 (Gesetz- und Verordnungsblatt S. 869), die Verordnung von 28. 8. 1915 (Gesetz- und Verordnungsblatt S. 968), die Bekanntmachungen vom 10. 9. 1915 (Gesetz- und Verordnungsblatt S. 1016), vom 24. 9. 1915 (Gesetz- und Verordnungsblatt S. 1105), vom 9. 10. 1915 (Gesetz- und Verordnungsblatt S. 1179), vom 18. 12. 1915 (Gesetz- und Verordnungsblatt S. 1463), vom 22. 1. 1916 (Gesetz-und Verordnungsblatt S. 1546), die Verordnung vom 29. 2. 1916 (Gesetz- und Verordnungsblatt S. 1691) mit der Ausfùhrungsbestimmung vom 29. 2. 1916 (Gesetz- und Verordnungsblatt S. 1692), die Verordnung vom 16. 4. 1916 (Gesetz-und Verordnungsblatt S. 1947) und die Bekanntmachung vom 31. 5. 1916 (Gesetz- und Verordnungsblatt S. 2248) werden hierdurch aufgehoben. Fïir stral'bare Handlungen, die vor Erlass dieser Verordnung begangen sind, bleiben die bisherigen Bestimmungen massgebend. Das Gleiche gilt bezïiglich der Freigabe der aus der Ernte 1915 zum Selbstverbraïu'h und zur Verfutterung freigegebenen Mengen. Die Verordnung vom 16. Mai 1916 (Gesetz- und Verordnungsblatt S. 2158) uber den Ankauf der noeh vorhandenen Bestiinde bleibt in Kraft. Brussel, den 8. Juli 1916. Der Generalgouverneur in Belgien, ■. (g Freiherr von Bissixg, !.. E. K. 3765a. - Generaloberst. Z. E. K. 3765a. ueueiaiuueisi. VERORDENING belre/fend oplie/ling van voorgaande korenverordeningen. De Vcrordeningen van 5 Juni 1915 (Wet-en Verordeningsbl. bl. 671), van 30 J uni 1915 (Wet- en Verordeningsbl. bl. 747), van 11 Juli 1915 (Wet- en Verordeningsbl. bl. 778), van 23 Juli 1915 (Wet- en Verordeningsbl. bl. 829) met de Uitvoeringsbepalingen B« rten .nu rtrei Sterne» bezciehneirn \ ernrdnungei De met «rie sterretjes gemerkte Vcrordeningen worden Les arrêtés marqués de trois astérisques seront affiche». „ bekann'Kjlie aucb durcli Maumnscnlag beabsiclmgt ool duor nnddel van aanplakbrieven bekend gemaakt. Les autres doivent être portésà la connaissance du public ftie al ri n sind durch die. Cenieindebehorden m orisiib- Aile mderc Verordeningen moelen door de gemeente- et spécialement des interesses par les administrations Schef Weise m^besondere an <Ue Interessenteo bekannt overheid volgcns de gebruikelijke wijze van bekcndmaken communales, qui procéderont ainsi qu'elles ont coutum* » neben " vooral aao de belangbcbbenden modcscdccld worden. de le faire.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België belonging to the category Oorlogspers, published in Brussel from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods