Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

407 0
18 September 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 18 September. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Seen on 27 January 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/q814m92t9s/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

4133 — Gesetz-und Verordnungsblatt -, for die okkuoierten Gsbiete Belrâs, Uitgegeren door de politieki «fdeeling bij den Generaalgou rerneur in België. Gedrukt in dt drukkerij van het Wet- en Veror deningsblad, Brussel, Leuvenschi strâât 40 Het "Wet- en Verordeningsblac ls in België verkrijgbaar bi boyengenoemde drukkerij. il Duitschland en in het onzijdigi buitenland bij de Duitsehe post kantoren tegen een kwartaal abonnement van 2,50 mark. En kele nummers kosten 20 Pfennig per stuk. De doorloopende toe lending van het bijblad tôt he ■Wet- en Verordeningsblad kai de Toornoemde drukkerJJ tegei de aan 't einde van elk kwartaa te innen som van 4 Pfennig pei Tel van ieder summcr bestelc Vorden. ~BW ------ ;ke ouïe Wet- en Yerordeningsblad \oor de bezette streken van België. (ad Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé iere il- — n-iee- Herausgegeben von der Politischen Abteilung bei dem Generalgouvemeur in Belglen. Gedruckt et in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu Brussel, Lôwenerstrasse 40. m Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgien durch die genannte Druckerei, in Deutschland 3n und îm neutralen Ausland durch die deutschen Postanstalten f(lr2.50M. vierteljàhrlich r»gelmâ«- al sig bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 20 Pfennig. Die iortlaufende Zusendung des er Beiblattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bei der genannten Druckerei gegen die am ld Ende jeden Vierteljahres einzuziehenden Betrage von < Pfennig fur ein Blatt der einzeinen Nummer Publié par le département po!! tique près le gouverneur îéréra en Belgique; imprimé à Bruxelle dans l'imprimerie du Bu'.letil des Lois et Arrêtes, rue de Lou vain 40. On peut s'abonner au Bulletin en Belgique, à la susdite impri " merie, en Allemagne et dans le; pays neutres, par l'intermediair de l'administration des postes — au prix de 2.50 M. pour un abon nement trimestriel. Vendu sépa rément le Munrrero coûte 20 Pfen « nig. La susdite imprimerie 31 charge également, sur demande ld de l'envoi régulier de l'annes «- au Bulb-tin des Lois et Arrêtes es contre paiement, à la fln di m chaque trimestre, de 4 Pfennli er par feuille de chaque numéro. BRUSSEL. IH* 393s 18. SEPTEMBER 1917. INHALT : Bekantitmachung.' betr. Kraftloserkfàrung von Inhaberaktien der Soc. An. Dépôt Général des Produits Liebig zu Antwerpen, S. 4433. — Verordnung ÎQr Flandern, betr. den Gebrauch der vlàmischen Sprache, S. 4434. — VerfQguntf. betr. die Unterrichtssprache in den gemeindlichen, tlbernom-menen und Ubernehmbaren Volksschulen, S. 4434. — Bekanntmachung, betr. die Liquidation britlsotier Unternehmuugen, S. 4435. INBOUD : Bekenflmaking betreffende het ongeldig verklaren van akties aan toonder van de Soc. An. Dépôt Général des Produits Liebig, te Antwerpen. M 4433. -Verordening voor Vlaanderen, betreffende het gebruik van de Vlaamsche taal, bl. 4434. — Beschikking betrettende de voertaal van het onderwiis in de lagere pemeentescholcn en in de aangenoinen en aanneembare lagere scholen, bl. 4434. — Bekendmaking betreffende de likwidatie van Britsche ondernemingen, bl. 4435. SOMMAIRE: Avis concernant l'annulation d'actions au porteur de la Soc. an. « Dépôt général des produits Liebig », à Anvers, p. 4433. — Arrêté (pour la Flandre) concernant l'emploi de la langue flamanae. p. 4434. — Arrêté concernant la langue vèhiculaire dans les écoles primaires communales, adoptées et adoptables, p. 1135. — Avis concernant la liquidation d'entreprises,britanniques, p. 4135- 1- Auf Grund des Artikels 3 Absatz 4 der Verordnung des Generalgouverneurs vom 29. August 1916, betreffend die Liquidation britischer Unternehmungen, werden mit Genehmigung der Abteilung fur Handel und Gewerbe in Brussel die mit den Numniern 1 —755, 761 — 850, 856 — 945 bezeichnefcen Inhaberaktien der Soc. An. Dépôt Général des Produits Liebig zu Antwerpen Werdurcfc f"'T' feraftlos erklart Gleichzeitig ist bestimmt worden, dass die Gesellschaft an Stelle der fur kraftlos erkiarten Aktien neue Aktien auszugeben hat. Antwerpen, den 6. September 1917. Der Liguidator. Cu. 0. Sciiulz. Op grond van artikel 3, 4e lid, der verordening van 29 Augustus 1916 van den Heer Generalgouverneur, betreffende de likwidatie van Britsche ondernemingen, worden de akties aan toonder van de Soc. An. Dépôt Général des Produits Liebig, te Antwerpen, die een der nummers 1-755, 761-850, 856-945 dragen, hierbij, met toestemming van de Afdeeling vo«r handel en nijverheid (Abteilung fur Handel und Gewerbe) te Brussel, ongeldig verklaard. Tevens is bepaald geworden, dat bedoelde vennootschap nieuwe akties in de plaats van de ongeldig veFklaarde akties moet uitgeven. Antwerpen, den 6n September 1917. De Likwidator. Cu. 0. Sciiulz. En vertu de l'article 3, 4e alinéa, de l'arrêté pris à la date du 29 août 1916 par Son Excellence M. le Gourernour général et concernant la liquidation des entreprises britanniques, et avec l'autorisation de la Section du commerce et de l'industrie (Abteilung fur Handet und Gewerbe) à Bruxelles, les actions au porteur désignées par l'un des numéros 1 à 755, 761 à 850, 856 à 945 et émises par la Société anonyme « Dépôt Général des Produits Liebig », à Anvers, sont annulées. En même temps, il a été décidé que la société émettra des actions nouvelles en remplacement des actions annulées. Anvers, le 6 septembre 1917. Le liquidateur. Ch. 0 . Sciiulz. Bei den mit drei Sternen bezeichneten Verordnungen De met drie sterretjes gemerkte Verordeningen worden Les arrêtés marqués de trois astérisques seront affiché», ht Bekanntgabe aueh durch Maueransclilag beabsichtigt. ook door iniddel van aanplakbrieven bekend gemaakt. Les autres doivent être portés à la connaissance du publie Die ttbrigen sind durch die Gemeindebehorden in ortstlb- Aile andere \ erordeningen moeten door de gemeente- et spécialement des intéressés par les administration! licher Weise iasbesoniiere in die interessenten bckannt overheid volgens de gebnnkehjke wijze van bekendmaken communales, qui procéderont ainsi qu'elles ont coutume xu geben. j vooral aan de belangliebbenden medegedeeld worden. de le faire. . .

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België belonging to the category Oorlogspers, published in Brussel from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods