Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

1033 0
23 October 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 23 October. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Seen on 25 May 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/b853f4n06b/9
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

-2857 Gesetz-und Verordnungsblatt Fitscgeren door de politieke (eeling bij den Generaalgou-raeur in lielgié. Gedrukt in de ukkerij van het Wet- en Veror-amgsnlad, Brussel, Leuvensche raatffl ilei Wet- en Verordeningshlad in Déifié verkrijgbaar bij btengeiioenide drukkerij. in titschland en in het onzijdige [tailand bli de Duitsehe post-intoren tegen een kwartaal-boimement van 2,5'j mark. Enfle nummers kosten 2n Pfennig er stak. De doorloopeniie toe-iiding van Iiet bijblad lot het fet- pu Vcro: deningEbla'l Kan ( vooruocmdè d ru ki;ei ij tegen («tu 't ëiiitlt! van ( U kv. artaal lumen soin \an 4 Pfennig per Il \an leder numraer besteld «rtea. far die okkupiorton Gebiete Belgisns. Wet- en Verordeningsblad voor de bezellc strekeu van ëelgië. Bulletin officiel des Lais el Arrêtés pour le territoire belge occupé. Herausgegeben von rter Politischen Abteilung bei detn Generalgouverneur in Belgien. Gedrucït in der Druckerei des Gesetz- und VerordnungsDIaltes zu BrUssel, Lôwenerstrasse 40. Das Geseï/- und VerordnungsblaU kann in Belgien durch die genannte Druckerei, in Deutsch'and und ini neiitraleu Ainlam! durcli die deutselien Postanstalten fttr 5.50 M. vierteljàbriich regelmiis-fU bezogen werden Die einzelne Nutnmbr kostet 20 Pfennig. Die fbrtlàutende Zusendnng des Beib'attcs zum Geset.f und Verortluungsblau kann bei der genannten Druckerei gegen die am Ende jeden Viertcljahres eiuzuzielienden Betrâgevon 4 Pfennig far ein Blattder einzeLuenNuramer beantragt werden. Publié par le département politique près le gouverneur général en Belgique; imprimé à Bruxellei dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans le» pays neutres, par l'intermédiaira de l'administration des postes, au prix de2.50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro cofite 20 Pfennig. l.a susdite imprimerie s* charge également, sur demande, de l'envoi régulier de l'arinexa au Bulletin des Lois et Arrêtés, contre paiement, la fin d« chaque trimestre, de 1 Pfenni* par feuille de chaque numéro. BRUSSEL. N0 208. 23. OKTOBEIl 1916. INBA.LT: Verordnung, betr. Geltung der far das Gebiet des Generalgouvernements er'assenen Verordnungen und VerfQgungen in den ostflandrischen Gemeindcn Tielrode, Temsche, Sint-Niklaas (Waas) und Nieuwkerken-Waas, S. 2857.Verordnung zurEinschrânkung uesFléisoh- und Fettverorauchs, S, 2858.— Verordnung, betr. die Fleischbeschau. S. 2860. — Verordnung, betr. das Verbot der Ansammlnug tlbermi'tssiger Fleisch- und Fieischwarenvorrâte in privatm Hausbaltungen, S. 2861. — VeifUgung. betr. die Beschlagnahme von Fleisch wegen Krankheit. S. 2863. — Verordnung, betr. Ergiinzung der Verordnung ttber den Verkehr mit Textil-R.ohstofren. Halb- und Fertigfabrikaten, sowie deren Abfallprodukten vom 22. August 19IB. S.2SC6. — Verordnung, betr. Ergiinzung der Verordnung vom 19. Juli 1916 ttber die Bestandsaut'nahine von Web-. Wirk-, Strict- und Bandwaren, S. 2867.—Verordnung, betr. Anmeldung von stehenden Pappelbtiimmen im Bereiclic des Generalgouvernements, S. 2868. INB0VL : Verordening betreffend de geldigheid der Verordeningen en besebikkingen, uitgevaardigd voor Iiet gebied van het General gouvernement, in de Oost-vlaamsche gemeenten Tielrode, Temsche, Sint-Niklaas (Waas) en Nieuwkerken (Waas), hl. 2857. - Verordening lioudende Beperking van het verbruik van vleescli en vet. bl. 2859. Verordening betreffend de vleeschkeuring, bl.2860 — Verordening houdende verbod bovenmatige voorraden aanvleesch tn vleeschwaren in huishoudens van biizonderen op te doen, bl. 2862. — Beschikking betreffend de inbeslagneming van vleesch van zieke dieren, bl 2864. — Verordening houdende aanvulling der Verordening van 22 Augustus 1916, over den handel in textielgrondstoffen, in halfafgewerkte eti afgewerkte fabrikaten, evenals in hun afvalvoortbrengselen. bl. 2863. — Verordening lioudende aanvulling der Verordening van 19 Juli 1916 over de stapelopneming van weefsels, gemaaktc en gobreide goederen en van lintwaren, bl 2867. — Verordening betreffende aangifte van staande populier-stammen binnen het gebied van het Generalgouvernement, bl. 2868. WMAIItE: Arrêté concernant l'application aux communes deThielrode, Tamise, Saint-Nicolas (Waes) et Njeukerken-Waes, en Flandre orientale, des arrêtés édictés pour le territoire du Gouvernement général, p. 2838. — Arrêté concernant la restriction de la consommation de la viande et de la graisse, p. 2859. — Arrêté concernant l'expertise des viandes, p. 2861. - Arrête concernant l'interdiction de faire des approvisionnements trop considérables de viandes et de produits a base de viande (saucissons, etc.) dans les ménages des particuliers, p. 2853. — Arrêté concernant la saisie dos viandes provenant d'animaux atteints de maladie, p. 2865. — Arrêté complétant l'arrêté du 22 aoftt 1916 concernant le trafic des matières premières textiles, des produits mi-ouvrés et finis et de leurs déchets, p. 2866. — Arrête complétant l'arrêté du 19 juillet 1916 concernant le relevé des stocks de tissus, de bonneterie (articles en tricot, etc.) et d'articles de rubanerie, se trouvant en Belgique, p. 2867. — Arrêté concernant la déclaration des troncs de peupliers non abattus et se trouvant dans le territoire du Gouvernement général, p, 286S. 1. VERORDNUNG, '.refend Gellung der fiir das Gebiet des Generalgouvernements erlassenen Verordnungen und Vérjugungen in dèn osl/landrischen Gemeindcn Tielrode, Temsche, Sint-Niklaas (Waas) und Nieuwkerken-Waas. Einziger Àrtikel. Fiir die laut Bekanntmacliung vom21. Juli 1916(Gesetz- und Verordnungsblatt fur die okkupierten Gebiete Belgiens, Ni'. 237 S. 2421) m Gebiete des Generalgouvernements angegliederten ostfiandrischen Gemeindcn Tielrode, Temsche, Sint-Niklaas (Waas) und Nieuw-rkcn-YVaas werden die fur das Gesamtgebiet des Generalgouvernements erlassenen Verordnungen, sowie die im Gesetz- und Verord-ngsblalt fiir die okkupierten Gebiete Belgiens verôffentlicliten allgemeinen Veiiugungen'des Verwaltungschefs bei dem Geileral-uverneur in Belgien liiermit in Kraft gesetzt. Gleichzcitig treten fur die genannten Gemeinden aile im Verordnungsblatte fur das appengebiet der IV. Armee bekanntgemachten Verordnungen des Oberbefeblsbabers der IV. Armee oder der diesem unter-îrdneten Behorden ausser Kraft. Brussel, den 10. Oktober 1916. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, C. C. Via 8182. Generaloberst. VERORDENING ktre/fend de geldigheid der Verordeningen en Besehikklngen, uitgevaardigd voor het gebied van het Generalgouvernement, in de Ooslvlaamsche gemeenten Tielrode, Temsche, Sint-Niklaas (Waas) en Nieuwkerken (IKaas). Eenig arlikcl. Voor de Ooslvlaamsche gemeenten : Tielrode, Temsche, Sint-Niklaas (Waas) en Nieuwkerken (Waas), die, naar luid der bekend-iking van 21 Juli 1916 (Wet- en Verordeningsblad voor de be/elte streken van Belgié, nr 237, bl. 2421), bij het gebied van het (lcn mit drci Sternçn bezeiclmeten Verordnungen De met drie sterrctjes gemerkte Veroi'dcningen worden Les arrêtés marqués de trois astérisques seront affichés. Maimigjbc auch durch Maueranscliiag beabsichtigt. ! ook door middel vau aanplakbrieven bekend gemaakt. Les autres doivent être portés à la eoimaissancîi du public "Dbrigen sind durch die Gemeindehehorden in ortsttb- Aile andere Verordeningen moeten door de gemeente- H spécialement des intéressés par les administrationa wi Weise insbesorWeré an die interessenten bekannt | overheid volgens de gebruikelijke wijze van bekendmaken communales, qui procéderont ainsi qu'elles ont coutume gebeu. j vooral aan de belanghebbcnden îsiedegedceld worden. j de le faire. j

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België belonging to the category Oorlogspers, published in Brussel from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods