Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

645512 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 08 June. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Seen on 08 February 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/6m3319tc48/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

■ 671 - Gesetz- und Verordnungsblatt [Or die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en Yerordeningsblad voor de bezcltc slreken van België. îullelin officie! des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. Uitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-verneur in België. Gêdrukt in de drukkerij van liet Wet- en Veror-deningsblad, Brussel, Leuvensche straat 40. net Wet: en Verordeningsblad lis in i België verkrijgbaar bij boïengenoemde drukkerij. in Duitscliland en in het onzijdige bultenland bij de Duitsclie post-kantoren tegen een kwartaal-abonnemeiit van 2,50 mark, En-kele nummers kosten 20 Pfennig per stuk. De doorloopende toe-zending van het bijblad tôt liet Wet- en Verordeningsblad kan de voornoemde druklierij tegen de aan 'teinde van elk kwartaal te itincn som van 4 Pfennig per vel van ieder iiummer besteld worden. n- Herausgegeben von der Politischen Abteilung bei dera Generalgouverneur in Belgien. Gedrucl et in der Druckerei des Gesetz- und Verorduungsbldttes zu Brussel. Lôwenerstrasse 40. ,n Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgien durch die genannte Druckerei, iti Deutschlan .n und im neutralen Ausland durci) die deutschen Postanstalten fUr 2..">0 M. vierteljiihrlich regelmiis â] sig bezogen werden. Die einzelne Nuramcr kostet 50 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung de er Beiblattes zum Gesetz- und *erordnungsblatt kann bei der genannten Druckerei gegen die ar U Iinde jeden Vierteljahrss cinzuziehcnden Betràge von 4 Pfennig fur ein Iilatt der einzelnen Numipe beantragt iverden. Publié par le département politique près le gouverneur général en Belgique; imprime àBruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, au prix de 2,50 M. pour un aben-nemont trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte20Pfen-nig. La susdite imprimerie se charge également, sur demande* de l'envoi régulier de l'annexe au Bulletin des Lois et Arrêtés, contre paiement, à la tin le chaque trimestre. Je 4 Pfennig par feuille de chaque numéro. BRUSSEL. IV 81. 8. JCNI 1915. INHALT : Verfllgung-, betr. Ermâchtigung der Verwaltung der Wohltiitigkeitsanstalten zu Trivières zum Verkauf von GrundstUcken, S. 671. — Bekanntmacliung Uber die Abhaltung von PrUfungen an staatliçhen und privaten Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanstaiten, S. 672. — Verordnung, betr. die Ungiltig-keitserklârung von rechtlichen VerfUgungen Uber die diesji'ihrige Brnte, S. 671. INHOUD : Besluit, betr. de maclitiging aan het beheer der liefdadigheidsgestichten te Trivières verleend om grondstukken te verkoopen, bl. 671. — Bekendmaking betr. de examens in de Staatsmiddelbare en in de middelbare vrije normaalscholen, bl. 672. — Veroidening beir. het ongeidig verklaren der wettige verliaudelipgen over den deesjarigen graanoogst, bl. 674. SOMMAIRE : Arrêté concernant l'autorisation accordée aux établissements de bienfaisance à Trivières de vendre des lorrains, p. 671. — Avis concernant les examens des écoles normales moyennes de l'Etat et des écoles normales moyennes libres, p. 073. — Arrêté concernant l'annulation des dispositions juridiques relatives à la moisson de cette année, p. 674. VERFUGUNG. Die Verwaltung der Wohltâtigkeitsanstalten zu Trivières wird ermâchtigt, die in Péronnes-lez-Binche gelegenen, im Kataster dieser Semeinde unter Sektion A N° 242, 243 und 244 eingetragenen, 31,23 ar grossen Parzellen zum Preise von 7 227,32 Franken (sieben-;ausend zweihundertsiebenundzwanzig Franken 32 Centimes) freihàndig an die « Société anonyme des charbonnages de Ressaix-Péronnnes » zu verkaufen. Der Verwaltungschef bei dem Generalgouverneur in Belgien wird mit der Ausfuhrung vorstehender Verfiigung beauftragt. Brussel, den 22. Mai 191 S. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, Generaloberst. BESLUIT. Aan het beheer der liefdadigheidsgestichten te Trivières is machtiging verleend om voor 7,227 fr. 32 c. (zeven duizend tweehonderd ;even en twintig frank twee en dertig centiem), aan de naamlooze vennootschap « Les Charbonnages de Ressaix-Péronnes », uit de land te verkoopen een perceel grond, gelegen te Péronnes lez-Binche, aldaar bekend ten kadaster wijk A, nr,i 242, 243 en 244, ter çrootte van 31,23 aren. Het Hoofd van de Burgerlijke Administratif bij den Generaalgouverneur in België is belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, den 22" Mei 1915. . Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, Generaloberst. ARRÊTÉ. L'administration des établissements de bienfaisance à Trivières est autorisée à vendre de la main à la main à la « Société anonyme les charbonnages de Ressaix-Péronnes », pour la somme de 7,227 fr. 32 c. (sept mille deux cent vingt-sept francs trente-deux cen-imes), la parcelle de terre située à Péronnes-lez-Binche, inscrite au cadastre de cette commune, section A, nos 242, 243 et 244, l'une contenance de 31,23 ares. Le Chef de l'Administration civile près le Gouverneur Général en Belgique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 22 mai 1915. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, Generaloberst.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België belonging to the category Oorlogspers, published in Brussel from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods